Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0279(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0182/2011

Pateikti tekstai :

A7-0182/2011

Debatai :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Balsavimas :

PV 23/06/2011 - 12.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 28/09/2011 - 4.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0292
P7_TA(2011)0423

Priimti tekstai
PDF 314kWORD 70k
Ketvirtadienis, 2011 m. birželio 23 d. - Briuselis
Vykdymo užtikrinimo priemonės, skirtos perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje ***I
P7_TA(2011)0292A7-0182/2011
Tekstas
 Jungtinis tekstas

2011 m. birželio 23 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))(1)
PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)
Komisijos pasiūlymas

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

[2 pakeitimas]

-------------------------------------------------------

(1) Klausimas buvo tuomet grąžintas iš naujo nagrinėti komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0182/2011).
(2)* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 136 straipsnį kartu su 121 straipsnio 6 dalimi,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę(1),

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(-1)  Geresnė ekonomikos valdysenos sistema turėtų būti grindžiama keliomis tarpusavyje susietomis ir derančiomis tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo politikos kryptimis, visų pirma Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija, ypatingą dėmesį skiriant vidaus rinkos vystymui ir stiprinimui, tarptautinės prekybos ir konkurencingumo skatinimui, veiksminga perviršinio šalies biudžeto deficito prevencijos ir koregavimo sistema (Stabilumo ir augimo paktu), tvirta makroekonominio disbalanso prevencijos ir koregavimo sistema, sustiprintu finansų rinkų reguliavimu ir priežiūra.

(-1a)  Komisija turėtų atlikti didesnį vaidmenį taikant sustiprintą priežiūros procedūrą, susijusią su atskirų valstybių narių vertinimu, stebėsena, misijomis, rekomendacijomis ir įspėjimais.

(1)  Sąjungos mastu koordinuojant valstybių narių ekonominę politiką turėtų būti atsižvelgiama į bendras ekonomikos ir užimtumo gaires, kaip nustatyta Sutartimi, turėtų būti užtikrinta atitiktis pagrindiniams kainų stabilumo, viešųjų finansų būklės bei pinigų politikos sąlygų patikimumo ir tvarumo, ir mokėjimų balanso tvarumo principams.

(2)  Patirtis, įgyta per pirmąjį Ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo dešimtmetį, rodo, kad reikia gerinti Sąjungos ekonomikos valdymą, kuris turėtų būti grindžiamas didesne nacionaline atsakomybe už bendrai sutartas taisykles ir politiką bei tvirtesne Sąjungos lygmens nacionalinės ekonominės politikos stebėsenos sistema.

(2a)  Dinamiškos bendrosios rinkos sukūrimas ir išsaugojimas turi būti laikomas tinkamo ir sklandaus ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo dalimi.

(3)  Visų pirma, siekiant išvengti pernelyg didelio makroekonominio disbalanso susidarymo ir padėti valstybėms narėms, kuriose jis susidaro, parengti taisomuosius planus iki nuokrypių įsigalėjimo ir anksčiau nei ekonominiai ir finansiniai procesai ilgam laikui pakryps ypač nepalankia linkme, valstybių narių ekonominės politikos priežiūrą reikėtų išplėsti, kad ji apimtų ne tik biudžeto priežiūrą. Šį išplėtimą turėtų lygiagrečiai papildyti biudžeto priežiūros griežtinimas.

(4)  Siekiant mažinti šį disbalansą, teisės aktais būtina nustatyti procedūrą.

(5)  SESV 121 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytą daugiašalę priežiūrą tikslinga papildyti specifinėmis makroekonominio disbalanso nustatymo, prevencijos ir naikinimo taisyklėmis. Labai svarbu, kad procedūra turėtų būti įtvirtinta taikant metinį daugiašalės priežiūros ciklą.

(5a)  Patikimi statistikos duomenys sudaro makroekonominio disbalanso priežiūros pagrindą. Siekiant užtikrinti statistikos duomenų tikslumą bei patikimumą, valstybės narės turėtų užtikrinti nacionalinių statistikos institucijų profesinį nepriklausomumą pagal Europos statistikos praktikos kodeksą, išdėstytą Reglamente (EB) Nr. 223/2009. Be to, prieiga prie išsamių finansinių duomenų svarbi vykdant makroekonominio disbalanso priežiūrą. Šį reikalavimą reikėtų užtikrinti pagal Reglamente (ES) Nr. [.../...] dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje, ypač jo 6a straipsnyje, nustatytas taisykles.

(5b)  Ekonomikos valdysena turėtų būti stiprinama aktyviau ir laiku įtraukiant Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus. Kompetentingas Europos Parlamento komitetas gali suteikti atitinkamai valstybei narei, dėl kurios Taryba priėmė tokį sprendimą, galimybę dalyvauti keičiantis nuomonėmis.

(6)  Reglamento (ES) Nr. [.../...] vykdymo užtikrinimą reikėtų paremti nustačius palūkaninius indėlius, jeigu valstybė narė nesilaiko rekomendacijų ir nesiėmė Tarybos rekomenduotų taisomųjų veiksmų, kurie pakeičiami metine bauda, jei jos pakartotinai nesilaiko rekomendacijų mažinti perviršinį makroekonominį disbalansą. Šios vykdymo užtikrinimo priemonės nustatomos valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro ▌.

(8)  Tuo atveju, kai nesilaikoma Tarybos rekomendacijų perviršiniam makroekonominiam disbalansui mažinti, nustatomas palūkaninis indėlis arba bauda, kol Taryba nuspręs, kad valstybė narė ėmėsi taisomųjų veiksmų atsižvelgdama į jos rekomendacijas.

(9)  Be to, valstybei narei pakartotinai neparengus taisomųjų veiksmų plano pagal Tarybos rekomendaciją, paprastai taip pat turėtų būti taikoma metinė bauda, kol Taryba nuspręs, kad valstybė narė pateikė taisomųjų veiksmų planą, kuriuo pakankamai atsižvelgiama į jos rekomendaciją.

(10)  Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas valstybėms narėms, palūkaninis indėlis ir bauda turėtų būti vienodi visoms valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, ir lygi 0,1 % atitinkamos valstybės narės praėjusių metų bendrojo vidaus produkto (BVP).

(10a)  Komisijai reikėtų suteikti galimybę siūlyti sumažinti baudos dydį arba ją panaikinti atsižvelgiant į išimtines ekonomines aplinkybes.

(11)  Sankcijų skyrimo valstybėms narėms, nesiimančioms veiksmingų priemonių perviršiniam makroekonominiam disbalansui panaikinti, procedūra turėtų būti tokia, kad sankcijų skyrimas tokioms valstybėms narėms būtų taisyklė, o ne išimtis.

(12)  Šio reglamento 3 straipsnyje nurodytos baudos sudaro kitas įplaukas, kaip nurodyta Sutarties 311 straipsnyje, ir skiriamos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, finansinei paramai teikti sukurtiems stabilumo mechanizmams, siekiant užtikrinti visos euro zonos stabilumą.

(13)  Įgaliojimas priimti atskirus sprendimus dėl šiame reglamente numatytos sankcijos skyrimo turėtų būti suteiktas Tarybai. Taryboje vykdant valstybių narių ekonominės politikos koordinavimą, kaip nurodyta SESV 121 straipsnio 1 dalyje, šie atskiri sprendimai yra būtini tolesni veiksmai, pagal SESV 121 straipsnį ir Reglamentą (ES) Nr. [.../...] Tarybai priėmus priemones.

(14)  Šiame reglamente pateiktos bendrosios veiksmingo Reglamento (ES) Nr. [.../...] vykdymo užtikrinimo taisyklės, todėl jis turėtų būti priimtas pagal įprastą teisėkūros procedūrą, nurodytą Sutarties 121 straipsnio 6 dalyje.

(15)  Kadangi deramai sukurti veiksmingos makroekonominio disbalanso nustatymo ir prevencijos sistemos valstybės narės negali dėl savo glaudžių prekybos ir finansinių tarpusavio ryšių ir dėl nacionalinės ekonominės politikos netiesioginio poveikio visai Sąjungai ir euro zonai, ir šio tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiame reglamente nustatoma sankcijų sistema siekiant veiksmingai naikinti perviršinį makroekonominį disbalansą euro zonoje.

2.  Šis reglamentas taikomas valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos Reglamento (ES) Nr. [.../...] 2 straipsnyje pateiktos terminų apibrėžtys.

Be to, taikoma ši apibrėžtis:

išimtinės ekonominės aplinkybės – aplinkybės, kai pamatinę vertę viršijantis valdžios sektoriaus biudžeto deficitas yra laikomas išimtiniu, kaip apibrėžta SESV 126 straipsnio 2 dalies a punkto antroje įtraukoje ir išaiškinta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1467/97(3).

3 straipsnis

Sankcijos

1.  Remdamasi Komisijos rekomendacija Taryba sprendimu nustato palūkaninį indėlį, jei pagal Reglamento (ES) Nr. .../2011 10 straipsnio 4 dalį buvo priimtas Tarybos sprendimas dėl taisomųjų veiksmų, kai Taryba nusprendžia, kad ▌atitinkama valstybė narė nesiėmė rekomenduotų taisomųjų veiksmų vadovaudamasi rekomendacija.

1a.  Remiantis Komisijos rekomendacija Tarybos sprendimu nustatoma metinė bauda, jei:

   a) pagal Reglamento (ES) .../2011 8 straipsnio 3 dalį Taryba toje pačioje disbalanso procedūroje priima dvi rekomendacijas iš eilės, kuriose Taryba nusprendžia, kad valstybė narė pateikė nepakankamą taisomųjų veiksmų planą,
   b) remiantis Reglamento (ES) Nr. […/…] 10 straipsnio 4 dalimi toje pačioje disbalanso procedūroje viena po kitos priimamos dvi Tarybos rekomendacijos, kuriose nurodoma, kad nesilaikoma reikalavimų,

Bauda skiriama pakeičiant nustatytą palūkaninį indėlį metine bauda pagal 3 straipsnio 1 dalį.

1b.  Laikoma, kad Taryba priėmė 1 ir 1a dalyse nurodytą sprendimą, jei ji per dešimt dienų nuo Komisijos rekomendacijos priėmimo kvalifikuota balsų dauguma nenusprendžia jos atmesti. Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali rekomendaciją iš dalies pakeisti.

1c.  Komisijos rekomendacija dėl Tarybos sprendimo pateikiama per dvidešimt dienų po to, kai įvykdomos 1  ir 1a dalyse nurodytos sąlygos.

2.  Komisijos rekomenduojamas palūkaninis indėlis arba metinė bauda lygi 0,1 % atitinkamos valstybės narės praėjusių metų bendrojo vidaus produkto (BVP).

3.  Nukrypdama nuo 2 dalies, Komisija, atsižvelgdama į išimtines ekonomines aplinkybes arba pagrįstą atitinkamos valstybės narės prašymą, Komisijai pateiktą per dešimt dienų po to, kai įvykdomos 1 ir 1a dalyse nurodytos sąlygos, gali siūlyti sumažinti palūkaninio indėlio arba baudos dydį arba ją panaikinti.

4.  Jei valstybė narė įnešė palūkaninį indėlį arba sumokėjo metinę baudą už konkrečius kalendorinius metus, o po to pagal Reglamento (ES) Nr. .../2011 10 straipsnio 1 dalį Taryba nusprendžia, kad valstybė narė tais metais ėmėsi rekomenduotų taisomųjų veiksmų, už tuos metus sumokėtas indėlis ir susidariusios palūkanos arba už tuos metus sumokėta bauda valstybei narei grąžinama pro rata temporis.

4 straipsnis

Baudų skyrimas

Šio reglamento 3 straipsnyje nurodytos baudos sudaro kitas įplaukas, kaip nurodyta Sutarties 311 straipsnyje, ir skiriamos Europos finansinio stabilumo fondui. Valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, sukūrus kitą stabilumo mechanizmą finansinei paramai teikti, siekiant užtikrinti visos euro zonos stabilumą, baudos skiriamos tam naujausiam mechanizmui.

5 straipsnis

Balsavimas Taryboje

Dėl 3 straipsnyje nurodytų priemonių balsuoja tik tie Tarybos nariai, kurie atstovauja valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, o Taryba sprendimą priima neatsižvelgdama į Tarybos nario, atstovaujančio atitinkamai valstybei narei, balsavimą.

Pirmoje pastraipoje minėtų Tarybos narių kvalifikuota balsų dauguma apibrėžiama pagal Sutarties 238 straipsnio 3 dalies a punktą.

5a straipsnis

Ekonominis dialogas

Siekiant skatinti Sąjungos institucijų, ypač Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos, dialogą ir užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, kompetentingas Europos Parlamento komitetas gali kviesti į komiteto posėdį Tarybos ir komisijos pirmininkus, ir, prireikus, Euro grupės pirmininką siekiant kartu aptarti pagal šio Reglamento 3 straipsnį priimtus sprendimus.

Kompetentingas Europos Parlamento komitetas gali suteikti atitinkamai valstybei narei, dėl kurios Taryba priėmė tokį sprendimą, galimybę dalyvauti keičiantis nuomonėmis.

5b straipsnis

Peržiūra

1.  Per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo, o po to kas penkeri metai Komisija pateikia ataskaitą apie šio Reglamento įgyvendinimą. Toje ataskaitoje, inter alia, įvertinama:

   a) reglamento veiksmingumas,
   b) pažanga užtikrinant glaudesnį valstybių narių ekonominės politikos koordinavimą ir tvarią ekonominės veiklos rezultatų konvergenciją, kaip nustatyta Sutartyje,

2.  Prireikus, kartu su ta ataskaita pateikiamas pasiūlymas iš dalies keisti šį reglamentą.

3.  Ataskaita ir visi prie jos pridedami pasiūlymai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Sutartis.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 150, 2011 5 20, p. 1.
(2) OL C , , p. .
(3) OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

Teisinė informacija - Privatumo politika