Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0147(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0171/2011

Indgivne tekster :

A7-0171/2011

Forhandlinger :

PV 07/06/2011 - 7
CRE 07/06/2011 - 7

Afstemninger :

PV 07/06/2011 - 8.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0252

Vedtagne tekster
PDF 16kWORD 43k
Tirsdag den 7. juni 2011 - Strasbourg
Afgifter på tunge godskøretøjer ***II
P7_TA(2011)0252A7-0171/2011
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juni 2011 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (15145/1/2010 - C7-0045/2011 - 2008/0147(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (15145/1/2010 - C7-0045/2011),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. december 2009(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 12. februar 2009(2),

–  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (KOM(2011)0069),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0436),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 66,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0171/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæring og den fælles erklæring fra Rådets ungarske formandskab og dets kommende polske, danske og cypriotiske formandskaber, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 255 af 22.9.2010, s. 92.
(2) EUT C 120 af 28.5.2009, s. 47.
(3) EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 345.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 7. juni 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/.../EU om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer
P7_TC2-COD(2008)0147

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2011/76/EU).


BILAG

Erklæring fra Europa-Parlamentet

»Europa-Parlamentet beklager, at Rådet ikke har villet acceptere den obligatoriske offentliggørelse af overensstemmelsesoversigter i forbindelse med forslaget om ændring af direktiv 1999/62/EF. Der gøres herved opmærksom på, at aftalen indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet under trilogen den 23. maj 2011 vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (eurovignet) ikke foregriber resultatet af de interinstitutionelle forhandlinger om overensstemmelsesoversigter.

Europa-Parlamentet opfordrer Kommissionen til at holde det underrettet i tolv måneder efter plenarforsamlingens vedtagelse af denne aftale og ved udgangen af gennemførelsesperioden at forelægge en rapport om medlemsstaternes praksis med hensyn til udarbejdelse og offentliggørelse af deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.»

Erklæring fra Kommissionen om overensstemmelsesoversigter

Kommissionen minder om sit tilsagn om at sikre, at medlemsstaterne udarbejder overensstemmelsesoversigter, der forbinder de gennemførelsesforanstaltninger, de vedtager, med EU-direktivet, og underretter Kommissionen herom i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivning ud fra et hensyn til borgerne, bedre lovgivning og øget gennemsigtighed på lovgivningsområdet og som led i undersøgelsen af, om de nationale regler er i overensstemmelse med EU's bestemmelser.

Kommissionen beklager den manglende opbakning til at indføje en bestemmelse i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (eurovignet) om at gøre det obligatorisk at udarbejde overensstemmelsesoversigter.

Kommissionen kan i et forsøg på at nå frem til et kompromis og for at sikre en hurtig vedtagelse af forslaget gå med til, at kravet om at gøre overensstemmelsesoversigterne obligatoriske i den pågældende tekst erstattes med en relevant betragtning, der tilskynder medlemsstaterne til at følge denne praksis. Den vil i tolv måneder efter plenarforsamlingens vedtagelse af aftalen mellem Europa-Parlamentet og Rådet holde Parlamentet underrettet og ved udgangen af gennemførelsesperioden forelægge en rapport om medlemsstaternes praksis med hensyn til i egen og Unionens interesse selv at udarbejde og offentliggøre oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

Den holdning, Kommissionen indtager i denne sag, må dog ikke anses for at skabe præcedens. Kommissionen vil fortsætte sine bestræbelser på i samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet at finde en hensigtsmæssig løsning på dette horisontale institutionelle spørgsmål.

Erklæring fra Rådets ungarske og kommende polske, danske og cypriotiske formandskaber

Der gøres herved opmærksom på, at aftalen indgået mellem Rådet og Europa-Parlamentet under trilogen den 23. maj 2011 vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (eurovignet) ikke foregriber resultatet af de interinstitutionelle forhandlinger om overensstemmelsesoversigter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik