Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0301(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0091/2011

Ingediende teksten :

A7-0091/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/06/2011 - 12.20
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0294

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 32k
Donderdag 23 juni 2011 - Brussel
Bepalingen voor trekkers die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht ***I
P7_TA(2011)0294A7-0091/2011
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 juni 2011 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/25/EG wat betreft de bepalingen voor trekkers die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht (COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0607),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0342/2010),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 februari 2011(1),

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0091/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 107 van 6.4.2011, blz. 26.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 23 juni 2011 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2011/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/25/EG wat betreft de voorschriften voor trekkers die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht
P7_TC1-COD(2010)0301

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2011/72/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid