Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0196(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0038/2011

Předložené texty :

A7-0038/2011

Rozpravy :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Hlasování :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Přijaté texty
PDF 291kWORD 55k
Čtvrtek, 23. června 2011 - Brusel
Práva spotřebitelů (konečné hlasování) ***I
P7_TA(2011)0293A7-0038/2011
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů (KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0614),

–  s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0349/2008),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 114 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. července 2009(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 22. dubna 2009(2),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. června 2011 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A7-0038/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  schvaluje prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí společné prohlášení maďarského předsednictví a nadcházejícího polského, dánského a kyperského předsednictví Rady, které jsou přílohou tohoto usnesení;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 317, 23.12.2009, s. 54.
(2) Úř. věst. C 200, 25.8.2009, s. 76.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 24. března 2011 (Přijaté texty P7_TA (2011)0116).


Postoj Evropského Parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. června 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES
P7_TC1-COD(2008)0196

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2011/83/EU.)


PŘÍLOHA

Prohlášení Evropského parlamentu o srovnávacích tabulkách

Evropský parlament lituje skutečnosti, že Rada nebyla v souvislosti s návrhem směrnice o právech spotřebitelů ochotna akceptovat povinné zveřejnění srovnávacích tabulek. Evropský parlament tímto prohlašuje, že dohoda dosažená mezi ním a Radou v rámci trialogu dne 6. června 2011 ve věci této směrnice nepředjímá výsledek interinstitucionálních jednání o srovnávacích tabulkách.

Evropský parlament vyzývá Komisi, aby mu podala příslušné informace do dvanácti měsíců od přijetí této dohody plenárním zasedáním a aby na konci prováděcího období vypracovala zprávu o tom, jak členské státy sestavují své vlastní tabulky, z nichž je co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnila.

Evropský parlament vítá dohodu o tom, že do směrnice o právech spotřebitelů budou zahrnuty požadavky na povinné podávání zpráv o těch opatřeních této směrnice, směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 1999/44/ES Evropského parlamentu a Rady, která členským státům dávají možnost výběru regulačních postupů (články 29, 32 a 33).„

Prohlášení maďarského předsednictví a nadcházejícího polského, dánského a kyperského předsednictví Rady o srovnávacích tabulkách

Maďarské předsednictví a nadcházející polské, dánské a kyperské předsednictví Rady tímto prohlašují, že dohoda dosažená mezi Radou a Evropským parlamentem v rámci trialogu dne 6. června 2011 ve věci směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice 93/13/EHS a směrnice 1999/44/ES Evropského parlamentu a Rady a ruší směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice 97/7/ES Evropského parlamentu a Rady, nepředjímá výsledek interinstitucionálních jednání o srovnávacích tabulkách.„

Právní upozornění - Ochrana soukromí