Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0038/2011

Ingivna texter :

A7-0038/2011

Debatter :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Omröstningar :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Antagna texter
PDF 203kWORD 53k
Torsdagen den 23 juni 2011 - Bryssel
Konsumenträttigheter ***I
P7_TA(2011)0293A7-0038/2011
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 juni 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter (KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0614),

–  med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EU-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C6-0349/2008),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–  med beaktande av artiklarna 294.3 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 juli 2009(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 22 april 2009(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 15 juni 2011 att godkänna denna ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0038/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(3).

2.  Europaparlamentet godkänner uttalandet som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet tar del av det gemensamma uttalandet av det ungerska ordförandeskapet och det kommande polska, danska och cypriotiska ordförandskapet i rådet som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 317, 23.12.2009, s. 54.
(2) EUT C 200, 25.8.2009, s. 76.
(3) Denna ståndpunkt ersätter de ändringsförslag som antogs den 24 mars 2011 (Antagna texter P7_TA(2011)0116).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 juni 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/.../EU om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG
P7_TC1-COD(2008)0196

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten direktiv 2011/83/EU.)


BILAGA

Europaparlamentets uttalande om jämförelsetabeller

Europaparlamentet beklagar att rådet i samband med förslaget till ett direktiv om konsumenträttigheter inte varit berett att gå med på obligatoriskt offentliggörande av jämförelsetabeller. Härmed tillkännages att den överenskommelse som uppnåtts mellan Europaparlamentet och rådet vid trepartsmötet den 6 juni 2011 om det direktivet inte föregriper resultatet av de interinstitutionella förhandlingarna om jämförelsetabeller.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom tolv månader efter det att denna överenskommelse antagits vid plenarsammanträde underrätta parlamentet och att vid utgången av införlivandeperioden rapportera om medlemsstaternas praxis vid utarbetandet av egna tabeller och då i möjligaste mån belysa hur införlivandeåtgärderna förhåller sig till direktivet samt offentliggöra införlivandeåtgärderna.

Europaparlamentet välkomnar den överenskommelse som uppnåtts om att i direktivet om konsumenträttigheter ta med obligatoriska rapporteringskrav om föreskrifterna i detta direktiv, rådets direktiv 93/13/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG som låter medlemsstaterna fritt få välja regleringsform (artiklarna 29, 32 och 33).

Uttalande från rådets ungerska ordförandeskap och kommande polska, danska och cypriotiska ordförandeskap om jämförelsetabeller

Härmed tillkännages att den överenskommelse som uppnåtts mellan Europaparlamentet och rådet vid trepartsmötet den 6 juni 2011 om Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG inte föregriper resultatet av de interinstitutionella förhandlingarna om jämförelsetabeller.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy