Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2714(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0370/2011

Debatter :

PV 09/06/2011 - 12.3
CRE 09/06/2011 - 12.3

Omröstningar :

PV 09/06/2011 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2011)0272

Antagna texter
PDF 119kWORD 40k
Torsdagen den 9 juni 2011 - Strasbourg
Ukraina
P7_TA(2011)0272RC-B7-0370/2011

Europaparlamentets resolution av den 9 juni 2011 om Ukraina: fallen med Julia Tymosjenko och andra tidigare regeringsmedlemmar

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina, särskilt resolutionen av den 25 november 2010(1),

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Ukraina, som trädde i kraft den 1 mars 1998, och av de pågående förhandlingarna om ett associeringsavtal avsett att ersätta partnerskaps- och samarbetsavtalet,

–  med beaktande av associeringsagendan EU–Ukraina, som ersätter den handlingsplan som upprättades i juni 2009,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 maj 2010 ”Utvärdering av den europeiska grannskapspolitiken” (COM(2010)0207) )samt av framstegsrapporten av den 25 maj 2011 om genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken,

–  med beaktande av uttalandet från Europaparlamentets talman av den 24 maj 2011 om arresteringen av Julia Tymosjenko,

–  med beaktande av uttalandet från talesmannen för unionens höga representant Catherine Ashton av den 26 maj 2011 om fallet Julia Tymosjenko,

–  med beaktande av uttalandet från kommissionsledamoten Štefan Füle av den 24 mars 2011 efter hans sammanträffande med Julia Tymosjenko,

–  med beaktande av det lagförslag om förebyggande och åtgärdande av korruption, vilket antogs av Verchovna Rada den 7 april 2011 och kommer att träda i kraft den 1 juli 2011,

–  med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU är för ett stabilt och demokratiskt Ukraina som respekterar den sociala marknadsekonomins principer, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och skyddet av minoriteter och som garanterar de grundläggande rättigheterna. Ukrainas inrikespolitiska stabilitet och landets fokus på interna reformer är en nödvändig förutsättning för vidareutvecklingen av förbindelserna mellan EU och Ukraina. I det östliga partnerskapet ingår alla dessa principer.

B.  En genomgripande reform av rättsväsendet har ännu inte förverkligats i Ukraina och inte heller respekten för att brottsutredningar och lagföring ska ske i laga ordning eller principen om korrekt, opartisk och oberoende rättegång.

C.  Korruption och maktmissbruk är fortfarande mycket utbredda i Ukraina och måste otvetydigt bemötas av myndigheterna genom att de ansvariga ställs inför rätta. Fall av lagföring och utredning måste skötas opartiskt och oberoende och får inte underordnas politiska ändamål.

D.  Den 24 maj 2011 slutförde Ukrainas riksåklagarämbete utredningarna av fallet med landets förra premiärminister Julia Tymosjenko och väckte åtal mot henne för maktmissbruk i samband med ingåendet av gasavtalen med Ryska federationen 2009.

E.  Två brottmålsförfaranden mot Ukrainas förra premiärminister Julia Tymosjenko sammanfördes den 21 februari 2011 till ett enda mål där hon anklagades för förskingring av intäkter från försäljningen av utsläppsrätter för växthusgaser enligt Kyotoprotokollet samt för oegentligheter vid användningen av 67 miljoner ukrainska hryvnia som anslagits ur Ukrainas statsbudget inom ramen för en statlig garanti till Österrikes regering för köp och import av 1 000 bilar av märket Opel Combo, ögonskenligen för hälso- och sjukvårdsändamål på landsbygden, under den tid hon var premiärminister.

F.  Sedan utredningsarbetet inleddes den 15 december 2010 har Julia Tymosjenko förhörts vid 44 tillfällen och varit belagd med reseförbud för både inrikes och utrikes resor i närmare sex månader. De ukrainska myndigheterna har fyra gånger hindrat henne att resa i Ukraina samt till Bryssel i februari och juni och den 25 maj 2011 inkallades hon och förhördes i flera timmar innan hon släpptes.

G.  Tolv tidigare höga tjänstemän från Tymosjenkos regering sitter häktade i väntan på rättegång, bland dem f.d. inrikesministern Jurij Lutsenko, som är en av ledarna för Folkets självförsvarsparti och nu står anklagad för påstått missbruk av ämbetsställning och förskingring, efter att ha gripits den 26 december 2010 för att, som det påstås, ha vägrat samarbeta med åklagarmyndigheterna, samt den f.d. första vice justitieministern Jevhen Kornijtjuk, som greps den 22 december 2010, anklagad för lagstridigt handlande i samband med offentlig upphandling av juridiska tjänster.

H.  Häktningen av Lutsenko har inte upphävts i samband med att rättegången mot honom inleddes den 23 maj 2011, trots att häktningen av honom för att han påstås ha vägrat samarbeta vid utredningen av det fall där han är inblandad är en extremt överdriven åtgärd.

I.  Danmarks Helsingforskommitté för mänskliga rättigheter påtalade i en preliminär rapport om rättegångarna mot Lutsenko och Kornijtjuk massiva kränkningar av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

J.  Brottmålsförfaranden inleddes mot f.d. ekonomiministern Bohdan Danylysjin som flydde från Ukraina och fick politisk asyl i Tjeckien. F.d. miljöministern Georgi Filiptjuk och f.d. tjänstförrättande försvarsministern Valeri Ivasjtjenko står också åtalade för brott.

K.  Krimparlamentets f.d. talman Anatolij Grytsenko (Regionpartiet) greps den 24 januari 2011 och anklagades för maktmissbruk eftersom han lagstridigt gett bort 4 888 hektar mark. Senare inleddes förfaranden i ännu ett brottmål som handlade om bedrägerier med mark för turiständamål i Jalta.

L.  Riksåklagarämbetet inledde också en brottmålsundersökning för maktmissbruk mot Ukrainas förre president Leonid Kutjma.

M.  I Ukrainas statsförfattning föreskrivs kollektivt ansvar för de beslut som fattas av landets regering.

N.  EU fortsätter att understryka att rättsstaten måste respekteras. Hit hör också att rättegångarna ska vara korrekta, opartiska och oberoende och inte provocera fram ett intryck av att rättsliga åtgärder tillgrips selektivt. EU anser att dessa principer är särskilt viktiga i ett land som strävar efter ett mera djupgående avtalsförhållande som bygger på politisk associering.

1.  Europaparlamentet betonar att utredningarna, lagföringarna och rättegångarna måste skötas med största möjliga insyn och varnar för att eventuellt använda strafflagen som ett redskap för att uppnå politiska ändamål.

2.  Europaparlamentet är oroat över att politiska meningsmotståndare lagförs alltmer selektivt samt över att åtgärderna är oproportionerliga, framför allt i fallen med Tymosjenko och f.d. inrikesministern Lutsenko. Parlamentet noterar att Lutsenko suttit häktad sedan den 26 december 2010 och uttalar sitt stöd till Ukrainas kommissarie för de mänskliga rättigheterna, Nina Karpatjova, som bett Ukrainas riksåklagare att överväga om det vore möjligt att byta ut bestraffningen i förebyggande syfte mot en sådan som inte sammanhänger med fängsligt förvar.

3.  Europaparlamentet påminner de ukrainska myndigheterna om att principen om kollektivt ansvar för regeringsbeslut inte tillåter lagföring av enskild regeringsmedlem för beslut som fattats kollektivt.

4.  Europaparlamentet betonar att de pågående utredningarna av prominenta politiska ledare i Ukraina inte bör hindra dem att aktivt delta i landets politiska liv, sammanträffa med väljare och resa till internationella sammankomster. Parlamentet uppmanar därför de ukrainska myndigheterna att upphäva reseförbudet, både för inrikes och utrikes resor, mot Julia Tymosjenko och andra politiska förgrundsfigurer.

5.  Europaparlamentet understryker att en starkare rättsstat och en trovärdig korruptionsbekämpning är av nöden, inte bara för att associeringsavtalet ska kunna ingås och förbindelserna mellan EU och Ukraina överlag fördjupas, utan också för att demokratin ska kunna befästas i Ukraina.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja reformen av rättsväsendet i Ukraina genom att bättre använda EU:s kapacitetsuppbyggnadsprogram samt överväga inrätta en EU-högnivågrupp för rådgivning till Ukraina för att hjälpa landet att inrätta sig efter unionslagstiftningen, också för rättsväsendets vidkommande.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaterna, Ukrainas president, regering och parlament samt Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0444.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy