Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0196(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0038/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0038/2011

Keskustelut :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Äänestykset :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 48k
Torstai 23. kesäkuuta 2011 - Bryssel
Kuluttajien oikeudet ***I
P7_TA(2011)0293A7-0038/2011
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. kesäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista (KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0614),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille(C6-0349/2008),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 114 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. heinäkuuta 2009 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 22. huhtikuuta 2009 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 15. kesäkuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0038/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(3);

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan puheenjohtajavaltio Unkarin sekä tulevien puheenjohtajavaltioiden Puolan, Tanskan ja Kyproksen yhteisen lausuman;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 317, 23.12.2009, s. 54.
(2) EUVL C 200, 25.8.2009, s. 76.
(3) Tämä kanta korvaa 24. maaliskuuta 2011 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0116).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/.../EU antamiseksi kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta
P7_TC1-COD(2008)0196

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2011/83/EU.)


LIITE

Euroopan parlamentin lausuma vastaavuustaulukoista

Euroopan parlamentti pitää valitettavana, ettei neuvosto ollut valmis hyväksymään vastaavuustaulukoiden pakollista julkaisemista kuluttajan oikeuksista annettua direktiiviä koskevan ehdotuksen yhteydessä. Euroopan parlamentin ja neuvoston kolmikantakokouksessa 6. kesäkuuta 2011 tästä direktiivistä aikaansaama sopimus ei vaikuta vastaavuustaulukoista käytävien toimielinten välisten neuvottelujen tulokseen.

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota tiedottamaan asiasta parlamentille kahdentoista kuukauden kuluessa tämän sopimuksen hyväksymisestä täysistunnossa ja, kun määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä on päättynyt, antamaan kertomuksen käytännöistä, joita jäsenvaltiot noudattavat, kun ne laativat omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

Euroopan parlamentti on tyytyväinen aikaansaatuun sopimukseen, joka koskee pakollisten raportointivaatimusten sisällyttämistä kuluttajan oikeuksista annettuun direktiiviin sellaisten kyseisen direktiivin, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY säännösten osalta, joilla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus valita soveltamansa säännökset (29, 32 ja 33 artikla).

Neuvoston puheenjohtajavaltion Unkarin ja tulevien puheenjohtajavaltioiden Puolan, Tanskan ja Kyproksen yhteinen lausuma

Neuvoston ja Euroopan parlamentin kolmikantakokouksessa 6. kesäkuuta 2011 aikaansaama sopimus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta ei vaikuta vastaavuustaulukoista käytävien toimielinten välisten neuvottelujen tulokseen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö