Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0279(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0182/2011

Texte depuse :

A7-0182/2011

Dezbateri :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Voturi :

PV 23/06/2011 - 12.18
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 28/09/2011 - 4.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0292
P7_TA(2011)0423

Texte adoptate
PDF 389kWORD 78k
Joi, 23 iunie 2011 - Bruxelles
Măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro ***I
P7_TA(2011)0292A7-0182/2011
Text
 Text consolidat

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 23 iunie 2011 referitoare la de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))(1)
AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI (2)
la propunerea Comisiei

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

[Amendamentul 2]

-------------------------------------------------------

(1) Chestiunea a fost retrimisă la comisie în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf (A7-0182/2011).
(2)* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.


REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 136 coroborat cu articolul 121 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(1),

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(-1)  Cadrul îmbunătăţit de guvernanţă economică ar trebui să se bazeze pe diferite politici interconectate vizând creșterea economică și crearea de locuri de muncă durabile, care să fie coerente între ele, în special pe o strategie a Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă, cu un accent deosebit pe dezvoltarea şi consolidarea pieţei interne, încurajarea comerţului internaţional şi a competitivităţii, un cadru eficace de prevenire și corectare a deficitului public excesiv (Pactul de stabilitate și de creștere), un cadru solid pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, cerinţe minime pentru cadrele bugetare naţionale, o reglementare și supraveghere mai stricte ale pieței financiare.

(-1a)  Comisia ar trebui să aibă un rol mai puternic în cadrul procedurii de supraveghere consolidată în ceea ce priveşte evaluările care vizează un anumit stat membru, monitorizările, misiunile, recomandările şi avertismentele.

(1)  Coordonarea politicilor economice ale statelor membre în Uniune ar trebui concepută în contextul orientărilor generale privind politicile economice şi de ocupare a forţei de muncă, prevăzute de tratat, şi ar trebui să implice respectarea unor principii directoare, şi anume stabilitatea preţurilor, soliditatea şi sustenabilitatea finanţelor publice şi a condiţiilor monetare şi sustenabilitatea balanţei de plăţi.

(2)  Experienţa acumulată în prima decadă de funcţionare a uniunii economice şi monetare a scos în evidenţă nevoia unei guvernanţe economice îmbunătăţite în Uniune, care ar trebui să se bazeze pe o adeziune mai puternică la nivel naţional la normele şi politicile convenite de comun acord şi pe un cadru mai solid de supraveghere la nivelul Uniunii a politicilor economice naţionale.

(2a)  Realizarea şi menţinerea unei pieţe unice dinamice sunt considerate un indicator al funcţionării corespunzătoare a uniunii economice şi monetare.

(3)  În mod concret, supravegherea politicilor economice ale statelor membre ar trebui să depăşească simpla supraveghere bugetară, astfel încât să se poată preveni dezechilibrele macroeconomice excesive şi să se ofere sprijin statelor membre afectate în elaborarea unor planuri de acţiuni de corecţie, înainte ca discrepanţele să se agraveze şi ca procesele economice şi financiare să se împotmolească pe o cale complet greşită. Această extindere ar trebui să aibă loc în paralel cu aprofundarea supravegherii bugetare.

(4)  Pentru a identifica soluţii de corectare a acestor dezechilibre, se impune introducerea în legislaţie a unei proceduri specifice.

(5)  Este oportun ca, pe lângă supravegherea multilaterală menţionată la articolul 121 alineatele (3) şi (4) din TFUE, să se introducă norme specifice de detectare, prevenire şi corectare a dezechilibrelor macroeconomice. Este esenţial ca procedura să fie inclusă în ciclul anual de supraveghere multilaterală.

(5a)  Datele statistice fiabile constituie baza supravegherii dezechilibrelor macroeconomice. În vederea garantării unor statistici sigure şi independente, statele membre ar trebui să asigure independenţa profesională a autorităţilor naţionale de statistică în conformitate cu Codul de practici privind statisticile europene prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 223/2009. În plus, disponibilitatea unor date fiscale fiabile este, de asemenea, relevantă pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice. Această cerinţă ar trebui garantată de normele prevăzute în acest sens în Regulamentul (UE) [.../...] nr. privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro, în special la articolul 6a.

(5b)  Consolidarea guvernanţei economice ar trebui să includă o implicare mai strânsă şi mai promptă a Parlamentului European şi a parlamentelor naţionale. Comisia competentă a Parlamentului European poate da posibilitatea statului membru vizat de decizia Consiliului în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament să participe la un schimb de opinii.

(6)  Se impune consolidarea mecanismului de aplicare a Regulamentului (UE) nr. […/…] prin crearea de depozite purtătoare de dobândă în cazul nerespectării recomandării de a lua măsurile de corecţie recomandate, care vor fi transformate într-o amendă anuală în cazul nerespectării repetate a recomandării privind soluţionarea dezechilibrelor macroeconomice excesive în cadrul aceleaşi proceduri de dezechilibru excesiv. Aceste măsuri de executare ar trebui aplicate în cazul statelor membre a căror monedă este euro.

(8)  În cazul nerespectării recomandărilor Consiliului, se impun depozite purtătoare de dobândă sau o amendă până când Consiliul stabilește că statul membru respectiv a luat măsurile de corecție necesare pentru a se conforma recomandărilor sale

(9)  Mai mult decât atât, şi nerespectarea repetată de către statele membre a cerinţei de elabora un plan de acţiuni de corecţie ca răspuns la recomandarea Consiliului ar trebui să facă, ca regulă generală, obiectul unei amenzi anuale, iar această obligaţie să se aplice până când Consiliul stabileşte că statul membru respectiv a elaborat un plan de acţiuni care răspunde într-o măsură suficientă recomandării primite.

(10)  Pentru a se garanta un tratament egal pentru toate statele membre, depozitul purtător de dobândă şi amenda ar trebui să fie aceleaşi pentru statele membre care au euro ca monedă şi să reprezinte 0,1% din produsul intern brut (PIB) din anul precedent înregistrat de fiecare stat membru.

(10a)  Comisia ar trebui, de asemenea, să poată recomanda reducerea valorii sancţiunii sau anularea acesteia în virtutea unor circumstanţe economice excepţionale.

(11)  Procedura de aplicare a sancţiunilor pentru statele membre care nu iau măsuri efective de corectare a dezechilibrelor macroeconomice excesive ar trebui să fie interpretată în aşa fel încât aplicarea sancţiunii în cazul statelor membre respective să constituie regula şi nu excepţia de la regulă.

(12)  Amenzile menţionate la articolul 3 din prezentul regulament constituie alte venituri, în sensul articolului 311 din tratat, şi se alocă mecanismelor de stabilitate pentru furnizarea de asistenţă financiară, create de statele membre a căror monedă este euro în vederea garantării stabilităţii zonei euro în ansamblu.

(13)  Competenţa de adoptare a deciziilor individuale de aplicare a sancţiunii prevăzute de prezentul regulament ar trebui să îi revină Consiliului. În cadrul procesului de coordonare a politicilor economice ale statelor membre desfăşurat de Consiliu conform articolului 121 alineatul (1) din TFUE, aceste decizii individuale reprezintă o continuare inerentă a măsurilor adoptate de Consiliu în conformitate cu articolul 121 din TFUE şi cu Regulamentul (UE) nr. […/…].

(14)  Deoarece prezentul regulament prevede norme generale de aplicare a Regulamentului (UE) nr. […/…], se impune adoptarea sa în conformitate cu procedura legislativă ordinară menţionată la articolul 121 alineatul (6) din tratat.

(15)  Având în vedere faptul că un cadru eficace pentru detectarea şi prevenirea dezechilibrelor macroeconomice nu poate fi realizat într-o măsură suficientă la nivelul statelor membre, şi acest lucru datorită profundelor legături comerciale şi financiare dintre statele membre, dar şi efectelor colaterale ale politicilor economice naţionale asupra Uniunii şi asupra zonei euro în ansamblu, şi ţinând cont de faptul că acest obiectiv poate fi mai bine îndeplinit la nivelul Uniunii Europene, UE poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, enunţat la acelaşi articol, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor propuse,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabileşte un sistem de sancţiuni ▌ în vederea corectării efective a dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro.

(2)  Prezentul regulament se aplică statelor membre a căror monedă este euro.

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentului regulament, se aplică definiţiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. […/…].

De asemenea, se aplică următoarea definiţie:

„circumstanţe economice excepţionale” înseamnă circumstanţe în care un deficit public excesiv care depăşeşte valoarea de referinţă este considerat excepţional în sensul articolului 126 alineatul (2) litera (a) a doua liniuţă din TFUE şi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului(3).

Articolul 3

Sancţiuni

(1)  Consiliul impune printr-o decizie, pe baza unei recomandări din partea Comisiei, constituirea unui depozit purtător de dobândă dacă este adoptată o decizie a Consiliului privind luarea de măsuri de corecţie în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. .../2011, prin care Consiliul ▌ajunge la concluzia că statul membru respectiv nu a întreprins încă măsurile de corecţie indicate într-o recomandare.

(1a)  Consiliul impune printr-o decizie, pe baza unei recomandări din partea Comisiei, aplicarea unei amenzi anuale, dacă:

   (a) Consiliul adoptă două recomandări succesive în cadrul aceleaşi proceduri de dezechilibru excesiv, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […/…], prin care acesta consideră că statul membru a prezentat un plan insuficient de acţiuni de corecţie;
   (b) Consiliul adoptă două decizii succesive în cadrul aceleaşi proceduri de dezechilibru excesiv în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. […/…].

Amenda este impusă prin transformarea depozitului purtător de dobândă impus într-o amendă anuală în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

(1b)  Se consideră că deciziile menţionate la alineatul (1) sunt adoptate de Consiliu, cu excepţia situaţiei în care acesta decide, prin majoritate calificată, să respingă recomandarea în termen de zece zile de la adoptarea sa de către Comisie. Consiliul poate modifica recomandarea, hotărând în acest sens cu majoritate calificată.

(1c)  Recomandarea Comisiei pentru o decizie a Consiliului este emisă în termen de douăzeci de zile de la data la care sunt îndeplinite condiţiile menţionate la alineatele (1) şi (1a).

(2)  Depozitul purtător de dobândă sau amenda anuală recomandate de Comisie reprezintă 0,1% din PIB-ul din anul precedent al statului membru în cauză.

(3)  Prin derogare de la dispoziţiile alineatului (2), Comisia poate, în virtutea unor circumstanţe economice excepţionale sau ca urmare a unei cereri motivate adresate Comisiei de către statul membru în cauză în termen de zece zile de la îndeplinirea condiţiilor menţionate la alineatele (1) şi (1a), să propună reducerea cuantumului depozitului purtător de dobândă sau al amenzii sau anularea acestora.

(4)  Dacă un stat membru a constituit un depozit purtător de dobândă sau a plătit o amendă anuală pentru un anumit an calendaristic, iar Consiliul, în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. …/2011, ajunge ulterior la concluzia că statul membru respectiv a întreprins acţiunile de corecţie recomandate în cursul anului respectiv, depozitul constituit pentru anul respectiv şi dobânda cuvenită sau amenda plătită pentru anul respectiv se rambursează statului membru pro rata temporis.

Articolul 4

Alocarea amenzilor

Amenzile menţionate la articolul 3 din prezentul regulament constituie alte venituri în sensul articolului 311 din tratat şi se alocă Fondului european de stabilitate financiară. Până în momentul creării de către statele membre a căror monedă este euro a unui alt mecanism de stabilitate pentru furnizarea de asistenţă financiară în vederea garantării stabilităţii zonei euro în ansamblu, amenzile se alocă mecanismului menţionat anterior.

Articolul 5

Votul în cadrul Consiliului

Pentru măsurile menţionate la articolul 3 votează numai acei membri ai Consiliului care reprezintă state membre a căror monedă este euro, iar Consiliul acţionează fără a ţine seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.

Majoritatea calificată a membrilor Consiliului menţionaţi în primul paragraf se defineşte în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a) din tratat.

Articolul 5a

Dialogul economic

Pentru a consolida dialogul dintre instituţiile Uniunii, în special dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie, precum şi pentru a asigura o mai mare transparenţă şi asumare a răspunderii, comisia competentă a Parlamentului European poate invita Comisia, Preşedintele Consiliului şi, după caz, Preşedintele Eurogrupului să se prezinte în faţa sa pentru a discuta deciziile adoptate în temeiul articolului 3 din prezentul regulament.

Comisia competentă a Parlamentului European poate da posibilitatea statului membru vizat de deciziile în cauză să participe la un schimb de opinii.

Articolul 5b

Revizuirea

(1)  În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament şi, ulterior, la intervale de cinci ani, Comisia publică un raport privind aplicarea prezentului regulament. Raportul evaluează, printre altele:

   (a) eficacitatea regulamentului;
   (b) progresele înregistrate în asigurarea unei coordonări mai strânse a politicilor economice şi a unei convergenţe sustenabile a performanţelor economice ale statelor membre în conformitate cu tratatul.

(2)  Raportul este însoţit, după caz, de o propunere în vederea modificării prezentului regulament.

(3)  Raportul şi eventualele propuneri care îl însoţesc sunt transmise Parlamentului European şi Consiliului.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în statele membre, în conformitate cu tratatele.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

(1) JO C 150, 20.5.2011, p. 1.
(2) JO C, , p. .
(3) JO L 209, 2.8.1997, p. 6.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate