Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0355(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0194/2011

Ingivna texter :

A7-0194/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/06/2011 - 12.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0280

Antagna texter
PDF 196kWORD 31k
Torsdagen den 23 juni 2011 - Bryssel
Fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och EU ***
P7_TA(2011)0280A7-0194/2011

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 juni 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe (05371/2011 – C7-0119/2011 – 2010/0355(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05371/2011),

–  med beaktande av utkastet till protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe (05370/2011),

–  med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 43.2 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0119/2011),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–  med beaktande av fiskeriutskottets rekommendation och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A7-0194/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet slutsatserna från de möten och överläggningar som hållits i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe (nedan kallat ”partnerskapsavtalet”) samt det fleråriga sektorsprogram som nämns i artikel 3 i protokollet tillsammans med resultaten av de årliga utvärderingarna. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att underlätta deltagandet för parlamentets representanter som observatörer i de möten som hålls i den gemensamma kommittén som avses i artikel 9 i partnerskapsavalet, och att under protokollets sista giltighetsår och innan förhandlingar om att förnya avtalet inleds, förelägga parlamentet och rådet en fullständig rapport om avtalets tillämpning, utan onödiga begränsningar när det gäller åtkomsten till detta dokument.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att, inom ramen för deras respektive befogenheter, omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden av förfarandet avseende protokollet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy