Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2208(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0084/2011

Esitatud tekstid :

A7-0084/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/06/2011 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0250

Vastuvõetud tekstid
PDF 207kWORD 43k
Teisipäev, 7. juuni 2011 - Strasbourg
Globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakendused
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2011. aasta resolutsioon globaalsete navigatsioonisatelliitide süsteemide transpordirakenduste kohta – ELi poliitika lühikeses ja keskpikas perspektiivis (2010/2208(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 14. juuni 2010. aasta teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rakendusi käsitlev tegevuskava” (KOM(2010)0308);

–  võttes arvesse nõukogu 1. oktoobri 2010. aasta järeldusi nimetatud tegevuskava kohta (14146/2010);

–  võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2010. aasta teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Euroopa 2020 – strateegiline juhtalgatus. Innovaatiline liit” (KOM(2010)0546);

–  võttes arvesse komisjoni 18. jaanuari 2011. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga „Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide vahearuanne” (KOM(2011)0005), milles ollakse seisukohal, et satelliit-raadionavigatsiooni infrastruktuuri lõpuleviimiseks on vaja märkimisväärset rahastamist;

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 683/2008 Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmide (EGNOS ja Galileo) rakendamise jätkamise kohta(1);

–  võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta(2);

–  võttes arvesse komisjoni 8. detsembri 2006. aasta rohelist raamatut satelliitnavigatsioonirakenduste kohta (KOM(2006)0769);

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008(3);

–  võttes arvesse oma 29. jaanuari 2004. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule Galileo programmi edenemise kohta(4);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A7-0084/2011),

A.  arvestades, et GNSS rakendused on praeguseks muutunud iga transpordisektori tegevuses keskseks ja asendamatuks teguriks, ning arvestades, et nende tõhus ja tulemuslik töö muudab transpordi turvalisemaks, keskkonnasõbralikumaks ja ökonoomsemaks;

B.  arvestades, et transpordirakendused moodustavad mahult 20% ja väärtuselt 44% kõigist GNSSi rakendustest, ning arvestades, et peamiselt transpordiga seotud ohutuse tagamise arvele langeb veel täiendavalt 5%;

C.  arvestades, et Euroopa Liit ei saa GNSSi tööks vajaliku põhilise infrastruktuuri osas igaveseks jääda sõltuvaks süsteemidest, mis on välja töötatud teistes riikides ja algselt hoopis teisel otstarbel;

D.  arvestades, et EGNOS on eraldiseisev süsteem, mis täiendab GPSi, mis omakorda sõltub arvutuste ja paranduste tegemisel GPS-signaalidest; arvestades, et kuni Galileo kasutuselevõtuni ei eksisteeri täiesti iseseisvat GNSSi;

E.  arvestades, et Euroopa EGNOSe süsteem on projekteeritud nii, et see vastaks Euroopa ja maailma tööstuse laiale ja mitmekesisele nõudlusele praegu ja tulevikus, näiteks transpordi ohutuse ja jälgitavuse valdkonnas, et vastata Euroopa uue, senisest ennetavama tööstuspoliitika eesmärkidele, ning arvestades, et see on ka ühildatav oluliselt täpsema Galileo süsteemi ja GPSiga ning täiendab viimast;

F.  arvestades, et GNSSi ja Galileo kommertslikud transpordirakendused kujutavad endast kasvavat ülemaailmset turgu, millest tuleks Euroopa tööstuse majandushuvides ning kõrget kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade loomiseks hõivata võimalikult suur osa;

G.  arvestades, et GNSSil on oluline osa intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) kasutamise toetamisel ja edendamisel;

H.  arvestades, et GNSSi rakenduste ja teenuste arendamine on ülioluline, tagamaks Galileo infrastruktuuri tehtud investeeringute täielikku kasutamist ja Galileo süsteemi täisvõimsuse väljaarendamist;

I.  arvestades, et sellesse valdkonda investeerimine mõjutab kõiki ELi tegevuspoliitikaid ning et selle laiendamine ja rakendamine mõjutab otseselt ELi 2020. aasta strateegia elluviimist ning GNSSi rakenduste ja teenuste Euroopa turu potentsiaali arendamist töökohtade loomiseks ja Euroopa konkurentsivõime tõstmiseks;

J.  arvestades, et GNSSi ja Galileo projekt annavad Euroopa tööstuspoliitikale olulist lisandväärtust ning arvestades, et tähtis on tagada nende edu,

1.  tervitab komisjoni teatist globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) rakendusi käsitleva tegevuskava kohta ning selles tehtud konkreetseid ettepanekuid rea valdkondlike, regulatiivsete ja horisontaalsete meetmete kohta;

2.  nõustub komisjoniga, et suunatud tegevuskava on praegusel hetkel parim võimalus, et anda täiendav impulss EGNOSe ja Galileo arendamisele ja rakendamisele, eriti transpordi valdkonnas; rõhutab, et satelliitnavigatsioonisüsteemid peaksid tagama koostalitlusvõime eri süsteemide, sealhulgas tavapäraste süsteemidega, ning peaksid võimaldama ka ühendvedude kasutamist nii kauba- kui ka reisijateveol;

3.  märgib, et tegevuskava 15 valdkonnaspetsiifilisest ettepanekust üheksa on otseselt seotud transpordiga ning enamik teisi on vajalikud vastavate transpordirakenduste toetamiseks;

4.  palub komisjonil pädevate asutuste kaudu kiiresti tagada EGNOSe sertifitseerimine tsiviillennunduses kasutamiseks;

5.  nõustub, et meetmed EGNOSe ja Galileo kasutamise edendamiseks tsiviillennunduses on strateegiline eeldus ühtse Euroopa taeva lennujuhtimise uurimisprogrammi (SESAR) rakendamiseks, eriti selle kasutamiseks maandumisprotseduuridel ja väikelennujaamades;

6.  avaldab kahetsust, et kogu Euroopa Liit ei ole veel EGNOSega kaetud, ning nõuab esmatähtsa küsimusena EGNOSe süsteemi laiendamist Lõuna-, Ida- ja Kagu-Euroopale, et seda saaks kasutada kogu Euroopas ja kõigis transpordisektorites, ning rõhutab vajadust tagada süsteemi laiendamine ka MEDA programmi riikidele, Lähis-Idale ja Aafrikale;

7.  rõhutab GNSSi olulisust ITSide arendamisel; tuletab meelde, et ITSid võivad anda tõhusamaid, puhtamaid ja ohutumaid transpordilahendusi ning et paljude ITS-teenuste õige kasutamine eeldab hästi toimivaid GNSS-süsteeme;

8.  toetab seisukohta, et EGNOS ja Galileo võivad anda olulise panuse maanteeliikluse korraldamisse ning et selles valdkonnas on tarvis teadvustamiskampaaniat, et suurendada nende pakutavate võimaluste kasutamist seoses teemaksude kogumise, automaatsete hädaabikõnede (eCall), veoautodele interneti teel turvaliste parkimiskohtade reserveerimise ja reaalajas asukoha määramisega, et aidata muuta maanteetransporti ohutumaks ja keskkonnasõbralikumaks;

9.  palub seetõttu komisjonil esitada vajalikud õigusakti ettepanekud, mis võimaldavad kasutada GNSSi pakutavat lisandväärtust igasuguse transpordi ja eelkõige maanteeliikluse ohutumaks muutmisel ja kaubavedude tõhustamisel;

10.  nõuab komisjonilt tungivalt tihedamat tööstusalast koostööd kolmandate riikidega, et edendada EGNOSe ja Galileo rakenduste ja teenuste arengut ja koostalitlusvõimet;

11.  nõustub, et komisjonil tuleks hoolikalt hinnata vajadust muuta digitaalsete sõidumeerikute kasutamist reguleerivaid kehtivaid õigusakte, tagamaks, et GNSSi pakutavaid võimalusi asukoha ja kiiruse määramiseks kasutataks nõuetekohaselt;

12.  nõustub, et GNSS võib oluliselt aidata tõsta laevanduse tõhusust ja turvalisust ja et komisjonil tuleks võtta meetmeid, et suurendada teadlikkust ja teadmisi GNSSi rakendusvõimalustest merenduse ja siseveeteede sektoris ning saavutada EGNOSel põhinevate rakenduste aktsepteerimine Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) ja Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) tasandil;

13.  toetab komisjoni kavatsust korraldada kampaaniaid eri sidusrühmade teadlikkuse tõstmiseks, et julgustada Euroopa tööstust investeerima ELi satelliitnavigatsiooniprojektide ärialasesse potentsiaali;

14.  palub komisjonil tõhusalt rakendada tegevuskavas nimetatud jõulisi teadlikkuse tõstmise meetmeid, et tagada Euroopas EGNOSe laialdane kasutamine selle kõigis rakendusvaldkondades ja tagada sellega laiahaardelisemad lähenemisviisid;

15.  nõuab tungivalt, et komisjon teeks eelarvemenetluse ja tulevase mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis ettepaneku sammudeks, mis tagavad GNSSi uurimis- ja arendustegevuse ning rakendamise piisava rahastamise; rõhutab, et transpordisektori ELi poolne rahastamine on niigi kasin ning et GNSSi täiendav rahastamine ei tohiks vähendada ühise transpordipoliitika muude prioriteetide rahastamist; kordab oma üleskutset, et komisjon esitaks seoses nii antud konkreetse projekti kui ka muude sarnaste projektide, näiteks üleeuroopaliste transpordivõrkudega mitmeaastase rahastamisettepaneku, mis hõlmab mitmeaastasest finantsraamistikust pikemat ajavahemikku, et luua ambitsioonikamate ja praegusest perioodist kaugemale ulatuvate ELi projektide jaoks stabiilne ja usaldusväärne rahastamisraamistik;

16.  palub komisjonil kaaluda võimalust lisada Galileoga seotud äritegevusest saadav tulu ELi eelarvesse;

17.  palub komisjonil parlamendile teatada, kuidas Galileo toimima hakkamisel kaetakse umbes 800 miljoni euro suurused aastased hoolduskulud;

18.  palub komisjonil koostöös Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondiga esitada põhjalik rahastamisstrateegia, milles võiks peale ELi ja liikmesriikide piisavate panuste ette näha muu hulgas ka kooskõlastatud maksusoodustusi, lihtsustatud toetuse taotlemise menetlusi ning riskikapitali VKEdele suunamise ja EGNOSe ja Galileo rakenduste väljatöötamise ja turustamise soodustamise korda;

19.  palub komisjonil tagada, et need 100 miljonit eurot, mis seitsmenda raamprogrammi raames ilmselt jäävad maksete assigneeringutena teadusuuringuteks kasutamata, eraldataks GNSSi rakenduste arendamiseks;

20.  nõuab tungivalt, et komisjon uuriks, kuidas saaks lihtsustatud menetluste abil tõhustada ja muuta läbipaistvamaks väljamakseid GNSSiga seotud üldkasutatava transpordi alaste teadusuuringute toetamiseks, pöörates erilist tähelepanu puuetega isikute vajadustele ja keskendudes eriti VKEdele;

21.  palub, et komisjon aitaks lihtsustada VKEde juurdepääsu ELi rahastamisele, mis on ette nähtud GNSSi rakendustega seotud innovatsiooni edendamiseks, eelkõige seitsmenda ja kaheksanda raamprogrammi raames;

22.  nõuab tungivalt, et komisjon uuriks, millised andmekaitseprobleemid võivad tekkida EGNOSe rakenduste ja teenuste kasutamisel, ja teha kõik endast olenev nende ärahoidmiseks;

23.  märgib vajadust investeerida eriti puuetega isikute erivajadusi silmas pidavate GNSS-teenuste ja -rakenduste alastesse teadusuuringutesse, kuna sellistel investeeringutel on GNSS-teenuste nõuetekohase arendamise ja kasutamise jaoks otsustav mõju;

24.  palub komisjonil toetada valdkonnaspetsiifiliste teeninduskeskuste arendamise algatusi, eriti merendusvaldkonnas;

25.  kahetseb asjaolu, et EGNOSe ja Galileo põhiste rakenduste alasteks teadusuuringuteks ja uuendustegevuseks eraldatud vahendite nappus pidurdab oluliselt tehnilist progressi, tööstusvõimsuste kasvu ning keskkonnasõbralikke rakendusi Euroopa Liidus ning seepärast nõuab tungivalt, et komisjon kehtestaks korra, mis muudab rahastamise väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kättesaadavamaks;

26.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 196, 24.7.2008, lk 1.
(2) ELT L 246, 20.7.2004, lk 1.
(3) ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.
(4) ELT C 96 E, 21.4.2004, lk 128.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika