Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0038/2011

Predkladané texty :

A7-0038/2011

Rozpravy :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Hlasovanie :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Prijaté texty
PDF 291kWORD 58k
Štvrtok, 23. júna 2011 - Brusel
Práva spotrebiteľov ***I
P7_TA(2011)0293A7-0038/2011
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právach spotrebiteľov (KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0614),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0349/2008),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. júla 2009(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 22. apríla 2009(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. júna 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0038/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie spoločné vyhlásenie maďarského predsedníctva a nadchádzajúceho poľského, dánskeho a cyperského predsedníctva Rady, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 317, 23.12.2009, s. 54.
(2) Ú. v. EÚ C 200, 25.8.2009, s. 76.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté 24. marca 2011 (Prijaté texty, P7_TA(2011)0116).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. júna 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušujú smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES
P7_TC1-COD(2008)0196

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2011/83/EÚ.)


PRÍLOHA

Vyhlásenie Európskeho parlamentu o tabuľkách zhody

Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada nebola pripravená akceptovať povinné zverejňovanie tabuliek zhody v súvislosti s prepracovaním smernice o právach spotrebiteľov. Týmto vyhlasuje, že dohoda o tejto smernici, ktorá bola dosiahnutá medzi Európskym parlamentom a Radou v rámci trialógu 6. júna 2011, nemá vplyv na výsledok medziinštitucionálnych rokovaní o tabuľkách zhody.

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby ho do dvanástich mesiacov od prijatia tejto dohody na plenárnej schôdzi informovala a ku koncu transpozičného obdobia vypracovala správu o tom, ako členské štáty postupujú pri vypracovaní a zverejňovaní vlastných tabuliek, v ktorých sa v čo najväčšej miere preukazuje zhoda medzi touto smernicou a opatreniami prijatými na jej transpozíciu.

Európsky parlament víta dohodu o tom, že do smernice o právach spotrebiteľov budú zaradené požiadavky oznamovacej povinnosti v súvislosti s tými ustanoveniami tejto smernice, smernice Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES, ktoré členským štátom poskytujú možnosť výberu regulačných postupov (články 29, 32 a 33).

Vyhlásenie maďarského predsedníctva Rady a nadchádzajúcich predsedníctiev Poľska, Dánska a Cypru o tabuľkách zhody

Vyhlasujeme, že dohoda medzi Radou a Európskym parlamentom, ktorá bola dosiahnutá v rámci trialógu 6. júna 2011 v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o právach spotrebiteľov, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušujú smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, nemá vplyv na výsledok medziinštitucionálnych rokovaní o tabuľkách zhody.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia