Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0280(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0178/2011

Ingivna texter :

A7-0178/2011

Debatter :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Omröstningar :

PV 23/06/2011 - 12.17
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 28/09/2011 - 4.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0291
P7_TA(2011)0421

Antagna texter
PDF 482kWORD 115k
Torsdagen den 23 juni 2011 - Bryssel
Övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken ***I
P7_TA(2011)0291A7-0178/2011
Text
 Konsoliderad text

Europaparlamentets ändringar antagna den 23 juni 2011 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (KOM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))(1)
PARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)
till kommissionens förslag

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

[Ändring 2]

-------------------------------------------------------

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0178/2011).
(2)* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 121.6,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(1),

efter översändande av förslaget till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Samordningen av medlemsstaternas ekonomiska politik inom unionen i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) bör innefatta efterlevnad av de vägledande principerna om stabila priser, sunda offentliga finanser och monetära förhållanden samt en hållbar betalningsbalans.

(2)  Stabilitets- och tillväxtpakten bestod ursprungligen av rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken(2), rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott(3) och rådets resolution av den 17 juni 1997 om stabilitets- och tillväxtpakten(4). Förordningarna (EG) nr 1466/97 och (EG) nr 1467/97 ändrades 2005 genom förordningarna (EG) nr 1055/2005 och (EG) nr 1056/2005. Den 20 mars 2005 antog rådet dessutom en rapporten Att förbättra genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten.

(3)  Stabilitets- och tillväxtpakten grundar sig på målet att uppnå sunda offentliga finanser som ett medel att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och för en stark varaktig tillväxt som stöds av finansiell stabilitet, och därigenom stödja uppnåendet av unionens mål för hållbar tillväxt och sysselsättning.

(4)  Enligt den preventiva delen av stabilitets- och tillväxtpakten ska medlemsstaterna uppnå och bibehålla ett medelfristigt budgetmål och inlämna ett stabilitets- och konvergensprogram som visar hur detta ska uppnås.

(4a)  Den preventiva delen av stabilitets- och tillväxtpakten skulle dra nytta av striktare former av övervakning för att säkerställa att medlemsstaternas politik är samstämd och förenlig med unionens regelverk för budgetsamordning.

(5)  Innehållet i stabilitets- och konvergensprogrammen och förfarandet för hur de ska bedömas bör vidare utvecklas såväl på nationell nivå som på unionsnivå mot bakgrund av erfarenheterna av att genomföra stabilitets- och tillväxtpakten.

(5a)  Budgetmålen i stabilitets- och konvergensprogrammen bör uttryckligen beakta de åtgärder som antagits i linje med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken, riktlinjerna för medlemsstaternas och unionens sysselsättningspolitik och, generellt, de nationella reformprogrammen.

(5b)  Stabilitets- och konvergensprogrammen bör lämnas in och bedömas innan centrala beslut fattas om de nationella budgetarna för de kommande åren. Därför bör en särskild tidsfrist inrättas för inlämnandet av stabilitets- och konvergensprogrammen. Med hänsyn till särdragen hos Förenade kungarikets budgetår bör särskilda bestämmelser inrättas för när landets konvergensprogram ska inlämnas.

(5c)  Kommissionen bör få en starkare roll i den skärpta övervakningen av medlemsstatsspecifika bedömningar, uppföljningar, övervakningsuppdrag, rekommendationer och varningar.

(5d)  Erfarenheterna och misstagen från det första årtiondet med den ekonomiska och monetära unionen visar att det behövs en förbättrad ekonomisk styrning inom unionen, som bör bygga på ett större nationellt egenansvar för gemensamt överenskomna regler och åtgärder och på en kraftfullare övervakning på unionsnivå av den nationella ekonomiska politiken.

(5e)  Ramen för förbättrad ekonomisk styrning bör bygga på flera sammankopplade politiska åtgärder för hållbar tillväxt och sysselsättning, vilka måste vara inbördes samstämda, i synnerhet en unionsstrategi för tillväxt och sysselsättning särskilt inriktad på att utveckla och förstärka den inre marknaden, främjande av internationell handel och konkurrenskraft, en effektiv ram för att förebygga och korrigera alltför stora underskott i de offentliga finanserna (stabilitets- och tillväxtpakten), en stabil ram för att förebygga och korrigera makroekonomiska obalanser, minimikrav för nationella budgetramar och förstärkt reglering och tillsyn av finansmarknaderna, inbegripet Europeiska systemrisknämndens makrotillsyn.

(5f)  Stabilitets- och tillväxtpakten och hela ramen för ekonomisk styrning bör komplettera och stödja unionsstrategin för tillväxt och sysselsättning. Dessa samband mellan de olika delarna bör inte medge undantag från stabilitets- och tillväxtpaktens bestämmelser.

(5g)  En förstärkt ekonomisk styrning bör medföra att Europaparlamentet och de nationella parlamenten involveras i högre grad och i ett tidigare skede. Europaparlamentets ansvariga utskott kan erbjuda den medlemsstat som berörs av en rekommendation från rådet i enlighet med artiklarna 6.2 och 10.2 i denna förordning att delta i en diskussion.

(5h)  Stabilitets- och konvergensprogrammen och de nationella reformprogrammen bör utformas så att de är samstämda med varandra och tidsfristerna för deras inlämnande bör harmoniseras. Dessa program bör läggas fram för rådet och kommissionen. Dessa program bör offentliggöras.

(5i)  Inom ramen för den europeiska terminen börjar övervaknings- och samordningscykeln tidigt under året med en horisontell granskning, med hjälp av vilken Europeiska rådet, på grundval av information från kommissionen och rådet, identifierar de viktigaste utmaningarna för unionen och euroområdet och lämnar strategiska riktlinjer för politiken. En diskussion kommer också att föras i Europaparlamentet i början av den årliga övervakningscykeln, i god tid innan diskussionerna inleds i Europeiska rådet. Medlemsstaterna förväntas beakta de horisontella riktlinjerna från Europeiska rådet när de utarbetar sina stabilitets- och konvergensprogram och nationella reformprogram.

(5j)  För att förstärka det nationella egenansvaret för stabilitets- och tillväxtpakten bör nationella budgetramar till fullo vara förenliga med målen för multilateral övervakning i unionen och i synnerhet med den europeiska terminen.

(5k)  I linje med de rättsliga och politiska arrangemangen i de enskilda medlemsstaterna bör de nationella parlamenten vederbörligen involveras i terminen och i utarbetandet av stabilitetsprogrammen, konvergensprogrammen och de nationella reformprogrammen i syfte att öka transparensen, egenansvaret samt ansvars- och redovisningsskyldigheten för alla fattade beslut. Ekonomiska och finansiella kommittén, kommittén för ekonomisk politik, sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd kommer, när detta är lämpligt, att höras inom ramen för den europeiska terminen. Relevanta intressenter, särskilt arbetsmarknadens parter, kommer att involveras inom ramen för den europeiska terminen i de huvudsakliga politiska frågorna, när detta är lämpligt, i enlighet med bestämmelserna i EUF-fördraget och nationella rättsliga och politiska arrangemang.

(6)  Genom att hålla fast vid det medelfristiga budgetmålet bör medlemsstaterna få en säkerhetsmarginal till gränsvärdet på 3 procent av BNP så att de kan garantera hållbara offentliga finanser eller snabba framsteg mot hållbara finanser och samtidigt ha manöverutrymme i de offentliga finanserna, framför allt med hänsyn till behovet av offentliga investeringar. Det medelfristiga budgetmålet bör uppdateras regelbundet på grundval av allmänt vedertagna metoder så att det på lämpligt sätt avspeglar risker för de offentliga finansernas explicita och implicita skulder i enlighet med målen för stabilitets- och tillväxtpakten.

(7)  Skyldigheten att uppnå och bibehålla det medelfristiga budgetmålet måste genomföras i praktiken genom fastställande av principer för anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga målet. Dessa principer bör bland annat säkra att icke förutsebara inkomster, det vill säga inkomster utöver vad som normalt kan förväntas av ekonomisk tillväxt, används för att minska skulden.

(8)  Skyldigheten att uppnå och bibehålla det medelfristiga målet ska vara tillämplig på såväl deltagande som icke deltagande medlemsstater ▌.

(9)  Tillräckliga framsteg för att nå det medelfristiga budgetmålet bör utvärderas på grundval av en samlad bedömning med det strukturella saldot som utgångspunkt, inbegripet en analys av utgifterna efter diskretionära åtgärder på inkomstsidan. I detta avseende bör så länge som det medelfristiga budgetmålet inte är uppnått, de offentliga utgifternas ökningstakt under normala omständigheter inte ▌överstiga ett referensvärde för potentiell BNP-tillväxt på medellång sikt och ökningar därutöver bör uppvägas genom diskretionära ökningar av de offentliga inkomsterna och ▌diskretionära inkomstminskningar bör uppvägas genom nedskärningar av utgifterna. Referensvärdet för potentiell BNP-tillväxt på medellång sikt bör beräknas enligt en gemensamt överenskommen metod. Kommissionen offentliggör beräkningsmetoden för dessa prognoser och det resulterande referensvärdet för potentiell BNP-tillväxt på medellång sikt. De potentiellt mycket stora variationerna i investeringsutgifterna bör beaktas, i synnerhet när det gäller de små medlemsstaterna.

(9a)  För medlemsstater som har en skuldnivå som överskrider 60 procent av BNP eller står inför betydande risker när det gäller den totala hållbara skuldsättningen bör det krävas en snabbare anpassningsbana för att uppnå de medelfristiga budgetmålen.

(10)  Ett tillfälligt avsteg från anpassningsbanan mot det medelfristiga målet bör tillåtas för att främja en ekonomisk återhämtning när det föranleds av en ovanlig händelse utanför den berörda medlemsstatens kontroll som har stor inverkan på den offentliga sektorns finansiella ställning eller om det föranleds av en allvarlig konjunkturnedgång för euroområdet eller EU som helhet, förutsatt att detta inte äventyrar den finanspolitiska hållbarheten på medellång sikt. Genomförandet av större strukturreformer ska också beaktas när tillfälliga avvikelser medges från det medelfristiga budgetmålet eller den anpassningsbana som är lämplig för att uppnå detta, på villkor att det fortfarande finns en säkerhetsmarginal för referensvärdet för underskottet. Härvid ska särskild uppmärksamhet ägnas åt reformer av pensionssystemen, varvid avvikelsen bör avspegla den direkta merkostnaden för överföringen av intäkter från den offentligt förvaltade till den fullt ut finansierade pelaren. De åtgärder som vidtas för att föra över medel från den fullt ut finansierade pelaren tillbaka till den offentligt förvaltade pelaren ska anses utgöra engångsåtgärder och tillfälliga åtgärder och således inte tas med i det strukturella saldot som används vid bedömningen av framstegen för att nå det medelfristiga budgetmålet.

(11)  Vid betydande avvikelser från anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet bör kommissionen rikta en varning ▌till den berörda medlemsstaten, som inom en månad ska följas av en situationsanalys från rådet och ▌en rekommendation ▌om nödvändiga korrigerande åtgärder. I rekommendationen ska det anges en tidsfrist på högst fem månader för att komma till rätta med avvikelsen. Den berörda medlemsstaten bör rapportera till rådet om de åtgärder som vidtagits. Om den berörda medlemsstaten underlåter att vidta lämpliga åtgärder inom den tidsfrist som fastställts av rådet bör rådet anta ett beslut där det anges att inga effektiva åtgärder har vidtagits och rapportera till Europeiska rådet. Beslutet bör anses vara antaget av rådet, om inte rådet med kvalificerad majoritet beslutar att förkasta förslaget inom tio dagar efter det att kommissionen har antagit det. Kommissionen får samtidigt rekommendera rådet att anta reviderade rekommendationer. Kommissionen får, i förekommande fall, uppmana Europeiska centralbanken att delta i ett övervakningsuppdrag om uppdraget berör medlemsstater som ingår i euroområdet och ERM2. Kommissionen ska rapportera till rådet om resultatet av uppdraget och kan vid behov besluta att offentliggöra resultatet.

(12)  För att säkerställa att de deltagande medlemsstaterna uppfyller kraven i unionens regelverk för övervakning av offentliga finanser bör en särskild kontrollmekanism inrättas på grundval av artikel 136 i fördraget för fall av betydande avvikelser från anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet.

(13)  Hänvisningarna i förordning (EG) nr 1466/97 bör ta hänsyn till den nya artikelnumreringen i EUF-fördraget.

(14)  Förordning (EG) nr 1466/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1466/97 ska ändras på följande sätt:

-1.  Artikel 1 ska ersättas med följande:"

Artikel 1

I denna förordning föreskrivs regler för innehåll, framläggande, granskning och övervakning av stabilitets- och konvergensprogram som en del i den multilaterala övervakning som rådet och kommissionen genomför för att på ett tidigt stadium förebygga att ett alltför stort underskott uppstår i den offentliga sektorns finanser och för att främja övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken, och därigenom främja uppnåendet av unionens mål för tillväxt och sysselsättning.

"

1.  Artikel 2 ska ersättas med följande:"

Artikel 2

I denna förordning avses med

   a) deltagande medlemsstater: medlemsstater som har infört euron som sin valuta,

b)  icke deltagande medlemsstater: medlemsstater som har en annan valuta än euro.

1a.  Följande avsnitt ska införas:

AVSNITT 1-A

EUROPEISK TERMIN FÖR SAMORDNINGEN AV DEN EKONOMISKA POLITIKEN

Artikel 2-a

1.  För att garantera en närmare samordning av den ekonomiska politiken och varaktig konvergens i medlemsstaternas ekonomiska prestationer ska rådet genomföra en multilateral övervakning som en del av den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken i enlighet med de mål och krav som fastställts i EUF-fördraget.

2.  Terminen omfattar

   a) utarbetande och övervakning av tillämpningen av de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik (allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken) i enlighet med artikel 121.2 i EUF-fördraget,
   b) utarbetande och granskning av tillämpningen av riktlinjerna för sysselsättningen, som medlemsstaterna måste beakta (riktlinjerna för sysselsättningen) i enlighet med artikel 148.2 i EUF-fördraget,
   c) framläggande och bedömning av medlemsstaternas stabilitets- eller konvergensprogram i linje med bestämmelserna i denna förordning,
   d) framläggande och bedömning av medlemsstaternas nationella reformprogram, som stöder unionens strategi för tillväxt och sysselsättning och som har utarbetats i enlighet med riktlinjerna i leden i och ii ovan och med de allmänna riktlinjer för medlemsstaterna som kommissionen och Europeiska rådet utfärdade i början av den årliga övervakningscykeln,
   e) övervakning för att förebygga och korrigera makroekonomiska obalanser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011 av den …(5) om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser*.

3.  För att i god tid tillhandahålla integrerad politisk rådgivning om planerad makrofinansiell och makrostrukturell politik, ska rådet under den europeiska terminen, efter en bedömning av dessa program på grundval av rekommendationer från kommissionen, lämna riktlinjer till medlemsstaterna med full tillämpning av de rättsliga instrument som föreskrivs i enlighet med artiklarna 121 och 148 i EUF-fördraget och med denna förordning samt förordning (EU) nr …/2011 [om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser](6)+.

Medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn till de riktlinjer som lämnats till dem i förbindelse med utvecklingen av deras ekonomiska, sysselsättningsmässiga och budgetmässiga politik, innan de fattar viktiga beslut om sina nationella budgetar för de kommande åren. Kommissionen bör övervaka framstegen.

Om en medlemsstat inte handlar i överensstämmelse med de riktlinjer som lämnats, kan detta leda till

   a) ytterligare rekommendationer om att vidta särskilda åtgärder,
   b) en varning från kommissionen i enlighet med artikel 121.4 i EUF-fördraget,
   c) åtgärder i enlighet med denna förordning, förordning (EG) nr 1467/97 och förordning (EU) nr …/2011 [om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser]++.

Genomförandet av åtgärderna kommer att omfattas av skärpt övervakning från kommissionens sida och kan inbegripa övervakningsuppdrag i enlighet med artikel -11 i denna förordning.

4.  Europaparlamentet ska vederbörligen involveras i den europeiska terminen i syfte att öka transparensen, egenansvaret samt ansvars- och redovisningsskyldigheten för alla fattade beslut, framför allt genom den ekonomiska dialog som genomförs i enlighet med artikel 2ab i denna förordning. Ekonomiska och finansiella kommittén, kommittén för ekonomisk politik, sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd kommer, när detta är lämpligt, att höras inom ramen för den europeiska terminen. Relevanta intressenter, särskilt arbetsmarknadens parter, kommer att involveras inom ramen för den europeiska terminen i de huvudsakliga politiska frågorna, när detta är lämpligt, i enlighet med bestämmelserna i EUF-fördraget och nationella rättsliga och politiska arrangemang.

Rådets ordförande och kommissionen ska i enlighet med artikel 121 i EUF-fördraget, och i förekommande fall Eurogruppens ordförande, en gång per år rapportera till Europaparlamentet och Europeiska rådet om resultatet av den multilaterala övervakningen. Dessa rapporter bör vara en del av den ekonomiska dialog som avses i artikel 2-ab i denna förordning.

EUT L ...

"

1b.  Följande avsnitt ska införas:"

AVSNITT 1-Aa

EKONOMISK DIALOG

Artikel 2-ab

För att stärka dialogen mellan unionens institutioner, särskilt Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och säkerställa ökad transparens och ansvars- och redovisningsskyldighet, får Europaparlamentets ansvariga utskott uppmana rådets ordförande, kommissionen och, i förekommande fall, Europeiska rådets ordförande eller ordföranden för Eurogruppen att i det ansvariga utskottet diskutera

   a) information som lämnats av rådet om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med artikel 121.2 i EUF-fördraget,
   b) allmänna riktlinjer som kommissionen utfärdat till medlemsstaterna i början av den årliga övervakningscykeln,
   c) alla slutsatser som dragits av Europeiska rådet om riktlinjer för den ekonomiska politiken inom ramen för den europeiska terminen,
   d) resultatet av multilateral övervakning som utförts enligt denna förordning,
   e) alla slutsatser som dragits av Europeiska rådet om riktlinjerna för och resultatet av den multilaterala övervakningen,
   f) alla översyner av genomförandet av den multilaterala övervakningen i slutet av den europeiska terminen,
   g) rekommendationer som rådet har lämnat till medlemsstaterna i enlighet med artikel 121.4 i EUF-fördraget vid händelse av betydande avvikelser i enlighet med artiklarna 6.2 och 10.2 i denna förordning.

2.  Europaparlamentets ansvariga utskott kan erbjuda den medlemsstat som berörs av rådets rekommendation i enlighet med artiklarna 6.2 och 10.2 att delta i en diskussion.

3.  Kommissionen och rådet ska regelbundet informera Europaparlamentet om tillämpningen av denna förordning.

"

1c.  Artikel 2a ska ersättas med följande:"

Varje medlemsstat ska ha ett differentierat medelfristigt mål för sina offentliga finanser. Dessa landsspecifika medelfristiga budgetmål kan avvika från kravet på offentliga finanser som ligger nära balans eller visar ett överskott, samtidigt som de tillhandahåller en säkerhetsmarginal med avseende på referensvärdet på 3 procent av BNP för underskott i den offentliga sektorns finanser. Det medelfristiga budgetmålet ska garantera de offentliga finansernas hållbarhet eller snabba framsteg mot sådan hållbarhet samtidigt som det ska ge budgetmässigt handlingsutrymme, särskilt med tanke på behovet av offentliga investeringar.

Med beaktande av dessa faktorer ska de landsspecifika medelfristiga budgetmålen för medlemsstater som infört euron och ERM2-medlemsstater specificeras inom ett fastställt intervall mellan -1 procent av BNP och balans eller i överskott om man tar hänsyn till konjunktursvängningar och bortser från enstaka och tillfälliga åtgärder.

Det medelfristiga budgetmålet ska revideras vart tredje år. En medlemsstats medelfristiga budgetmål kan ytterligare revideras om en strukturreform genomförs som i hög grad inverkar på de offentliga finansernas hållbarhet.

Respekten av det medelfristiga budgetmålet ska omfattas av de nationella medelfristiga budgetramarna i enlighet med artikel 6.1 i rådets direktiv 2011/.../EU av den …(7) om krav på medlemsstaternas budgetramar*.

* EUT L ...’.

"

2.  Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

   a) Punkt 1 ska ersättas med följande:"
1.  Varje deltagande medlemsstat ska till rådet och kommissionen lämna den information som är nödvändig för den regelbundna multilaterala övervakningen enligt artikel 121 i EUF-fördraget genom ett stabilitetsprogram som skapar förutsättningar för hållbara offentliga finanser som bidrar till prisstabilitet, stark hållbar tillväxt och skapande av sysselsättning."
   b) I punkt 2 ska leden a, b och c ersättas med följande:"
   a) Det medelfristiga budgetmålet och anpassningsbanan mot detta mål när det gäller saldot i de offentliga finanserna i procent av BNP, den förväntade utvecklingen av den offentliga sektorns skuldkvot, de offentliga utgifternas planerade ökningstakt, inbegripet den motsvarande tilldelningen för fasta bruttoinvesteringar, särskilt med beaktande av villkoren och kriterierna för att fastställa utgiftsökningstakten enligt artikel 5.1, de offentliga inkomsternas planerade ökningstakt med oförändrad politik och en kvantifiering av planerade diskretionära åtgärder på inkomstsidan.
"
   aa) Information om till åldrandet implicit relaterade skulder samt ansvarsförbindelser, såsom offentliga garantier, med potentiellt stor inverkan på offentliga budgetar.
   ab) Information om stabilitetsprogrammets förenlighet med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och de nationella reformprogrammen.
   b) De huvudsakliga antagandena om den förväntade ekonomiska utvecklingen och viktiga ekonomiska variabler som är relevanta för förverkligandet av konvergensprogrammet, såsom utgifterna för offentliga investeringar, real BNP-tillväxt, sysselsättning och inflation.
   c) En kvantitativ bedömning av budgetmässiga och andra vidtagna eller föreslagna ekonomisk-politiska åtgärder för att uppnå programmets mål, vilket inbegriper en kostnads-nyttoanalys av större strukturreformer som har direkta långsiktiga positiva budgeteffekter, även genom att öka den potentiella hållbara tillväxten.
   ba) Följande punkt ska införas:"
2a.  Stabilitetsprogrammet ska baseras på det mest sannolika makrofinansiella scenariot eller på ett försiktigare scenario. De makroekonomiska prognoserna och budgetprognoserna ska jämföras med kommissionens senast uppdaterade prognoser och med andra självständiga myndigheters prognoser när så är lämpligt. Signifikanta skillnader mellan det valda makrofinansiella scenariot och kommissionens prognos ska förklaras, särskilt om nivån eller ökningstakten för externa antaganden avviker signifikant från värdena i kommissionens prognoser.
     Den exakta arten av denna information i leden a, aa, b, c och d ska fastställas i ett harmoniserat regelverk som ska upprättas av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna.
"
   c) Punkt 3 ska ersättas med följande:"
3.  Information om utvecklingen av saldot i de offentliga finanserna och skuldkvoten, de offentliga utgifternas ökningstakt, de offentliga inkomsternas planerade ökningstakt med oförändrad politik, planerade diskretionära åtgärder på inkomstsidan, korrekt kvantifierade, och de huvudsakliga ekonomiska antaganden som nämns i punkt 2 a och b ska utöver innevarande år och föregående år även omfatta minst de tre kommande åren."

4.  Varje program ska innehålla information om dess ställning inom ramen för nationella förfaranden, särskilt huruvida programmet har lagts fram för det nationella parlamentet och huruvida det nationella parlamentet har haft möjlighet att diskutera rådets yttrande till det tidigare programmet eller, i förekommande fall, en eventuell rekommendation eller varning, samt huruvida programmet har erhållit ett parlamentariskt godkännande.”

3.  Artikel 4 ska ersättas med följande:"

Artikel 4

1.  Stabilitetsprogrammen ska läggas fram årligen i april, helst före mitten av april och senast den 30 april. ▌

2.  Medlemsstaterna ska offentliggöra sina stabilitetsprogram.

"

4.  Artikel 5 ska ersättas med följande:"

Artikel 5

1.  Rådet ska, på grundval av de bedömningar som gjorts av kommissionen och Ekonomiska och finansiella kommittén inom ramen för den multilaterala övervakningen enligt artikel 121 i EUF-fördraget, granska de medelfristiga budgetmål som de berörda medlemsstaterna har lagt fram i sina stabilitetsprogram, bedöma om de ekonomiska antaganden som programmet bygger på är realistiska, om anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet är lämplig, inbegripet en bedömning av skuldkvotens utveckling, och om de vidtagna eller föreslagna åtgärderna för att följa anpassningsbanan är tillräckliga för att det medelfristiga målet ska kunna uppnås under cykeln.

När rådet och kommissionen bedömer anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet ska de, utan att räkna effekterna av engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder, undersöka om den berörda medlemsstaten genomför en lämplig årlig förbättring av sitt konjunkturrensade saldo som krävs för att den ska uppnå sitt medelfristiga budgetmål, med 0,5 procent av BNP som riktmärke. För medlemsstater som har en ▌skuldnivå som överskrider 60 procent av BNP eller som står inför betydande risker det gäller den totala hållbara skuldsättningen, ska rådet och kommissionen undersöka om den årliga förbättringen av det konjunkturrensade budgetsaldot, utan att räkna effekterna av engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder, överstiger 0,5 procent av BNP. Rådet och kommissionen ska ta hänsyn till om en större anpassning görs i ekonomiskt goda tider, medan anpassningen får vara mer begränsad i ekonomiskt dåliga tider. I synnerhet ska oväntade och uteblivna inkomster beaktas.

Tillräckliga framsteg för att uppnå det medelfristiga budgetmålet ska utvärderas på grundval av en samlad bedömning med det strukturella saldot som utgångspunkt, inbegripet en analys av nettoutgifterna efter diskretionära åtgärder på inkomstsidan. I detta syfte ska rådet och kommissionen bedöma huruvida de offentliga utgifternas ökningstakt och effekterna av åtgärder som vidtas eller planeras på inkomstsidan ligger i linje med följande villkor ▌:

   a) För medlemsstater som har uppnått det medelfristiga budgetmålet får den årliga utgiftsökningstakten inte överstiga ett referensvärde för potentiell BNP-tillväxt på medellång sikt, såvida den överskjutande delen inte uppvägs genom diskretionära åtgärder på inkomstsidan.
   b) För medlemsstater som ännu inte har uppnått det medelfristiga budgetmålet får den årliga utgiftsökningstakten inte överstiga en nivå som ligger under ett referensvärde för potentiell BNP-tillväxt på medellång sikt, såvida den överskjutande delen inte uppvägs av diskretionära åtgärder på inkomstsidan. Vid fastställandet av med hur mycket utgiftsökningstakten får understiga ett referensvärde för potentiell BNP-tillväxt på medellång sikt ska det säkerställas att en lämplig anpassning mot det medelfristiga budgetmålet uppnås.
   c) För medlemsstater som ännu inte har uppnått det medelfristiga budgetmålet ska diskretionära minskningar av offentliga inkomstposter uppvägas antingen av utgiftsminskningar eller av diskretionära ökningar i andra offentliga inkomstposter, eller av bådadera.

De sammanlagda utgifterna ska inte inbegripa ränteutgifter, utgifter för EU-program som motsvaras fullt ut av inkomster från EU-medel eller icke-diskretionära förändringar i utgifterna för arbetslöshetsersättning.

En utgiftsökning som överskrider referensvärdet på medellång sikt ska inte räknas som en överträdelse av riktmärket i den mån den uppvägs fullt ut av inkomstökningar som fastställts genom lagstiftning.

Referensvärdet för potentiell BNP-tillväxt på medellång sikt ska fastställas med utgångspunkt i framåtblickande prognoser och retroaktiva uppskattningar. Prognoserna ska uppdateras regelbundet ▌. Kommissionen ska offentliggöra beräkningsmetoden för dessa prognoser och det resulterande referensvärdet för potentiell BNP-tillväxt på medellång sikt.

När rådet fastställer anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet för medlemsstater som ännu inte har uppnått detta mål, och när rådet medger en tillfällig avvikelse från detta mål när det gäller medlemsstater som redan har uppnått det, på villkor att det fortfarande finns en lämplig säkerhetsmarginal för referensvärdet för underskottet och att de offentliga finanserna förväntas återgå till det medelfristiga budgetmålet inom programperioden, ska rådet och kommissionen beakta genomförandet av större strukturreformer som har direkta långsiktiga positiva budgeteffekter, även genom att öka den potentiella hållbara tillväxten, och därigenom ger en kontrollerbar effekt på den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas pensionsreformer genom vilka man inför ett system med flera pelare, av vilka en ska vara en obligatorisk, fullt ut finansierad pelare. Medlemsstater som genomför sådana reformer ska tillåtas avvika från anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet eller från själva målet, varvid avvikelsen ska avspegla beloppet för de direkta merkostnaderna för reformens inverkan på saldot i de offentliga finanserna, förutsatt att ▌en lämplig säkerhetsmarginal bibehålls i förhållande till referensvärdet för underskottet.

Rådet och kommissionen ska dessutom granska om innehållet i stabilitetsprogrammet underlättar bibehållandet av en varaktig och verklig konvergens inom euroområdet, en närmare samordning av den ekonomiska politiken och om den berörda medlemsstatens ekonomiska politik är förenlig med medlemsstaternas och unionens allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och riktlinjerna för sysselsättningspolitiken.

När detta föranleds av en ovanlig händelse utanför den berörda medlemsstatens kontroll som har stor inverkan på den offentliga sektorns finansiella ställning eller i perioder av allvarliga konjunkturnedgångar för euroområdet eller unionen som helhet kan medlemsstaterna tillfälligt få göra avsteg från anpassningsbanan för att nå det medelfristiga budgetmål som avses i tredje stycket, under förutsättning att detta inte äventyrar den finanspolitiska hållbarheten på medellång sikt.

2.  Rådet och kommissionen ska utföra granskningen av stabilitetsprogrammet inom tre månader efter det att programmet har lagts fram. Rådet ska, på rekommendation av kommissionen och efter att ha hört Ekonomiska och finansiella kommittén, om nödvändigt anta ett yttrande om programmet. Om rådet, i enlighet med artikel 121 i EUF-fördraget, anser att målen för och innehållet i ett program bör skärpas för att programmet ska vara förenligt med anpassningsbanan för att nå det medelfristiga budgetmålet, ska rådet i sitt yttrande uppmana den berörda medlemsstaten att anpassa sitt program.

"

5.  Artikel 6 ska ersättas med följande:"

Artikel 6

1.  Rådet och kommissionen ska inom ramen för den multilaterala övervakningen enligt artikel 121.3 i EUF-fördraget övervaka genomförandet av stabilitetsprogrammen på grundval av information som lämnas av de deltagande medlemsstaterna och bedömningar som görs av kommissionen och Ekonomiska och finansiella kommittén för att i synnerhet upptäcka betydande faktiska eller förväntade avvikelser i budgetställningen från det medelfristiga budgetmålet eller den anpassningsbana som är lämplig för att uppnå detta ▌.

2.  Vid observation av betydande avsteg från den anpassningsbana för att uppnå det medelfristiga målet som avses i artikel 5.1 tredje stycket i denna förordning, och för att förhindra att ett alltför stort underskott uppstår, ska kommissionen i enlighet med artikel 121.4 i EUF-fördraget rikta en varning till den berörda medlemsstaten.

Rådet ska inom en månad efter det att man antagit den tidiga varning som avses i första stycket analysera situationen och anta en rekommendation om nödvändiga politikåtgärder på grundval av en rekommendation från kommissionen enligt artikel 121.4. I rekommendationen ska det anges en tidsfrist på högst fem månader för att komma till rätta med avvikelsen. Tidsfristen ska sänkas till tre månader om kommissionen i sin varning anser att situationen är synnerligen allvarlig och kräver omedelbara åtgärder. Rådet ska på förslag av kommissionen offentliggöra sin rekommendation.

Inom den tidsfrist som rådet fastställt i rekommendationen enligt artikel 121.4 i EUF-fördraget ska den berörda medlemsstaten rapportera till rådet om åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationen.

Om den berörda medlemsstaten underlåter att vidta lämpliga åtgärder inom den tidsfrist som fastställts i rådets rekommendation enligt andra stycket, ska kommissionen omedelbart rekommendera rådet att anta ett beslut där det fastställs att det inte vidtagits någon effektiv åtgärd. Beslutet ska anses vara antaget av rådet, om inte rådet med kvalificerad majoritet beslutar att förkasta förslaget inom tio dagar efter det att kommissionen har antagit det. Samtidigt får kommissionen rekommendera rådet att anta en reviderad rekommendation enligt artikel 121.4 om nödvändiga politiska åtgärder. Rådet ska sända en formell rapport till Europeiska rådet om de beslut som fattats.

Den process som inleds med den rekommendation från rådet som avses i andra stycket och avslutas med rådets beslut och den rapport till Europeiska rådet som avses i fjärde stycket får inte vara längre än sex månader.

3.  En avvikelse från det medelfristiga budgetmålet eller den anpassningsbana som är lämplig för att uppnå detta ska utvärderas på grundval av en samlad bedömning med det strukturella saldot som utgångspunkt, inbegripet en analys av utgifterna efter diskretionära åtgärder på inkomstsidan, enligt artikel 5.1.

Följande kriterier ska ingå i bedömningen av om en avvikelse är betydande:

Vid bedömningen av förändringen i det strukturella saldot, huruvida avsteget uppgår till minst 0,5 procent av BNP under ett enda år eller till i genomsnitt minst 0,25 procent av BNP om året under två år i rad. Vid bedömningen av utgiftsutvecklingen efter diskretionära åtgärder på inkomstsidan, huruvida den samlade effekten av avsteget på saldot i den offentliga sektorns finanser uppgår till minst 0,5 procent av BNP under ett enda år eller sammantaget under två år i rad.

En avvikelse från utgiftsutvecklingen ska inte anses vara betydande om den berörda medlemsstaten har ▌överträffat sitt medelfristiga budgetmål, varvid hänsyn ska tas till möjligheten till oväntade betydande inkomster och till om de budgetplaner som läggs fram i stabilitetsprogrammet inte äventyrar detta mål under programmets löptid.

En avvikelse kan även lämnas utan avseende när den föranleds av en ovanlig händelse utanför den berörda medlemsstatens kontroll och som har stor inverkan på den offentliga sektorns finansiella ställning eller vid allvarliga konjunkturnedgångar för euroområdet eller EU som helhet, förutsatt att detta inte äventyrar den finanspolitiska hållbarheten på medellång sikt.

"

6.  Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

   a) Punkt 1 ska ersättas med följande:"
1.  Varje icke deltagande medlemsstat ska till rådet och kommissionen lämna den information som är nödvändig för den regelbundna multilaterala övervakningen enligt artikel 121 i EUF-fördraget genom ett konvergensprogram som lägger en väsentlig grund för hållbara offentliga finanser som bidrar till prisstabilitet samt för en stark varaktig tillväxt som främjar skapandet av sysselsättning."
   b) I punkt 2 ska leden a, b och c ersättas med följande:"
   a) Det medelfristiga budgetmålet och anpassningsbanan mot detta mål för saldot i de offentliga finanserna uttryckt i procent av BNP, skuldkvotens förväntade utveckling, de offentliga utgifternas planerade ökningstakt, inbegripet den motsvarande tilldelningen för fasta bruttoinvesteringar, med särskilt beaktande av villkoren och kriterierna för att fastställa utgiftsökningstakten enligt artikel 9.1, de offentliga inkomsternas planerade ökningstakt med oförändrad politik och en kvantifiering av planerade diskretionära åtgärder på inkomstsidan, de medelfristiga penningpolitiska målen, hur dessa mål förhåller sig till pris- och växelkursstabilitet och till uppnåendet av varaktig konvergens.
"
   aa) Information om till åldrandet implicit relaterade skulder samt ansvarsförbindelser, såsom offentliga garantier, med potentiellt stor inverkan på offentliga budgetar.
   ab) Information om stabilitetsprogrammets förenlighet med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken, riktlinjerna för sysselsättningen och det nationella reformprogrammet.
   b) De huvudsakliga antagandena om den förväntade ekonomiska utvecklingen och viktiga ekonomiska variabler som är relevanta för förverkligandet av konvergensprogrammet, såsom utgifterna för de offentliga investeringarna, real BNP-tillväxt, sysselsättning och inflation.
   c) En kvantitativ bedömning av budgetåtgärder och andra ekonomisk-politiska åtgärder som vidtas eller planeras för att uppnå programmets mål, inberäknat en kostnads-nyttoanalys av större strukturreformer som leder till direkta långsiktiga positiva budgeteffekter, bland annat genom att öka den potentiella hållbara tillväxten.”
   ba) Följande punkt ska införas:"
2a.  Konvergensprogrammet ska baseras på det mest sannolika makrofinansiella scenariot eller på ett försiktigare scenario. De makroekonomiska prognoserna och budgetprognoserna ska jämföras med kommissionens senast uppdaterade prognoser och med andra oberoende myndigheters prognoser när så är lämpligt. Signifikanta skillnader mellan det valda makrofinansiella scenariot och kommissionens prognos ska förklaras, särskilt om nivån eller ökningstakten för externa antaganden avviker signifikant från värdena i kommissionens prognoser.
Den exakta arten av denna information i punkt 2a, aa, b, c och d ska fastställas i ett harmoniserat regelverk som ska upprättas av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna."
   c) Punkt 3 ska ersättas med följande:"
3.  Information om utvecklingen av saldot i de offentliga finanserna och skuldkvoten, de offentliga utgifternas ökningstakt, de offentliga inkomsternas planerade ökningstakt med oförändrad politik, planerade diskretionära åtgärder på inkomstsidan, korrekt kvantifierade, och de huvudsakliga ekonomiska antaganden som anges i punkt 2 a och b ska lämnas på årsbasis och ska utöver innevarande år och föregående år även omfatta minst de tre kommande åren."

4.  Varje program ska innehålla information om dess ställning inom ramen för nationella förfaranden, särskilt huruvida programmet har lagts fram för det nationella parlamentet och huruvida det nationella parlamentet har haft möjlighet att diskutera rådets ståndpunkt till det tidigare programmet eller, i förekommande fall, en eventuell rekommendation eller varning, samt huruvida programmet har erhållit ett parlamentariskt godkännande.

7.  Artikel 8 ska ersättas med följande:"

Artikel 8

1.  Konvergensprogrammen ska läggas fram årligen i april, helst före mitten av april och senast den 30 april.

2.  Medlemsstaterna ska offentliggöra sina konvergensprogram.

"

8.  Artikel 9 ska ersättas med följande:"

Artikel 9

1.  Rådet ska, på grundval av de bedömningar som gjorts av kommissionen och Ekonomiska och finansiella kommittén inom ramen för den multilaterala övervakningen enligt artikel 121 i EUF-fördraget, granska de medelfristiga budgetmål som de berörda medlemsstaterna har lagt fram i sina konvergensprogram, bedöma om de ekonomiska antaganden som programmet bygger på är rimliga, om anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet är lämplig, inbegripet en bedömning av skuldkvotens utveckling, samt bedöma om de vidtagna eller föreslagna åtgärderna för att följa anpassningsbanan är tillräckliga för att det medelfristiga budgetmålet ska kunna uppnås under konjunkturcykeln, och för att uppnå varaktig konvergens.

Rådet och kommissionen ska i sin bedömning av anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet ta hänsyn till om en större anpassning görs under ekonomiskt goda tider, medan anpassningen får vara mer begränsad i ekonomiskt dåliga tider. I synnerhet ska oväntade och uteblivna inkomster beaktas. För medlemsstater som har en ▌skuldnivå som överskrider 60 % av BNP eller som står inför betydande risker det gäller den totala hållbara skuldsättningen ska rådet undersöka huruvida den årliga förbättringen av det konjunkturrensade saldot, utan att räkna effekterna av engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder, överstiger 0,5 % av BNP. När det gäller medlemsstater som deltar i ERM2 ska rådet och kommissionen undersöka huruvida den berörda medlemsstaten genomför en lämplig årlig förbättring av sitt konjunkturrensade saldo, utan att räkna effekterna av engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder, som krävs för att dess medelfristiga budgetmål ska uppnås, med 0,5 % av BNP som riktmärke.

Tillräckliga framsteg för att uppnå det medelfristiga budgetmålet ska utvärderas på grundval av en samlad bedömning med det strukturella saldot som utgångspunkt, inbegripet en analys av nettoutgifterna efter diskretionära åtgärder på inkomstsidan. I detta syfte ska rådet och kommissionen bedöma huruvida de offentliga utgifternas ökningstakt och effekterna av åtgärder som vidtas eller planeras på inkomstsidan ligger i linje med följande villkor:

   a) För medlemsstater som har uppnått det medelfristiga budgetmålet får den årliga utgiftsökningstakten inte överstiga ett referensvärde för potentiell BNP-tillväxt på medellång sikt, såvida den överskjutande delen inte uppvägs genom diskretionära åtgärder på inkomstsidan.
   b) För medlemsstater som ännu inte har uppnått det medelfristiga budgetmålet får den årliga utgiftsökningstakten inte överstiga en nivå som ligger under ett referensvärde för potentiell BNP-tillväxt på medellång sikt, såvida den överskjutande delen inte uppvägs av diskretionära åtgärder på inkomstsidan. Vid fastställandet av med hur mycket utgiftsökningstakten får understiga ett referensvärde för potentiell BNP-tillväxt på medellång sikt ska det säkerställas att en lämplig anpassning mot det medelfristiga budgetmålet uppnås.
   c) För medlemsstater som ännu inte har uppnått det medelfristiga budgetmålet ska diskretionära minskningar av de offentliga inkomstposterna ▌antingen uppvägas av utgiftsminskningar eller av diskretionära ökningar i andra offentliga inkomstposter, eller av bådadera.

De sammanlagda utgifterna ska inte inbegripa ränteutgifter, utgifter för EU-program som motsvaras fullt ut av inkomster från EU-medel eller icke-diskretionära förändringar i utgifterna för arbetslöshetsersättning.

Den utgiftsökning som överskrider referenserna på medellång sikt ska inte räknas som en överträdelse av riktmärket om den till fullo uppvägs av lagstiftade inkomstökningar.

Referensvärdet för potentiell BNP-tillväxt på medellång sikt ska fastställas med utgångspunkt i framåtblickande prognoser och retroaktiva uppskattningar. Prognoserna ska uppdateras regelbundet. Kommissionen ska offentliggöra beräkningsmetoden för dessa prognoser och det resulterande referensvärdet för potentiell BNP-tillväxt på medellång sikt.

När anpassningsbanan för att uppnå det medelfristiga budgetmålet fastställs för medlemsstater som ännu inte har uppnått detta mål och i syfte att tillåta tillfälliga avsteg från målet för medlemsstater som redan har uppnått det, under förutsättning att det finns en lämplig säkerhetsmarginal till referensvärdet för underskottet och att budgetställningen förväntas återgå till det medelfristiga budgetmålet under programmets löptid, ska rådet och kommissionen beakta genomförandet av större strukturreformer som leder till direkta långsiktiga positiva budgeteffekter, bland annat genom att öka den potentiella hållbara tillväxten, och därmed även har en kontrollerbar effekt på de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas pensionsreformer genom vilka man inför ett system med flera pelare, av vilka en ska vara en obligatorisk, fullt ut finansierad pelare. Medlemsstater som genomför sådana reformer ska tillåtas avvika från anpassningsbanan mot det medelfristiga budgetmålet eller från själva målet, varvid avvikelsen ska avspegla beloppet för de direkta merkostnaderna för reformens inverkan på saldot i de offentliga finanserna, förutsatt att en lämplig säkerhetsmarginal bibehålls i förhållande till referensvärdet för underskottet.

Rådet och kommissionen ska dessutom granska huruvida innehållet i konvergensprogrammet underlättar uppnåendet av en varaktig och verklig konvergens, en närmare samordning av den ekonomiska politiken och huruvida den berörda medlemsstatens ekonomiska politik är förenlig med medlemsstaternas och unionens allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och riktlinjerna för sysselsättningspolitiken. För medlemsstater som deltar i ERM2 ska rådet dessutom granska om innehållet i konvergensprogrammet säkerställer ett friktionsfritt deltagande i växelkursmekanismen.

I händelse av en ovanlig händelse utanför den berörda medlemsstatens kontroll som har stor inverkan på den offentliga sektorns finansiella ställning eller vid allvarliga konjunkturnedgångar för euroområdet eller unionen som helhet, kan medlemsstaterna tillfälligt tillåtas göra avsteg från anpassningsbanan för att nå det medelfristiga målet som avses i tredje stycket, under förutsättning att detta inte äventyrar den finanspolitiska hållbarheten på medellång sikt.

2.  Rådet och kommissionen ska granska konvergensprogrammet inom tre månader efter det att programmet har lagts fram. Rådet ska, på rekommendation av kommissionen och efter att ha hört Ekonomiska och finansiella kommittén, om nödvändigt anta ett yttrande om programmet. Om rådet, i enlighet med artikel 121 i EUF-fördraget, anser att målen för och innehållet i programmet bör skärpas med särskild hänvisning till anpassningsbanan för att nå det medelfristiga budgetmålet, ska rådet i sitt yttrande uppmana den berörda medlemsstaten att anpassa sitt program.

"

9.  Artikel 10 ska ersättas med följande:"

Artikel 10

1.  Rådet och kommissionen ska, som en del i den multilaterala övervakningen enligt artikel 121.3 i EUF-fördraget, övervaka genomförandet av konvergensprogrammen på grundval av information som medlemsstater med undantag tillhandahåller och bedömningar som görs av kommissionen och Ekonomiska och finansiella kommittén, särskilt med sikte på att fastställa betydande faktiska eller förväntade avvikelser i de offentliga finanserna från det medelfristiga budgetmålet eller den anpassningsbana som är lämplig för att uppnå det ▌.

Dessutom skall rådet och kommissionen övervaka den ekonomiska politiken i icke deltagande medlemsstater ▌mot bakgrund av konvergensprogrammets mål i syfte att säkerställa att deras politik är inriktad på stabilitet och således på att undvika avvikelser i växelkurserna från de reala jämviktsväxelkurserna och alltför stora fluktuationer i de nominella växelkurserna.

2.  Vid konstaterad betydande avvikelse från den anpassningsbana för att uppnå det medelfristiga målet som avses i artikel 9.1 tredje stycket i denna förordning, och för att förhindra att ett alltför stort underskott uppstår, ska kommissionen i enlighet med artikel 121.4 i EUF-fördraget rikta en varning till den berörda medlemsstaten.

Rådet ska inom en månad efter det att man antagit den tidiga varning som avses i första stycket analysera situationen och anta en rekommendation om nödvändiga politiska åtgärder på grundval av en rekommendation från kommissionen enligt artikel 121.4. I rekommendationen ska det anges en tidsfrist på högst fem månader för att komma till rätta med avvikelsen. Tidsfristen ska sänkas till tre månader om kommissionen i sin varning anser att situationen är synnerligen allvarlig och kräver omedelbara åtgärder. Rådet ska på förslag av kommissionen offentliggöra sin rekommendation.

Inom den tidsfrist som rådet fastställt i rekommendationen enligt artikel 121.4 i EUF-fördraget ska den berörda medlemsstaten rapportera till rådet om åtgärder som vidtagits med anledning av denna rekommendation.

Om den berörda medlemsstaten underlåter att vidta lämpliga åtgärder inom den tidsfrist som fastställts i rådets rekommendation enligt andra stycket, ska kommissionen omedelbart rekommendera rådet att anta ett beslut där det fastställs att det inte vidtagits någon effektiv åtgärd. När detta beslut fattas ska rådet agera utan att beakta rösterna från den medlem av rådet som företräder den berörda medlemsstaten. Samtidigt får kommissionen rekommendera rådet att anta en reviderad rekommendation enligt artikel 121.4 om nödvändiga politiska åtgärder. Rådet ska sända en formell rapport till Europeiska rådet om de beslut som fattats.

Den process som inleds med den rekommendation från rådet som avses i andra stycket och avslutas med rådets beslut och den rapport till Europeiska rådet som avses i fjärde stycket får inte vara längre än sex månader.

3.  En avvikelse från det medelfristiga budgetmålet eller den anpassningsbana som är lämplig för att uppnå detta ska utvärderas på grundval av en samlad bedömning med det strukturella saldot som utgångspunkt, inbegripet en analys av utgifterna efter diskretionära åtgärder på inkomstsidan, enligt artikel 9.1.

Följande kriterier ska ingå i bedömningen av om en avvikelse är betydande:

För en medlemsstat som inte har uppnått det medelfristiga budgetmålet, vid bedömningen av förändringen i det strukturella saldot, om avvikelsen antingen uppgår till minst 0,5 procent av BNP under ett enda år eller till i genomsnitt minst 0,25 procent av BNP per år under två år i rad. Vid bedömningen av utgiftsutvecklingen efter diskretionära åtgärder på inkomstsidan, om den samlade effekten av avvikelsen på saldot i den offentliga sektorns finanser uppgår till minst 0,5 procent av BNP under ett enda år eller sammantaget under två år i rad.

En avvikelse från utgiftsutvecklingen ska inte anses vara betydande om den berörda medlemsstaten har ▌överträffat sitt medelfristiga budgetmål, varvid hänsyn ska tas till möjligheten till oväntade betydande inkomster och om de budgetplaner som läggs fram i konvergensprogrammet inte äventyrar detta mål under programmets löptid.

En avvikelse kan även lämnas utan avseende när den föranleds av en ovanlig händelse utanför den berörda medlemsstatens kontroll som har stor inverkan på den offentliga sektorns finansiella ställning eller vid allvarliga konjunkturnedgångar för euroområdet eller EU som helhet, förutsatt att detta inte äventyrar den finanspolitiska hållbarheten på medellång sikt.

"

9a.  Följande avsnitt ska införas:"

AVSNITT 3A

PRINCIPEN OM OBEROENDE STATISTIK

Artikel 10a

Med syftet att den multilaterala tillsynen ska baseras på sund och oberoende statistik ska medlemsstaterna garantera de nationella statistikmyndigheternas yrkesmässiga oberoende, vilket ska överensstämma med uppförandekoden för europeisk statistik som återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik*. Följande krav ska åtminstone uppfyllas:

   a) Transparenta förfaranden för rekrytering och avskedanden som måste baseras endast på yrkesmässiga kriterier.
   b) Budgetanslag som måste tilldelas på årlig eller flerårig grund.
   c) Datum för offentliggörandet av statistiska uppgifter som måste fastställas med god framförhållning.

*EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

9b.  Följande artikel ska införas:

Artikel -11

1.  Kommissionen ska se till att det förs en ständig dialog med medlemsstaternas myndigheter i enlighet med målen i denna förordning. Kommissionen ska i detta syfte framför allt utföra uppdrag för att bedöma den aktuella ekonomiska situationen i medlemsstaten och fastställa eventuella risker och svårigheter när det gäller att uppfylla målen i denna förordning.

2.  Medlemsstater som är föremål för rekommendationer som utfärdats i enlighet med artiklarna 6.2 och 10.2 kan bli föremål för utökad övervakning på plats. Berörda medlemsstater ska tillhandahålla all information som är nödvändig för att förbereda och genomföra uppdraget.

3.  När den berörda medlemsstaten är en medlemsstat som har euron som valuta eller som deltar i ERM2, får kommissionen uppmana företrädare för Europeiska centralbanken att delta i övervakningsuppdragen, när så är lämpligt.

4.  Kommissionen ska rapportera till rådet om resultatet av det uppdrag som avses i punkt 2 och kan besluta att offentliggöra resultatet när så är lämpligt.

5.  När kommissionen organiserar de övervakningsuppdrag som avses i punkt 2, ska den översända sina preliminära resultat till den berörda medlemsstaten för synpunkter.

"

9c.  Följande artikel ska införas:"

Artikel 12a

Översyn

1.  Senast tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft och därefter vart femte år ska kommissionen offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning.

Rapporten ska innehålla en utvärdering av bland annat

   a) förordningens ändamålsenlighet,
   b) framstegen med att få till stånd en närmare samordning av den ekonomiska politiken och en varaktig konvergens mellan medlemsstaternas ekonomiska resultat i enlighet med EUF-fördraget.

2.  Rapporten ska när så är lämpligt åtföljas av ett förslag till ändring av denna förordning.

3.  Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet.

"

10.  Alla hänvisningar till Artikel 99 i denna förordning ska ersättas med hänvisningar till Artikel 121.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EGT C 150, 20.5.2011, s. 1.
(2) EGT L 209, 2.8.1997, s. 1.
(3) EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.
(4) EGT C 236, 2.8.1997, s. 1.
(5)+ Nummer och datum för förordningen.
(6)++ Nummer för förordningen.
(7)+ Nummer och datum för direktivet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy