Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0196(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0038/2011

Ingediende teksten :

A7-0038/2011

Debatten :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Stemmingen :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Aangenomen teksten
PDF 290kWORD 68k
Donderdag 23 juni 2011 - Brussel
Consumentenrechten ***I
P7_TA(2011)0293A7-0038/2011
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 juni 2011over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0614),

–  gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0349/2008),

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665),

–  gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 114, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 juli 2009(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 22 april 2009(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 15 juni 2011 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de adviezen van de Commissie juridische zaken en de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0038/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(3);

2.  hecht zijn goedkeuring aan de bij deze resolutie gevoegde verklaring;

3.  neemt nota van de gezamenlijke verklaring van het Hongaarse Raadsvoorzitterschap en van de komende Poolse, Deense en Cypriotische Raadsvoorzitterschappen, die als bijlage bij deze resolutie gaat;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) PB C 317 van 23.12.2009, blz. 54.
(2) PB C 200 van 25.8.2009, blz. 76.
(3) Dit standpunt vervangt de amendementen aangenomen op 24 maart 2011 (Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0116).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 23 juni 2011 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2011/.../EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad
P7_TC1-COD(2008)0196

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2011/83/EU.)


BIJLAGE

Verklaring van het Europees Parlement over concordantietabellen

Het Europees Parlement betreurt het feit dat de Raad niet bereid was in te stemmen met de verplichte publicatie van concordantietabellen in het kader van het voorstel voor een richtlijn inzake consumentenrechten. Hierbij wordt verklaard dat de overeenstemming die tussen het Europees Parlement en de Raad tijdens de trialoog van 6 juni 2011 is bereikt over deze Richtlijn niet vooruitloopt op de uitkomst van de interinstitutionele onderhandelingen over concordantietabellen.

Het Europees Parlement verzoekt de Commissie het Parlement binnen twaalf maanden na de aanneming van deze overeenkomst in de plenaire vergadering op de hoogte te stellen van en aan het eind van de overgangsperiode een verslag op te stellen over de praktijk van de lidstaten om hun eigen tabellen op te stellen, die voor zover mogelijk het verband weergeven tussen deze richtlijn en de omzettingsmaatregelen met elkaar overeenkomen, en om de resultaten openbaar te maken.

Het Europees Parlement is verheugd dat is overeengekomen in de Richtlijn inzake consumentenrechten de verplichting op te nemen dat de bepalingen in deze richtlijn, in Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en in Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad die de lidstaten een regelgevingskeuze laten (de artikelen 29, 32 en 33), openbaar moeten worden gemaakt.

Verklaring van het Hongaarse Raadsvoorzitterschap en van de komende Poolse, Deense en Cypriotische Raadsvoorzitterschappen over concordantietabellen

Hierbij wordt verklaard dat de overeenstemming die tussen de Raad en het Europees Parlement tijdens de trialoog van 6 juni 2011 is bereikt over de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over consumentenrechten, en tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG en Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad niet vooruitloopt op de uitkomst van de interinstitutionele onderhandelingen over concordantietabellen.

Juridische mededeling - Privacybeleid