Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0196(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0038/2011

Teksty złożone :

A7-0038/2011

Debaty :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Głosowanie :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Teksty przyjęte
PDF 288kWORD 70k
Czwartek, 23 czerwca 2011 r. - Bruksela
Prawa konsumentów ***I
P7_TA(2011)0293A7-0038/2011
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2008)0614),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6–0349/2008),

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 lipca 2009 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 22 kwietnia 2009 r.(2),

–  uwzględniając podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 15 czerwca 2011 r. zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Prawnej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0038/2011),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(3);

2.  zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3.  przyjmuje do wiadomości wspólne oświadczenie węgierskiej prezydencji Rady i nadchodzących prezydencji Polski, Danii i Cypru załączone do niniejszej rezolucji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 317 z 23.12.2009, s. 54.
(2) Dz.U. C 200 z 25.8.2009, s. 76.
(3) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 24 marca 2011 r. (teksty przyjęte P7–TA (2011)0116).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/.../UE w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
P7_TC1-COD(2008)0196

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2011/83/UE.)


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie tabel korelacji

Parlament Europejski ubolewa nad tym, że Rada nie była przygotowana, by zaakceptować obowiązkową publikację tabel korelacji w związku z wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie praw konsumentów. Oświadcza się niniejszym, że porozumienie osiągnięte pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą w czasie rozmów trójstronnych dnia 6 czerwca 2011 r. na temat tej dyrektywy nie przesądza o wyniku międzyinstytucjonalnych negocjacji dotyczących tabel korelacji.

Parlament Europejski wzywa Komisję do poinformowania go w ciągu dwunastu miesięcy od przyjęcia tego porozumienia na posiedzeniu plenarnym oraz do przygotowania sprawozdania na koniec okresu transpozycji na temat praktyki państw członkowskich w zakresie sporządzania i publikowania własnych tabel ilustrujących możliwie najdokładniej korelacje między wspomnianą dyrektywą a środkami transpozycji.

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte porozumienie w sprawie włączenia do dyrektywy o prawach konsumentów obowiązkowych wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczących tych przepisów wspomnianej dyrektywy, dyrektywy Rady 93/13/EWG i dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, które dają państwom członkowskim wybór możliwości regulacyjnej (art. 29, 32 i 33).

Oświadczenie węgierskiej prezydencji Rady oraz nadchodzących prezydencji Polski, Danii i Cypru w sprawie tabel korelacji

Niniejszym oświadcza się, że porozumienie osiągnięte pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim w czasie rozmów trójstronnych dnia 6 czerwca 2011 r. na temat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady nie przesądza o wyniku międzyinstytucjonalnych negocjacji dotyczących tabel korelacji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności