Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0279(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0182/2011

Esitatud tekstid :

A7-0182/2011

Arutelud :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Hääletused :

PV 23/06/2011 - 12.18
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 28/09/2011 - 4.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0292
P7_TA(2011)0423

Vastuvõetud tekstid
PDF 303kWORD 55k
Neljapäev, 23. juuni 2011 - Brüssel
Euroalal esinevate ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks võetavad täitemeetmed ***I
P7_TA(2011)0292A7-0182/2011
Tekst
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 23. juunil 2011. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euroalal esinevate ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta (KOM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))(1)
EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(2)
komisjoni ettepanekule

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

[ME 2]

-------------------------------------------------------

(1) Seejärel saadeti see vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A7-0182/2011).
(2)* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS
euroalal esinevate ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 136 ja artikli 121 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust(1),

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(-1)  Parandatud majanduse juhtimise raamistiku aluseks peaks olema mitu üksteisega seotud ning sidusat püsiva majanduskasvu ja tööhõive poliitikavaldkonda, mis hõlmavad eriti majanduskasvu ja tööhõive ELi strateegiat ning keskenduvad eelkõige sisseturu arendamisele ja tugevdamisele, rahvusvahelise kaubanduse ja konkurentsivõime edendamisele, ülemäärase valitsemissektori eelarve puudujäägi ennetamise ja korrigeerimise tõhusale raamistikule (stabiilsuse ja kasvu paktile), makromajanduse tasakaalunihete ennetamise ja korrigeerimise tugevale raamistikule, riikide eelarveraamistiku miinimumnõuetele, tõhusamale finantsturgude reguleerimisele ja järelevalvele.

(-1a)  Komisjonil peaks eri liikmesriikide eripära arvestavate hindamiste, kontrollide, kontrollkäikude, soovituste ja hoiatuste osas olema rangemas järelevalves suurem roll.

(1)  Aluslepingu kohaselt peaks liikmesriikide majanduspoliitika väljatöötamise aluseks olema majanduspoliitika ja tööhõive üldsuunised ja ELi sisene kooskõlastamine hõlmama kinnipidamist stabiilsete hindade, riigi rahanduse ja majanduse usaldusväärsuse ja jätkusuutlikkuse ning tasakaalustatud maksebilansi juhtpõhimõtetest.

(2)  Majandus- ja rahaliidu esimesel kümnendil saadud kogemused näitavad, et ELi majanduse juhtimist on vaja parandada ning selleks tuleb liikmesriikidele anda suurem vastutus ühiselt kokkulepitud eeskirjade ja poliitika eest ning luua ELi tasandil liikmesriikide majanduspoliitika jaoks tugevam raamistik.

(2 a)  Dünaamilise ühtse turu saavutamist ja säilitamist tuleks pidada majandus- ja rahaliidu nõuetekohase ja sujuva toimimise osaks.

(3)  Eelkõige tuleks laiendada liikmesriikide majanduspoliitika järelevalvet enamatele valdkondadele kui eelarvejärelevalve, et ennetada makromajanduse ülemäärast tasakaalunihet ning aidata sellistel liikmesriikidel, kus selline tasakaalunihe esineb, töötada välja parandusmeetmete kava enne, kui kõrvalekalded suurenevad ning majandus- ja finantssuundumused püsivalt liiga negatiivsesse suunda liiguvad. Majandusjärelevalve raamistikku tuleks laiendada paralleelselt eelarvejärelevalve tugevdamisega.

(4)  Et aidata selliseid tasakaalunihkeid korrigeerida, on vaja õigusaktides üksikasjalikult sätestatud menetlust.

(5)  On asjakohane täiendada ELi toimimise lepingu artikli 121 lõikes 3 ja 4 osutatud mitmepoolset järelevalvet konkreetsete eeskirjadega makromajanduse tasakaalunihete tuvastamiseks, ennetamiseks ja korrigeerimiseks. See menetlus peaks tingimata olema integreeritud iga-aastasesse mitmepoolse järelevalve tsüklisse.

(5 a)  Usaldusväärsed statistilised andmed on makromajanduslike tasakaalunihete järelevalve alus. Usaldusväärsete ja sõltumatute statistiliste andmete kindlustamiseks peaksid liikmesriigid tagama riikide statistikaametite ametialase sõltumatuse, mis on kooskõlas määruses (EÜ) nr 223/2009 sätestatud Euroopa statistika tegevusjuhisega. Makromajanduslike tasakaalunihete järelevalve seisukohast on oluline ka usaldusväärsete eelarveandmete kättesaadavus. Selle nõude täitmine tuleks tagada eeskirjadega, mis on ette nähtud määruses (EL) nr [.../...] eelarvejärelevalve tõhusa tugevdamise kohta euroalas, eelkõige selle artikliga 6a.

(5 b)  Majanduse juhtimise tugevdamine peaks hõlmama Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide tõhusamat ja õigeaegsemat kaasamist. Euroopa Parlamendi pädev komisjon võib pakkuda nõukogu otsusega seotud liikmesriigile võimalust käesoleva määruse artikli 3 kohaselt arvamuste vahetuses osaleda.

(6)  Määruse (EL) nr […/…] täitmist tuleks tugevdada intressi teenivate tagatiste kehtestamisega, kui soovitust võtta soovitatud parandusmeetmeid ei ole täidetud, ja nende tagatiste muutmisega iga-aastaseks trahviks, kui ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks esitatud soovitus jäetakse korduvalt täitmata sama tasakaalunihke menetluse raames. Täitemeetmed tuleks kehtestada eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikidele ▌.

(8)  Kui liikmesriik jätab täitmata nõukogu soovitused, määratakse talle intressi teeniv tagatis või trahv, kuni nõukogu on veendunud, et liikmesriik on võtnud tema soovituste järgimiseks parandusmeetmeid.

(9)  Samuti tuleks liikmesriiki üldjuhul karistada iga-aastase trahviga, kui ta ei täida korduvalt nõuet koostada nõukogu soovituse täitmiseks parandusmeetmete kava, kuni nõukogu on veendunud, et liikmesriik on esitanud sellise kava, milles on nõukogu soovitust piisavalt arvesse võetud.

(10)  Selleks et tagada liikmesriikide võrdne kohtlemine, peaksid intressi teeniv tagatis ja trahv olema kõigile eurot rahaühikuna kasutavatele liikmesriikidele ühesuurused: 0,1 % vastava liikmesriigi eelneva aasta sisemajanduse koguproduktist (SKP).

(10 a)  Samuti peaks komisjonil olema võimalik soovitada sanktsiooni vähendamist või selle tühistamist erakorraliste majandusolude korral.

(11)  Menetlus sanktsioonide kohaldamiseks selliste liikmesriikide suhtes, kes ei võta ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimiseks tõhusaid meetmeid, tuleks üles ehitada nii, et sanktsiooni kohaldamine sellise liikmesriigi suhtes oleks reegel, mitte erand.

(12)  Käesoleva määruse artiklis 3 osutatud trahvid arvatakse aluslepingu artiklis 311 osutatud muude tulude hulka ja eraldatakse eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide loodud stabiilsusmehhanismidele finantsabi andmiseks, et tagada stabiilsus kogu euroalal.

(13)  Käesolevas määruses sätestatud sanktsiooni kohaldamist käsitlevate üksikotsuste vastuvõtmise õigus tuleks anda nõukogule. Osana liikmesriikide majanduspoliitika kooskõlastamisest, mida tehakse nõukogus vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 121 lõikele 1, on kõnealused üksikotsused nende meetmete lahutamatud järelmeetmed, mille nõukogu on vastu võtnud vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 121 ning määrusele (EL) nr […/…].

(14)  Kuna käesolev määrus sisaldab määruse (EL) nr […/…] tõhusa rakendamise üldeeskirju, tuleks see vastu võtta aluslepingu artikli 121 lõikes 6 nimetatud seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

(15)  Kuna liikmesriikide tasandil ei ole võimalik luua piisavalt tõhusat makromajanduslike tasakaalunihete tuvastamise ja ennetamise raamistikku, sest liikmesriikide vahel on tihedad kaubandus- ja finantssidemed ning riiklik majanduspoliitika mõjutab liitu ja euroala tervikuna, ning seda on lihtsam saavutada ELi tasandil, võib EL võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, mis on vajalik seatud eesmärgi saavutamiseks.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse sanktsioonide süsteem ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete tõhusaks korrigeerimiseks euroalal.

2.  Käesolevat määrust kohaldatakse eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse määruse (EL) nr […/…] artiklis 2 sätestatud mõisteid.

Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:

„erakorralised majandusolud” – asjaolud, mille puhul valitsemissektori eelarvepuudujäägi ületamist võrreldes kontrollväärtusega käsitatakse erandlikuna ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 2 punkti a teises taandes ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1467/97(3) sätestatu kohaselt.

Artikkel 3

Sanktsioonid

1.  Nõukogu määrab oma otsusega komisjoni soovitusel intressi teeniva tagatise, kui parandusmeedet käsitlev nõukogu otsus võetakse vastu kooskõlas määruse (EL) nr …/2011 ▌artikli 10 lõikega 4, kui nõukogu jõuab ▌ järeldusele, et asjaomane liikmesriik ei ole ▌soovituse põhjal võtnud soovitatud parandusmeetmeid ▌.

1 a.  Nõukogu määrab komisjoni soovituse alusel toimides oma otsusega iga-aastase trahvi, kui:

   a) sama tasakaalunihke menetluse raames on vastu võetud kaks nõukogu soovitust kooskõlas määruse (EL) nr […/...] artikli 8 lõikega 3, kui nõukogu jõuab järeldusele, et liikmesriik on esitanud ebapiisava parandusmeetmete kava,
   b) määruse (EL) nr […/…] artikli 10 lõike 4 kohaselt on sama tasakaalunihke menetluse raames vastu võetud kaks järjestikust nõukogu soovitust, milles tunnistatakse nõuete täitmatajätmist.

Trahv määratakse selliselt, et kehtestatud intressi teeniv tagatis arvestatakse vastavalt artikli 3 lõikele 1 ümber iga-aastaseks laenuks.

1 b.  Lõigetes 1 ja 1 a nimetatud otsused loetakse nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui nõukogu kümne päeva jooksul pärast seda, kui komisjon on soovituse vastu võtnud, ei ole kvalifitseeritud häälteenamusega otsustanud neid tagasi lükata. Nõukogu võib soovitust kvalifitseeritud häälteenamusega muuta.

1 c.  Komisjoni soovitus nõukogu otsuse tegemiseks esitatakse 20 päeva jooksul alates lõigetes 1 ja 1 a osutatud tingimuste täitmisest.

2.  Komisjoni soovitusel kehtestatava intressi teeniva tagatise või iga-aastase trahvi suurus on 0,1% vastava liikmesriigi eelneva aasta SKPst.

3.  Erandina lõikest 2 võib komisjon erakorraliste majandusolude korral või asjaomase liikmesriigi põhjendatud taotlusel, mis on esitatud komisjonile kümne päeva jooksul pärast lõikes 1 ja 1 a osutatud tingimuste täitmist, teha ettepaneku vähendada trahvi suurust või trahv tühistada.

4.  Juhul kui liikmesriik on andnud teatava kalendriaasta eest intressi teeniva tagatise või tasunud trahvi ning nõukogu jõuab seejärel kooskõlas määruse (EL) nr […/...] artikli 10 lõikega 1 järeldusele, et liikmesriik on selle aasta jooksul rakendanud soovitatud parandusmeetmeid, tagastatakse selle aasta eest tasutud tagatis koos kogunenud intressiga või trahv liikmesriigile pro rata temporis.

Artikkel 4

Trahvist saadud tulude eraldamine

Käesoleva määruse artiklis 3 osutatud trahvisummad arvatakse aluslepingu artiklis 311 osutatud muude tulude hulka ja eraldatakse Euroopa finantsstabiilsusvahendile. Alates hetkest, kui eurot rahaühikuna kasutavad liikmesriigid on loonud mõne muu stabiilsusmehhanismi finantsabi andmiseks, et tagada stabiilsus kogu euroalal, eraldatakse trahvisummad sellele mehhanismile.

Artikkel 5

Hääletamine nõukogus

Artiklis 3 sätestatud meetmete üle otsustamisel hääletavad ainult need nõukogu liikmed, kes esindavad selliseid liikmesriike, kelle rahaühik on euro, ning nõukogu ei võta arvesse asjaomast liikmesriiki esindava nõukogu liikme häält.

Esimeses lõigus nimetatud nõukogu liikmete kvalifitseeritud häälteenamus määratakse vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 238 lõike 3 punktile a.

Artikkel 5 a

Majandusdialoog

Selleks et edendada dialoogi liidu institutsioonide, eriti Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel ning tagada suurem läbipaistvus ja vastutus, võib Euroopa Parlamendi pädev komisjon oma koosolekule kutsuda nõukogu eesistuja ja vajaduse korral eurorühma esimehe, et arutada otsuseid, mis on tehtud vastavalt käesoleva määruse artiklile 3.

Euroopa Parlamendi pädev komisjon võib pakkuda sellele liikmesriigile, kelle kohta need otsused käivad, võimalust arvamuste vahetuses osaleda.

Artikkel 5 b

Läbivaatamine

1.  Komisjon avaldab aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta kolme aasta jooksul pärast määruse jõustumist ning seejärel iga viie aasta järel. Selles aruandes hinnatakse muu hulgas järgmist:

   a) määruse tõhusust,
   b) edusamme liikmesriikide majanduspoliitika tihedama kooskõlastamise ja majandusnäitajate püsiva vastastikuse lähendamise tagamisel kooskõlas aluslepinguga.

2.  Vajaduse korral lisatakse aruandele ettepanek käesoleva määruse muutmiseks.

3.  Aruanne ja kõik sellele lisatavad ettepanekud edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav liikmesriikides vastavalt aluslepingutele.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT C 150 20.5.2011, lk 1.
(2) ELT C , , lk .
(3) EÜT L 209, 2.8.1997, lk 6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika