Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2208(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0084/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0084/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/06/2011 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0250

Hyväksytyt tekstit
PDF 208kWORD 50k
Tiistai 7. kesäkuuta 2011 - Strasbourg
Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän liikennesovellukset
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. kesäkuuta 2011 maailmanlaajuisten satelliittinavigointijärjestelmien liikennesovelluksista – EU:n politiikka lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä (2010/2208(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2010 annetun komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) sovelluksia koskevasta toimintasuunnitelmasta (KOM(2010)0308),

–  ottaa huomioon neuvoston 1. lokakuuta 2010 antamat päätelmät toimintasuunnitelmasta (14146/2010),

–  ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke: innovaatiounioni” (KOM(2010)0546),

–  ottaa huomioon komission 18. tammikuuta 2011 Euroopan parlamentille ja neuvostolle antaman eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien väliarviointia koskevan kertomuksen (KOM(2011)0005), jossa todetaan, että satelliittiradionavigoinnin infrastruktuurin loppuun saattamiseen tarvitaan merkittävästi lisärahoitusta,

–  ottaa huomioon eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta 9. heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008(1),

–  ottaa huomioon eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista 12. heinäkuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004(2),

–  ottaa huomioon satelliittinavigoinnin sovelluksista 8. joulukuuta 2006 annetun komission vihreän kirjan (KOM(2006)0769),

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta 22. syyskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 912/2010(3),

–  ottaa huomioon komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle Galileo-ohjelman edistymisestä 29. tammikuuta 2004 antamansa päätöslauselman(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A7-0084/2011),

A.  ottaa huomioon, että GNSS-sovellukset ovat nyt liikenteen kaikkien alojen toiminnan keskeinen ja välttämätön osa-alue, ja ottaa huomioon, että niiden tehokas ja tuloksekas toiminta parantaa liikenteen turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja taloudellisuutta,

B.  ottaa huomioon, että liikennesovellusten osuus kaikista GNSS-sovelluksista on määrällisesti tarkasteltuna 20 prosenttia ja arvon kannalta tarkasteltuna 44 prosenttia ja että sen lisäksi turvallisuussovellusten – joista suurin osa liittyy liikenteeseen – osuus on 5 prosenttia,

C.  katsoo, että Euroopan unioni ei voi loputtomiin pysyä GNSS-järjestelmän toiminnan edellyttämän perusinfrastruktuurin suhteen riippuvaisena muiden maiden muihin tarkoituksiin alun perin kehittämistä järjestelmistä,

D.  ottaa huomioon, että EGNOS on erillinen GPS:ää täydentävä järjestelmä, joka on riippuvainen GPS-signaalien saatavuudesta laskelmien ja oikaisujen toteuttamista varten; toteaa, että täysin itsenäinen GNSS-ohjelma käy mahdolliseksi vasta Galileon myötä,

E.  ottaa huomioon, että eurooppalainen EGNOS-järjestelmä on suunniteltu vastaamaan Euroopan ja muun maailman teollisuuden laajaan ja vaihtelevaan kysyntään nyt ja tulevaisuudessa esimerkiksi liikenneturvallisuuden ja jäljitettävyyden alalla unionin uuden ennakoivan teollisuuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti ja että se sopii myös yhteen GPS-järjestelmän ja sitä huomattavasti tarkemman Galileo-järjestelmän kanssa ja täydentää niitä,

F.  ottaa huomioon, että GNSS-järjestelmän ja Galileon kaupalliset liikennesovellukset edustavat kasvavia globaaleja markkinoita, jotka olisi turvattava mahdollisimman hyvin eurooppalaisen teollisuuden taloudellisen edun varmistamiseksi ja ammattitaitoa vaativien työpaikkojen luomiseksi,

G.  katsoo, että GNSS on keskeisessä roolissa älykkäiden liikennejärjestelmien tukemisessa ja edistämisessä,

H.  katsoo, että GNSS-sovellusten ja palvelujen kehittäminen on tärkeää sen varmistamiseksi, että Galileon infrastruktuuri-investointeja hyödynnetään täysipainoisesti ja että Galileo-järjestelmää kehitetään täysipainoisesti sen koko kapasiteetti huomioon ottaen,

I.  katsoo, että tämän alan investoinnit vaikuttavat kaikkeen EU:n politiikkaan ja että alan laajentuminen ja toteuttaminen vaikuttaa välittömästi Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiseen ja GNSS-sovellusten ja palvelujen eurooppalaisten markkinoiden potentiaalin hyödyntämiseen työpaikkojen luomiseksi ja Euroopan kilpailukyvyn tehostamiseksi,

J.  ottaa huomioon, että GNSS- ja Galileo-hankkeet tuottavat huomattavaa lisäarvoa unionin teollisuuspolitiikkaan ja ovat välttämättömiä sen menestymisen varmistamiseksi,

1.  pitää myönteisenä komission tiedonantoa maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) sovelluksia koskevasta toimintasuunnitelmasta ja siinä ehdotettuja erityisiä alakohtaisia ja horisontaalisia toimenpiteitä ja sääntelytoimenpiteitä;

2.  on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että kohdennettu toimintasuunnitelma on tässä vaiheessa paras vaihtoehto, jolla voidaan edistää EGNOSin ja Galileon kehittämistä ja soveltamista etenkin liikennealalla; tähdentää, että satelliittinavigointijärjestelmissä olisi varmistettava eri järjestelmien (myös perinteisten järjestelmien) yhteentoimivuus ja että niiden olisi lisäksi mahdollistettava matkustaja- ja tavaraliikennepalvelujen intermodaalinen käyttö;

3.  panee merkille, että toimintasuunnitelmaan sisältyvistä 15 alakohtaisesta ehdotuksesta yhdeksän liittyy suoraan liikenteeseen ja useimmat jäljellä olevista ovat tarpeen asiaankuuluvien liikennesovellusten tukemiseksi;

4.  kehottaa komissiota varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset sertifioivat nopeasti EGNOSin siviili-ilmailun käyttöön;

5.  on yhtä mieltä siitä, että EGNOSin ja Galileon käyttöä siviili-ilmailussa tukevat toimenpiteet ovat strateginen edellytys eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishankkeen (SESAR) toteuttamiselle, erityisesti kun ajatellaan sen käyttöä laskeutumismenetelmien kehittämiseen ja hyödyntämistä pienillä lentoasemilla;

6.  pitää valitettavana, että EGNOS ei vielä kata koko Euroopan unionin aluetta, ja kehottaa ulottamaan EGNOSin Etelä-, Itä- ja Kaakkois-Eurooppaan mitä pikimmin, jotta sitä voidaan hyödyntää kaikkialla Euroopassa kaikilla liikenteen aloilla, ja korostaa, että on tärkeää varmistaa, että se ulotetaan myös sekä Välimeren alueen maihin että Lähi-itään ja Afrikkaan;

7.  korostaa GNSS:n merkitystä älykkäitä liikennejärjestelmiä kehitettäessä; huomauttaa, että älykkäillä liikennejärjestelmillä voidaan luoda tehokkaampia, ympäristöystävällisempiä ja turvallisempia liikenneratkaisuja ja että joidenkin älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevien palvelujen asianmukainen tarjoaminen edellyttää täysin toimintavalmiita GNSS-järjestelmiä;

8.  yhtyy siihen näkemykseen, että EGNOS ja Galileo voivat osaltaan merkittävästi helpottaa tieliikenteen hallintaa ja että tarvitaan tämän alan tiedotuskampanjaa, jotta saataisiin lisättyä niiden mahdollisuuksien käyttöä, joita se tarjoaa maksujen keruun, eCall-palveluiden, rekkojen turvallisia pysäköintialueita koskevan verkkovarausjärjestelmän ja reaaliaikaisen jäljityksen alalla, ja parannettua näin tieliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä;

9.  kehottaa näin ollen komissiota tekemään tarvittavat lainsäädäntöehdotukset, joilla tarjotaan GNSS-järjestelmälle kaikkien liikennemuotojen ja erityisesti tieliikenteen turvallisuuteen liittyvää lisäarvoa ja parannetaan tavaraliikenteen tehokkuutta;

10.  kehottaa komissiota tehostamaan teollista yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa pyrkien edistämään EGNOS- ja Galileo-sovellusten ja -palvelujen kehittämistä ja yhteentoimivuutta;

11.  katsoo, että komission olisi arvioitava tarkasti tarvetta muuttaa voimassa olevaa digitaalisia ajopiirtureita koskevaa lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että paikantamiseen ja nopeustietojen välittämiseen liittyviä GNSS-järjestelmän mahdollisuuksia käytetään asianmukaisesti;

12.  katsoo, että GNSS:n avulla voidaan edistää huomattavasti laivaliikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta ja että komission olisi toteutettava toimia, joilla tehdään tunnetuksi meri- ja sisävesiväylillä hyödynnettävissä olevia GNSS-sovelluksia, ja pyrittävä saamaan EGNOSiin perustuvat sovellukset hyväksytyiksi Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa ja Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä ICAO:ssa;

13.  tukee komission aietta käynnistää eri sidosryhmille suunnattuja tiedotuskampanjoita, jotta eurooppalainen teollisuus uskaltaisi investoida EU:n satelliittinavigointiohjelmien tarjoamaan kaupalliseen potentiaaliin;

14.  kehottaa komissiota toteuttamaan tinkimättä toimintasuunnitelmassa kaavaillut tiedotustoimet, jotta EGNOSia hyödynnettäisiin Euroopassa laajasti kaikilla sovellusaloilla ja jotta lähestymistavasta tulisi siten kattavampi;

15.  vaatii, että komissio ehdottaa talousarviomenettelyn ja tulevan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että GNSS-järjestelmään liittyvään tutkimukseen ja kehittämiseen sekä järjestelmän toteuttamiseen osoitetaan riittävästi rahoitusta; korostaa, että liikennealan EU-rahoitus on jo nykyisellään niukkaa ja että GNSS:n lisärahoituksen ei näin ollen pitäisi johtaa yhteisen liikennepolitiikan muiden painopistealojen rahoituksen vähentämiseen; toistaa vaatimuksensa, että komissio esittää sekä tämän nimenomaisen hankkeen että Euroopan laajuisten liikenneverkkojen kaltaisten vastaavien hankkeiden yhteydessä monivuotista rahoitusta koskevan ehdotuksen, joka kattaa monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloa pidemmän ajanjakson, jotta nykyisiä aikarajoja pidemmälle ulottuville kunnianhimoisemmille eurooppalaisille hankkeille saadaan järjestettyä vakaa ja luotettava rahoitus;

16.  kehottaa komissiota harkitsemaan, voitaisiinko kaupallisista Galileo-toiminnoista saatavat tulot kohdentaa EU:n talousarvioon;

17.  kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille, kuinka suuruudeltaan 800 miljoonan euron arvoisiksi arvioidut ylläpitokustannukset rahoitetaan sen jälkeen, kun Galileo on toimintavalmis;

18.  kehottaa komissiota suunnittelemaan kattavan rahoitusstrategian, johon voisi EU:n ja jäsenvaltioiden asianmukaisten rahoitusosuuksien ohella sisältyä muun muassa yhteensovitettuja verokannustimia, yksinkertaistettuja tuen myöntämismenettelyjä ja järjestelyjä, joilla voidaan kanavoida riskipääomaa pk-yrityksille ja helpottaa EGNOS- ja Galileo-sovellusten kehittämistä ja markkinointia yhteistyössä Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston kanssa;

19.  kehottaa komissiota varmistamaan, että tutkimukseen varatuista maksumäärärahoista seitsemännessä puiteohjelmassa todennäköisesti käyttämättä jäävät 100 miljoonaa euroa kohdennetaan GNSS-sovellusten kehittämiseen;

20.  kehottaa komissiota tutkimaan, miten yksinkertaistetuilla menettelyillä voitaisiin huolehtia siitä, että kaikille tarkoitetun GNSS-avusteisen liikennealan tutkimuksen tukemiseen osoitettava rahoitus saataisiin maksettua tehokkaammin ja avoimemmin kiinnittäen samalla erityistä huomiota vammaisten tarpeisiin ja keskittyen erityisesti pk-yrityksiin;

21.  kehottaa komissiota auttamaan etenkin tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman yhteydessä pk-yrityksiä saamaan helpommin unionin rahoitusta, jolla pyritään kannustamaan GNSS-sovelluksia koskevien innovointien tekemiseen;

22.  kehottaa komissiota tarkastelemaan, mitä tietosuojaa koskevia ongelmia saattaa aiheutua EGNOS-sovellusten ja -palvelujen käyttämisestä, ja tekemään kaiken voitavansa näiden ongelmien poistamiseksi;

23.  toteaa, että etenkin vammaisten henkilöiden erityistarpeita ajatellen tarvitaan investointeja GNSS-sovellusten ja -palvelujen tutkimukseen, koska tällaisilla investoinneilla on ratkaiseva merkitys GNSS-palvelujen asianmukaisen kehittämisen ja käytön kannalta;

24.  kehottaa komissiota edistämään aloitteita, joilla pyritään kehittämään alakohtaisia palvelukeskuksia etenkin merenkulun alalla;

25.  on pahoillaan, että EGNOS- tai Galileo-järjestelmään perustuvia sovelluksia koskevan tutkimuksen ja innovoinnin vähäinen rahoittaminen viivästyttää huomattavasti teknistä kehitystä ja teollisen kapasiteetin kasvua sekä ympäristön kannalta tehokasta toteuttamista Euroopan unionissa, ja kehottaa siksi komissiota luomaan pk-yrityksille lisää keinoja saada rahoitusta helpommin;

26.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1.
(2) EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1.
(3) EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11.
(4) EUVL C 96 E, 21.4.2004, s. 128.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö