Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2207(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0079/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0079/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/06/2011 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0251

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 45k
Tiistai 7. kesäkuuta 2011 - Strasbourg
Kansainväliset ilmailusopimukset Lissabonin sopimuksen puitteissa
P7_TA(2011)0251A7-0079/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. kesäkuuta 2011 Lissabonin sopimuksen mukaisista kansainvälisistä ilmailusopimuksista (2010/2207(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen(1) (”puitesopimus”) tarkistamisesta,

–  ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailusopimuksesta(2),

–  ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman neuvottelujen aloittamisesta matkustajarekisteritietoja (PNR) koskevien sopimusten tekemiseksi Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa(3),

–  ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamisesta(4),

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan Yhdysvaltojen lentoliikennesopimusta koskevista neuvotteluista(5),

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä(6),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä (KOM(2005)0079),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 218 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A7-0079/2011),

A.  ottaa huomioon, että ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa parlamenttia ainoastaan kuultiin kansainvälisten ilmailusopimusten tekemisen yhteydessä,

B.  ottaa huomioon, että nyt sopimuksille edellytetään parlamentin hyväksyntää aloilla, joilla sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä,

C.  ottaa huomioon, että kun komissio neuvottelee unionin puolesta sopimuksia kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, parlamentille ”tiedotetaan välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn kaikissa vaiheissa”(7),

D.  ottaa huomioon, että puitesopimuksella olisi varmistettava, että toimielinten toimivaltaa ja etuoikeuksia käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja avoimesti,

E.  ottaa huomioon, että komissio on puitesopimuksessa sitoutunut noudattamaan parlamentin ja neuvoston yhdenvertaisen kohtelun periaatetta lainsäädäntöä ja talousarviota koskevissa kysymyksissä ja erityisesti kun on kyse oikeudesta osallistua kokouksiin ja kannanottojen tai muun tiedon välittämisestä,

Taustaa

1.  katsoo, että kattavat ilmailusopimukset naapurimaiden tai merkittävien maailmanlaajuisten kumppanien kanssa voivat tarjota matkustajille, rahtiliikenteen yrityksille ja lentoyhtiöille huomattavia etuja helpottamalla markkinoille pääsyä ja yhtenäistämällä sääntelyä sekä edistämällä reilua kilpailua myös kun on kyse valtion tuista sekä sosiaalisista normeista ja ympäristönormeista;

2.  ymmärtää, että nykyiset kahdenväliset sopimukset yhteisön oikeuteen niveltävät monialaiset sopimukset ovat tarpeen oikeusvarmuuden takaamiseksi ja että ne tarjoavat lisäetuina sääntelykehyksen yksinkertaistumisen ja vakuudet siitä, että unionin lentoyhtiöt saavat samat oikeudet;

3.  toteaa, että ilmailua ja ilmailun turvallisuutta koskevat normit ovat erittäin tärkeitä lentomatkustajille, miehistölle ja ilmailulle yleensä ja tukee siksi lentoturvallisuussopimusten tekemistä sellaisten maiden kanssa, joilla on merkittävää lentokoneteollisuutta, sillä arviointien, testien ja valvonnan päällekkäisyyden vähentämisellä saadaan aikaan kustannussäästöjä ja säilytetään normien korkea taso;

4.  pitää valitettavana, että neuvosto ei ole vielä myöntänyt komissiolle toimivaltuuksia neuvotella kattavaa ilmailusopimusta Kiinan kansantasavallan ja Intian kaltaisten tärkeiden kauppakumppanien kanssa; katsoo, että tämä laiminlyönti alkaa yhä enemmän haitata unionin etuja, etenkin kun otetaan huomioon näiden talouksien nopea kasvu;

5.  huomauttaa, että komission parhaillaan neuvoteltavien kansainvälisten ilmailusopimusten viimeisimmästä luettelosta puuttuu Japanin ja Venäjän federaation kaltaisia tärkeitä maita;

6.  on huolestunut Siperian ylilentoja koskevasta ratkaisemattomasta kysymyksestä; kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, kuten ottamaan tämän kysymyksen esille Venäjän WTO:hon liittymistä koskevissa neuvotteluissa, EU:n lentoyhtiöiden välisen kilpailun vääristymisen välttämiseksi;

Sopimuksen arviointikriteerit

7.  korostaa, että kaikkien neuvottelujen yhteydessä on arvioitava huolellisesti, onko varhain tehdystä sopimuksesta enemmän hyötyä kuin kunnianhimoisempaan lopputulokseen pyrkimisestä ja sopimuksen viivästymisestä;

8.  huomauttaa, että arvioidessaan hyväksyntää varten esiteltyjä kattavia sopimuksia, parlamentin on pyrittävä soveltamaan yhdenmukaisia vaatimuksia; toteaa, että parlamentin on arviointia tehdessään kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen, missä määrin markkinoille pääsyn ja investointimahdollisuuksien rajoituksia höllennetään tasapainoisesti, tarjotaan kannustimia sosiaalisten normien ja ympäristönormien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi, määrätään riittävistä suojatoimista tietosuojan ja yksityisyyden suojan takaamiseksi, tunnustetaan vastavuoroisesti turvallisuusnormit ja taataan matkustajien oikeuksien suojelun korkea taso;

9.  pitää erittäin kiireellisinä tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevia maailmanlaajuisia normeja ja katsoo, että parlamentin 5. toukokuuta 2010 antamassa päätöslauselmassa esitetyt kriteerit ovat toimiva malli tällaiselle sopimukselle; toteaa, että unionin olisi oltava edelläkävijä tällaisten kansainvälisten normien kehittämisessä;

10.  kiinnittää huomiota ilmailualan kasvavaan vaikutukseen ilmaston lämpenemisessä ja katsoo, että sopimusten olisi velvoitettava yhteistyöhön päästöjen vähentämiseksi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön puitteissa ja pyrittävä tehostamaan teknistä yhteistyötä ilmastotieteiden (hiilidioksidi ja muut ilmastoon vaikuttavat päästöt ilmakehään), tutkimuksen ja teknologian kehittämisen sekä polttoainetehokkuuden aloilla;

11.  korostaa, että monista lentoliikenteen sääntelyn näkökohdista, esimerkiksi melurajoituksista sekä yölennoille asetettavista rajoituksista, olisi päätettävä paikallisella tasolla reilun kilpailun periaatteen ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti; pyytää komissiota koordinoimaan näitä kysymyksiä unionin tasolla ja ottamaan huomioon jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön sekä Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön määrittelemän ”tasapainotetun lähestymistavan” periaatteen;

12.  kehottaa komissiota edistämään ilmailusopimuksilla sosiaalisia oikeuksia koskevan kansainvälisen lainsäädännön ja erityisesti työmarkkinanormien noudattamista, joista säädetään Kansainvälisen työjärjestön perussopimuksissa (ILO 1930–1999), OECD:n toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille (1976, tarkistettu 2000) ja Rooman yleissopimuksessa sopimusvelvoitteiden yhteydessä sovellettavasta oikeudesta (1980);

13.  toteaa, että turvallisuussopimusten suhteen kriteerit ovat muun muassa seuraavat: sertifiointikäytäntöjen ja -menettelyjen täysimittainen keskinäinen tunnustaminen, turvallisuustietojen vaihtaminen, yhteiset tarkastukset, sääntelyalan yhteistyön lisääminen ja teknisen tason kuuleminen, jolla käsitellään ongelmia ennen kuin ne laukaisevat riitojenratkaisumekanismin;

Menettely

14.  korostaa, että voidakseen tehdä päätöksen hyväksynnän antamisesta neuvottelujen päätyttyä, parlamentin on saatava seurata menettelyä alusta lähtien; katsoo, että on myös muiden toimielinten etujen mukaista havaita ja käsitellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huolenaiheita, jotka parlamentti katsoo niin vakaviksi ettei hyväksynnän antamiseen ole välttämättä mahdollisuuksia;

15.  palauttaa mieliin vuoden 2005 puitesopimuksen, jossa komissio sitoutui jo antamaan parlamentille varhaisessa vaiheessa selkeitä tietoja kansainvälisten neuvottelujen valmistelusta, kulusta ja päätökseen saattamisesta; toteaa, että lokakuussa 2010 tehdyssä tarkistetussa puitesopimuksessa määrätään erityisesti, että parlamentille on alusta alkaen tiedotettava säännöllisesti ja yksityiskohtaisesti ja tarvittaessa luottamuksellisesti neuvottelujen edistymisestä kaikissa niiden vaiheissa;

16.  odottaa komission toimittavan asiasta vastaavalle valiokunnalle tiedot aikeista aloittaa neuvottelut kansainvälisten ilmailusopimusten tekemiseksi ja tarkistamiseksi sekä neuvotteluohjeiden luonnokset, neuvottelutekstien luonnokset, parafoitavat asiakirjat ja muut asiaankuuluvat asiakirjat ja tiedot; edellyttää, että sopimuksessa määrätään nimenomaisesti parlamentin roolista, kun on kyse kansainväliseen ilmailusopimukseen tehtävistä muista muutoksista;

17.  toteaa, että yllä mainitut tiedot on puitesopimuksen 24 artiklan mukaisesti toimitettava parlamentille siten, että se voi tarvittaessa ilmaista kantansa; kehottaa painokkaasti komissiota ilmoittamaan parlamentille, miten parlamentin kanta on otettu huomioon;

18.  ymmärtää, että jos parlamentti vastaanottaa arkaluontoisia tietoja meneillään olevista neuvotteluista, se on velvollinen huolehtimaan, että luottamuksellisuus säilyy;

19.  toteaa, että parlamentin työjärjestys antaa täysistunnolle mahdollisuuden ”antaa suosituksia asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön pohjalta ja (…) pyytää, että ne otetaan huomioon ennen käsiteltävänä olevan kansainvälisen sopimuksen tekemistä” (90 artikla);

20.  tunnustaa, että ilmailusopimukset antavat usein merkittävän roolin sekakomitealle, etenkin kun on kyse sääntelyn lähentämisestä; katsoo, että monissa tapauksissa tämä on joustavampi ja tehokkaampi päätöksentekotapa kuin yritykset saada kyseiset seikat mukaan itse sopimukseen; tähdentää kuitenkin, että parlamentin on saatava perusteelliset ja ajankohtaiset tiedot eri sekakomiteoiden toiminnasta;

21.  kehottaa komissiota esittämään parlamentille toimivan tiedonkulun takaamiseksi säännöllisesti ja vähintään joka toinen vuosi kertomuksen, jossa analysoidaan voimassa olevien sopimusten heikkouksia ja vahvuuksia; toteaa, että parlamentti voisi tämän kertomuksen perusteella arvioida tulevia sopimuksia paremmin;

o
o   o

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0366.
(2) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0239.
(3) EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
(4) EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 506.
(5) EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 143.
(6) EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 84
(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö