Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0196(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0038/2011

Esitatud tekstid :

A7-0038/2011

Arutelud :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Hääletused :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Vastuvõetud tekstid
PDF 195kWORD 69k
Neljapäev, 23. juuni 2011 - Brüssel
Tarbija õigused ***I
P7_TA(2011)0293A7-0038/2011
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 23. juuni 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbija õiguste kohta (KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0614);

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0349/2008);

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artiklit 114;

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. juuli 2009. aasta arvamust(1);

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 22. aprilli 2009. aasta arvamust(2);

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 15. juuni 2011. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning õiguskomisjoni ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamusi (A7-0038/2011);

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(3);

2.  kiidab heaks oma avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  võtab teadmiseks komisjoni avalduse ning nõukogu eesistujariigi Ungari ja järgmiste eesistujariikide Poola, Taani ja Küprose ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 317, 23.12.2009, lk 54.
(2) ELT C 200, 25.8.2009, lk 76.
(3) Käesolev seisukoht asendab 24. märtsil 2011. aastal vastu võetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2011)0116).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. juunil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/.../EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ
P7_TC1-COD(2008)0196

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2011/83/EL) lõplikule kujule.)


LISA

Euroopa Parlamendi avaldus vastavustabelite kohta

Euroopa Parlament avaldab kahetsust, et nõukogu ei nõustunud vastavustabelite kohustusliku avaldamisega seoses direktiivi ettepanekuga tarbija õiguste kohta. Käesolevaga deklareeritakse, et 6. juuni 2011 kolmepoolsel kohtumisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepe selle direktiivi suhtes ei mõjuta vastavustabelite üle peetavate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusi.

Euroopa Parlament palub Euroopa Komisjonil ennast teavitada kaheteistkümne kuu jooksul pärast käesoleva kokkuleppe vastuvõtmist täiskogul, koostada ülevõtmisperioodi lõpus aruanne liikmesriikide tavade kohta vastavustabelite koostamisel, kus oleks võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning teha need üldsusele kättesaadavaks.

Euroopa Parlament tervitab saavutatud kokkulepet lisada tarbijaõiguste direktiivile kohustuslikud aruandlusnõuded, mis puudutavad nimetatud direktiivi, nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ neid sätteid, mis jätavad regulatiivse valiku liikmesriigile (artiklid 29, 32 ja 33).

Nõukogu eesistujariigi Ungari ja järgmiste eesistujariikide Poola, Taani ja Küprose avaldus vastavustabelite kohta

Käesolevaga deklareeritakse, et 6. juuni 2011 kolmepoolsel kohtumisel nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel saavutatud kokkulepe, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ, ei mõjuta vastavustabelite üle peetavate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika