Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0279(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0182/2011

Predkladané texty :

A7-0182/2011

Rozpravy :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Hlasovanie :

PV 23/06/2011 - 12.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 28/09/2011 - 4.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0292
P7_TA(2011)0423

Prijaté texty
PDF 328kWORD 71k
Štvrtok, 23. júna 2011 - Brusel
Opatrenia na presadzovanie vykonávania nápravy nadmernej makroekonomickej nerovnováhy v rámci eurozóny ***I
P7_TA(2011)0292A7-0182/2011
Text
 Zjednotený text

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu prijaté 23. júna 2011 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na presadzovanie odstraňovania nadmerných makroekonomických nerovnováh v eurozóne (KOM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))(1)
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)
k návrhu Komisie

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

[PDN 2]

-------------------------------------------------------

(1) Vec bola následne vrátená výboru podľa článku 57 ods. 2 druhého pododseku rokovacieho poriadku (A7-0182/2011).
(2)* Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
o opatreniach na presadzovanie odstraňovania nadmerných makroekonomických nerovnováh v eurozóne

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 136 spolu s článkom 121 ods. 6,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(1),

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže

(-1)  Zlepšený rámec správy ekonomických záležitostí by sa mal opierať o niekoľko vzájomne prepojených politík zameraných na udržateľný rast a zamestnanosť, ktoré musia byť vzájomne zosúladené, a to najmä o stratégiu Únie pre rast a zamestnanosť s osobitným zameraním na rozvoj a posilnenie vnútorného trhu a podporu medzinárodného obchodu a konkurencieschopnosti, o účinný rámec prevencie a odstraňovania nadmerného schodku verejných financií (Pakt o stabilite a raste), o pevný rámec prevencie a odstraňovania makroekonomických nerovnováh, o minimálne požiadavky na vnútroštátne rozpočtové rámce a o posilnenú reguláciu finančného trhu a dohľad nad ním.

(-1a)  Komisia by mala mať silnejšiu úlohu v postupe zvýšeného dohľadu, pokiaľ ide o posúdenia týkajúce sa určitého členského štátu, monitorovanie, misie, odporúčania a varovania.

(1)  Koordinácia hospodárskych politík členských štátov Únie by mala byť vypracovaná v kontexte hlavných smerov hospodárskych politík a usmernení politík zamestnanosti, ako sa ustanovuje v zmluve, mala by priniesť dodržiavanie hlavných zásad zameraných na stabilné ceny, zdravé a udržateľné verejné financie a menové podmienky a trvalo udržateľnú platobnú bilanciu.

(2)  Zo skúseností získaných počas prvého desaťročia fungovania hospodárskej a menovej únie vyplýva potreba zlepšiť správu ekonomických záležitostí v Únii, ktorá by mala vychádzať z posilnenej zodpovednosti jednotlivých členských štátov za spoločne dohodnuté pravidlá a politiky a pevnejšieho rámca dohľadu nad hospodárskymi politikami členských štátov na úrovni Únie.

(2a)  Dosiahnutie a zachovanie dynamického jednotného trhu je potrebné považovať za súčasť riadneho a bezproblémového fungovania hospodárskej a menovej únie.

(3)  Predovšetkým dohľad nad hospodárskymi politikami členských štátov je potrebné rozšíriť nad rámec rozpočtového dohľadu s cieľom zabrániť vzniku nadmerných makroekonomických nerovnováh a poskytnúť postihnutým členským štátom pomoc pri vypracúvaní nápravných plánov skôr, než sa nežiaduce odchýlky zakorenia a hospodársky a finančný vývoj sa dlhodobo zmení mimoriadne nepriaznivým smerom. Toto rozšírenie by sa malo uskutočňovať súčasne s prehlbovaním fiškálneho dohľadu.

(4)  Na riešenie takýchto nerovnováh je potrebný postup ustanovený v právnych predpisoch.

(5)  Mnohostranný dohľad podľa článku 121 ods. 3 a 4 ZFEÚ je vhodné doplniť osobitnými predpismi na odhaľovanie, prevenciu a nápravu makroekonomických nerovnováh. Je nevyhnutné, aby sa takýto postup začlenil do ročného cyklu mnohostranného dohľadu.

(5a)  Spoľahlivé štatistické údaje sú základom dohľadu nad makroekonomickými nerovnováhami. S cieľom zaručiť spoľahlivé a nezávislé štatistiky by členské štáty mali zaručiť profesionálnu nezávislosť vnútroštátnych štatistických orgánov, ktoré by mali dodržiavať Kódex postupov pre európsku štatistiku ustanovený nariadením (ES) č. 223/2009. Okrem toho je pre dohľad nad makroekonomickými nerovnováhami veľmi dôležitá aj dostupnosť spoľahlivých fiškálnych údajov. Túto požiadavku by mali zaručovať pravidlá, ktoré v tejto súvislosti ustanovuje nariadenie (EÚ) č. [.../...] o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne, najmä jeho článok 6a.

(5b)  Posilnenie správy ekonomických záležitostí by malo zahŕňať užšie a včasnejšie zapojenie Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže členskému štátu, ktorého sa týka rozhodnutie Rady, ponúknuť účasť na výmene názorov v súlade s článkom 3 tohto nariadenia.

(6)  Presadzovanie nariadenia (EÚ) č. [.../...] by sa malo posilniť ustanovením úročených vkladov v prípadoch nedodržania odporúčania prijať odporúčané nápravné opatrenia, ktoré sa zmenia na každoročnú pokutu, ak sa opakovane nesplní odporúčanie zamerané na riešenie nadmerných makroekonomických nerovnováh v rámci toho istého postupu pri nerovnováhach. Tieto opatrenia na presadzovanie by sa mali uplatniť v prípade členských štátov, ktorých menou je euro.

(8)  V prípade porušenia povinnosti postupovať podľa odporúčaní Rady sa uloží úročený vklad alebo pokuta, až kým Rada nedospeje k záveru, že členský štát prijal nápravné opatrenia v súlade s jej odporúčaniami.

(9)  Okrem toho aj opakované porušenie povinnosti členského štátu vypracovať plán nápravných opatrení, v ktorých sa zohľadňuje odporúčanie Rady, by spravidla malo viesť ku každoročnému udeleniu pokuty, až kým Rada nedospeje k záveru, že členský štát predložil taký plán nápravných opatrení, ktorý dostatočne zohľadňuje jej odporúčanie.

(10)  S cieľom zaručiť rovnaké zaobchádzanie pre všetky členské štáty by výška úročeného vkladu a pokuty mala byť rovnaká pre všetky členské štáty, ktorých menou je euro, pričom by sa mala rovnať 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý členský štát dosiahol v predchádzajúcom roku.

(10a)  Komisia by mala mať tiež možnosť odporúčať zníženie výšky sankcie alebo jej zrušenie z dôvodu výnimočných hospodárskych okolností.

(11)  Postup udeľovania sankcií členským štátom, ktoré neprijmú účinné opatrenia na odstránenie nadmerných makroekonomických nerovnováh, je potrebné chápať tak, že udelenie sankcie týmto členským štátom bude pravidlom, a nie výnimkou.

(12)  Pokuty uvedené v článku 3 tohto nariadenia predstavujú iné príjmy uvedené v článku 311 zmluvy a pridelia sa stabilizačným mechanizmom na poskytovanie finančnej pomoci, ktoré vytvorili členské štáty, ktorých menou je euro, v záujme zabezpečenia stability eurozóny ako celku.

(13)  Právomoc prijímať jednotlivé rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania sankcií podľa tohto nariadenia by sa mala udeliť Rade. Ako súčasť koordinácie hospodárskych politík členských štátov vykonávanej v rámci Rady v súlade s článkom 121 ods. 1 ZFEÚ tieto jednotlivé rozhodnutia neodlučiteľne nadväzujú na opatrenia prijaté Radou v súlade s článkom 121 ZFEÚ a v súlade s nariadením (EÚ) č. […/…].

(14)  Keďže toto nariadenie obsahuje všeobecné pravidlá týkajúce sa účinného presadzovania nariadenia (EÚ) č. […/…], malo by sa prijať v súlade s riadnym legislatívnym postupom uvedeným v článku 121 ods. 6 zmluvy.

(15)  Keďže účinný rámec na zisťovanie a prevenciu makroekonomických nerovnováh nemožno v dostatočnej miere dosiahnuť na úrovni členských štátov z dôvodu hlbokých vzájomných obchodných a finančných väzieb medzi členskými štátmi a takisto vedľajších účinkov vnútroštátnych hospodárskych politík na Úniu a eurozónu ako celok a možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality, ustanovenou v rovnakom článku, toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa ustanovuje systém sankcií na dosiahnutie účinného odstránenia nadmerných makroekonomických nerovnováh v eurozóne.

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na členské štáty, ktorých menou je euro.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov ustanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. […/…].

Okrem toho sa uplatňuje aj toto vymedzenie pojmu:

„výnimočné hospodárske okolnosti“ znamenajú okolnosti, pri ktorých schodok verejných financií prevyšuje referenčnú hodnotu, pričom sa dané prevýšenie považuje za výnimočné v zmysle druhej zarážky článku 126 ods. 2 písm. a) ZFEÚ a v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 1467/97(3).

Článok 3

Sankcie

1.  Rada, konajúc na základe odporúčania Komisie, rozhodne o uložení úročeného vkladu, ak bolo v súlade s článkom ▌ 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. .../2011 prijaté rozhodnutie Rady o nápravnom opatrení, v ktorom Rada ▌ dospeje k záveru, že po vydaní odporúčania dotknutý členský štát neprijal odporúčané nápravné opatrenie.

1a.  Rozhodnutím Rady konajúcej na základe odporúčania Komisie sa uloží ročná pokuta, ak:

   a) sa v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. .../2011 prijmú dve nadväzujúce odporúčania Rady v rámci toho istého postupu pri nerovnováhach a Rada sa domnieva, že členský štát predložil neuspokojivý plán nápravných opatrení,
   b) sa v súlade s článkom 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. […/…] prijmú dve nadväzujúce rozhodnutia Rady v rámci toho istého postupu pri nerovnováhach, v ktorých sú odporúčania vyhlásené za nesplnené.

Pokuta je uložená prostredníctvom zmeny nariadeného úročeného vkladu na ročnú pokutu v súlade s článkom 3 ods. 1.

1b.  Rozhodnutia uvedené v odseku 1 a 1a sa považujú za prijaté Radou, pokiaľ Rada kvalifikovanou väčšinou nerozhodne o zamietnutí odporúčania do desiatich dní od jeho prijatia Komisiou. Rada môže kvalifikovanou väčšinou odporúčanie zmeniť a doplniť.

1c.  Komisia vydá odporúčanie pre rozhodnutie Rady do dvadsiatich dní od splnenia podmienok uvedených v odseku 1 a 1a.

2.  Úročený vklad alebo ročná pokuta odporúčané Komisiou sa rovnajú 0,1% HDP daného členského štátu v predchádzajúcom roku.

3.  Odchylne od odseku 2 môže Komisia navrhnúť zníženie výšky úročeného vkladu alebo pokuty alebo ich zrušenie z dôvodu existencie výnimočných hospodárskych okolností alebo na základe odôvodnenej žiadosti, ktorú daný členský štát doručí Komisii do desiatich dní od splnenia podmienok uvedených v odseku 1 a 1a.

4.  Ak členský štát uskutočnil úročený vklad alebo uhradil ročnú pokutu za daný kalendárny rok a Rada po jeho uplynutí v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. […/…] dospeje k záveru, že tento členský štát v priebehu daného roka prijal odporúčané nápravné opatrenie, vklad uhradený za daný rok spolu so vzniknutým úrokom alebo pokuta uhradená za daný rok sa tomuto členskému štátu vráti vo výške vypočítanej na základe metódy pro rata temporis.

Článok 4

Pridelenie pokút

Pokuty uvedené v článku 3 tohto nariadenia predstavujú iné príjmy uvedené v článku 311 zmluvy a pridelia sa Európskemu nástroju finančnej stability. Odo dňa, keď členské štáty, ktorých menou je euro, vytvoria iný stabilizačný mechanizmus na poskytovanie finančnej pomoci v záujme zabezpečenia stability eurozóny ako celku, sa tieto pokuty budú prideľovať tomuto mechanizmu.

Článok 5

Hlasovanie v Rade

O opatreniach podľa článku 3 hlasujú len členovia Rady zastupujúci členské štáty, ktorých menou je euro. Rada pritom nezohľadňuje hlasovanie člena Rady zastupujúceho príslušný členský štát.

Kvalifikovaná väčšina členov Rady uvedených v prvom odseku sa určí podľa článku 238 ods. 3 písm. a) zmluvy.

Článok 5a

Hospodársky dialóg

S cieľom posilniť dialóg medzi inštitúciami Únie, najmä Európskym parlamentom, Radou a Komisiou a zaručiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť môže príslušný výbor Európskeho parlamentu vyzvať predsedu Rady, Komisie a v prípade potreby prezidenta Euroskupiny, aby vystúpili pred výborom a prediskutovali rozhodnutia prijaté podľa článku 3 tohto nariadenia.

Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže členskému štátu, ktorého sa týkajú tieto rozhodnutia, ponúknuť účasť na výmene názorov.

Článok 5b

Preskúmanie

1.  Do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zverejní správu o vykonávaní tohto nariadenia. V tejto správe sa okrem iného hodnotí:

   a) účinnosť nariadenia,
   b) napredovanie pri zabezpečovaní užšej spolupráce v hospodárskych politikách a nepretržitej konvergencie hospodárskej výkonnosti členských štátov v súlade so zmluvou.

2.  V prípade potreby sa k uvedenej správe pripojí návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

3.  Správa a všetky sprievodné návrhy sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 150, 20.5.2011, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C , , s. .
(3) Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia