Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0196(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0038/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0038/2011

Debates :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Balsojumi :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Pieņemtie teksti
PDF 277kWORD 51k
Ceturtdiena, 2011. gada 23. jūnijs - Brisele
Patērētāju tiesības ***I
P7_TA(2011)0293A7-0038/2011
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2011. gada 23. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par patērētāju tiesībām (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0614),

–  ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0349/2008),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 114. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2009. gada 22. aprīļa atzinumu(2),

–  ņemot vērā 2011. gada 15. jūnija vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumus (A7-0038/2011),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(3);

2.  apstiprina savu paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  ņem vērā Padomes prezidentvalsts Ungārijas un gaidāmo prezidentvalstu Polijas, Dānijas un Kipras kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 317, 23.12.2009., 54. lpp.
(2) OV C 200, 25.8.2009., 76. lpp.
(3) Šī nostāja aizstāj 2011. gada 24. martā pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0116.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 23. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/.../ES par patērētāju tiesībām, ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK
P7_TC1-COD(2008)0196

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2011/83/ES.)


PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta paziņojums par atbilstības tabulām

Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka Padome nebija gatava piekrist obligātajai atbilstības tabulu publicēšanai saistībā ar Direktīvu par patērētāju tiesībām. Ar šo tiek deklarēts, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 6. jūnija trialogā panāktais nolīgums par minēto Direktīvu neierobežo rezultātu iestāžu sarunām par atbilstības tabulām.

Eiropas Parlaments aicina Eiropas Komisiju sniegt informāciju Parlamentam divpadsmit mēnešu laikā pēc šī nolīguma pieņemšanas plenārsēdē un transponēšanas perioda beigās sniegt ziņojumu par dalībvalstu praksi, izstrādājot savas tabulas, kur iespēju robežās ilustrēta atbilstība starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

Eiropas Parlaments apsveic panākto vienošanos par to, ka Direktīvā par patērētāju tiesībām iekļaujamas obligātās paziņošanas prasības attiecībā uz tiem šīs Direktīvas, Padomes Direktīvas 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/44/EK noteikumiem, ar kuriem dalībvalstīm atļauts veikt regulatīvo izvēli (29., 32. un 33. pants).

Prezidentvalsts Ungārijas un gaidāmo prezidentvalstu Polijas, Dānijas un Kipras paziņojums par atbilstības tabulām

Ar šo tiek deklarēts, ka Padomes un Eiropas Parlamenta 2011. gada 6. jūnija trialogā panāktais nolīgums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par patērētāju tiesībām, ar kuru groza ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK neierobežo iestāžu sarunu rezultātu par atbilstības tabulām.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika