Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2208(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0084/2011

Texte depuse :

A7-0084/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/06/2011 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0250

Texte adoptate
PDF 213kWORD 61k
Marţi, 7 iunie 2011 - Strasbourg
Aplicațiile din domeniul transportului ale Sistemului global de radionavigație prin satelit
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

Rezoluția Parlamentului European din 7 iunie 2011 referitoare la aplicațiile din domeniul transportului ale Sistemului global de radionavigație prin satelit - o politică UE pe termen scurt și mediu (2010/2208(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 iunie 2010 către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Plan de acțiune privind aplicațiile Sistemului global de radionavigație prin satelit (GNSS)” (COM(2010)0308),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 1 octombrie 2010 privind planul de acțiune menționat mai sus (14146/2010),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulat „Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020: O Uniune a inovării” (COM(2010)0546),

–  având în vedere raportul Comisiei din 18 ianuarie 2011 către Parlamentul European și Consiliu, care reprezintă evaluarea intermediară a programelor europene de radionavigație prin satelit (COM(2011)0005) și care susține că este necesară o finanțare semnificativă pentru a finaliza infrastructura de radionavigație prin satelit,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit(2),

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei din 8 decembrie 2006 privind aplicațiile navigației prin satelit (COM(2006)0769),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 29 ianuarie 2004 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind stadiul progresului programului Galileo(4),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0084/2011),

A.  întrucât aplicațiile GNSS reprezintă în prezent o parte importantă și indispensabilă a activităților din fiecare sector al transporturilor și întrucât funcționarea eficientă și eficace a acestora face transportul mai sigur, mai ecologic și mai economic;

B.  întrucât aplicațiile din domeniul transportului reprezintă 20 % din toate aplicațiile GNSS din punctul de vedere al volumului și 44 % din punctul de vedere al valorii și întrucât operațiunile de securitate – în principal legate de transport – reprezintă 5 %;

C.  întrucât Uniunea Europeană nu poate rămâne indefinit dependentă, în privința infrastructurii de bază pentru funcționarea GNSS, de sistemele dezvoltate inițial în alte scopuri de alte state;

D.  întrucât EGNOS este un sistem individual de completare a GPS care depinde de disponibilitatea semnalelor GPS pentru a realiza calcule și operații de corecție; întrucât, până la punerea în aplicare a programului Galileo, nu va exista un GNSS pe deplin independent;

E.  întrucât sistemul european EGNOS este proiectat pentru a răspunde cererii substanțiale și variate, din prezent și viitor, din partea industriei europene și mondiale, de exemplu în ceea ce privește securitatea și trasabilitatea în domeniul transporturilor, respectând obiectivele politicii industriale europene noi și mai proactive și întrucât acesta este, de asemenea, compatibil cu GPS și cu sistemul Galileo, care are o precizie în mod semnificativ mai bună, și vine în completarea acestora;

F.  întrucât aplicațiile din domeniul transportului comercial ale sistemelor GNSS și Galileo reprezintă o piață la nivel mondial în continuă creștere, care ar trebui asigurată pe cât posibil în beneficiul industriei europene și în vederea creării de locuri de muncă calificate;

G.  întrucât GNSS va juca un rol vital în susținerea și promovarea utilizării sistemelor inteligente de transport (SIT);

H.  întrucât dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor GNSS este esențială pentru a asigura că investiția în infrastructură pe care o reprezintă Galileo este pe deplin exploatată și că sistemul Galileo este dezvoltat la capacitate maximă;

I.  întrucât investițiile în acest sector au implicații pentru toate politicile UE și întrucât extinderea și punerea sa în aplicare vor avea un impact direct asupra realizării strategiei UE 2020 și din punctul de vedere al dezvoltării potențialului pieței europene în ceea ce privește serviciile și aplicațiile GNSS, astfel încât să se creeze locuri de muncă și să se consolideze competitivitatea Europei;

J.  întrucât proiectele GNSS și Galileo contribuie cu o considerabilă valoare adăugată la politica industrială europeană și întrucât este esențial să se asigure succesul acestora;

1.  salută Comunicarea Comisiei referitoare la planul de acțiune privind aplicațiile Sistemului global de radionavigație prin satelit (GNSS) și seria de măsuri specifice sectoriale, de reglementare și orizontale propuse;

2.  este de acord cu Comisia că un plan de acțiune specific este, în acest moment, cea mai bună opțiune pentru a da un nou impuls dezvoltării și punerii în aplicare a sistemelor EGNOS și Galileo, în special în domeniul transportului; subliniază faptul că sistemele de navigație prin satelit ar trebui să asigure interoperabilitatea între diferite sisteme (inclusiv cele convenționale) și ar trebui să permită, în plus, utilizarea intermodală a serviciilor de transport de pasageri și de mărfuri;

3.  constată că, din cele 15 domenii prioritare specifice cuprinse în planul de acțiune, nouă privesc în mod direct transportul și celelalte propuneri sunt în majoritate necesare pentru a susține aplicațiile corespunzătoare din domeniul transportului;

4.  solicită Comisiei să asigure certificarea rapidă a EGNOS pentru aviația civilă prin intermediul autorităților competente;

5.  este de acord că măsurile pentru promovarea utilizării sistemelor EGNOS și Galileo în aviația civilă reprezintă o cerință strategică pentru punerea în aplicare a SESAR (cercetarea privind ATM în contextul cerului unic european), în special în ceea ce privește utilizarea sa în procedurile de aterizare și în cadrul aeroporturilor mici;

6.  regretă că în prezent sistemul EGNOS nu acoperă întregul teritoriu al Uniunii Europene și solicită extinderea prioritară a sistemului EGNOS în sudul, estul și sud-estul Europei, astfel încât să fie posibilă utilizarea sa în întreaga Europă, în fiecare sector al transportului și subliniază importanța asigurării faptului că această acoperire include țările MEDA, Orientul Mijlociu și Africa;

7.  subliniază importanța GNSS în dezvoltarea SIT; subliniază că SIT pot oferi soluții de transport mai eficiente, mai ecologice și mai sigure și că o punere în aplicare adecvată a unor servicii SIT necesită o funcționalitate integrală a sistemelor GNSS;

8.  susține faptul că EGNOS și Galileo pot contribui în mod semnificativ la gestionarea traficului rutier, fiind necesară o campanie de informare în acest sector pentru utilizarea pe scară mai mare a oportunităților pe care acest sistem le oferă în privința colectării taxelor, a aplicației eCall, a rezervării online de locuri sigure de parcare pentru camioane și a monitorizării în timp real, în vederea unui transport rutier mai sigur și mai ecologic;

9.  invită, astfel, Comisia să prezinte propunerile de reglementare necesare pentru a conferi valoare adăugată sistemului GNSS în ceea ce privește siguranța tuturor formelor de transport, în special siguranța rutieră, și pentru a îmbunătăți eficiența transportului de mărfuri;

10.  îndeamnă Comisia să intensifice cooperarea industrială cu țările terțe, în vederea promovării dezvoltării și interoperabilității aplicațiilor și serviciilor EGNOS și Galileo;

11.  este de acord că ar trebui efectuată o evaluare atentă de către Comisie a necesității de a modifica legislația privind tahografele digitale, pentru a asigura faptul că posibilitățile de poziționare și informare rapidă oferite de GNSS sunt folosite în mod corespunzător;

12.  este de acord că GNSS poate contribui în mare măsură la consolidarea siguranței și eficienței transporturilor maritime și că ar trebui luate măsuri de către Comisie pentru a îmbunătăți vizibilitatea și cunoștințele în ceea ce privește posibilele aplicații GNSS în sectorul maritim și al apelor teritoriale, precum și pentru a obține aprobarea aplicațiilor bazate pe sistemul EGNOS la nivelul OMI și OACI;

13.  susține intenția Comisiei de a lansa campanii de sensibilizare a diferitelor părți interesate, astfel încât să asigure industriei europene încrederea necesară pentru a investi în potențialul comercial al proiectelor europene de navigație prin satelit;

14.  invită Comisia să pună în aplicare în mod eficient măsurile puternice din cadrul campaniilor de sensibilizare menționate în Planul de acțiune, în vederea utilizării extinse a EGNOS în Europa în toate domeniile de aplicare, asigurând, astfel, abordări mai complexe;

15.  insistă ca Comisia să propună, în contextul procedurii bugetare și al viitorului cadru financiar multianual (CFM), asigurarea unui nivel adecvat de finanțare pentru cercetarea și dezvoltarea GNSS, precum și pentru implementarea sa; subliniază faptul că finanțarea acordată de UE sectorului transporturilor este deja redusă, și, prin urmare, finanțarea suplimentară destinată GNSS nu ar trebui să aibă drept rezultat o reducere a finanțării altor priorități din cadrul politicii comune în domeniul transportului; își reînnoiește apelul adresat Comisiei, atât în legătură cu acest proiect specific, cât și în legătură cu proiecte similare, cum ar fi TEN-T, de a înainta o propunere de finanțare multianuală, depășind cei șapte ani incluși în CFM, în vederea garantării unui cadru financiar stabil și fiabil, destinat unor proiecte europene mai ambițioase, al căror scop depășește limitele actuale;

16.  solicită Comisiei să ia în considerare posibilitatea alocării la bugetul Uniunii Europene a venitului obținut din activități comerciale aferente Galileo;

17.  solicită Comisiei să informeze Parlamentul cu privire la modalitatea în care vor fi finanțate costurile anuale de întreținere, estimate la 800 de milioane de euro, în momentul în care Galileo va deveni operațional;

18.  solicită Comisiei să prezinte o strategie cuprinzătoare de finanțare, care, pe lângă contribuții adecvate ale UE și ale statelor membre, ar putea conține, printre altele, stimulente fiscale coordonate, proceduri simplificate de solicitare a subvențiilor și dispoziții care ar putea canaliza capitalul de risc către IMM-uri și ar facilita dezvoltarea și promovarea aplicațiilor EGNOS și Galileo, în cooperare cu Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții;

19.  solicită Comisiei să asigure, în vederea dezvoltării de aplicații GNSS, punerea la dispoziție a 100 de milioane de euro care probabil nu vor fi cheltuite în totalitate pentru creditele de plată din cercetare, în cadrul celui de al șaptelea program-cadru;

20.  îndeamnă Comisia să analizeze modul în care procedurile simplificate ar putea asigura furnizarea mai eficientă și transparentă a resurselor financiare pentru cercetarea în domeniul transportului bazat pe GNSS pentru toți, acordând atenție mai ales nevoilor persoanelor cu handicap și vizând, în special, IMM-urile;

21.  solicită Comisiei să sprijine IMM-urile pentru a obține acces mai ușor la finanțarea europeană, destinată să încurajeze inovarea în ceea ce privește aplicațiile GNSS, în special în baza programelor-cadrul 7 și 8;

22.  îndeamnă Comisia să examineze problemele care pot apărea, în ceea ce privește protecția datelor, odată cu utilizarea aplicațiilor și serviciilor EGNOS, și să depună toate eforturile necesare pentru a le elimina;

23.  constată nevoia de investiții în cercetare pentru aplicațiile și serviciile specifice GNSS, ținând seama în special de cerințele specifice ale persoanelor cu handicap, deoarece aceste investiții sunt de maximă importanță pentru dezvoltarea și utilizarea corespunzătoare a serviciilor GNSS;

24.  invită Comisia să încurajeze inițiative vizând dezvoltarea de centre de servicii specifice sectorului, în special pentru transportul maritim;

25.  regretă faptul că fondurile reduse alocate cercetării și inovării în domeniul aplicațiilor bazate pe sistemele EGNOS sau Galileo întârzie considerabil progresul tehnologic și creșterea capacității industriale, precum și o implementare eficace din punct de vedere ecologic, în Uniunea Europeană și, prin urmare, îndeamnă Comisia să introducă opțiuni care să faciliteze accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii;

26.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 196, 24.7.2008, p. 1.
(2) JO L 246, 20.7.2004, p. 1.
(3) JO L 276, 20.10.2010, p. 11.
(4) JO C 96 E, 21.4.2004, p. 128.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate