Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0279(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0182/2011

Předložené texty :

A7-0182/2011

Rozpravy :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Hlasování :

PV 23/06/2011 - 12.18
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 28/09/2011 - 4.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0292
P7_TA(2011)0423

Přijaté texty
PDF 397kWORD 118k
Čtvrtek, 23. června 2011 - Brusel
Donucovací opatření k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně ***I
P7_TA(2011)0292A7-0182/2011
Text
 Úplné znění

Pozmněňovací návrhy Evropského parlamentu ze dne 23.června 2011 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně (KOM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))(1)
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU(2)
k návrhu Komise

(Řádný legislativní postup: první čtení)

[Pozměňovací návrh 2]

-------------------------------------------------------

(1) Věc byla následně vrácena výboru podle čl. 57 odst. 2 druhého pododstavce (A7-0182/2011)
(2)* Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 136 společně s čl. 121 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(1),

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(-1)  Zdokonalený rámec správy ekonomických záležitostí by se měl opírat o několik vzájemně propojených a soudržných politik zaměřených na udržitelný růst a zaměstnanost, zejména o strategii Unie pro růst a zaměstnanost, se zvláštním zaměřením na rozvoj a posilování vnitřního trhu, podporu mezinárodního obchodu a konkurenceschopnosti, o účinný rámec pro prevenci a nápravu nadměrného schodku veřejných financí (Pakt o stabilitě a růstu), pevný rámec pro prevenci a nápravu makroekonomické nerovnováhy, minimální požadavky na vnitrostátní rozpočtové rámce, posílenou regulaci finančního trhu a dohled nad ním.

(-1a)  Komise by měla zastávat silnější úlohu v rámci postupů posíleného dohledu, zejména pokud jde o hodnocení, které je specifické pro každý členský stát, sledování, mise, doporučení a varování.

(1)  Koordinace hospodářských politik členských států v Unii by se měla uskutečňovat v kontextu hlavních směrů hospodářských politik a hlavních zásad politiky zaměstnanosti, jak stanoví Smlouva o fungování EU (dále jen „Smlouva o fungování EU“), měla by přinášet dodržování hlavních zásad stabilních cen, zdravých a udržitelných veřejných financí a měnových podmínek a udržitelné platební bilance.

(2)  Zkušenosti získané v prvním desetiletí fungování hospodářské a měnové unie ukazují, že je nutné zlepšit správu ekonomických záležitostí v Unii, která by se měla zakládat na větší zainteresovanosti členských států na společně dohodnutých pravidlech a politikách a na pevnějším rámci dohledu nad vnitrostátními hospodářskými politikami na úrovni Unie.

(2a)  Dosažení a udržení dynamického jednotného trhu by mělo být považováno za součást řádného a bezproblémového fungování hospodářské a měnové unie.

(3)  Zejména by měl být dohled nad hospodářskými politikami členských států rozšířen nad rámec rozpočtového dohledu s cílem zabránit nadměrné makroekonomické nerovnováze a pomoci postiženým členským státům vypracovat plán nápravných opatření, než tyto odchylky zakoření a v hospodářském a finančním vývoji dojde k dlouhodobému obratu velmi nepříznivým směrem. Toto rozšiřování by mělo probíhat současně s prohlubováním fiskálního dohledu.

(4)  Aby bylo možné pomoci tuto nerovnováhu řešit, je zapotřebí postup stanovený právními předpisy.

(5)  Mnohostranný dohled uvedený v čl. 121 odst. 3 a 4 Smlouvy o fungování EU je vhodné doplnit o zvláštní pravidla pro odhalování, prevenci a nápravu makroekonomické nerovnováhy. Je nezbytné, aby byl tento postup zakotven v ročním cyklu mnohostranného dohledu.

(5a)  Spolehlivé statistické údaje jsou základem dohledu nad makroekonomickou nerovnováhou. S cílem zaručit spolehlivé a nezávislé statistiky by členské státy měly zajistit profesionální nezávislost vnitrostátních statistických úřadů, což je v souladu s Kodexem evropské statistiky, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 223/2009. Kromě toho je pro dohled nad makroekonomickou nerovnováhou také velmi důležitá dostupnost spolehlivých fiskálních údajů. Tento požadavek by měla zaručovat pravidla stanovená v tomto ohledu v nařízení (EU) č. [.../...] o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně, zejména jeho článek 6a.

(5b)  Posílení správy ekonomických záležitostí by mělo zahrnovat užší a včasnější zapojení Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů. Příslušný výbor Evropského parlamentu může nabídnout členskému státu, jehož se rozhodnutí Rady podle článku 3 tohoto nařízení týká, možnost zúčastnit se výměny názorů.

(6)  Vynutitelnost nařízení (EU) č. […/…] by měla být posílena stanovením úročených vkladů v případě nesplnění doporučení přijmout nápravná opatření, které se změní na roční pokutu v případě opakovaného neplnění doporučení k řešení nadměrné makroekonomické nerovnováhy v rámci stejného postupu při nerovnováze. Tato donucovací opatření by se měla použít pro členské státy, jejichž měnou je euro ▌.

(8)  V případě nedodržení doporučení Rady je uložen úročený vklad nebo pokuta, dokud Rada nestanoví, že členský stát přijal nápravná opatření za účelem splnění jejích doporučení.

(9)  Navíc také pokud členský stát opakovaně nevypracuje plán nápravných opatření, který zohledňuje doporučení Rady, by mělo zpravidla podléhat roční pokutě, dokud Rada nestanoví, že členský stát poskytl plán nápravných opatření, jenž její doporučení dostatečně zohledňuje.

(10)  Aby se zajistilo rovné zacházení s členskými státy, měly by být úročený vklad a pokuta pro všechny členské státy, jejichž měnou je euro, totožné a měly by odpovídat 0,1 % hrubého domácího produktu (HDP) dotčeného členského státu v předcházejícím roce.

(10a)  Komise by měla mít také možnost doporučit snížení výše pokuty nebo její zrušení na základě mimořádných hospodářských okolností.

(11)  Postup uplatňování sankcí vůči členským státům, které nepřijmou účinná opatření k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy, by měl být vykládán tak, že uplatnění sankce vůči těmto členským státům je pravidlem, a nikoliv výjimkou.

(12)  Pokuty uvedené v článku 3 tohoto nařízení představují jiné příjmy ve smyslu článku 311 Smlouvy o fungování EU a jsou účelově vázány pro potřeby mechanismů stability k poskytování finanční pomoci vytvořených členskými státy, jejichž měnou je euro, aby zajistily stabilitu eurozóny jako celku.

(13)  Pravomoc přijímat jednotlivá rozhodnutí o použití sankce stanovené v tomto nařízení by měla být svěřena Radě. V rámci koordinace hospodářských politik členských států prováděné v rámci Rady, jak uvádí čl. 121 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, tato jednotlivá rozhodnutí nedílně navazují na opatření přijatá Radou v souladu s článkem 121 Smlouvy o fungování EU a s nařízením (EU) č. […/…].

(14)  Protože toto nařízení obsahuje obecná pravidla pro účinné vynucování nařízení (EU) č. […/…], mělo by být přijato řádným legislativním postupem uvedeným v čl. 121 odst. 6 Smlouvy o fungování EU.

(15)  Protože účinného rámce pro odhalování a prevenci makroekonomické nerovnováhy nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy z důvodu hlubokých vzájemných obchodních a finančních vazeb mezi členskými státy a případů, kdy se vnitrostátní hospodářské politiky jednotlivých členských států odrážejí v Unii a eurozóně jako celku, a může jej být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijímat opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v tomtéž článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Tímto nařízením se stanoví systém sankcí pro účinnou nápravu nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně.

2.  Toto nařízení se vztahuje na ty členské státy, jejichž měnou je euro.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (EU) č. […/…].

Kromě toho se rozumí:

„výjimečnými hospodářskými okolnostmi“ okolnosti, kdy se překročení referenční hodnoty schodku veřejných financí považuje za výjimečné ve smyslu čl. 126 odst. 2 písm. a) druhé odrážky Smlouvy o fungování EU a nařízení Rady (ES) č. 1467/97(3).

Článek 3

Sankce

1.  Na základě doporučení Komise je rozhodnutím Rady uložen úročený vklad, jestliže bylo v souladu s ▌čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) č. …/2011 přijato rozhodnutí Rady o nápravných opatřeních, v němž Rada ▌dospěje k závěru ▌, že dotčený členský stát nepřijal doporučená nápravná opatření v návaznosti na doporučení.

1a.  Rada uloží roční pokutu rozhodnutím na základě doporučení Komise, jestliže:

   a) jsou dvakrát po sobě přijata doporučení Rady v rámci stejného postupu při nerovnováze v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. […/…] a Rada se domnívá, že členský stát předložil nedostatečný plán nápravných opatření,
   b) jsou dvakrát po sobě přijata rozhodnutí Rady v rámci stejného postupu při nerovnováze v souladu s čl. 10 odst. 4 nařízení (EU) č. […/…], v nichž se uvádí, že doporučení nebyla splněna.

Pokuta je uložena přeměnou uloženého úročeného vkladu na roční pokutu v souladu s čl. 3 odst. 1.

1b.  Rozhodnutí uvedená v odst. 1 a 1a se považují za přijatá Radou, pokud Rada nerozhodne kvalifikovanou většinou o zamítnutí doporučení do deseti dnů od jeho přijetí Komisí. Rada může kvalifikovanou většinou doporučení změnit.

1c.  Komise vydá doporučení pro rozhodnutí Rady do dvaceti dnů od splnění podmínek uvedených v odstavci 1 a 1a.

2.  Úročený vklad nebo roční pokuta doporučená Komisí činí 0,1 % HDP dotčeného členského státu v předcházejícím roce.

3.  Odchylně od odstavce 2 může Komise z důvodů výjimečných hospodářských okolností nebo na základě odůvodněné žádosti dotčeného členského státu podané Komisi do deseti dnů od splnění podmínek uvedených v odstavci 1 a 1a navrhnout snížení výše úročeného vkladu nebo pokuty nebo jejich zrušení.

4.  Složí-li členský stát úročený vklad nebo uhradí-li roční pokutu za daný kalendářní rok a Rada poté dospěje v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. […/…] k závěru, že členský stát přijal doporučená nápravná opatření v průběhu daného roku, vrátí se vklad uhrazený za daný rok spolu s připsaným úrokem nebo pokuta uhrazená za daný rok členskému státu poměrným dílem.

Článek 4

Přidělení pokut

Pokuty uvedené v článku 3 tohoto nařízení představují jiné příjmy ve smyslu článku 311 Smlouvy o fungování EU a jsou účelově vázány pro potřeby evropského nástroje finanční stability. V okamžiku, kdy členské státy, jejichž měnou je euro, vytvoří jiný mechanismus stability pro poskytování finanční pomoci, aby zajistily stabilitu eurozóny jako celku, budou pokuty účelově vázány pro potřeby tohoto jiného mechanismu.

Článek 5

Hlasování v Radě

O opatřeních uvedených v článku 3 hlasují pouze členové Rady zastupující členské státy, jejichž měnou je euro, přičemž Rada rozhodne s odhlédnutím od hlasu člena Rady zastupujícího dotčený členský stát.

Kvalifikovaná většina členů Rady uvedených v prvním odstavci je definována v souladu s čl. 238 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování EU.

Článek 5a

Hospodářský dialog

Za účelem posílení dialogu mezi orgány Unie, zejména Evropským parlamentem, Radou a Komisí a zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti může příslušný výbor Evropského parlamentu pozvat předsedu Rady, předsedu Komise a případně předsedu euroskupiny, aby před tímto výborem vystoupili a vedli rozpravu o rozhodnutí přijatém podle článku 3 tohoto nařízení.

Příslušný výbor Evropského parlamentu může dát příležitost členskému státu dotčenému tímto rozhodnutím, aby se výměny názorů zúčastnil.

Článek 5b

Přezkum

1.  Do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost a každých pět let poté zveřejní Komise zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva mimo jiné vyhodnotí:

   a) účinnost nařízení,
   b) pokrok v zajištění užší koordinace hospodářských politik a udržitelné konvergence hospodářské výkonnosti členských států v souladu se Smlouvou o fungování EU,

2.  Je-li to vhodné, je ke zprávě připojen návrh změn tohoto nařízení.

3.  Zpráva a všechny doplňující návrhy se předkládají Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se smlouvami.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 150, 20.5.2011,s. 1.
(2) Úř. věst. C , , s. .
(3) Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6.

Právní upozornění - Ochrana soukromí