Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0147(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0171/2011

Ingivna texter :

A7-0171/2011

Debatter :

PV 07/06/2011 - 7
CRE 07/06/2011 - 7

Omröstningar :

PV 07/06/2011 - 8.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0252

Antagna texter
PDF 204kWORD 41k
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg
Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***II
P7_TA(2011)0252A7-0171/2011
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juni 2011 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (15145/1/2010 – C7-0045/2011),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 december 2009(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 12 februari 2009(2),

–  med beaktande av kommissionens yttrande (KOM(2011)0069),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0436),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A7-0171/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner det uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande och det gemensamma uttalande som lagts fram av rådets ungerska ordförandeskap samt rådets kommande polska, danska och cypriotiska ordförandeskap, och som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 255, 22.9.2010, s. 92.
(2) EUT C 120, 28.5.2009, s. 47.
(3) EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 345.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 7 juni 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/.../EU om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer
P7_TC2-COD(2008)0147

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2011/76/EU.)


BILAGA

Uttalande från Europaparlamentet

Europaparlamentet beklagar att rådet inte kunde godta att ett offentliggörande av jämförelsetabellerna ska vara obligatoriskt i samband med omarbetningen av direktiv 1999/62/EG. Härmed förklaras att den överenskommelse som uppnåddes mellan Europaparlamentet och rådet under trepartssammanträdet den 23 maj 2011 om Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (Eurovinjett) inte påverkar resultatet av interinstitutionella förhandlingar om jämförelsetabeller.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underrätta parlamentet inom tolv månader efter antagandet av denna överenskommelse i kammaren och att i slutet av genomförandeperioden ta fram en rapport om medlemsstaternas praxis för upprättande av egna tabeller, som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna, samt att offentliggöra dessa tabeller.

Kommissionens uttalande om jämförelsetabeller

Kommissionen erinrar om sitt åtagande att se till att medlemsstaterna upprättar jämförelsetabeller som kopplar de införlivandeåtgärder som de antar till EU-direktivet och meddelar kommissionen om dem inom ramen för införlivande av EU-lagstiftning, till fromma för medborgarna, bättre lagstiftningsförfaranden och större juridisk överblickbarhet och som hjälp vid utvärderingen av nationella bestämmelsers överensstämmelse med EU-föreskrifter.

Kommissionen beklagar bristen på stöd för den bestämmelse i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (Eurovinjett), vilken syftade till att göra upprättandet av jämförelsetabeller obligatoriskt.

Kommissionen kan, som ett uttryck för kompromissvilja och i syfte att se till att förslaget antas omedelbart, gå med på att den obligatoriska bestämmelsen om jämförelsetabeller i texten byts ut mot ett ingresskäl om detta där medlemsstaterna uppmanas att använda denna metod. Kommissionen kommer att underrätta parlamentet inom tolv månader efter antagandet av denna överenskommelse i kammaren och i slutet av genomförandeperioden ta fram en rapport om medlemsstaternas praxis att för egen del och i unionens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

Kommissionens ställningstagande i detta ärende ska emellertid inte betraktas som ett prejudikat. Kommissionen kommer att fortsätta sina ansträngningar med sikte på att, tillsammans med Europaparlamentet och rådet, finna en lämplig lösning på denna institutionsövergripande fråga.

Uttalande av rådets ungerska ordförandeskap samt rådets kommande polska, danska och cypriotiska ordförandeskap

Härmed förklaras att den överenskommelse som uppnåddes mellan rådet och Europaparlamentet under trepartssammanträdet den 23 maj 2011 om Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (Eurovinjett) inte påverkar resultatet av interinstitutionella förhandlingar om jämförelsetabeller.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy