Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2207(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0079/2011

Texte depuse :

A7-0079/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/06/2011 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0251

Texte adoptate
PDF 286kWORD 57k
Marţi, 7 iunie 2011 - Strasbourg
Acordurile internaționale privind transportul aerian în conformitate cu Tratatul de la Lisabona
P7_TA(2011)0251A7-0079/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 7 iunie 2011 referitoare la acordurile internaționale privind transportul aerian încheiate în conformitate cu Tratatul de la Lisabona (2010/2207(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa din 20 octombrie 2010 referitoare la revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(1) („acordul-cadru”),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 iunie 2010 privind acordul aerian UE-SUA(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la lansarea negocierilor pentru acordurile privind Registrul cu numele pasagerilor (PNR) cu Statele Unite ale Americii, Australia și Canada(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 aprilie 2007 referitoare la stabilirea unui spațiu aerian comun european(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2007 referitoare la încheierea Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 ianuarie 2006 referitoare la dezvoltarea agendei politicii externe comunitare în domeniul aviației(6),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Dezvoltarea agendei politicii externe comunitare în domeniul aviației” (COM(2005)0079),

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 218,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A7-0079/2011),

A.  întrucât, până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul a fost doar consultat cu privire la încheierea de acorduri internaționale privind transportul aerian,

B.  întrucât în prezent este necesară aprobarea Parlamentului pentru acordurile din domeniile care fac obiectul procedurii legislative ordinare,

C.  întrucât, atunci când Comisia negociază acorduri între Uniune și țări terțe sau organizații internaționale, Parlamentul „este imediat și pe deplin informat în toate etapele procedurii”(7),

D.  întrucât acordul-cadru ar trebui să garanteze că competențele și prerogativele instituțiilor sunt exercitate într-un mod cât mai eficient și mai transparent posibil,

E.  întrucât, în respectivul acord-cadru, Comisia s-a angajat să respecte principiul tratamentului egal între Parlament și Consiliu în chestiunile legislative și bugetare, în special în ceea ce privește accesul la reuniuni și transmiterea contribuțiilor sau a altor informații,

Introducere

1.  consideră că acordurile globale privind transportul aerian cu țările vecine sau parteneri importanți la nivel mondial pot aduce beneficii substanțiale pentru pasageri, operatorii de transport de marfă și companiile aeriene, atât prin intermediul accesului pe piață, cât și al convergenței reglementărilor pentru a promova o concurență loială, inclusiv cu privire la subvențiile de stat și la standardele sociale și de mediu;

2.  recunoaște că acordurile orizontale, aliniind acorduri bilaterale existente cu legislația comunitară, sunt necesare pentru a asigura siguranța juridică și pentru a oferi beneficii suplimentare în ceea ce privește simplificarea și asigurarea că toate companiile aeriene din Uniune se vor bucura de aceleași drepturi;

3.  subliniază faptul că standardele de siguranță aeriană sunt de o importanță fundamentală pentru pasageri, membrii echipajului de zbor și sectorul aeronautic în general și, de aceea, sprijină încheierea de acorduri privind siguranța aeriană cu țările care au o importantă industrie de construcții de aeronave, având în vedere economiile de costuri și standardele consecvente ridicate care pot fi atinse prin minimizarea duplicării evaluărilor, testelor și controalelor;

4.  regretă faptul că Consiliul încă nu a acordat Comisiei un mandat pentru a negocia un acord global privind transportul aerian cu parteneri comerciali importanți, cum ar fi Republica Populară Chineză și India; consideră că acest eșec devine din ce în ce mai dăunător pentru interesele Uniunii, în special având în vedere dezvoltarea rapidă a acestor economii;

5.  subliniază lipsa unor țări importante, precum Japonia și Federația Rusă, pe cea mai recentă listă a Comisiei cu acorduri internaționale privind transportul aerian aflate în derulare;

6.  își exprimă preocuparea în legătură cu chestiunea în curs a survolării Siberiei; solicită Comisiei să depună toate eforturile necesare, inclusiv monitorizarea acestei chestiuni în contextul negocierilor Rusiei de aderare la OMC, pentru a evita orice denaturare a concurenței între liniile aeriene din UE;

Criterii pentru evaluarea unui acord

7.  subliniază faptul că, în fiecare negociere, trebuie să fie luată o hotărâre cu privire la beneficiile unui acord rapid în comparație cu întârzierile care s-ar produce dacă s-ar urmări un rezultat mai ambițios;

8.  subliniază faptul că, la evaluarea acordurilor globale care sunt prezentate spre aprobare, Parlamentul va încerca să aplice un set consecvent de standarde: constată, îndeosebi, că, în contextul evaluării respective, Parlamentul va urmări în ce măsură: sunt relaxate într-un mod echilibrat restricțiile privind accesul pe piață și oportunitățile de investiții; sunt oferite stimulente pentru a menține și îmbunătăți standardele sociale și de mediu; sunt prevăzute garanții adecvate pentru protecția datelor și a vieții private; este inclusă recunoașterea reciprocă a standardelor de siguranță și de securitate; și este asigurat un nivel ridicat al drepturilor pasagerilor;

9.  consideră că este nevoie urgentă de standarde de protecție a datelor și vieții private la nivel mondial și că criteriile stabilite de Parlamentul European în Rezoluția sa din 5 mai 2010 oferă un model adecvat pentru un astfel de acord; subliniază faptul că Uniunea ar trebui să joace un rol de pionierat în elaborarea unor astfel de standarde mondiale;

10.  atrage atenția asupra importanței în creștere a contribuției sectorului aviatic la încălzirea globală și consideră că acordurile ar trebui să includă un angajament de a colabora, în cadrul Organizației Internaționale a Aviației Civile, pentru a reduce emisiile aeronavelor, împreună cu intenția de a îmbunătăți cooperarea tehnică în domeniile științelor climei (CO2 și alte emisii relevante pentru climă eliberate în atmosferă), cercetării și dezvoltării tehnologice și eficienței consumului de combustibil;

11.  subliniază că diferitele aspecte ale reglementării sectorului aviației, inclusiv limitele de zgomot și restricțiile aplicabile zborurilor de noapte, ar trebui să fie hotărâte la nivel local, cu respectarea deplină a principiilor concurenței loiale și subsidiarității; solicită Comisiei să coordoneze aceste probleme la nivel european, ținând cont de legislația națională a statelor membre și de principiul „abordării echilibrate”, așa cum este definit de Organizația Internațională a Aviației Civile;

12.  invită Comisia să utilizeze acordurile privind transportul aerian pentru a promova respectarea legislației internaționale relevante privind drepturile sociale, în special a standardelor de muncă consfințite prin convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM 1930-1999), a Orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale (1976, revizuite în 2000) și a Convenției de la Roma privind legislația aplicabilă obligațiilor contractuale (1980);

13.  constată că, în cazul acordurilor privind siguranța, criteriile includ: deplina recunoaștere reciprocă a practicilor și procedurilor de certificare, schimbul de date privind siguranța, inspecții comune, sporirea cooperării în domeniul reglementării și consultări la nivel tehnic pentru a rezolva problemele înainte ca acestea să declanșeze mecanismul de soluționare a litigiilor;

Procedură

14.  subliniază că, pentru a fi în măsură să ia o decizie dacă să își dea sau nu aprobarea la sfârșitul negocierilor, Parlamentul trebuie să urmărească procesul de la început; consideră că este, de asemenea, în interesul celorlalte instituții ca orice preocupări suficient de importante care pun în discuție disponibilitatea de aprobare a Parlamentului să fie identificate și rezolvate într-un stadiu incipient;

15.  reamintește că acordul-cadru din 2005 deja a angajat Comisia să furnizeze Parlamentului European informații clare și rapide în timpul pregătirii, desfășurării și încheierii negocierilor internaționale; ia act de faptul că Acordul-cadru revizuit din octombrie 2010 prevede, în special, că Parlamentul ar trebui să primească, de la început, cu regularitate și, dacă este necesar, în mod confidențial, informații amănunțite complete în legătură cu procedura în curs în toate etapele negocierilor;

16.  solicită Comisiei să ofere comitetului său competent informații cu privire la intenția de a propune negocieri în vederea încheierii și modificării de acorduri internaționale privind transportul aerian, proiectul de directive de negociere, proiectul de texte de negociere și documentul fiind parafate împreună cu alte documente și informații pertinente; se așteaptă ca rolul Parlamentului în legătură cu orice modificări ulterioare ale unui acord internațional privind transportul aerian să fie stipulat în mod explicit în acord;

17.  subliniază faptul că, în conformitate cu articolul 24 din Acordul-cadru, informațiile menționate mai sus trebuie să fie transmise Parlamentului astfel încât, dacă este necesar, acesta să își poată exprima opinia; îndeamnă cu stăruință Comisia să relateze Parlamentului modul în care opiniile sale sunt luate în considerare;

18.  recunoaște că, atunci când Parlamentul primește informații sensibile despre negocierile în curs de desfășurare, acesta are obligația de a garanta că se respectă confidențialitatea;

19.  constată că Regulamentul de procedură al Parlamentului permite plenului „pe baza unui raport al comisiei competente [să] adopte recomandări, solicitând ca acestea să fie luate în considerare înainte de încheierea acordului internațional examinat” [articolul 90 alineatul (4)];

20.  recunoaște că acordurile privind transportul aerian conferă deseori un rol important unei comisii mixte, în special în ceea ce privește convergența reglementărilor; acceptă că, în multe cazuri, acesta este un mijloc de luare a deciziilor mai flexibil și mai eficient decât încercarea de a include astfel de puncte în acordul în sine; cu toate acestea, subliniază importanța informării complete și rapide a Parlamentului cu privire la activitatea diferitelor comisii mixte;

21.  solicită Comisiei, în vederea menținerii fluxului de informații, să transmită cu regularitate rapoarte Parlamentului, nu mai târziu decât o dată la trei ani, în care să analizeze punctele tari și punctele slabe ale acordurilor existente; subliniază faptul că acest lucru ar permite să analizeze mai eficient acordurile viitoare;

o
o   o

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2010)0366.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2010)0239.
(3) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 70.
(4) JO C 74 E, 20.3.2008, p. 506.
(5) JO C 301 E, 13.12.2007, p. 143.
(6) JO C 287 E, 24.11.2006, p. 84.
(7) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 218 alineatul (10).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate