Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0196(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0038/2011

Texte depuse :

A7-0038/2011

Dezbateri :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Voturi :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Texte adoptate
PDF 283kWORD 73k
Joi, 23 iunie 2011 - Bruxelles
Drepturile consumatorilor ***I
P7_TA(2011)0293A7-0038/2011
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția lagislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2011 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0614),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0349/2008),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 iulie 2009(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 22 aprilie 2009(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 15 iunie 2011 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0038/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de Declarația comună a Președinției ungare și a viitoarelor Președinții polonă, daneză și cipriotă ale Consiliului, anexate la prezenta rezoluție;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 317, 23.12.2009, p. 54.
(2) JO C 200, 25.8.2009, p. 76.
(3) Această poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 24 martie 2011 (Texte adoptate, P7_TA(2011)0116).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 iunie 2011 în vederea adoptării Directivei 2011/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/EC a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului
P7_TC1-COD(2008)0196

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2011/83/UE.)


ANEXĂ

Declarația Parlamentului privind tabelele de corespondență

Parlamentul European regretă faptul că Consiliul nu a fost pregătit să accepte publicarea obligatorie a tabelelor de corespondență în contextul propunerii de Directivă privind drepturile consumatorilor. Se declară, prin prezenta, că acordul la care s-a ajuns între Parlamentul European și Consiliu în cadrul trilogului din 6 iunie 2011 privind prezenta directivă nu cauzează prejudicii rezultatului negocierilor interinstituționale privind tabelele de corespondență.

Parlamentul European invită Comisia Europeană să-l informeze în termen de douăsprezece luni de la adoptarea în plen a prezentului acord și să întocmească un raport la sfârșitul perioadei de transpunere referitor la practica statelor membre în ceea ce privește întocmirea propriile lor tabele care vor ilustra, pe cât posibil, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, și să le facă publice.

Parlamentul European salută acordul convenit cu privire la includerea în Directiva privind drepturile consumatorilor a cerințelor obligatorii de informare cu privire la acele dispoziții din prezenta directivă, din Directiva 93/13/CEE a Consiliului și din Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care acordă statelor membre o opțiune în privința reglementării (Articolele 29, 32 şi 33).

Declarația Președinției ungare și a viitoarelor președinții polonă, daneză și cipriotă ale Consiliului privind tabelele de corespondență

Se declară, prin prezenta, că acordul la care s-a ajuns între Consiliu și Parlamentul European în cadrul trilogului din 6 iunie 2011 privind Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului şi a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului nu cauzează prejudicii rezultatului negocierilor interinstituționale privind tabelele de corespondență.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate