Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2208(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0084/2011

Ingivna texter :

A7-0084/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/06/2011 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0250

Antagna texter
PDF 211kWORD 45k
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg
Transporttillämpningar av de globala systemen för satellitnavigering
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

Europaparlamentets resolution av den 7 juni 2011 om transporttillämpningar av de globala systemen för satellitnavigering – EU-politiken på kort och medellång sikt (2010/2208(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktandet av kommissionens meddelande av den 14 juni 2010 till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en åtgärdsplan för tillämpningar för det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) (KOM(2010)0308),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 1 oktober 2010 om denna åtgärdsplan (14146/2010),

–   med beaktande av meddelandet av den 6 oktober 2010 från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin: innovationsunionen (KOM(2010)0546),

–   med beaktande av rapporten av den 18 januari 2011 från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om en halvtidsöversyn av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (KOM(2011)0005), där man fastställer att det krävs betydande ekonomiska insatser för att färdigställa satellitnavigeringsinfrastrukturen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om det fortsatta genomförandet av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo)(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 av den 12 juli 2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering(2),

–  med beaktande av kommissionens grönbok av den 8 december 2006 om satellitnavigationstillämpningar (KOM(2006)0769),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 29 januari 2004 om kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet över lägesrapporten för Galileoprogrammet(4),

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0084/2011), och av följande skäl:

A.  GNSS-tillämpningar är nu en central och oumbärlig del av verksamheten inom alla transportbranscher och om de fungerar effektivt bidrar de till att göra transporterna säkrare, mer miljövänliga och billigare.

B.  Transporttillämpningar omfattar cirka 20 procent av volymen och 44 procent av värdet på alla GNSS-tillämpningar, och säkerhetstillämpningar – som till största delen rör transportbranschen – står för ytterligare 5 procent.

C.  Europeiska unionen kan inte obegränsat fortsätta att vara beroende av den grundläggande infrastruktur som krävs för att driva GNSS på system som ursprungligen utvecklades för andra länders syften.

D.  Egnos är ett självförsörjande system som kompletterar GPS och som är beroende av GPS-signaler för att genomföra beräkningar och korrigeringar. Det kommer inte att finnas något fullständigt oberoende GNSS förrän Galileo har införts.

E.  Europas Egnossystem har utformats för att möta betydande och varierande befintliga och framtida behov från industrin i Europa och övriga värden, bland annat vad gäller transport, säkerhet och spårbarhet för att kunna uppfylla målen i Europas nya, mer proaktiva industripolitik och för att även vara kompatibelt med och komplettera GPS och det mycket mer exakta Galileosystemet.

F.  De kommersiella transporttillämpningarna för GNSS och Galileo utgör en växande global marknad som i största möjliga utsträckning bör utnyttjas för att skapa fördelar åt den europeiska industrin och skapa kvalificerade arbetstillfällen.

G.  GNSS kommer att spela en grundläggande roll för att stödja och främja användandet av intelligenta transportsystem.

H.  Utvecklingen av GNSS-tillämpningar och GNSS-tjänster är nödvändig för att säkerställa att de infrastrukturinvesteringar som görs i Galileo utnyttjas för fullt och att Galileosystemet utvecklas till sin fulla kapacitet.

I.  Investeringar i denna bransch har betydelse för all EU-politik och utvidgningen och genomförandet kommer att ha direkta effekter för förverkligandet av Europa 2020-strategin och för att utveckla potentialen på den europeiska marknaden för GNSS-tillämpningar och GNSS-tjänster samt skapa arbetstillfällen och stärka Europas konkurrenskraft.

J.  GNSS- och Galileoprojekten kommer att ge ett betydande mervärde till den europeiska industripolitiken och det är mycket viktigt att säkerställa deras framgång.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om en åtgärdsplan för tillämpningar för det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) och de specifika, sektoriella, reglerande och övergripande åtgärder som föreslås i det.

2.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att en riktad åtgärdsplan i nuläget är den bästa vägen för att ytterligare stimulera utvecklingen och tillämpningen av Egnos och Galileo, i synnerhet inom transportsektorn. Parlamentet understryker att olika satellitnavigeringssystem bör vara driftkompatibla med varandra och med konventionella system, samt bör även omfatta intermodal användning för såväl passagerar- som godstransporter.

3.  Europaparlamentet noterar att av de femton sektorsspecifika förslagen i åtgärdsplanen rör nio stycken transportsektorn direkt och de flesta av de övriga krävs som stöd för att stödja de relevanta transporttillämpningarna.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom de behöriga myndigheterna säkerställa en snabb certifiering av Egnos för den civila luftfarten.

5.  Europaparlamentet instämmer i att en åtgärdsplan för att använda Egnos och Galileo för civil luftfart är strategiskt nödvändig för att kunna genomföra Sesar (Single European Sky ATM Research), i synnerhet när det gäller dess användning för landning och vid små flygplatser.

6.  Europaparlamentet beklagar att Egnos i nuläget inte omfattar hela EU och begär att införande av Egnossystemet i södra, östra och sydöstra Europa prioriteras så att systemet kan användas i hela Europa och inom alla transportsektorer. Parlamentet understryker också betydelsen av att utvidga systemet till att även omfatta såväl Medaländerna som Mellanöstern och Afrika.

7.  Europaparlamentet understryker betydelsen av GNSS för att utveckla intelligenta transportsystem och påpekar att dessa kan skapa effektivare, renare och säkrare transportlösningar samt att det krävs driftsatta GNSS-system för att kunna införa många intelligenta transportsystem.

8.  Europaparlamentet instämmer i åsikten att Egnos och Galileo kan utgöra ett viktigt bidrag till trafikledningen på vägarna och att det behövs en informationskampanj inom denna bransch för att bättre utnyttja de möjligheter Egnos ger när det gäller vägavgifter, eCall, Internetbokning av säkra parkeringsplatser för lastbilar och realtidskontroll för att skapa säkrare och mer miljövänliga vägtransporter.

9.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram de regleringsförslag som krävs för att GNSS ska kunna ge ett mervärde till säkerheten inom alla transportformer, i synnerhet på vägarna, samt bidra till att öka effektiviteten inom godstransporterna.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera industrisamarbetet med länder utanför EU i syfte att främja utvecklingen och driftkompatibiliteten av tillämpningarna och tjänsterna inom Egnos och Galileo.

11.  Europaparlamentet håller med om att kommissionen bör göra en noggrann utvärdering av behoven av att ändra den befintliga lagstiftningen om digitala färdskrivare för att se till att de möjligheter GNSS ger för lägesbestämning och hastighetsinformation används på rätt sätt.

12.  Europaparlamentet håller med om att GNSS starkt kan bidra till att öka säkerheten och effektiviteten inom sjöfarten och om att kommissionen bör ta ytterligare steg för att öka medvetenheten och förbättra kunskaperna om möjliga GNSS-tillämpningar inom havs- och inlandssjöfarten, samt för att få Egnosbaserade tillämpningar accepterade på IMO- och ICAO-nivå.

13.  Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att bedriva informationskampanjer bland de olika intressenterna för att ge den europeiska industrin förtroende att investera i den kommersiella potential som finns i EU:s satellitnavigeringsprojekt.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att effektivt genomföra de informationskampanjer som anges i handlingsplanen, i syfte att nå en utbredd användning av Egnos inom alla tillämpningsområden i Europa, och på så sätt säkerställa mer komplexa metoder.

15.  Europaparlamentet kräver att kommissionen, i samband med budgetförfarandet och den kommande fleråriga budgetramen, föreslår sätt att säkerställa tillräcklig finansiering för forskning och utveckling inom GNSS, samt för dess införande. Parlamentet understryker att EU-finansieringen inom transportsektorn redan är begränsad och att ytterligare finansiering för GNSS inte bör leda till att man skär ner på andra prioriteringar inom den gemensamma transportpolitiken. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att för detta projekt i synnerhet och för liknande projekt, såsom TEN-T-projekten i allmänhet, lägga fram ett flerårigt finansieringsförslag som gäller längre än den fleråriga budgetramen, för att på så sätt skapa en stabil och tillförlitlig finansieringsram för mer ambitiösa europeiska projekt vars omfattning överskrider de nuvarande gränserna.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om intäkter från den kommersiella driften av Galileo kan överföras till EU-budgeten.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att informera parlamentet om hur de årliga underhållskostnaderna, som beräknats till 800 miljoner euro, kommer att finansieras när Galileo väl har tagits i drift.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag på en heltäckande finansieringsstrategi som förutom EU:s och medlemsstaternas bidrag även kan omfatta till exempel samordnade skatteinitiativ, förenklade ansökningsförfaranden och upplägg som skulle kunna styra riskkapital till små och medelstora företag samt underlätta utvecklingen och marknadsföringen av Egnos- och Galileotillämpningarna, i samarbete med Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de 100 miljoner euro i betalningsbemyndiganden som förmodligen inte kommer att utnyttjas inom det sjunde ramprogrammet för forskning, görs tillgängliga för utveckling av GNSS-tillämpningar.

20.  Europaparlamentet kräver att kommissionen granskar hur förenklade förfaranden skulle kunna skapa en mer effektiv och transparent stödutbetalning till forskning om GNSS-styrda transporter för alla, och då framför allt med hänsyn till funktionshindrade personers behov och med fokus på små och medelstora företag.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa små och medelstora företag att enklare få tillgång till europeisk finansiering som syftar till att främja innovation inom GNSS-tillämpningar, i synnerhet inom de sjunde och åttonde ramprogrammen för forskning.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur personuppgiftsskyddet påverkas av Egnos-tillämpningar och Egnos-tjänster och att göra allt som står i dess makt för att säkra ett bra personuppgiftsskydd.

23.  Europaparlamentet noterar behovet av investeringar i forskning om GNSS-specifika tillämpningar och tjänster, i synnerhet vad gäller de behov som personer med funktionshinder har, eftersom dessa investeringar är av avgörande betydelse för att man ska kunna utveckla och utnyttja bra GNSS-tjänster.

24.  Europaparlamentet uppmanar också kommissionen att främja initiativ som syftar till att utveckla sektorspecifika tjänstecentrum, i synnerhet inom sjöfartssektorn.

25.  Europaparlamentet beklagar att bristen på medel för forskning och innovation inom tillämpningar som bygger på Egnos och Galileo avsevärt försenar den tekniska utvecklingen, industrins kapacitetstillväxt och ett miljövänligt genomförande i Europeiska unionen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå ett upplägg för att hjälpa små och medelstora företag att lättare få tillgång till finansiering.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 196, 24.7.2008, s. 1.
(2) EUT L 246, 20.7.2004, s. 1.
(3) EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.
(4) EUT C 96 E, 21.4.2004, s. 128.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy