Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2207(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0079/2011

Pateikti tekstai :

A7-0079/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/06/2011 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0251

Priimti tekstai
PDF 274kWORD 53k
Antradienis, 2011 m. birželio 7 d. - Strasbūras
Tarptautiniai oro susisiekimo susitarimai pagal Lisabonos sutartį
P7_TA(2011)0251A7-0079/2011

2011 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tarptautinių oro susisiekimo susitarimų pagal Lisabonos sutartį (2010/2207(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. savo sprendimą dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros(1) (pagrindų susitarimas),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 17 d. savo rezoliuciją dėl ES ir JAV oro susisiekimo susitarimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 5 d. savo rezoliuciją dėl derybų dėl susitarimų dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) su JAV, Australija ir Kanada pradžios(3),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 25 d. savo rezoliuciją dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo(4),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 14 d. savo rezoliuciją dėl Europos bendrijos, jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimo sudarymo(5),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 17 d. savo rezoliuciją dėl Bendrijos išorės politikos aviacijos srityje darbotvarkės rengimo(6),

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos komunikatą „Bendrijos išorės politikos aviacijos srityje darbotvarkės rengimas“ (COM(2005)0079),

–  atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į 218 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0079/2011),

A.  kadangi iki įsigaliojant Lisabonos sutarčiai su Parlamentu būdavo tik konsultuojamasi dėl tarptautinių oro susisiekimo susitarimų sudarymo,

B.  kadangi dabar susitarimams, priskiriamiems sričiai, kuriai taikoma įprasta teisėkūros procedūra, reikia Parlamento pritarimo,

C.  kadangi kai Komisija derasi dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų susitarimų Parlamentas turi būti nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais derybų dėl tarptautinių susitarimų procedūros etapais(7),

D.  kadangi pagal pagrindų susitarimą turėtų būti užtikrinama, kad institucijos galėtų naudotis savo galiomis ir privilegijomis kuo veiksmingiau ir skaidriau,

E.  kadangi Komisija šiame susitarime įsipareigojo taikyti vienodo požiūrio į Parlamentą ir Tarybą principą teisėkūros ir biudžeto srityse, ypač galimybės patekti į posėdžius ir dokumentų bei kitos informacijos perdavimo atžvilgiu,

Įvadas

1.  mano, kad išsamūs oro susisiekimo susitarimai su kaimyninėmis šalimis arba reikšmingais pasauliniais partneriais galėtų būti labai naudingi keleiviams, krovinių vežimo operatoriams ir oro linijoms kaip galimybės naudotis rinkomis ir teisės aktų derinimo priemonės, kuriomis siekiama skatinti sąžiningą konkurenciją, įskaitant klausimus, susijusius su valstybės subsidijomis, socialiniais ir aplinkosaugos standartais;

2.  pripažįsta, kad siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir suteikti papildomos naudos, susijusios su supaprastinimu ir užtikrinimu, kad visos Sąjungos oro linijos naudosis vienodomis teisėmis, būtini horizontalieji susitarimai, pagal kuriuos dvišaliai susitarimai suderinami su Bendrijos teise;

3.  primena, kad skrydžių saugos ir saugumo standartai yra gyvybiškai svarbūs keleiviams, įgulai ir apskritai aviacijos sektoriui ir todėl pritaria tam, kad būtų sudaromi aviacijos saugos susitarimai su šalimis, kurių orlaivių gamybos pramonė labai svarbi, kadangi sumažinus vertinimų, bandymų ir tikrinimų dubliavimą galima sutaupyti lėšų ir sukurti nuoseklius aukštus standartus;

4.  apgailestauja, kad Taryba dar nesuteikė Komisijai įgaliojimų derėtis dėl išsamaus oro susisiekimo susitarimo su svarbiais prekybos partneriais, pvz., Kinijos Liaudies Respublika ir Indija; mano, kad dėl šių nesuteiktų įgaliojimų Sąjungos interesams daroma vis didesnė žala, ypač atsižvelgiant į spartų šių šalių ekonomikos augimą;

5.  pabrėžia, kad Komisijos naujausiame sąraše apie vykdomas derybas dėl tarptautinių oro susisiekimo susitarimų trūksta tokių svarbių valstybių, kaip Japonija ir Rusijos Federacija;

6.  reiškia susirūpinimą dėl neišspręsto klausimo dėl skrydžių virš Sibiro teritorijos; ragina Komisiją imtis visų reikalingų pastangų, taip pat šį klausimą spręsti Rusijai derantis dėl stojimo į PPO, kad būtų užkirstas kelias konkurencijos iškraipymui tarp ES oro linijų;

Susitarimo vertinimo kriterijai

7.  pabrėžia kad kiekvienų derybų atvejų būtina spręsti apie greito susitarimo naudą palyginti su vėlavimu siekiant platesnio užmojo rezultato;

8.  pabrėžia, kad vertinant išsamius susitarimus, kurie pateikti siekiant gauti pritarimą, Parlamentas sieks taikyti išsamų standartų rinkinį; pažymi, kad atlikdamas vertinimą Parlamentas pagrindinį dėmesį skirs vertinimui, kokiu mastu: harmoningai sušvelninami naudojimosi rinka ir investavimo galimybių apribojimai; suteikiama paskatų išlaikyti ir griežtinti socialinius ir aplinkosaugos standartus; užtikrinama tinkama duomenų ir privatumo apsauga; įtrauktas abipusis saugos ir saugumo standartų pripažinimas; taip pat užtikrinamas aukštas keleivių teisių lygis;

9.  mano, kad pasauliniai duomenų ir privatumo apsaugos standartai būtini nedelsiant ir kad kriterijai, nustatyti Parlamento 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijoje, yra tinkamas tokio susitarimo modelis; pažymi, kad Sąjunga turėtų būti pradininkė rengiant tokius pasaulinių standartus;

10.  atkreipia dėmesį į didėjantį aviacijos sektoriaus indėlį į pasaulinį atšilimą ir mano, kad į susitarimus reikėtų įtraukti įsipareigojimus bendradarbiauti Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje (angl. ICAO), kad būtų sumažintas orlaivių išmetamų teršalų kiekis ir sustiprintas techninis bendradarbiavimas klimato tyrinėjimų (CO2 ir kiti klimatui įtaką darantys į atmosferą išmetami teršalai), mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros ir oro transporto degalų naudojimo efektyvumo didinimo srityse;

11.  pabrėžia, kad vietos lygmeniu reikėtų apibrėžti įvairius aviacijos reglamentavimo aspektus, įskaitant triukšmo ir naktinių skrydžių apribojimus, visapusiškai atsižvelgiant į sąžiningos konkurencijos ir subsidiarumo principus; prašo Komisiją koordinuoti šiuos klausimus ES lygmeniu, atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinius teisės aktus ir į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) apibrėžtą „subalansuotą požiūrį“;

12.  ragina Komisiją naudotis oro transporto susitarimais skatinant laikytis susijusių tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių socialines teises, ypač darbo standartų, numatytų pagrindinėse Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose (1930–1999 m. TDO konvencijos), OECD tarptautinių įmonių gairių (1976 m., peržiūrėtos 2000 m.) ir 1980 m. Romos konvencijos dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės;

13.  pabrėžia, kad saugos susitarimų atvejais be kitų taikomi šie kriterijai: visapusiškas abipusis sertifikavimo praktikos ir procedūrų pripažinimas; keitimasis saugos duomenimis; jungtiniai patikrinimai; didesnis bendradarbiavimas reguliavimo srityje; taip pat techninio lygmens konsultacijos siekiant išspręsti klausimus iki atsirandant būtinybei taikyti ginčų sprendimo tvarką;

Procedūra

14.  pabrėžia, kad siekdamas turėti galimybių nuspręsti ar derybų pabaigoje duoti pritarimą, ar jo neduoti, Parlamentas turi stebėti procesą nuo jo pradžios; mano, kad ir kitos institucijos turėtų būti suinteresuotos siekti, kad visos pakankamai svarbios abejonės dėl Parlamento pasirengimo duoti pritarimą būtų nustatytos ir atitinkami klausimai būtų sprendžiami ankstyvu etapu;

15.  primena, kad pagal 2005 m. pagrindų susitarimą Komisija jau įpareigota teikti Parlamentui išankstinę ir aiškią informaciją rengiant, vykdant ir baigiant tarptautines derybas; pažymi, kad persvarstytame 2010 m. spalio mėn. susitarime ypač didelis dėmesys atkreipiamas į reikalavimą, kad Parlamentas nuo pat pradžių turėtų nuolat ir prireikus laikantis konfidencialumo gauti visą informaciją apie proceso eigą visais derybų etapais;

16.  tikisi, kad Komisija suteiks atsakingiems Parlamento komitetams informacijos apie ketinimus pasiūlyti derybas siekiant sudaryti ir keisti tarptautinius oro susisiekimo susitarimus, derybinių nurodymų projektus, tekstų, dėl kurių deramasi, projektus ir dokumento, dėl kurio reikia pradėti derėtis, projektą kartu su atitinkamais kitais dokumentais ir informacija; tikisi, kad Parlamento vaidmuo ateityje keičiant tarptautinį oro susisiekimo susitarimą bus aiškiai nurodytas susitarime;

17.  pažymi tai, kad minėta informacija pagal Pagrindų susitarimo 24 straipsnį turi būti pateikiama Parlamentui taip, kad prireikus jam užtektų laiko pateikti savo nuomonę; primygtinai ragina Komisiją informuoti Parlamentą apie tai, kaip buvo atsižvelgta į Parlamento nuomonę;

18.  pripažįsta, kad Parlamentas, gavęs slaptos informacijos apie vykstančias derybas, privalo užtikrinti, kad bus išlaikytas konfidencialumas;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Parlamento darbo tvarkos taisykles, remdamasis atsakingo komiteto pranešimu Parlamentas gali priimti rekomendacijas ir reikalauti, kad į jas būtų atsižvelgta prieš sudarant atitinkamą tarptautinį susitarimą (Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalis);

20.  pripažįsta, kad oro susisiekimo susitarimais dažnai suteikiamas svarus vaidmuo jungtiniam komitetui, ypač susijęs su teisės aktų derinimu; pripažįsta, kad dažnai tai yra lankstesnė ir veiksmingesnė sprendimų priėmimo priemonė nei siekis įtraukti tokius klausimus į patį susitarimą; tačiau pabrėžia, kad itin svarbu, jog Parlamentas tinkamu laiku gautu visą informaciją apie įvairių jungtinių komitetų darbą;

21.  ragina Komisiją siekiant užtikrinti veiksmingą keitimąsi informacija Parlamentui reguliariai, bet ne rečiau nei kas trejus metus, pateikti ataskaitą, kurioje būtų išnagrinėti galiojančių susitarimų privalumai ir trūkumai; pažymi, kad tokiu atveju Parlamentas, remdamasis šia ataskaita, galėtų geriau įvertinti būsimus susitarimus;

o
o   o

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0366.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0239.
(3) OL C 81 E, 2011 3 15, p. 70.
(4) OL C 74 E, 2008 03 20, p. 506.
(5) OL C 301 E, 2007 12 13, p. 143.
(6) OL C 287 E, 2006 11 24, p. 84.
(7) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 10 dalis.

Teisinė informacija - Privatumo politika