Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0276(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0179/2011

Predložena besedila :

A7-0179/2011

Razprave :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Glasovanja :

PV 23/06/2011 - 12.14
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 28/09/2011 - 4.12
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0288
P7_TA(2011)0425

Sprejeta besedila
PDF 341kWORD 106k
Četrtek, 23. junij 2011 - Bruselj
Izvajanje postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem *
P7_TA(2011)0288A7-0179/2011
Besedilo
 Prečiščeno besedilo

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 23. junija 2011, k predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (KOM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))(1)
SPREMEMBE PARLAMENTA(2)
k predlogu Komisije

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

[Sprememba 2]

-------------------------------------------------------

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 57(2) vrnjena v odbor (A7-0179/2011).
(2)* Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.


UREDBA SVETA
o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti drugega pododstavka člena 126(14) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju stališča Evropskega parlamenta(1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke(2),

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Pri usklajevanju gospodarskih politik držav članic v Uniji, kot je predvideno v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU), je treba upoštevati vodilna načela stabilnih cen, zdravih javnih financ in monetarnih pogojev ter uravnotežene plačilne bilance.

(2)  Pakt za stabilnost in rast so prvotno sestavljale Uredba Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. julija 1997 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik(3), Uredba Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem(4) ter Resolucija Evropskega sveta z dne 17. junija 1997 o Paktu za stabilnost in rast(5). Uredbi (ES) št. 1466/97 in (ES) št. 1467/97 sta bili leta 2005 spremenjeni z uredbama (ES) št. 1055/2005 oziroma (ES) št. 1056/2005. Poleg tega je bilo sprejeto poročilo Sveta z dne 20. marca 2005 z naslovom „Izboljšanje izvajanja Pakta stabilnosti in rasti“.

(3)  Pakt za stabilnost in rast temelji na cilju zdravih in vzdržnih javnih financ kot sredstvu za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki jo podpira finančna stabilnost in ki prispeva k ustvarjanju delovnih mest.

(4)  Skupni okvir za gospodarsko upravljanje, vključno z izboljšanim proračunskim nadzorom, je treba okrepiti zaradi visoke stopnje povezanosti med gospodarstvi držav članic v Evropski uniji in zlasti v euroobmočju.

(4a)  Doseganje in ohranjanje dinamičnega enotnega trga bi bilo treba obravnavati kot sestavino pravilnega in brezhibnega delovanja ekonomske in monetarne unije.

(4b)  Izboljšani okvir gospodarskega upravljanja bi se moral opirati na več medsebojno povezanih politik za trajnostno rast in delovna mesta, ki morajo biti skladne, zlasti na strategijo Unije za rast in delovna mesta, s posebnim poudarkom na razvoju in krepitvi notranjega trga, spodbujanju mednarodnih trgovinskih povezav in konkurenčnosti, učinkovitem okviru za preprečevanje in popravljanje čezmernega javnofinančnega primanjkljaja (paktu za stabilnost in rast), trdnem okviru za preprečevanje in odpravljanje makroekonomskih neravnovesij, minimalnih zahtevah za nacionalne proračunske okvire, okrepljeni ureditvi finančnih trgov in nadzoru nad njimi, vključno z makrobonitetnim nadzorom Evropskega odbora za sistemska tveganja.

(4c)  Doseganje in ohranjanje dinamičnega enotnega trga bi bilo treba obravnavati kot sestavino pravilnega in brezhibnega delovanja ekonomske in monetarne unije.

(4d)  Pakt za stabilnost in rast ter ves okvir gospodarskega upravljanja bi morala dopolnjevati ter podpirati strategijo Unije za rast in delovna mesta. Povezave med različnimi oblikami ne bi smele omogočiti izvzetja iz določb iz Pakta za stabilnost in rast.

(4e)  Krepitev gospodarskega upravljanja mora vključevati tesnejše ter pravočasno sodelovanje Evropskega in nacionalnih parlamentov. Pristojni odbor Evropskega parlamenta lahko državi, ki jo zadeva priporočilo Sveta iz člena 126(7), poziv iz člena 126(9) ali ukrep iz člena 126(11) Pogodbe, omogoči sodelovanje pri izmenjavi mnenj.

(4f)  Izkušnje in napake, pridobljene in storjene v prvem desetletju delovanja ekonomske in monetarne unije, kažejo, da je treba v Uniji izboljšati gospodarsko upravljanje, ki bi moralo temeljiti na močnejšem nacionalnem lastništvu skupno dogovorjenih pravil in politik ter na trdnejšem okviru nadzora nad nacionalnimi gospodarskimi politikami na ravni Unije.

(4g)  Komisija bi morala v postopku okrepljenega nadzora imeti pomembnejšo vlogo pri ocenjevanju, spremljanju, misijah in priporočilih, ki zadevajo posamezne države članice.

(4h)  Komisija in Svet bi morala pri uporabi te uredbe primerno upoštevati vse ustrezne dejavnike ter gospodarske in proračunske razmere v zadevnih državah članicah.

(5)  Pravila o proračunski disciplini je treba zaostriti zlasti z večjim upoštevanjem višine in gibanja dolga ter splošne vzdržnosti javnih financ. Okrepiti je treba tudi mehanizme za zagotavljanje skladnosti s temi pravili in njihovo izvrševanje.

(5a)  Komisija bi morala v postopku okrepljenega nadzora imeti pomembnejšo vlogo pri ocenjevanju, spremljanju, misijah in priporočilih, ki zadevajo posamezne države članice.

(6)  Za izvajanje veljavnega postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem na podlagi merila primanjkljaja in merila dolga je potrebno številčno referenčno merilo, ki upošteva poslovni cikel, na podlagi katerega se bo ocenjevalo, ali se razmerje med javnim dolgom in bruto domačim proizvodom zadosti zmanjšuje in dovolj hitro približuje referenčni vrednosti. Treba je uvesti prehodno obdobje, da bi državam članicam, proti katerim na dan sprejetja te uredbe poteka postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, omogočili, da prilagodijo svoje politike številčnim merilom za zmanjšanje dolga. To velja tudi za države članice, ki so predmet prilagoditvenega programa Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada.

(7)  Neizpolnjevanje številčnega merila glede zmanjšanja dolga ne bi smelo biti samo po sebi razlog za ugotovitev obstoja čezmernega primanjkljaja, za kar bi bilo treba upoštevati številne pomembne dejavnike v poročilu Komisije na podlagi člena 126(3) PDEU. Zlasti ocena cikličnega učinka in struktura uskladitve stanj in tokov z gibanjem dolga lahko zadostujeta za to, da se izključi ugotovitev obstoja čezmernega primanjkljaja na podlagi merila dolga.

(8)  Če javni dolg v primerjavi z bruto domačim proizvodom ne presega referenčne vrednosti, je treba pri ugotavljanju obstoja čezmernega primanjkljaja na podlagi merila primanjkljaja in korakov, ki vodijo do te ugotovitve, upoštevati številne pomembne dejavnike, obravnavane v poročilu na podlagi člena 126(3) Pogodbe.

(8a)  Pri upoštevanju sistemskih pokojninskih reform kot enega od pomembnih dejavnikov bi se bilo treba predvsem posvetiti vprašanju, ali te reforme spodbujajo dolgoročno vzdržnost celotnega pokojninskega sistema in hkrati ne povečujejo tveganj v zvezi s srednjeročnim stanjem proračuna.

(9)  Komisija mora v poročilu na podlagi člena 126(3) Pogodbe ustrezno obravnavati kakovost nacionalnega fiskalnega okvira, saj ima ključno vlogo pri podpiranju fiskalne konsolidacije in vzdržnih javnih financ. Ta obravnava bi morala zajemati minimalne zahteve, določene v Direktivi Sveta v zvezi s proračunskimi okviri držav članic, in druge dogovorjene zaželene zahteve za fiskalno disciplino.

(10)  Da bi olajšali spremljanje upoštevanja priporočil in pozivov Sveta za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja, je treba v njih navesti letne proračunske cilje, ki ustrezajo zahtevanemu fiskalnemu izboljšanju, iz katerega so izločeni vplivi konjunkture ter enkratni in začasni ukrepi. V tem okviru bi bilo treba letno merilo 0,5 % BDP šteti za letno povprečno osnovo.

(11)  Oceni učinkovitih ukrepov bo v pomoč, če se izpolnjevanje ciljev za javnofinančne odhodke uporabi kot referenčna vrednost v povezavi z izvajanjem načrtovanih ukrepov na strani prihodkov.

(12)  Pri ocenjevanju, ali naj se rok za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja podaljša, bi bilo treba posebno pozornost nameniti resnemu gospodarskemu upadu v euroobmočju ali v vsej EU, pod pogojem, da to srednjeročno ne ogrozi fiskalne vzdržnosti.

(13)  Primerno je povečati uporabo finančnih sankcij iz člena 126(11) Pogodbe, da bodo prava spodbuda za upoštevanje pozivov iz člena 126(9).

(14)  Za zagotovitev, da sodelujoče države članice upoštevajo okvir Unije za fiskalni nadzor, je treba na podlagi člena 136 Pogodbe uvesti na pravilih temelječe sankcije, ki zagotavljajo poštene, pravočasne in učinkovite mehanizme za upoštevanje pravil Pakta za stabilnost in rast.

(14a)  Zaračunane globe bi bilo treba nameniti mehanizmom za stabilnost, ki so jih ustanovile države članice, katerih valuta je euro, da bi zagotovile finančno pomoč in stabilnost celotnega euroobmočja

(15)  Pri sklicih v Uredbi (ES) št. 1467/97 je treba upoštevati novo številčenje členov v Pogodbi o delovanju Evropske unije in da je Uredbo Sveta (ES) št. 3605/93 zamenjala Uredba Sveta (ES) št. 479/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti(6).

(16)  Uredbo (ES) št. 1467/97 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1467/97 se spremeni:

1.  Člen 1 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 1

1.  Ta uredba vsebuje določbe za pospešitev in razjasnitev postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Cilj postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem je preprečiti čezmerne javnofinančne primanjkljaje in nadalje spodbuditi njihovo zmanjšanje, kadar se pojavijo, pri čemer se na podlagi meril javnofinančnega primanjkljaja in javnega dolga preuči spoštovanje proračunske discipline.

2.  Za namen te uredbe ‚sodelujoče države članice‘ pomenijo države članice, katerih valuta je euro.

"

2.  Člen 2 se spremeni:

   (a) v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Presežek javnofinančnega primanjkljaja glede na referenčno vrednost se v skladu z drugo alineo člena 126(2)(a) Pogodbe šteje kot izjemen, kadar je posledica izrednega dogodka, na katerega zadevna država članica ne more vplivati in ki pomembno vpliva na finančni položaj države, ali pa je posledica resnega gospodarskega upada."
   (b) Vstavi se naslednji odstavek ▌:"
1a.  V primeru preseganja referenčne vrednosti velja, da se razmerje med javnim dolgom in bruto domačim proizvodom (BDP) zadosti znižuje in dovolj hitro približuje referenčni vrednosti v skladu s členom 126(2)(b) Pogodbe, če se je odstopanje od referenčne vrednosti v prejšnjih treh letih zmanjšalo za eno dvajsetino na leto kot merilo uspešnosti, ki temelji na spremembah v zadnjih treh letih, za katera so na voljo podatki. Zahteva v skladu z merilom dolga prav tako šteje za izpolnjeno, če je v proračunskih napovedih, kot jih pripravi Komisija, navedeno, da bo do potrebnega zmanjšanja odstopanja prišlo v obdobju treh let, ki obsega dve leti po zadnjem letu, za katerega so na voljo podatki. Za državo članico, ki je [dan sprejetja te uredbe – se vstavi] v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, in v obdobju treh let po odpravi čezmernega primanjkljaja se šteje, da je zahteva v zvezi z merilom dolga izpolnjena, če zadevna država članica ustrezno napreduje pri doseganju skladnosti, o čemer je podana ocena v mnenju, ki ga sprejme Svet o svojem programu za stabilnost ali konvergenčnem programu.
Pri izvajanju merila za prilagoditev dolga bi bilo treba upoštevati vpliv cikla na hitrost zmanjševanja dolga."
   (c) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Pri pripravi poročila iz člena 126(3) Pogodbe Komisija upošteva vse pomembne dejavnike, navedene v zadevnem členu, če ti bistveno vplivajo na oceno izpolnjevanja meril primanjkljaja in dolga zadevne države članice. V poročilu se ustrezno upoštevajo:
   razvoj srednjeročnega gospodarskega položaja, zlasti potencialno rast, vključno z različnimi prispevki dela, akumulacije kapitala in skupne faktorske produktivnosti, cikličnih gibanj in stanjem neto prihrankov zasebnega sektorja;
   razvoj srednjeročnega proračunskega položaja (zlasti rezultati prilagoditve za doseganje srednjeročnega proračunskega cilja, ravni primarnega salda in razvoj tekočih in kapitalskih odhodkov, izvajanje politik v zvezi s preprečevanjem in odpravo čezmernih makroekonomskih neravnovesij, izvajanje politike v okviru skupne strategije Unije za rast in izboljšanje splošne kakovosti javnih financ, zlasti učinkovitost nacionalnih proračunskih okvirov);
   v poročilu se analizira tudi razvoj srednjeročnega stanja javnega dolga, njegovo dinamiko in trajnost (zlasti dejavnike tveganja, vključno s strukturo zapadlosti in valuto denominacije dolga, usklajevanje stanj in tokov in njihovo sestavo, nakopičene rezerve in druga finančna sredstva; jamstva, zlasti v povezavi s finančnim sektorjem; vsakršne implicitne obveznosti v zvezi s staranjem prebivalstva ter zasebnim dolgom, če lahko predstavlja pogojno implicitno obveznost vlade).
   poleg tega Komisija ustrezno in izrecno upošteva vse druge dejavnike, ki so po mnenju zadevne države članice pomembni za celovito oceno izpolnjevanja meril primanjkljaja in dolga ter ki jih je Svetu in Komisiji predložila država članica. V tem okviru se posebna pozornost nameni: finančnim prispevkom za spodbujanje mednarodne solidarnosti in doseganje ciljev politike Unije; dolgu, nastalemu zaradi dvostranske in večstranske pomoči med državami članicami v okviru varovanja finančne stabilnosti; dolgu, povezanem s finančno stabilizacijo poslovanja v času velikih finančnih motenj.
"
   (d) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"
4.  Komisija in Svet opravita uravnoteženo splošno oceno vseh pomembnih dejavnikov in pri tem ocenita zlasti, v kolikšni meri ti dejavniki vplivajo na oceno izpolnjevanja meril primanjkljaja in/ali dolga kot oteževalni ali olajševalni dejavnik. Če razmerje med javnim dolgom in BDP presega referenčno vrednost, se pri ocenjevanju izpolnjevanja na podlagi merila primanjkljaja ti dejavniki upoštevajo v korakih iz odstavkov 4, 5 in 6 člena 126 Pogodbe, ki vodijo do odločitve o obstoju čezmernega primanjkljaja, samo če je v celoti izpolnjen dvojni pogoj osnovnega načela – da ostaja javnofinančni primanjkljaj, preden se ti pomembni dejavniki upoštevajo, blizu referenčni vrednosti in da je referenčna vrednost presežena začasno.
Vendar se ti dejavniki upoštevajo v fazah, ki vodijo k odločitvi o obstoju čezmernega primanjkljaja, pri ocenjevanju izpolnjevanju obveznosti na podlagi merila dolga."
   (da) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"
5.  Komisija in Svet pri ocenjevanju izpolnjevanja meril primanjkljaja in dolga ter v nadaljnjih korakih, predvidenih v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ustrezno upoštevata izvajanje pokojninskih reform, s katerimi se uvaja večstebrni sistem, ki vključuje obvezen, v celoti naložbeni pokojninski steber, in neto stroške javno financiranega stebra . Zlasti je treba upoštevati značilnosti celotnega pokojninskega sistema, vzpostavljenega na podlagi reforme, tj. ali sistem spodbuja dolgoročno vzdržnost, hkrati pa ne povečuje tveganj za srednjeročno proračunsko stanje."
   (db) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:"
6.  Če je Svet na podlagi predloga Komisije v skladu s členom 126(6) PDEU odločil, da v državi članici obstaja čezmerni primanjkljaj, Svet in Komisija upoštevata pomembne dejavnike, navedene v odstavku 3, saj zadevajo položaj zadevne države članice, tudi v naslednjih stopnjah postopka iz člena 126 PDEU, vključno z navedenimi v členih 3(5) in 5(2) te uredbe, zlasti pri določitvi roka za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja in njegovem poznejšem podaljšanju. Vendar se ti pomembni dejavniki ne upoštevajo pri odločitvi Sveta v skladu s členom 126(12) PDEU o razveljavitvi nekaterih ali vseh odločitev, sprejetih v skladu z odstavki 6 do 9 in 11 člena 126 PDEU."
   (e) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:"
7.  V primeru držav članic, v katerih presežek primanjkljaja nad referenčno vrednostjo odraža izvajanje pokojninske reforme, ki uvaja večstebrni sistem, ki vključuje obvezni, v celoti naložbeni pokojninski steber, Komisija in Svet pri oceni ▌višine primanjkljaja v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem upoštevata tudi reformne stroške vse dokler primanjkljaj bistveno ne preseže ravni, ki je blizu referenčni vrednosti, in delež dolga ne preseže referenčne vrednosti pod pogojem, da se ohrani fiskalna vzdržnost. ▌Neto stroški se upoštevajo tudi pri odločitvi Sveta po členu 126(12) PDEU o razveljavitvi nekaterih ali vseh odločitev Sveta, sprejetih po odstavkih 6 do 9 in 11 člena 126 PDEU, če se je primanjkljaj znatno in stalno zmanjševal in dosegel raven blizu referenčne vrednosti ▌."

2a.  Vstavi se naslednji oddelek:"

ODDELEK 1a

GOSPODARSKI DIALOG

Člen 2a

1.  Za okrepitev dialoga med institucijami Unije, zlasti Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo, pa tudi za večjo preglednost in odgovornost, lahko pristojni odbor Evropskega parlamenta povabi predsednika Sveta, Komisije in po potrebi tudi predsednika euroskupine, da nastopi pred odborom in sodeluje v razpravi o priporočilu Sveta iz člena 126 (7) PDEU, poziva iz člena 126 (9) PDEU in ukrepa iz člena 126(6) in (11) PDEU.

Pristojni odbor Evropskega parlamenta lahko ponudi priložnost, da države članice, ki jih ta priporočila, pozivi in ukrepi zadevajo, sodelujejo v izmenjavi mnenj.

2.  Komisija in Svet redno obvešča Evropski parlament o uporabi te uredbe.

"

3.  Člen 3 se spremeni:

   (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  Če Komisija ob popolnem upoštevanju mnenja iz odstavka 1 meni, da obstaja čezmerni primanjkljaj, Svetu predloži svoje mnenje in priporočilo v skladu s členom 126(5) in (6) PDEU ter obvesti Evropski parlament."
   (b) v odstavku 3 se sklic na „člen 4(2) in (3) Uredbe (ES) št. 3605/93“ nadomesti s sklicem na „člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 479/2009“;
   (c) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"
4.  V priporočilu Sveta, pripravljenem v skladu s členom 126(7) PDEU, se določi rok, ki ni daljši od šest mesecev, za sprejetje učinkovitih ukrepov s strani zadevne države članice. Če resnost razmer to utemeljuje, je lahko rok za učinkovito ukrepanje tri mesece. V priporočilu Sveta se določi tudi rok za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja, ki se mora doseči v letu, ki sledi letu ugotovitve obstoja čezmernega primanjkljaja, razen če obstajajo posebne okoliščine. Da se zagotovi zmanjšanje čezmernega primanjkljaja v roku iz priporočila, Svet v svojem priporočilu zahteva, da država članica doseže letne proračunske cilje, ki na podlagi napovedi, na kateri temelji priporočilo, ustrezajo minimalnemu letnemu izboljšanju, pri čemer je merilo 0,5 % BDP in so izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih in začasnih ukrepov."
   (d) vstavi se naslednji odstavek ▌:"
4a.  Zadevna država članica predloži Komisiji in Svetu v roku ▌iz odstavka 4 predloži poročilo o ukrepih, ki jih je sprejela na podlagi priporočila Sveta v skladu s členom 126(7) PDEU. Poročilo vključuje cilje za javnofinančne odhodke in prihodke ter diskrecijske ukrepe na strani odhodkov in prihodkov v skladu s priporočilom Sveta na podlagi člena 126(7) PDEU ter informacije o sprejetih ukrepih in naravi ukrepov, predvidenih za dosego ciljev. Poročilo se objavi."
   (e) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"
5.  Če so bili v skladu s priporočilom na podlagi člena 126(7) Pogodbe sprejeti učinkoviti ukrepi in če po sprejetju priporočila nastopijo nepričakovani neugodni gospodarski dogodki z večjimi negativnimi posledicami za javne finance, se lahko Svet na priporočilo Komisije odloči sprejeti revidirano priporočilo na podlagi člena 126(7) Pogodbe. V revidiranem priporočilu se lahko ob upoštevanju zadevnih dejavnikov iz člena 2(3) te uredbe zlasti podaljša rok za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja in to praviloma za eno leto. Svet na podlagi gospodarske napovedi iz svojega priporočila oceni, ali obstajajo nepričakovani neugodni gospodarski dogodki z večjimi negativnimi posledicami za javne finance. V primeru resnega gospodarskega upada v euroobmočju ali v vsej EU se lahko Svet na priporočilo Komisije tudi odloči, da bo sprejel revidirano poročilo na podlagi člena 126(7) Pogodbe, pod pogojem, da to ne ogrozi srednjeročne fiskalne vzdržnosti."

4.  Člen 4 se spremeni:

   (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Kadar Svet ugotovi, da na podlagi člena 126(8) PDEU učinkoviti ukrepi niso bili sprejeti v predpisanem roku, sprejme sklep o objavi priporočil nemudoma po preteku skrajnega roka iz člena 3(4) te uredbe."

(b)  ▌odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

2.  Svet pri presojanju, ali so bili sprejeti učinkoviti ukrepi na podlagi njegovih priporočil v skladu s členom 126(7) PDEU, svojo odločitev opre na poročilo, ki ga predloži zadevna država članica v skladu s členom 3(4a) te uredbe, in njegovo izvajanje ter vse druge javno objavljene odločitve vlade zadevne države članice.

Če Svet v skladu s členom 126(8) PDEU ugotovi, da država članica ni sprejela učinkovitih ukrepov, o tem poroča Evropskemu svetu.

"

5.  Člen 5 se spremeni:

   (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Sklep Sveta o pozivu zadevni sodelujoči državi članici, naj sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja v skladu s členom 126(9) Pogodbe, se sprejme v dveh mesecih od ugotovitve Sveta, da učinkoviti ukrepi v skladu s členom 126(8) niso bili sprejeti. Da se zagotovi zmanjšanje čezmernega primanjkljaja v roku iz poziva, Svet v pozivu zahteva, da država članica doseže letne proračunske cilje, ki na podlagi napovedi, na kateri temelji poziv, ustrezajo minimalnemu letnemu izboljšanju, pri čemer je merilo 0,5 % BDP in so izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih in začasnih ukrepov. Svet navede tudi ukrepe, ki so potrebni za dosego teh ciljev."
   (b) Vstavi se naslednji odstavek ▌:"
1a.  Po pozivu Sveta v skladu s členom 126(9) PDEU zadevna država članica predloži Komisiji in Svetu poročilo o ukrepih, ki jih je sprejela na podlagi poziva Sveta. Poročilo vključuje cilje za javnofinančne odhodke in prihodke ter diskrecijske ukrepe na strani prihodkov in odhodkov ter informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi posebnih priporočil Sveta, da lahko Svet po potrebi sprejme sklep v skladu s členom 6(2) te uredbe. Poročilo se objavi."
   (c) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  Če so bili v skladu s pozivom na podlagi člena 126(9) Pogodbe sprejeti učinkoviti ukrepi in če po sprejetju poziva nastopijo nepričakovani neugodni gospodarski dogodki z večjimi negativnimi posledicami za javne finance, se lahko Svet na priporočilo Komisije odloči sprejeti revidiran poziv na podlagi člena 126(9) Pogodbe. V revidiranem priporočilu se lahko ob upoštevanju zadevnih dejavnikov iz člena 2(3) te uredbe zlasti podaljša rok za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja in to praviloma za eno leto. Svet na podlagi gospodarske napovedi iz svojega poziva oceni, ali obstajajo nepričakovani neugodni gospodarski dogodki z večjimi negativnimi posledicami za javne finance. V primeru resnega gospodarskega upada v euroobmočju ali v vsej EU se lahko Svet na priporočilo Komisije tudi odloči, da bo sprejel revidirani poziv na podlagi člena 126(9) Pogodbe, pod pogojem, da to ne ogrozi srednjeročne fiskalne vzdržnosti.‚."

6.  Člen 6 se nadomesti z naslednjim:"

‚Člen 6

1.  Svet pri presojanju o tem, ali so bili na podlagi njegovega poziva v skladu s členom 126(9) PDEU sprejeti učinkoviti ukrepi, svoj sklep opre na poročilo, ki ga zadevna država članica predloži v skladu s členom 5(1a) te uredbe, in njegovo izvajanje ter na vse druge javno objavljene sklepe vlade zadevne države članice. -Upoštevajo se izsledki nadzornega obiska, ki ga opravi Komisija v skladu s členom 10a.

2.  Kadar so izpolnjeni pogoji za uporabo člena 126(11) PDEU, Svet uvede sankcije v skladu s členom 126(11) PDEU. Vsak tak sklep se sprejme najpozneje v štirih mesecih po sklepu Sveta o pozivu zadevni sodelujoči državi članici, naj sprejme ukrepe v skladu s členom 126(9) PDEU.

"

7.  ▌člen 7 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 7

Če sodelujoča država članica ne ukrepa na podlagi zaporednih sklepov Sveta po členu 126(7) in (9) PDEU, se odločitev Sveta o uvedbi sankcij v skladu s členom 126(11) PDEU praviloma sprejme v šestnajstih mesecih od datumov poročanja, kot je določeno v členu 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 479/2009. V primeru, da se uporabi člen 3(5) ali 5(2) te uredbe, se rok šestnajstih mesecev ustrezno spremeni. Pospešeni postopek se uporabi v primeru namerno načrtovanega primanjkljaja, glede katerega Svet odloči, da je čezmeren.‚.

8.  Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

‚Člen 8

Sklep Sveta o zaostritvi sankcij v skladu s členom 126(11) Pogodbe se sprejme najpozneje v dveh mesecih po datumih za poročanja iz Uredbe (ES) št. 479/2009. Sklep Sveta o razveljavitvi nekaterih ali vseh njegovih sklepov v skladu s členom 126(12) Pogodbe se sprejme čim prej in v vsakem primeru najpozneje v dveh mesecih po datumih za poročanje iz Uredbe (ES) št. 479/2009.

"

9.  V tretjem odstavku člena 9 se sklic na „člen 6“ nadomesti s sklicem na „člen 6(2)“.

10.  Člen 10 se spremeni:

   (a) uvodni stavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Komisija in Svet redno spremljata izvajanje ukrepov, ki jih sprejme:"
   (b) v odstavku 3 se sklic na „Uredbo (ES) št. 3605/93“ nadomesti s sklicem na „Uredbo (ES) št. 479/2009“.

10a.  Vstavi se naslednji člen:"

Člen 10a

1.  Komisija ohranja stalen dialog z organi držav članic v skladu s cilji te uredbe. V ta namen zlasti Komisija opravlja obiske za oceno dejanskih gospodarskih razmer v državi članici in določitev kakršnih koli tveganj ali težav pri izpolnjevanju ciljev te uredbe.

2.  Okrepljeno spremljanje se lahko uporabi za države članice, na katere se nanašajo priporočila in izdana obvestila po sklepu v skladu s členom 126(8) in sklepa v skladu s členom 126(11) PDEU za namene spremljanja na kraju samem. Zadevne države članice zagotovijo vse potrebne informacije za pripravo in izvedbo obiska.

3.  Ko je zadevna država članica ena izmed držav, katerih valuta je euro, ali držav ki sodelujejo v ERM II, lahko Komisija po potrebi povabi predstavnike Evropske centralne banke, da sodelujejo pri nadzornih obiskih.

4.  Komisija o rezultatih obiska iz drugega odstavka poroča Svetu in se lahko po potrebi odloči, da svoje ugotovitve objavi.

5.  Komisija med pripravljanjem nadzornih obiskov iz drugega odstavka svoje začasne ugotovitve posreduje zadevni državi članici za pripombe.

"

11.  Člen 11 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 11

Ko Svet sprejme sklep o uvedbi sankcij proti sodelujoči državi članici v skladu s členom 126(11) PDEU, se praviloma odredi denarna kazen. Svet se lahko odloči za dopolnitev te globe z drugimi ukrepi iz člena 126(11) PDEU.

"

12.  Člen 12 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 12

1.  Znesek globe je sestavljen iz nespremenljivega dela v višini 0,2 % BDP in spremenljivega dela. Spremenljivi del znaša eno desetino razlike med primanjkljajem kot odstotkom BDP v prejšnjem letu in ali referenčno vrednostjo javnofinančnega primanjkljaja ali, če nespoštovanje proračunske discipline vključuje merilo dolga, javnofinančnim saldom kot odstotkom BDP, ki bi se moral v skladu s pozivom na podlagi člena 126(9) Pogodbe doseči v istem letu.

2.  Vsako naslednje leto do odprave sklepa o obstoju čezmernega primanjkljaja Svet oceni, ali je zadevna sodelujoča država članica sprejela učinkovite ukrepe kot odgovor na poziv Sveta iz člena 126(9) PDEU. V tej letni oceni se Svet v skladu s členom 126(11) PDEU odloči zaostriti sankcije, razen če je zadevna sodelujoča država članica ravnala v skladu s pozivom Sveta. Če se odloči za dodatno globo, se ta izračuna na enak način kot spremenljivi del globe v skladu z odstavkom 1.

3.  Posamezna globa iz odstavkov 1 in 2 ne presega zgornje meje 0,5 % BDP.

"

13.  Člen 13 se razveljavi, sklic nanj v členu 15 pa se nadomesti s sklicem na „člen 12“.

14.  Člen 16 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 16

Globe iz člena 12 te uredbe pomenijo druge prihodke iz člena 311 Pogodbe in se dodelijo evropskemu instrumentu za finančno stabilnost. Ko bodo države članice, katerih valuta je euro, za zagotavljanje finančne pomoči vzpostavile drug mehanizem za stabilnost, da bi zagotovile stabilnost celotnega euroobmočja, se bodo globe dodelile temu mehanizmu.‚.

"

14a.  Vstavi se naslednji člen:"

'Člen 17a

1.  Komisija objavi poročilo o uporabi te uredbe v treh letih po začetku njene veljavnosti in nato na vsakih pet let.

To poročilo med drugim oceni:

   (a) učinkovitost uredbe;
   (b) napredek pri zagotavljanju tesnejšega usklajevanja ekonomskih politik in trajnostne konvergence ekonomskih učinkov držav članic v skladu s Pogodbo.

2.  Po potrebi se poročilu priložijo tudi predlogi za spremembo te uredbe.

3.  Poročilo se pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

"

15.  Vsa sklicevanja na „člen 104“ se povsod v uredbi nadomestijo s sklicevanji na „člen 126 PDEU“.

16.  V točki 2 Priloge se sklici v stolpcu I na „člen 4(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 3605/93“ nadomestijo s sklici na „člene 3(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 479/2009“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ....

Za Svet

Predsednik

(1) UL C ....
(2) UL C 150, 20.5.2011, str. 1.
(3) UL L 209, 2.8.1997, str. 1.
(4) UL L 209, 2.8.1997, str. 6.
(5) UL C 236, 2.8.1997, str. 1
(6) UL L 145, 10.6.2009, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov