Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2207(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0079/2011

Внесени текстове :

A7-0079/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/06/2011 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0251

Приети текстове
PDF 351kWORD 56k
Вторник, 7 юни 2011 г. - Страсбург
Международни споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от Лисабон
P7_TA(2011)0251A7-0079/2011

Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно международни споразумения относно въздушния транспорт в рамките на Договора от Лисабон (2010/2207(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение от 20 октомври 2010 г. относно преразглеждането на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (1)(„Рамковото споразумение“),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно споразумението за въздушен транспорт между Европейския съюз и Съединените американски щати(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно започване на преговори за споразумения със Съединените американски щати, Австралия и Канада(3) относно резервационните данни на пътниците (PNR),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 април 2007 г. относно създаването на общоевропейско авиационно пространство(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2007 г. относно сключването на споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2006 г. за разработване на програмата за външна политика на Общността в авиационната област (6),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Развитие на програмата за външната политика на Общността в областта на въздухоплаването“ (COM(2005)0079),

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 218 от него,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7-0079/2011),

A.  като има предвид, че до влизането в сила на Договора от Лисабон с Парламента бяха провеждани единствено консултации във връзка със сключването на международни споразумения относно въздушния транспорт,

Б.  като има предвид, че вече се изисква одобрението на Парламента за споразумения, обхващащи области, за които се прилага обикновената законодателна процедура,

В.  като има предвид, че когато Комисията договаря споразумения между Съюза и трети държави или международни организации „Европейският парламент се информира незабавно и подробно за всички етапи на процедурата“(7),

Г.  като има предвид, че Рамковото споразумение следва да гарантира, че правомощията и прерогативите на институцията се упражняват възможно най-ефективно и прозрачно,

Д.  като има предвид, че в това рамково споразумение Комисията пое задължението да зачита принципа на равно третиране по отношение на Парламента и Съвета по законодателни и бюджетни въпроси, особено що се отнася до достъпа до заседания и предоставянето на мнения или друга информация,

Въведение

1.  Счита, че всеобхватни споразумения за въздушен транспорт със съседните държави или със значими глобални партньори могат да донесат значителни ползи за пътниците, товарните превозвачи и авиокомпаниите както по отношение достъпа до пазара, така и във връзка със сближаването на нормативните актове за насърчаване на честна конкуренция, включително по отношение на държавните субсидии и социалните и екологични стандарти;

2.  Признава, че хоризонталните споразумения, привеждащи в съответствие двустранните споразумения с правото на Общността, са необходими за гарантирането на правна сигурност и предоставянето на допълнителни ползи по отношение опростяването, както и за да се гарантира, че всички авиолинии в Съюза ще се ползват от същите права;

3.  Посочва, че стандартите за сигурност на въздухоплаването са от основополагащо значение за пътниците, екипажите и въздухоплаването като цяло и поради това подкрепя сключването на споразумения за въздушна безопасност с държави, които разполагат със значима промишленост в областта на самолетостроенето, предвид пестенето на средства и постигането на единни високи стандарти чрез намаляването на припокриването на оценките, тестовете и проверките;

4.  Изразява своето съжаление, че Съветът все още не е предоставил на Комисията мандат за преговори за всеобхватно споразумение за въздушен транспорт с важни търговски партньори като Китайската народна република и Индия; счита, че този пропуск вреди все повече на интересите на Съюза, особено предвид бързият ръст, който постигат тези икономики;

5.  Посочва липсата на важни държави като Япония и Руската федерация в последния списък на Комисията относно международните споразумения в областта на въздушния транспорт;

6.  Изразява своята загриженост във връзка с нерешения въпрос относно полетите над Сибир; призовава Комисията да положи всички необходими усилия, включително обсъждане на въпроса в контекста на преговорите на Русия за присъединяване към СТО, за да се избегне нарушаването на конкуренцията между самолетните компании на ЕС;

Критерии за оценка на споразуменията

7.  Подчертава, че при всички преговори трябва да се прецени какви са ползите от постигането на споразумение в ранен етап в сравнение с отлагането с цел търсене на по-амбициозен резултат;

8.  Посочва, че при оценката на всеобхватните споразумения, представени за одобрение, Парламентът ще се стреми към прилагането на последователен набор от стандарти; отбелязва по-специално, че при тази проверка Парламентът ще обръща особено внимание на степента, до която: ограниченията на достъпа до пазара и възможностите за инвестиции са балансирано облекчени; са предоставени стимули за запазване и подобряване на социалните и екологичните стандарти; са предоставени подходящи гаранции за защитата на личните данни и личния живот; са включени взаимното признаване на стандартите за безопасност и сигурност; е гарантирана висока степен на защита на правата на пътниците;

9.  Счита, че е налице спешна нужда от общи за всички държави по света стандарти за защита на личните данни и на личния живот и че критериите, посочени от Парламента в резолюцията му от 5 май 2010 г. предлагат подходящ модел за такова споразумение; отбелязва, че Съюзът трябва да играе водеща роля при разработването на подобни международни стандарти;

10.  Обръща внимание на нарастващия дял на участието на авиационния сектор в глобалното затопляне и счита, че споразуменията следва да включват ангажимент за съвместна работа в рамките на Международната организация за гражданска авиация с оглед намаляването на емисиите, както и целта за засилване на техническото сътрудничество в областите на климатологията (CO2 и други свързани с климата емисии в атмосферата), развойната дейност, техническото развитие и ефективността на горивата;

11.  Подчертава, че различните аспекти на нормативната уредба в сферата на авиацията, в това число шумовите ограничения и ограниченията по отношение на нощните полети, следва да бъдат определени на местно равнище при пълно спазване на принципите за лоялна конкуренция и за субсидиарност; изисква Комисията да координира тези въпроси на европейско равнище, като вземе предвид националните законодателства на държавите-членки, както и принципа на „балансирания подход“, както е определен от Международната организация за гражданска авиация;

12.  Призовава Комисията да използва споразуменията относно въздушния транспорт, за да насърчава спазването на съответното международно законодателство в областта на социалните права, по-конкретно трудовите стандарти, залегнали в основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ 1930–1999 г.), насоките на ОИСР за многонационални предприятия (1976 г., преразгледани през 2000 г.) и Римската конвенция относно приложимото право при договорни задължения от 1980 г.;

13.  Отбелязва, че критериите при споразуменията за безопасност включват: пълно взаимно признаване на практиките и процедурите за сертифициране; обмен на данни, свързани с безопасността; съвместни проверки; засилено регулаторно сътрудничество, както и консултации на техническо равнище, за да се решат проблемите преди задействането на механизма за решаване на спорове;

Процедура

14.  Подчертава, че за да бъде в състояние да вземе решение дали да даде своето одобрение след приключването на преговорите, Парламентът трябва да следи процеса от самото начало; счита също така, че е в интерес на останалите институции всеки въпрос, пораждащ загриженост и достатъчно значим, за да постави под въпрос готовността на Парламента да даде своето одобрение, да бъде идентифициран и да се пристъпи към неговото решаване на ранен етап;

15.  Припомня, че още с рамковото споразумение от 2005 г. Комисията се задължава да предоставя на Парламента своевременна и ясна информация по време на подготовката, провеждането и приключването на международните преговори; отбелязва, че в преразгледаното споразумение от октомври 2010 г. се посочва изрично, че Парламентът от самото начало следва да получава редовно и, по целесъобразност, при условията на поверителност подробна информацията за текущата процедура по време на всички фази на преговорите;

16.  Очаква от Комисията да предостави на компетентната комисия на ЕП информация относно намеренията й да предлага провеждането на преговори с оглед сключването и изменението на международни споразумения относно въздушния транспорт, както и относно проектите на директиви за преговори, проектите на текстове за преговори и документът, който ще бъде парафиран, и други релевантни документи и сведения; очаква ролята на Парламента с оглед на всички допълнителни изменения на дадено международно споразумение относно въздушния транспорт да бъде изрично предвидена в споразумението;

17.  Посочва, че съгласно член 24 от рамковото споразумение, горепосочената информация трябва да бъде предавана на Парламента по такъв начин, че при необходимост той да е в състояние да даде становище; настоятелно призовава Комисията да докладва на Парламента как неговите становища са били взети под внимание;

18.  Признава, че когато Парламентът получава чувствителна информация относно текущи преговори, той е задължен да гарантира съблюдаването на поверителността;

19.  Отбелязва, че Правилникът за дейността на Парламента позволява на пленарната зала „въз основа на доклад на компетентната комисия ..., да приеме препоръки и да изисква те да бъдат взети предвид преди сключването на разглежданото международно споразумение“ (член 90, параграф 4);

20.  Признава, че в споразуменията относно въздушния транспорт често се предоставя важна роля на съвместен комитет, особено по отношение на сближаването на правните уредби; приема, че в много случаи това е по-ефективно и по-гъвкаво средство за вземане на решения в сравнение с опитите за включване на такива точки в самото споразумение; подчертава все пак важността на това Парламентът да получава пълна и навременна информация относно работата на различните съвместни комитети;

21.  Призовава Комисията с оглед поддържането на добро равнище на информираност да представя на Парламента редовно и не по-рядко от веднъж на три години, доклади, в които се анализират слабостите и силните страни на действащи споразумения; посочва, че въз основа на този доклад Парламентът би могъл впоследствие да оценява по-ефикасно бъдещи споразумения;

o
o   o

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0366.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0239.
(3) ОВ С 81 Е, 15.3.2011, стр. 70.
(4) OВ C 74 Е, 20.3.2008 г., стр. 506.
(5) OВ C 301 Е, 13.12.2007 г., стр. 143.
(6) ОВ C 287 E, 24.11.2006 г., стр. 84.
(7) Член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Правна информация - Политика за поверителност