Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0038/2011

Внесени текстове :

A7-0038/2011

Разисквания :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Гласувания :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Приети текстове
PDF 287kWORD 83k
Четвъртък, 23 юни 2011 г. - Брюксел
Права на потребителите ***I
P7_TA(2011)0293A7-0038/2011
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0614),

–  като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението (C6-0349/2008),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 юли 2009 г.(1) ,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 22 април 2009 г.(2) ,

–  като взе предвид поетия с писмо от 15 юни 2011 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на Комисията по правни въпроси и на Комисията по икономически и парични въпроси (A7-0038/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  Одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

3.  Отбелязва съвместно изявление на унгарското председателство и настъпващите полско, датско и кипърско председателство, приложени към настоящата резолюция;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 317, 23.12.2009 г., стр. 54.
(2) OВ C 200, 25.08.2009 г., стр. 76.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 24 март 2011 г. (Приети текстове P7_TA (2011)0116).


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 юни 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
P7_TC1-COD(2008)0196

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2011/83/ЕС.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявление на Европейския парламент относно таблиците за съответствие

Европейският парламент изразява съжаление, че Съветът не е готов да приеме задължителното публикуване на таблиците за съответствие във връзка с предложението за Директива относно правата на потребителите. С настоящото се декларира, че споразумението, постигнато между Европейския парламент и Съвета по време на тристранната среща на 6 юни 2011 г. по отношение на тази директива, не засяга резултата от междуинституционалните преговори относно таблиците за съответствие.

Европейският парламент призовава Комисията да го информира в срок от дванадесет месеца след приемането на това споразумение в пленарна зала и да изготви доклад в края на срока за транспониране относно практиката на държавите-членки за съставяне на техни собствени таблици, в който да се вижда, доколкото е възможно, съответствието между посочената директива и мерките за транспониране, и да осигури публичен достъп до тях.

Европейският парламент приветства постигнатото споразумение за включване в Директивата относно правата на потребителите на задължителни изисквания за докладване относно разпоредбите на тази директива, Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, които дават на държавите-членки избор по отношение на нормативната уредба (членове 29, 32 и 33).

Изявление на унгарското председателство и на предстоящите полско, датско и кипърско председателства на Съвета относно таблиците за съответствие

С настоящото изявление се декларира, че споразумението, постигнато между Съвета и Европейския парламент по време на тристранната среща на 6 юни 2011 г. по отношение на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите, с което се изменят Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и се отменят Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, не засяга резултата от междуинституционалните преговори относно таблиците за съответствие.

Правна информация - Политика за поверителност