Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0196(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0038/2011

Pateikti tekstai :

A7-0038/2011

Debatai :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Balsavimas :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Priimti tekstai
PDF 282kWORD 66k
Ketvirtadienis, 2011 m. birželio 23 d. - Briuselis
Vartotojų teisės ***I
P7_TA(2011)0293A7-0038/2011
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2011 m. birželio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų teisių (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0614),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0349/2008),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 114 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2009 m. liepos 16 d. nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2009 m. balandžio 22 d. nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 15 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto bei Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomones (A7-0038/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3);

2.   patvirtina prie šios rezoliucijos pridedamą pareiškimą;

3.   atsižvelgia į Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos ir pirmininkausiančių Lenkijos, Danijos ir Kipro bendrą pareiškimą, pridėtus prie šios rezoliucijos;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 317, 2009 12 23, p. 54.
(2) OL C 200, 2009 8 25, p. 76.
(3) Ši pozicija pakeičia 2011 m. kovo 24 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2011)0116).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. birželio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB
P7_TC1-COD(2008)0196

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2011/83/ES.)


PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas dėl koreliacijos lentelių

Europos Parlamentas apgailestauja, kad Taryba nebuvo pasirengusi sutikti su privalomu koreliacijos lentelių skelbimu, atsižvelgiant į pasiūlymą dėl Direktyvos dėl vartotojų teisių. Šiuo dokumentu pareiškiama, kad 2011 m. birželio 6 d. trišaliame dialoge tarp Europos Parlamento ir Tarybos pasiektas susitarimas dėl šios direktyvos nenulemia tarpinstitucinių derybų dėl koreliacijos lentelių rezultatų.

Europos Parlamentas ragina Komisiją informuoti jį per dvylika mėnesių nuo šio susitarimo priėmimo plenarinėje sesijoje ir perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigoje pateikti ataskaitą apie valstybių narių praktiką rengiant savo lenteles, kurios, kiek įmanoma, atspindi atitiktį tarp šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių, ir tas lenteles viešai paskelbti.

Europos Parlamentas palankiai vertina pasiektą susitarimą, įskaitant Direktyvos dėl vartotojų teisių privalomų ataskaitų teikimo reikalavimus, susijusius su šios direktyvos, Tarybos direktyvos 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/44/EB nuostatas, kurios suteikia valstybių narių reglamentavimo pasirinkimą (29, 32 ir 33).„

Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos ir pirmininkausiančių Lenkijos, Danijos ir Kipro bendras pareiškimas dėl koreliacijos lentelių

Šiuo dokumentu pareiškiama, kad 2011 m. birželio 6 d. trišaliame dialoge tarp Europos Parlamento ir Tarybos pasiektas susitarimas dėl Europos Parlamento direktyvos dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 93/13/EEC ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB ir panaikinama Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, nenulemia tarpinstitucinių derybų dėl koreliacijos lentelių rezultatų.

Teisinė informacija - Privatumo politika