Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2070(IMM)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0242/2011

Ingediende teksten :

A7-0242/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/06/2011 - 12.4
CRE 23/06/2011 - 12.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0278

Aangenomen teksten
PDF 113kWORD 33k
Donderdag 23 juni 2011 - Brussel
Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Adrian Severin
P7_TA(2011)0278A7-0242/2011

Besluit van het Europees Parlement van 23 juni 2011 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Adrian Severin (2011/2070(IMM))

Het Europees Parlement,

–  gezien het aan het Parlement voorgelegde verzoek om opheffing van de immuniteit van Adrian Severin, dat op 5 april 2011 werd ingediend door de Direcţia Naţională Anticorupţie (Nationale Directie tegen corruptie) (parket bij de Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, de Roemeense cassatierechter), en van de ontvangst waarvan op 6 april 2011 ter plenaire vergadering kennis werd gegeven,

–  na Adrian Severin op 23 mei 2011 te hebben gehoord, overeenkomstig artikel 7, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien artikel 9 van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, en artikel 6, lid 2, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen,

–  gezien de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 mei 1964, 10 juli 1986, 15 oktober 2008, 21 oktober 2008 en 19 maart 2010(1),

–  gezien de bepalingen van artikel 72, lid 2, van de Roemeense grondwet,

–  gezien de bepalingen van artikel 4 van het Roemeense wetboek van strafrecht, krachtens welke het Roemeense strafrecht van toepassing is op strafbare feiten die buiten Roemenië worden gepleegd indien de dader een Roemeens staatsburger is of indien hij of zij, hoewel niet in het bezit van het Roemeens staatsburgerschap, in Roemenië zijn of haar verblijfplaats heeft,

–  gelet op artikel 6, lid 2, en artikel 7 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0242/2011),

A.  overwegende dat de Direcţia Naţională Anticorupţie van Roemenië om de opheffing van de immuniteit van Adrian Severin, lid van het Parlement, heeft verzocht, zodat de Roemeense openbaar aanklager het nodige onderzoek kan verrichten en in rechte tegen Adrian Severin kan optreden, een verzoek kan indienen om de woning of kantoren van de betrokkene te doorzoeken en computer- of ander noodzakelijk IT-onderzoek te verrichten, een strafproces tegen hem kan instellen op grond van de beschuldiging van passieve omkoping en/of ongeoorloofde beïnvloeding of enige andere delictsomschrijving waaronder het/de vermeende strafbare feit/feiten voor de bevoegde strafrechters kan/kunnen worden gebracht,

B.  overwegende dat om de opheffing van de immuniteit van Adrian Severin is verzocht in verband met vermeende omkoping zoals bedoeld in artikel 6 van de Roemeense wet nr. 78/2000 juncto artikel 254 (omkoping) en artikel 257 (ongeoorloofde beïnvloeding) van het wetboek van strafrecht, evenals artikel 81, sub b, van wet nr. 78/2000,

C.  overwegende dat het niet aan het Europees Parlement is zich uit te spreken over de schuld van het betrokken lid noch over de mogelijkheid het lid wegens de feiten die hem worden verweten, strafrechtelijk te vervolgen,

D.  overwegende dat het derhalve wenselijk is aan te bevelen de parlementaire immuniteit in casu op te heffen,

1.  besluit de immuniteit van Adrian Severin op te heffen, met dien verstande dat diens persoonlijke vrijheid niet kan worden beperkt;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie onmiddellijk te doen toekomen aan de bevoegde autoriteiten van Roemenië en aan Adrian Severin.

(1) Zaak 101/63, Wagner/Fohrmann en Krier, Jurispr. 1964, blz. 195; zaak 149/85, Wybot/Faure e.a., Jurispr. 1986, blz. 2391; zaak T-345/05, Mote/Parlement, Jurispr. 2008, blz. II-2849; gevoegde zaken C-200/07 en C-201/07, Marra/De Gregorio en Clemente, Jurispr. 2008, blz. I-7929; zaak T-42/06, Gollnisch/Parlement (PB C 134 van 22.5.2010, blz. 29).

Juridische mededeling - Privacybeleid