Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0301(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0091/2011

Ingivna texter :

A7-0091/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/06/2011 - 12.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0294

Antagna texter
PDF 196kWORD 27k
Torsdagen den 23 juni 2011 - Bryssel
Bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet ***I
P7_TA(2011)0294A7-0091/2011
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 juni 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet (KOM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0607),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0342/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 februari 2011(1),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0091/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 107, 6.4.2011, s. 26.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 juni 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/.../EU om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet
P7_TC1-COD(2010)0301

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2011/72/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy