Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0279(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0182/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0182/2011

Debates :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Balsojumi :

PV 23/06/2011 - 12.18
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 28/09/2011 - 4.10
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0292
P7_TA(2011)0423

Pieņemtie teksti
PDF 382kWORD 77k
Ceturtdiena, 2011. gada 23. jūnijs - Brisele
Izpildes pasākumi pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā ***I
P7_TA(2011)0292A7-0182/2011
Teksts
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2011. gada 23. jūnijā pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))(1)
PARLAMENTA GROZĪJUMI(2)
Komisijas priekšlikumā

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

[Gr. 2]

-------------------------------------------------------

(1) Pēc tam jautājums tika nodots atpakaļ komitejai saskaņā ar 57. panta 2. punkta otro daļu (A7-0182/2011).
(2)* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,
par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 136. pantu saistībā ar tā 121. panta 6. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(1),

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas dalībvalstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(-1)  Uzlabotās ekonomikas pārvaldības sistēmas pamatā vajadzētu būt vairākām savstarpēji saistītām un saskaņotām ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības politikas nostādnēm, kas it sevišķi balstās uz Savienības izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju, īpašu uzmanību pievēršot iekšējā tirgus attīstībai un pilnveidošanai, starptautiskās tirdzniecības un konkurētspējas veicināšanai, efektīvai sistēmai pārmērīga valsts budžeta deficīta novēršanai un koriģēšanai (Stabilitātes un izaugsmes pakts), stabilai sistēmai makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanai un koriģēšanai, obligātajām prasībām attiecībā uz dalībvalstu budžeta struktūru, stingrākai finanšu tirgus regulēšanai un uzraudzībai.

(-1a)  Komisijai vajadzētu piešķirt lielāku lomu pastiprinātas uzraudzības procedūrā attiecībā uz katras dalībvalsts konkrētu novērtējumu, uzraudzību, apmeklējumiem, ieteikumiem un brīdinājumiem.

(1)  Kā noteikts Līgumā, dalībvalstu ekonomikas politikas koordinēšanai Savienībā būtu jānotiek, paturot prātā ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes un nodarbinātības pamatnostādnes, ievērojot tādus pamatprincipus kā stabilas cenas, saprātīga un ilgtspējīga valsts finanšu un monetārā sistēma un noturīga maksājumu bilance.

(2)  Ekonomikas un monetārās savienības darbības pirmajā desmitgadē gūtā pieredze liecina, ka ir jāuzlabo ekonomikas pārvaldība Savienībā un tai jābalstās uz pastiprinātu dalībvalstu atbildību par kopīgi pieņemtiem noteikumiem un politikas nostādnēm, kā arī stingrāku ES uzraudzības sistēmu valstu ekonomikas politikas jomā.

(2a)  Dinamiska vienotā tirgus izveide un saglabāšana jāuzskata par elementu, kas ļauj pareizi un netraucēti darboties Ekonomikas un monetārajai savienībai.

(3)  Jo īpaši ir jāpastiprina dalībvalstu ekonomikas politikas uzraudzība papildus budžeta uzraudzībai, lai novērstu pārmērīgu makroekonomisko nelīdzsvarotību un palīdzētu tās skartajām dalībvalstīm izstrādāt korektīvo pasākumu plānus, pirms šīs atšķirības nostiprinās un pirms ieilgst pārāk nelabvēlīgi procesi ekonomikas un finanšu jomā. Uzraudzības paplašināšanai jānoris vienlaikus ar fiskālās uzraudzības padziļināšanu.

(4)  Lai palīdzētu novērst šo nelīdzsvarotību, ir nepieciešama tiesību aktos noteikta procedūra.

(5)  LESD 121. panta 3. un 4. punktā minēto daudzpusējo uzraudzību ir lietderīgi papildināt ar īpašiem noteikumiem, lai atklātu, novērstu un koriģētu makroekonomisko nelīdzsvarotību. Šo procedūru svarīgi iestrādāt ikgadējā daudzpusējās uzraudzības ciklā.

(5a)  Makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzības pamatā ir ticami statistikas dati. Lai statistikas nozare būtu droša un neatkarīga, dalībvalstīm vajadzētu panākt valsts statistikas iestāžu profesionālo neatkarību, kas ir saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 223/2009 noteikto Eiropas Statistikas prakses kodeksu. Turklāt makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzība ir arī atkarīga no drošu fiskālo datu pieejamības. Šo prasību vajadzētu nodrošināt, ieviešot attiecīgas normas ar Regulu (ES) Nr. [.../...] par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu euro zonā, jo īpaši ar tās 6.a pantu.

(5b)  Uzlabojot ekonomikas pārvaldību, vienlaikus būtu jāpanāk Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu ciešāka un agrāka iesaistīšana. Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var dot iespēju dalībvalstij, uz kuru attiecas Padomes lēmums saskaņā ar šīs regulas 3. pantu, piedalīties viedokļu apmaiņā.

(6)  Ir jāuzlabo Regulas (ES) Nr. […/…] izpilde, nosakot procentnoguldījumus, ja dalībvalsts nepilda ieteikumu īstenot ieteikto korektīvo pasākumu plānu, kurus vēlāk pārveido par ikgadēju naudassodu, ja dalībvalsts atkārtoti neievēro ieteikumu novērst makroekonomisko nelīdzsvarotību saistībā ar to pašu nelīdzsvarotības novēršanas procedūru. Šos izpildes pasākumus vajadzētu piemērot dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro ▌.

(8)  Ja dalībvalsts nepilda Padomes ieteikumus, tai nosaka procentnoguldījumu vai piemēro naudassodu, līdz Padome konstatē, ka dalībvalsts ir veikusi korektīvus pasākumus, lai izpildītu tās ieteikumus.

(9)  Turklāt, ja dalībvalsts atkārtoti nesagatavo korektīvo pasākumu plānu, lai īstenotu Padomes ieteikumu, tai tāpat piemēro ikgadējo naudassodu, līdz Padome konstatē, ka dalībvalsts ir iesniegusi korektīvo pasākumu plānu, kurā pienācīgi ņemts vērā tās ieteikums.

(10)  Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret dalībvalstīm, procentnoguldījumam un naudassodam jābūt vienādam visām dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, un tam jābūt vienādam ar 0,1 % no attiecīgās dalībvalsts iekšzemes kopprodukta (IKP) iepriekšējā gadā.

(10a)  Vajadzētu arī dot iespēju Komisijai ierosināt sankcijas samazinājumu vai tās atcelšanu, pamatojoties uz ārkārtējiem ekonomikas apstākļiem.

(11)  Procedūra sankciju piemērošanai dalībvalstīm, kuras neveic efektīvus pasākumus pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai, interpretējama kā tāda, kas paredz, ka sankciju piemērošana dalībvalstīm ir pamatprincips, nevis izņēmums.

(12)  Naudassodi, kas minēti šīs regulas 3. pantā, ir uzskatāmi par citiem ieņēmumiem, kā minēts Līguma 311. pantā, un tos piešķir stabilitātes mehānismiem, kuri paredzēti finansiālas palīdzības sniegšanai un kurus izveidojušas dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, lai nodrošinātu stabilitāti visā euro zonā.

(13)  Padomi vajadzētu pilnvarot pieņemt atsevišķus lēmumus piemērot šajā regulā noteiktās sankcijas. Dalībvalstu ekonomikas politikas koordinēšanas ietvaros, kas Padomei jāīsteno saskaņā ar LESD 121. panta 1. punktu, šādi atsevišķi lēmumi nepārprotami ir pašsaprotams turpinājums Padomes pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar LESD 121. pantu un Regulu (ES) Nr. […/…].

(14)  Tā kā šajā regulā ietverti vispārēji noteikumi Regulas (ES) Nr. […/…] efektīvai izpildes nodrošināšanai, tā jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, kas minēta Līguma 121. panta 6. punktā.

(15)  Ņemot vērā to, ka efektīvu makroekonomiskās nelīdzsvarotības konstatēšanu un novēršanu nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, jo starp dalībvalstīm pastāv cieši savstarpēji tirdznieciski un finansiāli sakari un valstu ekonomikas politika ietekmē Savienību un euro zonu kopumā, un šo mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Ar šo regulu nosaka sankciju piemērošanas sistēmu, lai varētu efektīvi koriģēt pārmērīgu makroekonomisko nelīdzsvarotību euro zonā.

2.  Šī regula attiecas uz tām dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Regulas (ES) Nr. […/…] 2. pantā izklāstītās definīcijas.

Papildus piemēro šādu definīciju:

“ārkārtēji ekonomikas apstākļi” ir apstākļi, kuros valsts budžeta deficīta pārsniegumu pār salīdzināmo jeb atsauces vērtību uzskata par ārkārtēju LESD 126. panta 2. punkta a) apakšpunkta otrā ievilkuma nozīmē un saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1467/97(3).

3. pants

Sankcijas

1.  Padome nosaka procentnoguldījuma apmēru, pieņemot lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma, ja ir pieņemts Padomes lēmums par korektīviem pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/2011 ▌10. panta 4. punktu, kad Padome ▌secina, ka attiecīgā dalībvalsts nav veikusi ieteiktos korektīvos pasākumus pēc ieteikuma saņemšanas.

1.a  Ar Padomes lēmumu, rīkojoties pēc Komisijas ieteikuma, piemēro ikgadēju naudassodu, ja:

   a) vienā un tai pašā nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā Padome ir pieņēmusi divus secīgus ieteikumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. […/…] 8. panta 3. punktu un tā uzskata, ka dalībvalsts ir iesniegusi nepietiekamu korektīvo pasākumu plānu;
   b) vienā un tai pašā nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā ir pieņemti divi secīgi Padomes lēmumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. […/…] 10. panta 4. punktu.

Naudassodu piemēro, pārveidojot noteikto procentnoguldījumu ikgadējā naudassodā saskaņā ar 3. panta 1. punktu.

1.b  Uzskata, ka Padome ir pieņēmusi 1. un 1.a punktā minēto lēmumu, ja tā desmit dienu laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas Komisijā to nenoraida ar kvalificētu balsu vairākumu. Padome ieteikumu var grozīt ar kvalificētu balsu vairākumu.

1.c  Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam izdod divdesmit dienu laikā no brīža, kad ir izpildīti 1. un 1.a punktā minētie nosacījumi.

2.  Procentnoguldījuma vai ikgadējā naudassoda apmērs, kura noteikšanu iesaka Komisija, ir 0,1 % apmērā no attiecīgās dalībvalsts IKP iepriekšējā gadā.

3.  Atkāpjoties no 2. punkta, Komisija, pamatojoties uz ārkārtējiem ekonomikas apstākļiem vai pēc attiecīgās dalībvalsts pamatota lūguma, kas adresēts Komisijai desmit dienu laikā no brīža, kad ir izpildīti 1. un 1.a punktā minētie nosacījumi, var ieteikt samazināt procentnoguldījuma vai naudassoda apmēru vai to atcelt.

4.  Ja dalībvalsts par attiecīgo kalendāro gadu ir veikusi procentnoguldījumu vai samaksājusi ikgadējo naudassodu un Padome saskaņā ar Regulas (ES) Nr. […/…] 10. panta 1. punktu secina, ka dalībvalsts attiecīgajā gadā ir veikusi ieteiktos korektīvos pasākumus, par šo gadu veikto noguldījumu kopā ar uzkrātajiem procentiem vai naudassodu par attiecīgo gadu dalībvalstij atmaksā pro rata temporis.

4. pants

Naudassodu izlietojums

Naudassodi, kas minēti šīs regulas 3. pantā, ir uzskatāmi par citiem ieņēmumiem saskaņā ar Līguma 311. pantu un tos piešķir Eiropas finanšu stabilitātes instrumentam. Kad dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, izveidos citu stabilitātes mehānismu finansiālās palīdzības sniegšanai, lai nodrošinātu stabilitāti visā euro zonā, naudassodus piešķirs šim pēdējam no minētajiem mehānismiem.

5. pants

Balsošana Padomē

Par 3. pantā minētajiem pasākumiem balso tikai tie Padomes locekļi, kas pārstāv dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, un Padome balso, neņemot vērā tā Padomes locekļa balsi, kurš pārstāv attiecīgo dalībvalsti.

Pirmajā daļā minēto Padomes locekļu kvalificēto balsu vairākumu definē saskaņā ar Līguma 238. panta 3. punkta a) apakšpunktu.

5.a pants

Dialogs ekonomikas jomā

Lai sekmētu dialogu starp Savienības iestādēm, jo īpaši starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, un lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt Padomes priekšsēdētāju, Komisiju un attiecīgā gadījumā Eurogrupas priekšsēdētāju piedalīties komitejas sanāksmēs, lai apspriestu lēmumus, kurus pieņem saskaņā ar šīs regulas 3. pantu.

Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var dot iespēju viedokļu apmaiņā piedalīties dalībvalstij, uz kuru attiecas šādi lēmumi.

5.b pants

Pārskatīšana

1.  Triju gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā un turpmāk reizi piecos gados Komisija publicē ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumā cita starpā sniedz novērtējumu par:

   a) regulas efektivitāti;
   b) progresu, kas panākts, nodrošinot dalībvalstu ekonomikas politikas ciešāku koordinēšanu un dalībvalstu ekonomiskās darbības noturīgu konverģenci saskaņā ar Līgumu.

2.  Vajadzības gadījumā minētajam ziņojumam pievieno priekšlikumu par šīs regulas grozīšanu.

3.  Ziņojumu un tam pievienotos priekšlikumus nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

[Vieta]

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C 150, 20.5.2011., 1. lpp.
(2) OV C , , lpp.
(3) OV L 209, 2.8.1997., 6. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika