Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2208(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0084/2011

Pateikti tekstai :

A7-0084/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/06/2011 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0250

Priimti tekstai
PDF 268kWORD 56k
Antradienis, 2011 m. birželio 7 d. - Strasbūras
Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos taikomosios transporto programos
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

2011 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasaulinės navigacijos palydovų sistemos taikomųjų transporto programų. Trumpojo ir vidutinio laikotarpio ES politika (2010/2208(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 14 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) taikymo veiksmų plano (COM(2010)0308),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 1 d. Tarybos išvadas dėl minėtojo veiksmų plano (14146/2010),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos “Europa 2020' pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ (COM(2010)0546),

  atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 18 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų laikotarpio vidurio peržiūros (COM(2011)0005), kurioje teigiama, kad reikia skirti nemažai lėšų tam, kad būtų užbaigta palydovinės radijo navigacijos infrastruktūra,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos žaliąją knygą dėl palydovinės navigacijos taikmenų (COM(2006)0769),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 912/2010, kuriuo įsteigiama Europos GNSS agentūra, panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 683/2008(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 29 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Galileo programos įgyvendinimo pažangos(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A7–0084/2011),

A.  kadangi šiuo metu GNSS taikomosios programos svarbios ir būtinos visų transporto sektorių veiklai ir kadangi dėl jų efektyvaus veikimo transportas tampa saugesnis, tinkamesnis aplinkai ir ekonomiškesnis,

B.  kadangi 20 proc. visų GNSS taikomųjų programų ir 44 proc. jų vertės sudaro transporto programos; kadangi saugos programos (dauguma jų susijusios su transportu) sudaro dar 5 proc. visų GNSS programų,

C.  kadangi Europos Sąjunga, atsižvelgiant į pagrindines infrastruktūras, kuriomis paremta GNSS veikla, negali neribotą laiką likti priklausoma nuo kitų šalių sistemų, iš pradžių sukurtų kitais tikslais,

D.  kadangi EGNOS yra GPS papildanti nepriklausoma sistema, kuri priklauso nuo esamų GPS signalų norint atlikti skaičiavimo ir pataisų operacijas; kadangi nebus nė vienos visiškai nepriklausomos GNSS, kol nepradės veikti Galileo,

E.  kadangi Europos EGNOS sistema skirta dideliems ir įvairiems dabartiniams ir būsimiems Europos ir pasaulio pramonės poreikiams, pvz., susijusiems su transporto saugumu ir atsekamumu, patenkinti ir atitinka naujos aktyvesnės Europos pramonės politikos tikslus ir kadangi ji taip pat dera su GPS ir su daug tikslesne Galileo sistema,

F.  kadangi GNSS ir Galileo programų taikymas transporto sektoriuje komerciniais tikslais sudaro vis didesnę pasaulio rinkos dalį ir reikėtų kiek galima greičiau užtikrinti rinkos saugumą, nes tai būtų ekonomiškai naudinga Europos pramonei ir padėtų kurti aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas,

G.  kadangi GNSS vaidins labai svarbų vaidmenį remiant ir skatinant intelektinių transporto sistemų (ITS) naudojimą,

H.  kadangi GNSS taikomųjų programų ir paslaugų vystymas labai svarbus siekiant užtikrinti, kad investicijos į Galileo infrastruktūrą būtų visapusiškai išnaudojamos ir kad Galileo sistema būtų išvystyta ir pasiektas didžiausias galimas jos pajėgumas,

I.  kadangi investicijos į šį sektorių daro įtaką visų sričių ES politikai ir kadangi jo plėtra ir įgyvendinimas darys tiesioginį poveikį strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimui ir Europos GNSS taikomųjų programų ir paslaugų rinkos potencialo kurti darbo vietas ir didinti Europos konkurencingumą plėtojimui,

J.  kadangi GNSS ir Galileo projektai Europos pramonės politikai suteikia daug pridėtinės vertės ir kadangi labai svarbu užtikrinti sėkmingą jų įgyvendinimą,

1.  palankiai vertina Komisijos komunikatą „Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) taikymo veiksmų planas“ ir daugelį jame siūlomų konkrečių su sektoriais susijusių reguliavimo ir horizontaliųjų veiksmų;

2.   pritaria Komisijai, kad tikslinis veiksmų planas šiuo metu labiausiai tinka siekiant skatinti toliau kurti ir taikyti EGNOS ir Galileo, ypač transporto srityje; pabrėžia, kad turėtų būti užtikrinta palydovinių navigacijos sistemų ir kitų įvairių sistemų (įskaitant įprastines sistemas) sąveika ir, be to, jos turėtų būti pritaikytos įvairių rūšių – ir keleivių, ir krovinių – transporto paslaugoms;

3.  pažymi, kad iš penkiolikos veiksmų plane pateiktų konkrečių tam tikros srities pasiūlymų devyni tiesiogiai susiję su transportu ir labai svarbūs siekiant paremti atitinkamų transporto programų taikymą;

4.  ragina Komisiją užtikrinti, kad kompetentingos institucijos skubiai sertifikuotų EGNOS naudojimą civilinei aviacijai;

5.  pritaria tam, kad veiksmai, kuriais siekiama skatinti EGNOS ir Galileo naudojimą civilinėje aviacijoje, strategiškai būtini siekiant sukurti bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programą (SESAR), ypač atsižvelgiant į šios sistemos naudojimą nusileidimo procedūroms vykdyti ir mažuose oro uostuose;

6.  apgailestauja, kad šiuo metu EGNOS apima ne visą Europos Sąjungą ir ragina pirmaeilės svarbos klausimu laikyti EGNOS išplėtimą į pietų, rytų ir pietryčių Europą ir suteikti galimybę ja naudotis visuose transporto sektoriuose visoje Europoje ir pabrėžia, kad svarbu išplėsti jos aprėptį į MEDA šalis, Artimuosius Rytus ir Afriką;

7.  pabrėžia GNSS svarbą plėtojant intelektines transporto sistemas (ITS); nurodo, kad naudojant intelektines transporto sistemas galima rasti efektyvesnius, švaresnius ir saugesnius sprendimus transporto srityje ir kad norint tinkamai įgyvendinti daugelį ITS paslaugų būtina gerai veikianti GNSS;

8.  pritaria nuomonei, kad EGNOS ir Galileo gali labai padėti tvarkant kelių eismą ir kad būtina šiame sektoriuje vykdyti informavimo kampaniją norint geriau išnaudoti jos teikiamas galimybes, susijusias su mokesčių rinkimu, e. signalu, saugių stovėjimo vietų sunkvežimiams rezervavimu prisijungus prie tinklo ir stebėjimu realiuoju laiku, ir padidinti kelių transporto saugumą ir jo tinkamumą aplinkai;

9.  taigi ragina Komisiją pateikti reikalingus reguliavimo pasiūlymus, kad GNSS teiktų naudos užtikrinant visų rūšių, ypač kelių, transporto saugumą, ir padėtų gerinti krovinių transporto efektyvumą;

10.  ragina Komisiją aktyviau bendradarbiauti pramonės srityje su ES nepriklausančiomis šalimis siekiant skatinti EGNOS ir Galileo taikomųjų programų ir paslaugų plėtojimą ir jų sąveikumą;

11.  pritaria tam, kad Komisija turėtų atidžiai įvertinti, ar reikia iš dalies keisti galiojančius teisės aktus dėl skaitmeninių tachografų, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai pasinaudojama GNSS teikiamomis galimybėmis nustatyti padėtį ir gauti informaciją apie greitį;

12.  sutinka su tuo, kad GNSS galima daug prisidėti prie laivybos saugumo ir efektyvumo gerinimo, ir pritaria tam, jog Komisija turėtų imtis veiksmų, kad padidintų informuotumą ir pagerintų žinias apie galimą GNSS taikymą jūros ir vidaus vandenų sektoriuose ir kad EGNOS duomenimis paremtas programas pripažintų Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) ir Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO);

13.  pritaria Komisijos ketinimui pradėti įvairių suinteresuotųjų šalių informuotumo didinimo kampanijas siekiant, kad Europos pramonė įgytų pasitikėjimo ir imtųsi investuoti siekdama išnaudoti Europos palydovinės navigacijos projektų komercines galimybes;

14.  ragina Komisiją efektyviai įgyvendinti veiksmų plane nurodytas ryžtingas informuotumo didinimo kampanijų priemones siekiant, kad Europoje EGNOS būtų intensyviai naudojama visose taikymo srityse ir taip užtikrinami sudėtingesni taikymo būdai;

15.  primygtinai reikalauja, kad Komisija biudžeto sudarymo procedūros metu ir būsimos daugiametės finansinės programos (DFP) rengimo metu pasiūlytų veiksmus, kurių imantis būtų užtikrinama pakankamai lėšų su GNSS susijusiems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai vykdyti, sistemai kurti ir jai diegti; pabrėžia, kad ES transporto sektoriaus finansavimas jau ir dabar nedidelis ir kad skiriant papildomą finansavimą GNSS neturėtų būti mažinamas kitų bendrosios transporto politikos srities prioritetų finansavimas; dar kartą ragina Komisiją pateikti pasiūlymą ir dėl šio projekto, ir dėl kitų panašių projektų, tokių, kaip TEN-T, daugiamečio finansavimo, kuris apimtų ilgesnį nei finansinės programos laikotarpį, siekiant ambicingesniems Europos projektams, kurių taikymo sritis peržengia dabartines ribas, suteikti stabilų ir patikimą finansinį pagrindą;

16.  ragina Komisiją apsvarstyti, ar pelnas iš Galileo komercinės veiklos galėtų būti pervedamas į ES biudžetą;

17.  ragina Komisiją informuoti Parlamentą apie tai, kaip bus finansuojamos metinės eksploatavimo sąnaudos, kurios, kaip manoma, sudarys 800 mln. eurų, kai Galileo pradės veikti;

18.  ragina Komisiją, bendradarbiaujant su Europos investicijų banku ir Europos investicijų fondu, pateikti išsamią finansavimo strategiją, į kurią, be tinkamo ES ir valstybių narių skiriamo finansavimo, inter alia, būtų įtrauktos koordinuotos mokesčių paskatos, supaprastintos paraiškų dėl dotacijų procedūros ir taisyklės, pagal kurias rizikos kapitalas būtų nukreipiamas į MVĮ ir palengvintų EGNOS ir Galileo taikomųjų programų plėtojimą ir pardavimą;

19.  ragina Komisiją užtikrinti, kad moksliniams tyrimams pagal septintąją bendrąją programą skirti 100 mln. eurų mokėjimo asignavimai, kurie gali būti nepanaudoti, būtų skiriami GNSS taikomosioms programoms plėtoti;

20.  ragina Komisiją ištirti, kaip supaprastintomis procedūromis būtų galima užtikrinti veiksmingesnį ir skaidresnį šių lėšų panaudojimą siekiant paskatinti GNSS naudojančio visiems prieinamo transporto srities mokslinius tyrimus, ypatingai atsižvelgiant į neįgalių asmenų poreikius ir ypatingą dėmesį skiriant MVĮ;

21.  ragina Komisiją padėti MVĮ lengviau gauti Europos finansavimą, skirtą su GNSS taikomosiomis programomis susijusioms inovacijoms skatinti, ypač pagal septintąją ir aštuntąją bendrąsias programas;

22.  ragina Komisiją ištirti, kokių gali kilti duomenų apsaugos problemų, susijusių su EGNOS taikomųjų programų ir paslaugų naudojimu, ir daryti viską, kad jų neliktų;

23.  pažymi, kad reikia investuoti į programų ir paslaugų, susijusių su GNSS, mokslinius tyrimus, ypač atsižvelgiant į neįgaliųjų asmenų specialius poreikius, kadangi tokios investicijos labai svarbios norint tinkamai parengti GNSS paslaugas ir jomis naudotis;

24.  ragina Komisiją skatinti iniciatyvas, skirtas atskirų sektorių, ypač jūrų sektoriaus, paslaugų centrams plėtoti;

25.  apgailestauja, kad su EGNOS ar Galileo taikymu susijusiems moksliniams tyrimams ir inovacijoms skiriamų lėšų trūkumas stabdo technologinę pažangą ir trukdo augti Europos Sąjungos pramonės pajėgumui ir aplinkos požiūriu efektyviai įgyvendinti projektą, todėl ragina Komisiją sukurti priemones, pagal kurias mažos ir vidutinės įmonės galėtų lengviau gauti finansavimą;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 196, 2008 7 24, p. 1.
(2) OL L 246, 2004 7 20, p. 1.
(3) OL L 276, 2010 10 20, p. 11.
(4) OL C 96 E, 2004 4 21, p. 128.

Teisinė informacija - Privatumo politika