Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2716(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0347/2011

Rozpravy :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0268

Prijaté texty
PDF 227kWORD 68k
Štvrtok, 9. júna 2011 - Štrasburg
Samit EÚ – Rusko
P7_TA(2011)0268RC-B7-0347/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júna 2011 o samite EÚ – Rusko

Európsky parlament,

–  so zreteľom na platnú Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej(1) a na rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa začali v roku 2008, ako aj na Partnerstvo pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010,

–  so zreteľom na spoločný cieľ EÚ a Ruska stanovený v spoločnom vyhlásení z 31. mája 2003 po 11. samite EÚ – Rusko konanom v Petrohrade, ktorým je vytvorenie spoločného hospodárskeho priestoru, spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločného priestoru spolupráce v oblasti vonkajšej bezpečnosti a spoločného priestoru výskumu a vzdelávania vrátane kultúrnych aspektov (štyri spoločné priestory),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a vzťahoch medzi EÚ a Ruskom, najmä na svoje uznesenia zo 17. februára 2011 o právnom štáte(2), zo 17. júna 2010 o samite EÚ – Rusko(3), z 12. novembra 2009 o prípravách na samit EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 18. novembra 2009 v Štokholme(4), zo 17. septembra 2009 o vraždách aktivistov za dodržiavanie ľudských práv v Rusku(5) a  zo 17. septembra 2009 o vonkajších aspektoch energetickej bezpečnosti(6),

–  so zreteľom na konzultácie o ľudských právach medzi EÚ a Ruskom a na najnovšie stretnutie, ktoré sa v tomto kontexte uskutočnilo 4. mája 2011,

–  so zreteľom na podpísané dohody a spoločné vyhlásenia vydané na samite EÚ – Rusko, ktorý sa konal 31. mája a 1. júna 2010 v Rostove na Done,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ Catheriny Ashtonovej o prípade Michaila Chodorkovského a Platona Lebedeva z 24. mája 2011,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie spolupredsedov Výboru pre parlamentnú spoluprácu medzi EÚ a Ruskom z 18. mája 2011 v Soči,

–  so zreteľom na program samitu EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 9. a 10. júna 2011 v Nižnom Novgorode,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Rusko, ktoré je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, nesie spolu s EÚ zodpovednosť za udržiavanie celosvetovej stability, a keďže posilnená spolupráca a dobré susedské vzťahy medzi EÚ a Ruskom sú pre stabilitu, bezpečnosť a prosperitu v Európe a mimo nej mimoriadne dôležité, keďže je dôležité, aby EÚ vystupovala jednotne a prejavila solidaritu v rámci jej vzťahov s Ruskou federáciou, a aby tieto vzťahy zakladala na spoločných záujmoch a hodnotách,

B.  keďže uzatvorenie dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Ruskou federáciou zostáva naďalej kľúčové pre ďalší vývoj a zintenzívnenie spolupráce medzi oboma partnermi,

C.  keďže EÚ a Rusko sú vzájomne hospodársky aj politicky závislé; keďže Európska únia sa naďalej zasadzuje o ďalšie prehlbovanie a rozvoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom založených na dodržiavaní demokratických zásad,

D.  keďže pretrváva znepokojenie v súvislosti s dodržiavaním a ochranou základných a ľudských práv v Rusku, právnym štátom, nezávislosťou súdnictva, politickou kontrolou médií, represívnymi opatreniami voči novinárom a predstaviteľom opozície a spravodlivosťou volieb; keďže Ruská federácia je plnoprávny člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a preto sa zaviazala dodržiavať demokratické zásady a ľudské práva,

E.  keďže Európsky súd pre ľudské práva odsúdil Ruskú federáciu v mnohých prípadoch a rozsudkoch za závažné porušovanie ľudských práv; keďže vykonávanie rozsudkov je naďalej nedostatočné,

F.  keďže mnoho výziev na medzinárodnej úrovni, osobitne v oblasti Blízkeho východu, Líbye, Iránu, terorizmu, energetickej bezpečnosti, zmeny klímy a finančných kríz, nebude možné prekonať bez zodpovedných vzťahov s Ruskom v duchu vzájomnej spolupráce,

G.  keďže dobré susedské vzťahy, mier a stabilita v spoločných susedných krajinách sú v záujme Ruska aj EÚ; keďže takmer tri roky po konflikte s Gruzínskom Rusko naďalej nedodržiava dohody z 12. augusta a 8. septembra 2008 o stiahnutí vojsk z okupovaných gruzínskych provincií Južné Osetsko a Abcházsko na pozície pred konfliktom a nezaručuje monitorovacej misii Európskej únie (EUMM) prístup na tieto územia,

1.  opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že Rusko je jedným z najdôležitejších partnerov Európskej únie pri budovaní strategickej spolupráce, pričom spoločné sú nielen hospodárske a obchodné záujmy, ale aj cieľ úzkej spolupráce v Európe a na globálnej úrovni;

2.  konštatuje, že samit v Nižnom Novgorode bude zameraný na spoločné otázky, ktorým čelia EÚ i Rusko (napr. hospodárska a finančná kríza, partnerstvo pre modernizáciu, vstup do WTO, problematika energetiky a energetickej bezpečnosti, mobilita a bezvízový styk medzi EÚ a Ruskom, medzinárodné a regionálne otázky, spolupráca pri riadení kríz, ľudské práva a právny štát);

3.  vyzýva EÚ a Rusko, aby využili nadchádzajúci samit na zintenzívnenie rokovaní o čo najrýchlejšom uzatvorení novej dohody o partnerstve a spolupráci, založenej na vzájomnej závislosti EÚ a Ruska, a zdôrazňuje, že významne podporuje komplexnú, právne záväznú dohodu, ktorá sa týka politického, hospodárskeho ako aj sociálneho systému a preto zahŕňa aj všetky oblasti súvisiace s demokraciou, právnym štátom a dodržiavaním ľudských a najmä základných práv, čo by malo byť neoddeliteľnou súčasťou dohody, pod podmienkou, že je Rusko pripravené podniknúť kroky na posilnenie právneho štátu a dodržiavania ľudských práv;

4.  opakuje svoju podporu Partnerstvu pre modernizáciu; víta iniciatívu vydať spoločnú správu o pokroku, ale zároveň zdôrazňuje, že je potrebné dohodnúť sa na ďalších krokoch v súlade s doteraz dosiahnutými výsledkami v rámci štyroch spoločných priestorov EÚ – Ruska ako aj so zreteľom na zostávajúce nevyriešené otázky; vyjadruje predovšetkým podporu spolupráci v oblasti výskumu a vývoja a zdôrazňuje, že štyri spoločné priestory sa zakladajú na zásade reciprocity; vyzýva preto, aby obe strany na nadchádzajúcom samite EÚ – Rusko podnikli kroky na formuláciu konkrétnych cieľov; zdôrazňuje význam riešenia otázok efektívneho a nezávislého fungovania súdnictva a posilnenia boja proti korupcii; zdôrazňuje, že EÚ je pripravená prispieť akýmkoľvek spôsobom k zlepšeniu účinnosti a nezávislosti systému právneho štátu v Rusku; víta skutočnosť, že Rusko oznámilo zámer podpísať dohovor OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov;

5.  víta skutočnosť, že samit pomôže vyriešiť posledné otázky týkajúce sa vstupu Ruska do WTO v následnosti na bilaterálnu dohodu z decembra 2010 medzi EÚ a Ruskom o umožnení krajine pristúpiť do WTO; opakuje svoju podporu pristúpeniu Ruska, čím sa vytvoria spravodlivé podmienky pre podnikateľskú obec na obidvoch stranách a uľahčí a zliberalizuje sa obchod v rámci celosvetového hospodárstva; žiada ruské orgány, aby prijali stabilný a spravodlivý právny rámec s cieľom náležite regulovať podnikateľskú činnosť; zdôrazňuje, že nevyhnutným predpokladom vstupu Ruska do WTO je, aby ešte pred vstupom spĺňalo všetky pravidlá WTO vrátane toho, že sa vzdá akýchkoľvek protekcionistických opatrení, čo zahŕňa aj úpravu obchodných prekážok, napríklad colnú úniu Rusko – Kazachstan – Bielorusko, ktorá mala za následok zvýšenie konsolidovaných ciel;

6.  zdôrazňuje, že členstvo vo WTO a jeho implementácia pomôže Rusku pritiahnuť viac zahraničných investícií a diverzifikovať svoje hospodárstvo prostredníctvom regulačného rámca, ktorý zvýši dôveru investorov; vyzýva ruské orgány, aby nezneužívali hygienické dôvody na neodôvodnené protekcionistické opatrenia; vyzýva ruské orgány, aby na tomto základe prehodnotili súčasný zákaz všetkých dovozov zeleniny z EÚ;

7.  berie na vedomie prebiehajúci dialóg medzi EÚ a Ruskom o ďalšom zjednodušení vízového režimu; opakuje svoj záväzok  splniť dlhodobý cieľ a dosiahnuť medzi EÚ a Ruskom bezvízový styk na základe prístupu postupných krokov, ktorý je zameraný na podstatu a praktický pokrok; víta zoznam spoločných krokov (časového plánu) pre bezvízový styk medzi Ruskom a EÚ, ktorý bol oznámený v máji 2011; zdôrazňuje, že tento dialóg by mal byť v súlade s postupom zjednodušovania vízového režimu s krajinami východného partnerstva; pripomína, že EÚ aj Rusko musia v plnej miere plniť uzavreté dohody; vyzýva vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby presvedčili Rusko, aby prestalo vydávať cestovné doklady obyvateľom okupovaných oblastí Južného Osetska a Abcházska; zdôrazňuje, že je potrebné zabrániť akémukoľvek narušeniu bezpečnosti v Európe; vyzýva k ďalšej spolupráci v oblasti nelegálnej imigrácie, zlepšenia kontrol na hraničných priechodoch a v oblasti výmeny informácií týkajúcich sa terorizmu a organizovaného zločinu;

8.  zdôrazňuje význam energetickej bezpečnosti a zastáva názor, že energetická politika Ruska voči členských štátom a krajinám spoločného susedstva bude lakmusovým testom skutočnej hĺbky ruského úmyslu ísť cestou modernizácie a demokratizácie; zdôrazňuje, že dodávky prírodných zdrojov by sa nemali používať ako politický nástroj; zdôrazňuje, že zásady vzájomnej závislosti a transparentnosti by mali byť základom takejto spolupráce, spolu s rovným prístupom k trhom, infraštruktúre a investíciám; víta aj záujem ruskej strany o právne záväzný rámec v oblasti energetiky; pripomína záujem EÚ o vyvážené trojstranné riešenie EÚ – Rusko – Ukrajina týkajúce sa dodávok plynu do EÚ v budúcnosti; žiada užšiu spoluprácu medzi EÚ a Ruskom v oblasti dodávok nerastných surovín a vzácnych zemín, najmä pokiaľ ide o tie, ktoré sa považujú za rozhodujúce, a v tejto súvislosti vyzýva na dodržiavanie medzinárodných pravidiel, predovšetkým pravidiel WTO;

9.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že do novej dohody o partnerstve medzi EÚ a Ruskom na zabezpečenie spoľahlivých a bezpečných dodávok energie na základe rovnakých noriem budú zahrnuté zásady Zmluvy o energetickej charte a jej priloženého protokolu o tranzite; víta podpísanie aktualizovaného mechanizmu včasného varovania vo februári 2011 s cieľom naďalej zlepšovať koordináciu v prípade naliehavých situácií v súvislosti s dodávkami alebo dopytom; víta dohodu o zriadení poradného výboru pre zemný plyn, ktorý by mal poskytnúť podnety aj zo strany priemyslu o vývoji na ruskom a európskom trhu s plynom;

10.  naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby sa intenzívnejšie usilovala riešiť otázku zmeny klímy prostredníctvom vnútroštátneho znižovania emisií skleníkových plynov a najmä zlepšovaním energetickej účinnosti; vyzýva na úzku spoluprácu EÚ a Ruska na medzinárodných rokovaniach o komplexnom rámci politiky v oblasti zmeny klímy po roku 2012 na základe UNFCCC a Kjótskeho protokolu;

11.  očakáva, že účastníci samitu EÚ – Rusko sa budú usilovať o spoločný záväzok partnerov EÚ k čo najprísnejším bezpečnostným normám, ambicióznym záťažovým testom jadrových elektrární a posilnenej medzinárodnej spolupráci po skúsenostiach s prebiehajúcou jadrovou krízou v jadrovej elektrárni vo Fukušime; domnieva sa, že toto platí najmä pre reaktory černobyľského typu, ktoré sa naďalej používajú;

12.  zdôrazňuje, že samit sa koná v kľúčovom období prípravy na decembrové voľby do Štátnej dumy a považuje za dôležité, aby boli tieto voľby slobodné a spravodlivé a založené na uplatňovaní volebných pravidiel stanovených Radou Európy a OBSE; konštatuje, že niektoré postupy registrácie politických strán a zoznamov kandidátov sa ukázali ako neopodstatnené a sú teda prekážkou pre slobodné a spravodlivé voľby; vyjadruje svoj nesúhlas s akýmkoľvek obmedzením volebnej registrácie opozičných strán a vyzýva Rusko, aby prijalo opatrenia na uplatňovanie volebných pravidiel stanovených Radou Európy a OBSE; naliehavo žiada ruské orgány, aby OBSE/Rade Európy umožnili dlhodobé pozorovanie volieb v čo najskoršom štádiu a vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby trvala na zriadení takejto misie;

13.  opakovane zdôrazňuje, že Rusko musí urýchlene začať uplatňovať základné zásady demokracie, právneho štátu, ľudských práv a slobody médií ako základ spolupráce; vyzýva Rusko, aby prijalo konkrétne opatrenia na zlepšenie výsledkov v oblasti ľudských práv a na ochranu novinárov, aktivistov za dodržiavanie ľudských práv a zástupcov opozície pred násilím a zastrašovaním;

14.  víta odhodlanie ruskej strany angažovať sa otvoreným a konštruktívnym spôsobom v hlavných otázkach, ktoré predniesli zástupcovia EÚ počas konzultačného stretnutia o ľudských právach 4. mája 2011; žiada otvorenie tohto procesu na základe podnetu Európskeho parlamentu a Štátnej dumy a účasť príslušných ruských orgánov vrátane ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra, ľudskoprávnych mimovládnych organizácií, či už sa bude dialóg konať v Rusku alebo niektorom z členských štátov EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné udržiavať úzke kontakty a podporovať programy na rozvoj občianskej spoločnosti v Rusku; vyjadruje silné znepokojenie nad postavením mimovládnych organizácií a obhajcov ľudských práv v Rusku; víta rozhodnutie ministerstva zahraničných vecí Ruska vymenovať veľvyslanca s osobitným poslaním pre dialóg o ľudských právach;

15.  pripomína Komisii návrh, ktorý Európsky parlament prijal v rozpočte na rok 2011 a ktorého cieľom je zriadenie dialógu zástupcov občianskej spoločnosti EÚ a Ruska v súvislosti so samitmi EÚ – Rusko, ktoré sa konajú každé dva roky; žiada začlenenie fóra občianskej spoločnosti EÚ – Rusko do rámca Partnerstva pre modernizáciu;

16.  so znepokojením berie na vedomie rozhodnutie ruského odvolacieho súdu v prípade Michaila Chodorkovského a jeho obchodného partnera Platona Lebedeva z 26. mája 2011 ako pokračovanie politicky motivovaných súdnych rozhodnutí; odsudzuje politické zasahovanie do súdneho procesu; víta rozhodnutie prezidenta Medvedeva posúdiť tento prípad v prezidentskej rade pre ľudské práva; víta rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v tomto prípade, ktorý uznal tvrdenia Chodorkovského o nezákonnom zadržiavaní; berie na vedomie rozhodnutie prezidenta Medvedeva začať vyšetrovanie trestných obvinení Sergeja Magnitského; nabáda vyšetrovací výbor, aby čo najskôr zverejnil nezávislú a podrobnú správu; víta usvedčenia za vraždy Anastasije Baburovej a Stanislava Markelova a vyzýva ruské orgány, aby pokračovali vo svojej práci na týchto prípadoch; berie na vedomie zatknutie údajného vraha Anny Politkovskej;

17.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek záväzkom Ruska ako člena Rady Európy v otázke dodržiavania slobody zhromažďovania sú pokojné zhromaždenia naďalej zakazované a násilne rozpúšťané, vrátane pochodu za práva homosexuálov, ktorý sa v Moskve zakazuje už šesť rokov po sebe, čo je v rozpore s právoplatným rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva z apríla 2011; očakáva, že delegácie a diplomati EÚ budú aktívne uplatňovať súbor nástrojov na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb v budúcnosti;

18.  upozorňuje na potrebu riešenia otázky právneho štatútu veľkého počtu tzv. neobčanov v Rusku;

19.  vyjadruje znepokojenie nad smrteľnými incidentmi v Náhornom Karabachu a víta spoločné vyhlásenie partnerov G8, ktoré bolo zverejnené 26. mája 2011 a v ktorom sa zdôrazňuje dohoda v otázke podniknutia rozhodujúceho kroku k mierovému urovnaniu konfliktu v Náhornom Karabachu; vyzýva Rusko, aby namiesto dodávania zbraní obom stranám konfliktu pomohlo konflikt urovnať; naliehavo žiada vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku, aby prijala kroky, ktoré by zabránili prípadnej eskalácii konfliktu, a žiada o odradzujúce opatrenia voči ktorejkoľvek strane, ktorá by porušila dohodu o prímerí z Biškeku;

20.  vyzýva Rusko, aby dodržiavalo dohody, ktoré uzavrelo, a splnilo všetky podmienky v súlade s šesťbodovou dohodou o prímerí a okamžite stiahlo svoje jednotky z okupovaných Gruzínskych území Južné Osetsko a Abcházsko na pozície pred konfliktom, ako aj zaručilo prístup monitorovacej misie Európskej únie na tieto územia;

21.  vyzýva Rusko, aby zaujalo konštruktívny postoj k otázke Podnesterska a k rokovaniam o tamojšom konflikte, považuje Podnestersko za test vzájomnej podpory medzi EÚ a Ruskom pri riešení tzv. zmrazených konfliktov a v tejto súvislosti vyzýva na obnovenie oficiálnych rokovaní 5+2 s úmyslom dosiahnuť riešenie v veľmi blízkej budúcnosti (Mesebergská iniciatíva);

22.  konštatuje, že Rusko, ktoré má právo veta v Bezpečnostnej rade OSN, musí prevziať zodpovednosť v prípade medzinárodných kríz a musí plne zaručovať a dodržiavať suverenitu krajín, s ktorými susedí; v tejto súvislosti žiada Rusko, aby sa zdržalo nátlaku na Ukrajinu v otázke vstupu do colnej únie medzi Ruskom, Kazachstanom a Bieloruskom;

23.  vyzýva na pokračovanie komplexného dialógu medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi americkými o bezpečnostných otázkach vrátane vytvorenia raketového obranného štítu;

24.  vyzýva zástupcov EÚ, aby na samite EÚ – Rusko poukázali na všetky otázky uvedené v tomto uznesení;

25.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1) Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0066.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2010)0234.
(4) Ú. v. EÚ C 271 E, 7.10.2010, s. 2.
(5) Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 27.
(6) Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia