Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0279(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0182/2011

Внесени текстове :

A7-0182/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.18
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 28/09/2011 - 4.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0292
P7_TA(2011)0423

Приети текстове
PDF 399kWORD 75k
Четвъртък, 23 юни 2011 г. - Брюксел
Мерки за принудително изпълнение с цел коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната ***I
P7_TA(2011)0292A7-0182/2011
Текст
 Консолидиран текст

Изменения, приети от Европейския парламент на 23 юни 2011 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за принудително изпълнение с цел коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))(1)
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА(2)
към предложението на Комисията

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

[Изменение 2]

-------------------------------------------------------

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0182/2011).
(2)* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.


РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно мерки за принудително изпълнение за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 136 във връзка с член 121, параграф 6 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(1),

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския  икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, както следва:

(-1)  Подобрената рамка за икономическо управление следва да разчита на няколко взаимосвързани политики за устойчив растеж и създаване на работни места, които следва да бъдат съгласувани помежду си, по-конкретно стратегия на Съюза за растеж и създаване на работни места, със специален фокус върху развиването и укрепването на вътрешния пазар, насърчаването на международната търговия и конкурентоспособност, ефективна рамка за предотвратяване и коригиране на прекомерни бюджетни дефицити (Пакт за стабилност и растеж), стабилна рамка за предотвратяване и коригиране на макроикономически дисбаланси, минимални изисквания за националните бюджетни рамки, засилено регулиране и наблюдение на финансовия пазар.

(-1а)  Комисията следва да има по-значителна роля в процедурата за засилено наблюдение по отношение на конкретни за всяка държава-членка оценки, мониторинг, мисии, препоръки и предупреждения.

(1)  Координацията на икономическите политики на държавите-членки в рамките на Съюза следва да се развива в контекста на общите насоки за икономическите политики и насоките за създаване на работни места, както е предвидено в Договора, следва да води до спазване на ръководните принципи за ценова стабилност, стабилни и устойчиви публични финанси и парични условия, както и устойчивост на платежния баланс.

(2)  Опитът, натрупан по време на първото десетилетие от функционирането на Икономическия и паричен съюз, показва необходимост от подобряване на икономическото управление в Съюза, което следва да бъде изградено на основата на по-силна национална ангажираност по отношение на общоприети правила и политики и на по-стабилна рамка на равнището на Съюза за наблюдение на националните икономически политики.

(2a)  Постигането и поддържането на динамичен единен пазар следва да се счита като елемент на правилното и гладко функциониране на Икономическия и паричен съюз.

(3)  По-конкретно, наблюдението на икономическата политика на държавите-членки следва да се разшири отвъд бюджетното наблюдение, за да се предотвратяват прекомерните макроикономически дисбаланси и да се помага на засегнатите държави-членки да разработват корективни планове преди затвърждаването на различията и преди икономическите и финансови събития да вземат траен обрат в изключително неблагоприятна посока. Това разширяване на обхвата следва да бъде извършено заедно със задълбочаване на фискалното наблюдение.

(4)  Необходима е законодателна процедура, която да спомогне за преодоляването на такива дисбаланси.

(5)  Целесъобразно е многостранното наблюдение по член 121, параграфи 3 и 4 от ДФЕС, да бъде допълнено със специални разпоредби за откриване, предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси. От първостепенно значение е процедурата да бъде включена в годишния цикъл на многостранното наблюдение.

(5a)  Надеждните статистически данни са основата за наблюдението на макроикономическите дисбаланси. За да се гарантират надеждни и независими статистики, държавите-членки следва да гарантират, професионалната независимост на националните статистически органи, като в това отношение трябва да е налице съответствие с Кодекса на европейската статистическа практика съгласно Регламент (ЕО) №223/2009. Освен това, наличието на надеждни фискални данни е релевантно за наблюдението на макроикономическите дисбаланси. Това изискване следва да се гарантира от правилата, посочени в тази връзка в Регламент (Ео) № [.../...] относно ефективно прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната, и по-специално в член 6а от него.

(5б)  Укрепването на икономическото управление следва да включва по-тясно и по-навременно участие на Европейския парламент и националните парламенти. Компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави възможността на засегнатата от решение на Съвета държава-членка съгласно член 3 от настоящия регламент да участва в размяна на мнения.

(6)  Прилагането на Регламент (ЕС) № […/…] следва да бъде засилено чрез въвеждането на лихвоносни депозити при неспазване на препоръката за предприемане на препоръчаните корективни действия, които ще се превърнат в годишна глоба в случай на повторно неспазване на препоръката за преодоляване на прекомерните макроикономически дисбаланси в рамките на същата процедура за дисбаланси. Тези мерки за принудително изпълнение се прилагат в държавите-членки, чиято парична единица е еврото▌.

(8)  В случай на неизпълнение на препоръките на Съвета се налага лихвоносен депозит или глоба, докато Съветът установи, че държавата-членка е предприела корективни действия за изпълнение на препоръките.

(9)  Освен това при продължаващо неизпълнение от страна на държавата-членка на изискването за изготвяне на план за корективни действия в отговор на препоръка на Съвета по правило също следва да се налага годишна глоба. Тази глоба следва да остава в сила, докато Съветът установи, че държавата-членка е представила план за корективни действия, достатъчни за изпълнението на препоръката.

(10)  За да се осигури равноправно третиране на държавите-членки, лихвоносният депозит и глобата следва да бъдат еднакви за всички държави-членки, чиято парична единица е еврото ‐ в размер на 0,1 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на съответната държава-членка за предходната година.

(10a)  Комисията следва също така да е в състояние да препоръча намаляване на размера на санкцията или нейната отмяна поради изключителни икономически обстоятелства.

(11)  Процедурата за налагането на санкции на държавите-членки, които не вземат ефективни мерки за коригиране на прекомерните макроикономическидисбаланси, следва да бъде тълкувана по такъв начин, че налагането на санкции на съответните държави-членки да бъде правило, а не изключение.

(12)  Средствата от глобите, посочени в член 3 от настоящия регламент, съставляват други приходи по смисъла на член 311 от Договора и се влагат в механизмите за стабилност, които целят предоставяне на финансова помощ и са създадени от държавите-членки, чиято парична единица е еврото, с цел да се гарантира стабилността на еврозоната като цяло.

(13)  Правомощието да приема индивидуални решения за налагането на санкции съгласно настоящия регламент следва да бъде поверено на Съвета. Като част от извършваната от Съвета координация на икономическата политика на държавите-членки съгласно член 121, параграф 1 от ДФЕС, тези индивидуални решения представляват естествено продължение на мерките, приемани от Съвета съгласно член 121 от ДФЕС и Регламент (ЕС) № […/…].

(14)  Тъй като настоящият регламент съдържа общи правила за ефективното изпълнение на Регламент (ЕС) № […/…], той следва да бъде приет съгласно обикновената законодателна процедура по член 121, параграф 6 от Договора.

(15)  Държавите-членки не могат да създадат достатъчно ефективна рамка за откриване и предотвратяване на макроикономически дисбаланси поради тесните търговски и финансови взаимовръзки между тях и поради разпространението на ефектите от националната икономическа политика върху еврозоната и Съюза като цяло. Такава рамка може да бъде създадена по-добре на равнището на Съюза и затова Съюзът може да приеме мерки съгласно принципа на субсидиарност по член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа за пропорционалност, изложен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се създава система от санкции с цел ефективно коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната.

2.  Настоящият регламент се прилага спрямо държавите-членки, чиято парична единица е еврото.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, предвидени в член 2 от Регламент (ЕС) № […/…].

Освен това се прилага и следното определение:

„изключителни икономически обстоятелства“ са обстоятелствата, при които се счита, че държавният дефицит превишава референтната стойност по изключение по смисъла на член 126, параграф 2, буква а), второ тире от ДФЕС и съгласно Регламент (ЕО) № 1467/97(3) на Съвета.

Член 3

Санкции

1.  По препоръка на Комисията Съветът налага със свое решение лихвоносен депозит, ако се приеме решение на Съвета за корективни действия ▌в съответствие с член 10, параграф 4 от ▌Регламент (ЕС) № […/2011], в което Съветът заключава ▌, че съответната държава-членка не е предприела препоръчаните корективни действия след препоръка.

1a.  Налага се годишна глоба с решение на Съвета, който действа по препоръка на Комисията, в следните случаи:

   a) ако са били приети две последователни препоръки на Съвета за същата процедура за дисбаланс в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № […/…], при което Съветът счита, че държавата-членка е представила план с недостатъчни корективни действия,
   б) ако са били приети две последователни решения на Съвета по същата процедура за дисбаланс, с които се обявява неспазването в съответствие с член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) № […/…],

Глобата се налага посредством превръщане на наложения лихвоносен депозит в годишна глоба в съответствие с член 3, параграф 1.

1б.  Решенията, посочени в параграфи 1 и 1а се считат за приети от Съвета, освен ако той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли препоръката в срок от десет дни след приемането й от Комисията. Съветът може да измени препоръката с квалифицирано мнозинство.

1в.  Препоръката на Комисията за решение на Съвета се изготвя в рамките на двадесет дни, след като бъдат изпълнени условията по параграфи 1 и 1а.

2.  Лихвоносният депозит или годишната глоба, които трябва да бъдат препоръчани от Комисията, са в размер на 0,1% от БВП на съответната държава-членка за предходната година.

3.  Чрез дерогация от параграф 2, поради наличието на изключителни икономически обстоятелства или въз основа на мотивирано искане от съответната държава-членка, изпратено до Комисията в срок от десет дни след като бъдат изпълнени условията по параграфи 1 и 1а, Комисията може да предложи лихвоносният депозит или глобата да бъдат намалени или отменени.

4.  Ако дадена държава-членка е открила лихвоносен депозит или е платила годишна глоба за определена календарна година и след това съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […/…] Съветът заключи, че държавата-членка е предприела препоръчаните корективни действия в течение на съответната година, платената като депозит сума за съответната година заедно с начислената лихва или платената като глоба сума за съответната година се връща на държавата-членка пропорционално на изминалото време.

Член 4

Предоставяне на приходите от глоби

Средствата от глобите, посочени в член 3 от настоящия регламент, съставляват други приходи по смисъла на член 311 от Договора и се влагат в Европейския инструмент за финансова стабилност. От момента, в който държавите-членки, чиято парична единица е еврото, създадат друг механизъм за стабилност за предоставяне на финансова помощ с цел гарантиране на стабилността на еврозоната като цяло, глобите се влагат в този механизъм.

Член 5

Гласуване в Съвета

При приемането на мерките по член 3 гласуват само членовете на Съвета, представляващи държавите-членки, чиято парична единица е еврото, а Съветът взема решение, без да се брои гласът на този член, който представлява засегнатата държава-членка.

Квалифицираното мнозинство от членовете на Съвета, посочени в първия параграф, се определя в съответствие с член 238, параграф 3, буква а) от Договора.

Член 5а

Икономически диалог

За да се активизира диалогът между институциите на Съюза, по-конкретно Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и за да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, компетентната комисия на Европейския парламент може да покани председателя на Съвета, Комисията и, по целесъобразност, председателя на Еврогрупата, да се явят пред комисията с цел да се обсъдят решенията, взети съгласно член 3 от настоящия регламент.

Компетентната комисия на Европейския парламент може да предостави възможността на засегнатата от такива решения държава-членка да участва в размяната на мнения.

Член 5б

Преразглеждане

1.  Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент и след това на всеки пет години Комисията публикува доклад относно прилагането на настоящия регламент. В този доклад се оценява, наред с другото:

   a) ефективността на регламента,
   б) напредъка при осигуряването на по-тясна координация на икономическите политики и устойчивото сближаване на икономическите резултати на държавите-членки в съответствие с Договора.

2.  По целесъобразност докладът се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.

3.  Докладът и всички придружаващи предложения се препращат на Европейския парламент и на Съвета.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в … ,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ С 150, 20.5.2011 г., стр. 1.
(2) ОВ C , , стр. .
(3) ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

Правна информация - Политика за поверителност