Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0279(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0182/2011

Predložena besedila :

A7-0182/2011

Razprave :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 16
CRE 22/06/2011 - 18

Glasovanja :

PV 23/06/2011 - 12.18
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
PV 28/09/2011 - 4.10
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0292
P7_TA(2011)0423

Sprejeta besedila
PDF 309kWORD 62k
Četrtek, 23. junij 2011 - Bruselj
Izvršilni ukrepi za odpravo čezmernih makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju ***I
P7_TA(2011)0292A7-0182/2011
Besedilo
 Prečiščeno besedilo

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 23. junija 2011, k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvršilnih ukrepih za odpravo čezmernih makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju (KOM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))(1)
SPREMEMBE PARLAMENTA(2)
k predlogu Komisije

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

[Sprememba 2]

-------------------------------------------------------

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 57(2) vrnjena v odbor (A7-0182/2011).
(2)* Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.


UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o izvršilnih ukrepih za odpravo čezmernih makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 136 v povezavi s členom 121(6) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke(1),

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(-1)  Izboljšani okvir gospodarskega upravljanja bi moral temeljiti na več medsebojno povezanih politikah za trajnostno rast in delovna mesta, ki morajo biti skladne, zlasti na strategiji Unije za rast in delovna mesta, s posebnim poudarkom na razvoju in krepitvi notranjega trga, spodbujanju mednarodnih trgovinskih povezav in konkurenčnosti, učinkovitem okviru za preprečevanje in popravljanje čezmernega proračunskega primanjkljaja (Paktu za stabilnost in rast), trdnem okviru za preprečevanje in odpravljanje makroekonomskih neravnovesij, minimalnih zahtevah za nacionalne proračunske okvire, okrepljeni ureditvi finančnih trgov in nadzoru nad njimi.

(-1a)  Komisija bi morala imeti v postopku okrepljenega nadzora močnejšo vlogo v zvezi z ocenami, specifičnimi za posamezne države članice, spremljanjem, misijami, priporočili in opozorili.

(1)  Usklajevanje gospodarskih politik držav članic v Uniji je treba razviti v okviru širših gospodarskih smernic in smernic zaposlovanja, kot predvideno v Pogodbi, pri tem je treba upoštevati vodilna načela stabilnih cen, zdravih in vzdržnih javnih financ in monetarnih pogojev ter uravnotežene plačilne bilance.

(2)  Izkušnje, pridobljene v prvem desetletju delovanja ekonomske in monetarne unije, kažejo, da je treba izboljšati gospodarsko upravljanje v Uniji, ki bi moralo temeljiti na močnejšem nacionalnem lastništvu skupno dogovorjenih pravil in politik ter na trdnejšem okviru nadzora nad nacionalnimi gospodarskimi politikami na ravni Unije.

(2a)  Doseganje in ohranjanje dinamičnega enotnega trga se šteje kot del pravilnega in nemotenega delovanja ekonomske in monetarne unije.

(3)  Zlasti bi bilo treba nadzor gospodarskih politik držav članic razširiti prek proračunskega nadzora, da bi preprečili čezmerna makroekonomska neravnovesja, prizadetim državam članicam pa pomagali, da izdelajo korektivne načrte, preden se razlike utrdijo in se gospodarska in finančna gibanja trajno zasukajo v preveč nezaželeno smer. Ta širitev mora sovpadati s poglabljanjem fiskalnega nadzora.

(4)  Za odpravo takih neravnovesij je treba oblikovati postopek, ki je določen v zakonodaji.

(5)  Večstranski nadzor iz člena 121(3) in (4) PDEU je treba dopolniti s posebnimi pravili za odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje makroekonomskih neravnovesij. Nujno je, da se postopek vključi v večstranski letni cikel nadzora.

(5a)  Zanesljivi statistični podatki so osnova nadzora nad makroekonomskimi neravnovesji. Da bi zagotovili zanesljivo in neodvisno statistiko, morajo države članice zagotoviti strokovno neodvisnost nacionalnih statističnih organov, ki je skladna s Kodeksom ravnanja evropske statistike, kot določeno v Uredbi (ES) št. 223/2009. Poleg tega je razpoložljivost zanesljivih fiskalnih podatkov tudi pomembna za nadzor nad makroekonomskimi ravnovesji. To zahtevo je treba zagotoviti s pravili, ki so s tem v zvezi določeni v Uredbi (EU) št. [.../...] o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju, zlasti v njenem členu 6a.

(5b)  Krepitev gospodarskega upravljanja bi moralo vključevati tesnejše in časovno ustreznejše vključevanje Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Pristojni odbor Evropskega parlamenta lahko državi članici, ki se ukvarja z odločbo Sveta v skladu s členom 3 te uredbe, ponudi možnost sodelovanja pri izmenjavi mnenj.

(6)  Izvajanje Uredbe (EU) št. […/…] je treba podpreti z uvedbo obrestnih depozitov v primeru neupoštevanja priporočila v zvezi s sprejemom priporočenih korektivnih ukrepov, ki se preoblikujejo v letno globo v primeru ponavljajočega se neupoštevanja priporočila v zvezi z odpravo makroekonomskih neravnovesij v okviru istega postopka v zvezi s čezmejnim neravnovesjem. Ti izvršilni ukrepi se uporabijo za države članice, katerih valuta je euro ▌.

(8)  V primeru neupoštevanja priporočila Sveta se odredi obrestni depozit ali globa, dokler Svet ne ugotovi, da je država članica sprejela korektivne ukrepe za izpolnitev njegovega priporočila.

(9)  Tudi država članica, ki večkrat opusti pripravo načrta korektivnih ukrepov za izpolnitev priporočila Sveta, bi morala praviloma plačevati letno globo, dokler Svet ne ugotovi, da je pripravila načrt korektivnih ukrepov, s katerim ustrezno izpolnjuje njegovo priporočilo.

(10)  Da bi zagotovili enako obravnavanje držav članic, bi morala biti obrestni depozit in globa enaka za vse države članice, katerih valuta je euro, in znašati 0,1 % bruto domačega proizvoda (BDP) zadevne članice v prejšnjem letu.

(10a)  Komisija bi prav tako morala imeti možnost priporočiti zmanjšanje obsega sankcij ali jih preklicati zaradi izjemnih gospodarskih okoliščin.

(11)  Postopek za uporabo sankcij za države članice, ki niso sprejele učinkovitih ukrepov za odpravo čezmernih makroekonomskih neravnovesij, bi moral biti oblikovan tako, da bi bila uvedba sankcij za navedene države članice pravilo in ne izjema.

(12)  Globe iz člena 3 te uredbe pomenijo druge prihodke iz člena 311 Pogodbe in se zaradi zagotavljanja finančne pomoči dodelijo mehanizmom za stabilnost, ki jih vzpostavijo države članice, katerih valuta je euro, da bi zaščitile stabilnost celotnega euroobmočja.

(13)  Pooblastilo za sprejetje posameznih sklepov za uporabo sankcij, predvidenih s to uredbo, bi bilo treba prenesti na Svet. Ti posamezni sklepi so kot del usklajevanja gospodarskih politik držav članic v Svetu v skladu s členom 121(1) PDEU ključna dopolnitev ukrepov, ki jih Svet sprejme v skladu s členom 121 PDEU in Uredbo (EU) št. […/…].

(14)  Ker ta uredba vsebuje splošna pravila za učinkovito izvajanje Uredbe (EU) št. […/…], se mora sprejeti v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 121(6) Pogodbe.

(15)  Ker države članice zaradi tesnih medsebojnih trgovinskih in finančnih povezav ter prelivanja učinkov nacionalnih gospodarskih politik na celotno Unijo in euroobmočje ne morejo zadovoljivo doseči učinkovitega okvira za odkrivanje in preprečevanje makroekonomskih neravnovesij in se lahko ta okvir bolje doseže na ravni Unije, lahko Unija v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji sprejme ukrepe. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je določeno v istem členu, ta uredba ne presega tega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  Ta uredba določa sistem sankcij za učinkovito odpravljanje makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju.

2.  Ta uredba se uporablja za države članice, katerih valuta je euro.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Uredbe (EU) št. […/…].

Poleg tega se uporablja naslednja opredelitev:

„izredne gospodarske razmere“ so razmere, v katerih se presežek javnofinančnega primanjkljaja nad referenčno vrednostjo šteje za izjemnega v smislu druge alinee člena 126(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije in v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1467/97(3).

Člen 3

Sankcije

1.  Svet na priporočilo Komisije s sklepom zahteva obrestni depozit, če je v skladu s členom 10(4) Uredbe (EU) št. .../2011 sprejet njegov sklep o korektivnih ukrepih, v katerem ▌Svet ugotovi, da zadevna država članica ▌ni sprejela priporočenih korektivnih ukrepov v skladu s priporočilom.

1a.  Svet na priporočilo Komisije s sklepom naloži letno globo, če:

   (a) sta bili v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. […/…] v istem postopku v zvezi s čezmernim neravnovesjem sprejeti dve zaporedni priporočili, če Svet meni, da je država članica predložila pomanjkljiv načrt korektivnih ukrepov,
   (b) sta v skladu s členom 10(4) Uredbe (EU) št. […/…] v istem postopku v zvezi s čezmernim neravnovesjem sprejeta dva zaporedna sklepa Sveta o neupoštevanju priporočil,

Globa se naloži tako, da se zahtevani obrestni depozit v skladu s členom 3(1) pretvori v letno globo.

1b.  Šteje se, da je Svet sklep iz odstavka 1 in 1a sprejel, razen če se v desetih dneh od dneva, ko je Komisija sprejela priporočilo, s kvalificirano večino ne odloči za zavrnitev priporočila. Svet lahko priporočilo spremeni s kvalificirano večino.

1c.  Priporočilo Komisije za sklep Sveta se izda v roku dvajsetih dni po izpolnitvi pogojev iz odstavka 1 in 1a.

2.  Obrestni depozit ali letna globa, ki jo priporoča Komisija, znaša 0,1 % BDP zadevne države članice v prejšnjem letu.

3.  Komisija lahko z odstopanjem od odstavka 2 zaradi izrednih gospodarskih razmer ali na podlagi utemeljene prošnje zadevne države članice, naslovljene na Komisijo, v desetih dneh od izpolnitve pogojev iz odstavka 1 in 1a, predlaga zmanjšanje zneska obrestnega depozita ali globe ali njen preklic.

4.  Če je država članica položila obrestni depozit ali plačala letno globo za določeno koledarsko leto in Svet pozneje v skladu s členom 10(1) Uredbe (EU) št. […/…] ugotovi, da je država članica v zadevnem letu sprejela priporočene korektivne ukrepe, se depozit skupaj z obrestmi ali globa, plačana za zadevno leto, vrneta državi članici sorazmerno glede na čas.

Člen 4

Dodelitev glob

Globe iz člena 3 te uredbe pomenijo druge prihodke iz člena 311 Pogodbe in se dodelijo evropskemu instrumentu za finančno stabilnost. Ko države članice, katerih valuta je euro, zaradi zagotavljanja finančne pomoči vzpostavijo drug mehanizem za stabilnost, da bi zagotovile stabilnost celotnega euroobmočja, se globe dodelijo temu slednjemu mehanizmu.

Člen 5

Glasovanje v Svetu

Za ukrepe iz člena 3 glasujejo samo člani Sveta, ki predstavljajo države članice, katerih valuta je euro, in Svet ne upošteva glasu člana Sveta, ki predstavlja zadevno državo članico.

Kvalificirana večina članov Sveta iz prvega odstavka se določi v skladu s členom 238(3)(a) Pogodbe.

Člen 5a

Gospodarski dialog

Za okrepitev dialoga med institucijami Unije, zlasti Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo, pa tudi za zagotovitev večje preglednosti in odgovornosti lahko pristojni odbor Evropskega parlamenta povabi predsednika Sveta, Komisije in po potrebi predsednika Euroskupine, da nastopijo pred njim in razpravljajo o sklepih, sprejetih v skladu s členom 3 te uredbe.

Pristojni odbor Evropskega parlamenta lahko državi članici, ki jo to zadeva, ponudi možnost sodelovanja pri izmenjavi mnenj.

Člen 5b

Pregled

1.  Komisija tri leta po začetku veljavnosti te uredbe, nato pa vsaka tri leta, objavi poročilo o uporabi te uredbe. V tem poročilu sta med drugim ovrednotena tudi:

   (a) učinkovitost uredbe,
   (b) doseženi napredek pri zagotavljanju boljšega usklajevanja gospodarskih politik in trajnostne konvergence ekonomskih učinkov držav članic v skladu s Pogodbo.

2.  Po potrebi se poročilu priložijo predlogi za spremembo te uredbe.

3.  Poročilo in vsi priloženi predlogi se pošljejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s pogodbama.

V …,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 150, 20.5.2011, str. 1.
(2) UL C , , str. .
(3) UL L 209, 2.8.1997, str. 6.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov