Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0306(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0214/2011

Внесени текстове :

A7-0214/2011

Разисквания :

PV 22/06/2011 - 19
CRE 22/06/2011 - 19

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.21
CRE 23/06/2011 - 12.21
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0295

Приети текстове
PDF 752kWORD 447k
Четвъртък, 23 юни 2011 г. - Брюксел
Управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци *
P7_TA(2011)0295A7-0214/2011

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2011 г. относно предложението за директива на Съвета относно управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)0618),

–  като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално членове 31 и 32, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0387/2010),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на Комисията по заетост и социални въпроси и на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0214/2011),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за Евратом;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  В член 2, буква б) от Договора се предвижда установяване на единни стандарти за безопасност с цел опазване здравето на работниците и на населението.
(1)  В член 2, буква б) от Договора за Евратом се предвижда установяване на единни стандарти за безопасност с цел опазване здравето на работниците и на населението.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  В член 30 от Договора се предвижда установяване на основни стандарти за опазване здравето на работниците и на населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.
(2)  В член 30 от Договора за Евратом се предвижда установяване на основни стандарти за опазване здравето на работниците и на населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  В член 37 от Договора се изисква държавите-членки да предоставят на Комисията общи данни за всеки план за погребване на радиоактивни отпадъци.
(3)  В член 37 от Договора за Евратом се изисква държавите-членки да предоставят на Комисията общи данни за всеки план за погребване на радиоактивни отпадъци.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)
(3a)  Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г.1 урежда въвеждането на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците.
1ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение22, се прилага за всички практики, които включват риск от йонизиращо лъчение, което се излъчва от изкуствен източник или от естествен източник на лъчение в случаите, в които естествени радионуклиди се обработват или са били обработвани с оглед на техните свойства радиоактивност, делене или възпроизвеждане. Тя включва също така разрешените изхвърляния на материали, получени от такива практики. Разпоредбите на гореспоменатата директива са допълнени от по-специфично законодателство.
(4)  Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г.22установява основните норми на безопасност. Директивата се прилага за всички практики, които включват риск от йонизиращо лъчение, което се излъчва от изкуствен източник или от естествен източник на лъчение в случаите, в които естествени радионуклиди се обработват или са били обработвани с оглед на техните свойства радиоактивност, делене или възпроизвеждане. Тя включва също така разрешените изхвърляния на материали, получени от такива практики. Разпоредбите на гореспоменатата директива са допълнени от по-специфично законодателство.
22 OВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.
22 Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (OВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1).

Изменение 131
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4а)  Тъй като нито Договорът за Евратом, нито ДФЕС предоставят на Парламента правомощия за съвместно вземане на решения в областта на ядрената енергетика, от изключително голямо значение е да се намери нова правна основа за бъдещо законодателство в тази област.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)
(15a)  Трите бивши страни-кандидатки за членство в ЕС – Литва, Словакия и България, експлоатираха стари атомни електроцентрали съветски модел, който не можеше да бъде икономически обновен, за да отговаря на стандартите на ЕС за безопасност; поради това електроцентралите бяха спрени и впоследствие изведени от експлоатация.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 15 б (ново)
(15б)  Извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали на тези три държави-членки представляваше значителна финансова и икономическа тежест за тях, която те не можеха да поемат напълно, и поради това Съюзът предостави финансови средства на тези държави-членки, които бяха предназначени да покрият част от разходите по проектите за извеждане от експлоатация и третиране на отпадъците и за компенсиране на икономическите последици.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  През 2006 г. МААЕ актуализира целия си набор от стандарти и публикува Основните принципи за безопасност37, които бяха спонсорирани съвместно от Евратом, ОИСР/NEA и други международни организации. Както се посочва от спонсориращите организации, прилагането на основните принципи за безопасност ще улесни прилагането на международните стандарти за безопасност и ще спомогне за по-голяма съгласуваност между мерките в различните държави. Ето защо е желателно всички държави да се присъединят и да пропагандират тези принципи. Принципите ще бъдат задължителни за МААЕ по отношение на нейната дейност и за държавите по отношение на дейност, подпомагана от МААЕ. Държави и спонсориращи организации могат да възприемат принципите по собствено усмотрение с цел прилагане за техните собствени дейности.
(18)  През 2006 г. МААЕ актуализира целия си набор от стандарти и публикува Основните принципи за безопасност37, които бяха разработени съвместно от Евратом, ОИСР/NEA и други международни организации. Както се посочва от спонсориращите организации, прилагането на основните принципи за безопасност ще улесни прилагането на международните стандарти за безопасност и ще спомогне за по-голяма съгласуваност между мерките в различните държави. Ето защо е желателно всички държави да се присъединят и да пропагандират тези принципи. Принципите ще бъдат задължителни за МААЕ по отношение на нейната дейност и за държавите по отношение на дейност, подпомагана от МААЕ. Държави и спонсориращи организации могат да възприемат принципите по собствено усмотрение с цел прилагане за техните собствени дейности.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 19 а (ново)
(19a)  Орхуската конвенция от 25 юни 1998 г. относно достъпа до информация, общественото участие в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда предоставя права на обществеността и налага на страните по нея и на органите на публична власт задължения относно достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда, които включват управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 19 б (ново)
(19б)  Международната организация на труда прие конвенция1 и препоръка2 относно защитата от лъчения при всички дейности, които включват експозиция на работниците на йонизиращи лъчения при изпълнение на работата, и изисква да бъдат предприети подходящи стъпки за гарантиране на ефективната защита на работниците в светлината на наличното до този момент знание.
1C115 Конвенция за защитата на работниците от йонизиращи лъчения, приета на 22 юни 1960 г.
2R114 Препоръка относно защитата на работниците от йонизиращи лъчения, приета на 22 юни 1960 г.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 22 а (ново)
(22a)  Европейският парламент също така заяви, че всички предприятия в сферата на атомната енергетика във всички държави-членки следва да разполагат с достатъчно финансови средства за покриване на всички разходи по извеждането от експлоатация, включително управлението на отпадъците, за да се спази принципът „замърсителят плаща“ и да се избегне всякакво прибягване до държавна помощ, и призова Комисията да изготви точни определения относно използването на финансовите средства, предназначени за извеждането от експлоатация във всяка една държава-членка, като се вземат предвид както извеждането от експлоатация, така и управлението, кондиционирането и окончателното погребване на произтичащите от него радиоактивни отпадъци1.
1 Резолюция на Европейския парламент от 16 ноември 2005 г. относно използването на финансовите средства, предназначени за извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали (ОВ С 280 Е, 18.11.2006 г., стр. 117).
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  В Съюза, както и в световен мащаб, е налице все по-широко признаване на необходимостта от отговорно използване на ядрената енергия, която обхваща по-специално ядрената безопасност и сигурност. В този контекст е необходимо да се обърне внимание на проблема на управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, за да се гарантира безопасно, оптимизирано и устойчиво използване на ядрената енергия.
(23)  В Съюза, както и в световен мащаб, особено след последната сериозна ядрена авария в Япония, е налице все по-широко признаване на необходимостта от засилване на правилата относно ядрената безопасност и сигурност. В този контекст е необходимо да се обърне внимание на много важния проблем на управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, за да се гарантира безопасно, оптимизирано и устойчиво съхранение и/или погребване.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 23 a (ново)
(23a)  В този контекст следва да бъде подчертано, че голяма част от отработеното гориво е възстановима. Поради тази причина рециклирането на отработеното гориво е аспект, който трябва да бъде взет предвид заедно с погребването на окончателните отпадъци.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 25
(25)  Експлоатацията на ядрените реактори генерира също така отработено гориво. Всяка държава-членка може да определи своята политика за горивния цикъл, като счете отработеното гориво за ценен ресурс, който може да бъде преработен, или да реши да го отстранява като отпадък. Който и вариант да бъде избран, трябва да се вземе предвид погребването на високоактивните отпадъци, резултат от разделянето при преработката на отработеното гориво, или погребването на отработеното гориво, разглеждано като отпадък.
(25)  Експлоатацията на ядрените реактори генерира също така отработено гориво. Всяка държава-членка може да определи своята политика за горивния цикъл, като счете отработеното гориво за ценен ресурс, който може да бъде преработен и рециклиран, или да реши да го отстранява като отпадък. Който и вариант да бъде избран, трябва да се вземе предвид погребването на високоактивните отпадъци, резултат от разделянето при преработката на отработеното гориво, или погребването на отработеното гориво, разглеждано като отпадък.
Изменение 115
Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)
(25a)  Отработеното гориво, което се съхранява като запас, представлява допълнителен потенциален източник на радиоактивност в околната среда, по-специално ако охлаждащите резервоари вече не са покрити.
Изменение 132
Предложение за директива
Съображение 27
(27)  Радиоактивните отпадъци, включително отработено гориво, считано за отпадък, изисква мерки за съхраняване и изолиране от хората и жизнената им среда в дългосрочен план. Специфичното им естество (съдържанието на радионуклиди) изисква мерки за защита на човешкото здраве и околната среда срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения, включително погребване в подходящи съоръжения като крайна точка за тяхното управление. Съхраняването на радиоактивни отпадъци, включително дългосрочното съхраняване, е временно решение, но не и алтернатива на погребването.
(27)  Радиоактивните отпадъци, включително отработено гориво, считано за отпадък, изискват подходящи мерки за кондициониране, съхраняване и изолиране от хората и жизнената им среда в дългосрочен план. Специфичното им естество (съдържанието на радионуклиди) изисква мерки за защита на човешкото здраве и околната среда срещу опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения, включително погребване в подходящи съоръжения като крайна точка за тяхното управление, с възможност за изваждане въз основа на принципа на реверсивност. Съхраняването на радиоактивни отпадъци, включително дългосрочното съхраняване, е временно решение.
Изменение 133
Предложение за директива
Съображение 27 a (ново)
(27a)  Рисковете от погребването на радиоактивните отпадъци проличаха при аварията във Фукушима, а подобни аварии биха могли да възникнат в съществуващи съоръжения или в бъдещи съоръжения на територията на Съюза и неговите съседни държави, при които съществува висок риск от земетресения или цунами, като в Akkuyu в Турция. Съюзът трябва да предприеме всички подходящи мерки за предотвратяване на погребването на радиоактивни отпадъци в подобни райони.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 28
(28)  За основа на тези мерки трябва да служи национална схема за класификация на радиоактивните отпадъците, която отчита в пълна степен специфичните видове и свойства на радиоактивните отпадъци. Точните критерии, по които отпадъците се причисляват към определен клас отпадъци, ще зависят от конкретната ситуация в държавата по отношение на естеството на отпадъците и вариантите за погребване, които са на разположение или се разглеждат.
(28)  За основа на тези мерки трябва да служи национална схема за класификация на радиоактивните отпадъците, която отчита в пълна степен специфичните видове и свойства на радиоактивните отпадъци. Точните критерии, по които отпадъците се причисляват към определен клас отпадъци, ще зависят от конкретната ситуация в държавата по отношение на естеството на отпадъците и вариантите за погребване, които са на разположение или се разглеждат. В националната програма следва да се опише подробно схема за класификация, за да се улеснят комуникацията и обменът на информация между държавите-членки и да се осигури прозрачност.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 29
(29)   Типичната концепция за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни отпадъци е да се погребват близо до повърхността. След 30 години изследвания на техническо ниво е широко възприето, че дълбокото геоложко погребване представлява най-безопасният и най-устойчив вариант за крайна точка на управлението на високоактивни отпадъци и отработено гориво, считано за отпадък. Следователно трябва да се премине към извършване на погребване.
(29)   Концепциите за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни отпадъци варират от погребване близо до повърхността (в сгради, плитко погребване или погребване на няколко десетки метра под повърхността) до най-съвременното погребване в геоложки хранилища на 70-100 м. под повърхността. Почти всички отпадъци с дълъг период на разпад с ниска и средна активност се съхраняват. След 30 години изследвания изпълнимостта на дълбокото геоложко погребване беше доказана на научно равнище, и то може да представлява безопасен и икономичен вариант за крайна точка на управлението на високоактивни радиоактивни отпадъци. Дейностите, извършвани в рамките на „Технологичната платформа за прилагане на геоложко погребване на радиоактивни отпадъци“(IGD-TP), биха могли да улеснят достъпа до експертен опит и технологии в това отношение. Проучват се и различни други варианти като проектирани съоръжения за съхраняване на или близо до повърхността, разполагане в сухи скали или погребване в дълбоки сондажи (на дълбочина 3 000–5 000 м), включително евентуална обратимост и изваждане. Следователно по-нататъшната изследователска дейност във връзка с тези вариантиследва да продължи.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 29 a (ново)
(29a)  В контекста на научните изследвания в областта на обезвреждането на радиоактивни отпадъци чрез преобразуване или с помощта на други средства за намаляване на тяхната радиоактивност и период на полуразпад следва също да бъде обмислено и обратимото съхранение в по-дългосрочен план на радиоактивни отпадъци в дълбоки геоложки образувания.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 30
(30)  Въпреки че всяка държава-членка е отговорна за своята собствена политика по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, тази политика следва да е съобразена със съответните основни принципи на безопасност, определени от МААЕ. Всяка държава-членка има моралното задължение да избягва прехвърлянето на непосилно бреме върху бъдещите поколения по отношение на съществуващото отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и тези, очаквани от извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени инсталации.
(30)  Въпреки че всяка държава-членка е отговорна за своята собствена политика по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, тази политика следва не само да е съобразена със съответните основни принципи на безопасност, определени от МААЕ, но също така и да налага най-високи стандарти за безопасност, които отразяват най-най-напредналите практики на регулаторно и оперативно равнище и най-добрата налична технология (НДНТ). Всяка държава-членка има моралното задължение да избягва прехвърлянето на непосилно бреме върху бъдещите поколения по отношение на приетото в миналото и съществуващото отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и тези, очаквани от извеждането от експлоатация на съществуващите ядрени инсталации. Следователно държавите-членки следва да разработят политика за извеждането от експлоатация, която да гарантира, че съоръженията се разрушават по най-безопасен начин възможно най-рано след затварянето им.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 31
(31)  За отговорното управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, всяка държава-членка трябва да създаде национална рамка, която да осигурява политически ангажименти и поетапно вземане на решения, прилагани чрез подходящо законодателство, регулиране и организация с ясно разпределение на отговорностите.
(31)  За отговорното управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, всяка държава-членка трябва да създаде национална рамка, която да гарантира политически ангажименти и поетапно вземане на решения в съответствие с Орхуската конвенция, прилагани чрез подходящо законодателство, регулиране и организация с ясно разпределение на отговорностите.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 32 a (ново)
(32a)  Държавите-членки следва да гарантират наличността на достатъчни финансови средства за управлението и съхраняването на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 32 б (ново)
(32б)  Необходимо е да бъдат предоставени допълнителни средства за енергийни проекти, включително за възможността за бъдещи проекти за извеждане от експлоатация и последващи проекти за управление на отпадъците.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 33
(33)  Следва да бъде създадена национална програма, за да се гарантира транспонирането на политическите решения в ясни разпоредби за своевременно предприемане на всички необходими стъпки на управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци от генерирането до погребването. Същата следва да включва всички дейности, които са свързани с манипулирането, предварителното преработване, преработването, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивни отпадъци. Националната програма може да бъде базов документ или набор от документи.
(33)  Следва да бъде създадена национална програма, за да се гарантира транспонирането на политическите решения в ясни разпоредби за своевременно предприемане на всички необходими стъпки на управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци от генерирането до погребването. Същата следва да включва всички дейности, които са свързани с манипулирането, предварителното преработване, преработването, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивни отпадъци и отработено гориво и следва да спазва принципите, залегнали в Орхуската конвенция. Националната програма може да бъде базов документ или набор от документи.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 34 а (ново)
(34a)  Работниците по цялата верига на управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци трябва да бъдат защитени, също и чрез законодателство в областта на здравето и безопасността, независимо от тяхната дейност или статут, а дългосрочните последици за здравето и безопасността на работниците трябва да бъдат вземани предвид във всеки инструмент за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Законодателството на Съюза, както и това на държавите-членки, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, се прилага и по отношение на работници, участващи в управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, и неспазването на това законодателство трябва да води до незабавни и тежки санкции.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 35
(35)  Прозрачността при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е важна. Тя следва да бъде осигурена чрез изискване за ефективно информиране на обществеността и възможности за участие на всички заинтересовани страни в процесите на вземане на решения.
(35)  Прозрачността при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е важна и е от решаващо значение наличието на доверие у обществеността в принципите, ръководещи безопасността на хранилищата, и в програмите за управление на отпадъците. Тя следва да бъде осигурена чрез гарантиране на ефективно информиране на обществеността и възможности за участие на всички заинтересовани страни, местни и регионални органи и обществеността в процесите на вземане на решения.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 36
(36)  Сътрудничеството между държавите-членки и на международно равнище може да улесни и ускори вземането на решения чрез достъп до експертни знания и технологии.
(36)  Сътрудничеството между държавите-членки и на международно равнище може да улесни и ускори вземането на решения чрез достъп до висококачествени експертни знания и технологии, както и до най-добри практики.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 37
(37)  Някои държави-членки считат, че съвместното ползване на съоръжения за отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително на съоръжения за погребване, е вариант, който носи потенциални ползи, когато е на основата на споразумения между засегнатите държави-членки.
(37)  Някои държави-членки считат, че съвместното ползване на съоръжения за отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително на съоръжения за погребване, е безопасен и икономически ефективен вариант, който носи потенциални ползи, когато е на основата на споразумения между участващите държави. Във връзка с това е важно да не бъдат блокирани конкретни договорености, като например заварените споразумения относно отработено гориво от изследователски реактори. Настоящата директива следва надлежно да определи необходимите условия, които трябва да се изпълнят преди стартирането на такива съвместни проекти.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 39
(39)  Обосновката на безопасността и степенуваният подход следва да осигурят основа за решения, свързани с разработването, експлоатацията и затварянето на дадено съоръжение за погребване и да позволят определянето на областите на неопределеност, върху които трябва да се съсредоточи вниманието с цел по-задълбочено разбиране на аспектите, които влияят върху безопасността на системата за погребване, включително естествените (геоложки) и конструктивни бариери и очакваното Й развитие с течение на времето. Обосновката на безопасността следва да включва резултатите от оценката на безопасността и информация за неподатливостта на грешки и надеждността на оценката на безопасността, както и допусканията, направени в нея. Ето защо тя трябва да осигурява набора от аргументи и доказателства в подкрепа на безопасността на съоръжение или дейност, свързани с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.
(39)  Обосновката на безопасността и степенуваният подход следва да осигурят основа за решения, свързани с разработването, експлоатацията и затварянето на дадено съоръжение за погребване и да позволят определянето на областите на неопределеност, върху които трябва да се съсредоточи вниманието с цел по-задълбочено разбиране на аспектите, които влияят върху безопасността на системата за погребване, включително естествените (геоложки) и конструктивни бариери и очакваното й развитие с течение на времето. Обосновката на безопасността следва да включва резултатите от оценката на безопасността и информация за неподатливостта на грешки и надеждността на оценката на безопасността, както и допусканията, направени в нея. Ето защо демонстрирането на безопасността следва да се основава на набора от аргументи и доказателства в подкрепа на безопасността на съоръжение или дейност, свързани с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 40
(40)  Като признава, че всички опасности, свързани с отработено гориво и радиоактивни отпадъци, трябва да бъдат взети предвид в националната рамка, настоящата директива не обхваща опасностите, несвързани с радиацията, които попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз.
(40)  Като признава, че всички опасности, свързани с отработено гориво и радиоактивни отпадъци, трябва да бъдат взети предвид в националната рамка, настоящата директива не обхваща опасностите, несвързани с радиацията, без радиационни последствия, които попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз.
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 41
(41)  Поддържането и доразвиването на знания и умения в областта на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци като основен елемент за осигуряване на високи нива на безопасност, трябва да се основават на комбинация от обучение чрез експлоатационен опит, научни изследвания и технологични разработки, както и на техническото сътрудничество между всички участници.
(41)  Поддържането и доразвиването на знания и умения в областта на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци като основен елемент за осигуряване на високи нива на защита на здравето и околната среда, безопасност и прозрачност, трябва да се основават на комбинация от обучение чрез експлоатационен опит, научни изследвания и технологични разработки, както и на техническото сътрудничество между всички участници.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 42 a (ново)
(42a)  В това отношение Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) би могла да окаже ценен принос за постигането на еднакво прилагане на настоящата директива, като така се улесняват консултациите, обменът на добри практики и сътрудничеството между националните регулаторни органи.
Изменение 33
Предложение за директива
Съображение 42 б (ново)
(42б)  Настоящата директива би могла да бъде полезен инструмент, който да се взема под внимание, когато се проверява дали проектите, получаващи финансиране от Съюза в контекста на финансовата или техническа помощ по Евратом за съоръжения или дейности за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включват необходимите мерки, за да се гарантира безопасното управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2
(2)  Тя гарантира, че държавите-членки вземат подходящи национална мерки за постигането на високо ниво на безопасност при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци за защита на работниците и на населението от опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.
(2)  Тя гарантира, че държавите-членки вземат подходящи национална мерки за постигането на най-високо ниво на безопасност при управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци за защита на работниците, населението и природната среда от опасностите, произтичащи от йонизиращи лъчения.
Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – параграф 3
(3)  Тя поддържа и насърчава информирането на обществото и неговото участие по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.
(3)  Тя гарантира предоставянето на необходимата информация на обществото и неговото участие във връзка с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 4 a (нов)
(4а)  Настоящата директива установява минимални стандарти за държавите-членки, въпреки че държавите-членки имат право да налагат по-високи стандарти за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 - встъпителна част
(1)  Настоящата Директива се прилага за:
(1)  Без да се засяга Директива 2009/71/Евратом, настоящата директива се прилага за:
Изменение 38
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)
а) всички етапи на управлението на отработено гориво, когато отработеното гориво е резултат от експлоатацията на граждански ядрени реактори или се управлява в рамките на граждански дейности;
а) всички етапи на управлението на отработено гориво, когато отработеното гориво е резултат от експлоатацията на граждански ядрени реактори или се управлява в рамките на граждански дейности на територията на ЕС, включително отработеното гориво, произхождащо от военни отбранителни програми, ако и когато то се прехвърля за постоянно и се управлява в рамките на дейности с изключително граждански характер;
Изменение 39
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)
б) всички етапи на управлението на радиоактивни отпадъци от генерирането до погребването, когато радиоактивните отпадъци са резултат от граждански дейности или се управляват в рамките на граждански дейности;
б) всички етапи на управлението на радиоактивни отпадъци от генерирането и включително до погребването, когато радиоактивните отпадъци са резултат от граждански дейности или се управляват в рамките на граждански дейности на територията на ЕС;
Изменение 40
Предложение за директива
Член 3 – точка -1 (нова)
(-1) „разрешени изхвърляния“ означава планирани и контролирани изхвърляния в околната среда на газообразни или течни радиоактивни материали, които произхождат от регулирани ядрени съоръжения или дейности при нормална експлоатация, в рамките на граници, разрешени от компетентния регулаторен орган, и в съответствие с принципите и ограниченията на Директива 96/29/Евратом;
Изменение 41
Предложение за директива
Член 3 – точка 3
(3) „погребване“ означава разполагане на отработено гориво или радиоактивни отпадъци в получило съответно разрешително съоръжение, без намерение за изваждане;
(3) „погребване“ означава разполагане по потенциално окончателен начин на отработено гориво или радиоактивни отпадъци в получило съответно разрешително съоръжение, при надлежно спазване на принципа на обратимост;
Изменения 42 и 134
Предложение за директива
Член 3 – точка 6
(6) „радиоактивни отпадъци“ означава радиоактивен материал в газообразно, течно или твърдо състояние, за който не се предвижда по-нататъшна употреба от държавата-членка или от физическо или юридическо лице, с чието решение е съгласна държавата-членка, и който се контролира като радиоактивен отпадък от компетентен регулаторен орган съгласно законодателната и регулаторната рамка на държавата-членка;
(6) „радиоактивни отпадъци“ означава радиоактивен материал в газообразно, течно или твърдо състояние, включително отработено гориво и радиоактивни отпадъци, продукт на преработка, чийто обем е намален до технологично възможния минимум и за който не се планира или предвижда, при отчитане на бъдещото технологично развитие и напредък, по-нататъшна употреба от държавата-членка или от физическо или юридическо лице, с чието решение е съгласна държавата-членка, и който се контролира като радиоактивен отпадък от компетентен регулаторен орган съгласно законодателната и регулаторната рамка на държавата-членка;
Изменение 43
Предложение за директива
Член 3 – точка 9 а (нова)
(9a) „обект“ означава географски район, в който се намира получило съответно разрешително съоръжение, включително съоръжение за погребване на отработено гориво или радиоактивни отпадъци, или се развива разрешена дейност;
Изменение 44
Предложение за директива
Член 3 – точка 9 б (нова)
(9б) „оценка на безопасността“ означава систематичният процес, който се извършва през целия процес на проектирането, за да се гарантира, че предложеният проект отговаря на всички съответни изисквания, свързани с безопасността, и включва официалния анализ на безопасността, но без да се ограничава в неговите рамки;
Изменение 45
Предложение за директива
Член 3 – точка 9 в (нова)
(9в) „обосновка на безопасността“ означава набор от доводи и доказателства в подкрепа на безопасността на съоръжение или дейност, който включва констатациите от оценката на безопасността и декларация за надеждността на тези констатации. По отношение на съоръжение за погребване обосновката на безопасността може да се отнася до даден етап от изграждането. В такива случаи обосновката на безопасността следва да признава съществуването на области на несигурност или на неразрешени проблеми и да предоставя насоки, по които да се работи с цел намиране на решения на тези проблеми на бъдещи етапи от изграждането;
Изменение 46
Предложение за директива
Член 3 – точка 13
(13) „съхраняване“ означава помещаване на отработено гориво или радиоактивни отпадъци в получило съответно разрешително съоръжение, без намерение за изваждане;
(13) „съхраняване“ означава временното помещаване на отработено гориво или радиоактивни отпадъци в получило съответно разрешително съоръжение до тяхното изваждане;
Изменение 48
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1
(1)  Държавите-членки създават и поддържат национални политики за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Те носят крайната отговорност за управлението на своето отработено гориво и радиоактивни отпадъци.
(1)  Държавите-членки създават и поддържат национални политики за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Всяка държава-членка носи крайната отговорност за управлението на генерираните на нейна територия отработено гориво и радиоактивни отпадъци.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 a (нов)
(1а)  Държавите-членки гарантират, че националните политики за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци се прилагат чрез добре обоснован и документиран поетапен процес на вземане на решения, като се взема предвид безопасността в дългосрочен план.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 - встъпителни думи
(2)  Държавите-членки гарантират, че:
(2)  Държавите-членки гарантират, че националните политики се основават на следните принципи:
Изменение 51
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква а)
а) генерирането на радиоактивни отпадъци се поддържа на минималното практически възможно равнище по отношение както на активността, така и на количеството, посредством подходящи конструктивни мерки и практики на експлоатация и извеждане от експлоатация, включително рециклиране и повторната употреба на традиционните материали;
а) генерирането на радиоактивни отпадъци се поддържа на минималното практически възможно равнище, при спазване на принципа „толкова малко, колкото е разумно постижимо“ (ALARA), по отношение както на активността, така и на количеството, посредством подходящи конструктивни мерки и практики на експлоатация и извеждане от експлоатация, включително преработването и повторната употреба на материалите;
Изменение 121
Предложение за директива
Член 4 - параграф 2 – буква г)
г) отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно, включително в дългосрочен план.
г) отработеното гориво и радиоактивните отпадъци се управляват безопасно толкова дълго, колкото крият риск за хората и за околната среда;
Изменение 122
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г а) (нова)
га) избягва се излагането на работниците, обществеността и околната среда на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.
Изменение 54
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г б (нова)
гб) се предприемат мерки за покриване на бъдещи рискове за околната среда и здравето на работниците и населението, изложени на риск;
Изменение 55
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г в (нова)
гв) разходите за управление на радиоактивните отпадъци, включително и на отработеното гориво, се покриват от тези, които са генерирали отпадъците;
Изменение 56
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г г (нова)
гг) финансовите резерви, които производителите на отпадъци трябва да осигурят за покриване на всички разходи, произтичащи от управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, се администрират в контролиран от държавата фонд, с цел да се гарантира, че са на разположение за използване във връзка с безопасно погребване;
Изменение 57
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г д (нова)
гд) компетентните национални органи участват в наблюдението на наличието на подходящи финансови ресурси;
Изменение 58
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г е (нова)
ге) националните парламенти участват в наблюдението на наличието на подходящи финансови ресурси.
Изменение 135
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 а (нов)
(2a)  Тъй като резервоарите за отработено гориво са свързани със сериозни опасности, особено когато не са покрити, всички отработени горива следва да се преместят от резервоарите в сухи хранилища възможно най-скоро. Като част от този процес приоритет следва да се отдаде на най-старите резервоари за отработено гориво.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 б (нова)
Всички подобни договорености се съобщават на Комисията.

Изменение 62
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 a (нов)
(3а)  Държавите-членки могат да решат, на доброволна основа, да създадат съвместно или регионално съоръжение за погребване в сътрудничество с други държави-членки, с цел да се използват благоприятните геоложки или технически предимства на конкретна площадка и да се сподели финансовата тежест на съвместния проект.
Изменение 63
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 б нов)
(3б)  Преди да поставят началото на такъв проект посредством междуправителствено споразумение, заинтересованите държави-членки гарантират, че инициативата отговаря на нужните изисквания, като се обхваща поне следното:
а) на всички етапи от разработването на проекта и през целия период на погребването във всички заинтересовани държави-членки се полагат непрестанни грижи, за да се подсигури приемане и подкрепа от обществеността, като се гарантира, че обществеността има достъп до информация и може да участва в процеса на провеждане на консултации;
б) гарантира се сътрудничество между компетентните регулаторни органи и националните органи по безопасност, както и наблюдение от тяхна страна; обосновката на безопасността и спомагателните оценки на безопасността се изготвят във всяка заинтересована държава-членка, като се обхващат проучвателната фаза, фазата на подбора и фазата на изпълнението на съоръжението;
в) постига се споразумение относно въпросите, свързани със задълженията, както и ясно разпределение на отговорностите, като всяка държава-членка носи крайната отговорност за своите собствени радиоактивни отпадъци;
г) договарят се финансовите условия, като се гарантира, че са подсигурени средства за целия срок на действие и за периода след затварянето на съоръжението за погребване, както и че са налични адекватни човешки ресурси, осигуряващи достатъчно голям брой подобаващо квалифициран персонал;
д) в националните програми на заинтересованите държави-членки се предоставя предварителна информация относно правната рамка, организационната структура и техническите схеми и мерки, като се демонстрира, в рамките на ясно определен срок, че планираното погребване отговаря на изискванията на настоящата директива.
Изменение 136
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 в (нов)
(3в)  В никакъв случай не се допуска износът на радиоактивни отпадъци в държави, които не са членки на ЕС; превозването на отработено гориво извън ЕС следва да се разрешава, при условие че то ще бъде внесено обратно в ЕС след рециклиране.
Изменение 124
Предложение за директива
Член 4 - параграф 3 г (нов)
(3г)  Забраняват се всички съоръжения за ядрени отпадъци в сеизмични региони или крайбрежни области със значителен риск от повишаване на морското равнище или възможност за цунами.
Изменение 64
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)
а) национална програма за прилагане на политиката за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци;
а) национална програма, спазваща принципа на субсидиарност, за прилагане на политиката за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, която гарантира, че всички субекти, източници на радиоактивни отпадъци, имат достъп до безопасно погребване на радиоактивните отпадъци при едни и същи условия;
Изменение 65
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б а (нова)
ба) национални изисквания за здравето и безопасността, образованието и обучението на работниците;
Изменение 66
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)
в) система за лицензиране на дейности и съоръжения за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително забрана на експлоатацията на съоръжение за управление на отработено гориво или радиоактивни отпадъци без лицензия;
в) система за лицензиране на дейности и съоръжения за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, включително забрана на експлоатацията на съоръжение за управление на отработено гориво или радиоактивни отпадъци без лицензия, и за гарантиране, че всички радиоактивни отпадъци, независимо от това кой ги създава, се управляват по недискриминационен начин;
Изменение 67
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)
г) система за подходящ институционален контрол, регулаторни инспекции, документация и докладване;
г) система за подходящ институционален контрол, регулаторни инспекции, документация и докладване, както и необходимото обучение на работниците, участващи в целия процес, с цел осигуряване и поддържане на здравето и безопасността им на работното място;
Изменение 68
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д а (нова)
да) мерки за гарантиране на адекватни финансови ресурси в дългосрочен план за дейности и съоръжения, свързани с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци;
Изменение 69
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква e а) (нова)
еа) мерки за гарантиране, че финансирането, необходимо за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и за разполагането, се определя от компетентния регулаторен орган въз основа на прозрачен процес, който редовно се преразглежда и в процеса на който редовно се провеждат консултации с всички заинтересовани лица;
Изменение 70
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква e б) (нова)
еб) изчисление на всички разходи, породени от управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Информацията, предоставена в тази връзка, трябва да включва, наред с останалото, институциите, които поемат разходите.
Изменение 71
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2
(2)  Държавите-членки гарантират, че националната рамка се поддържа и подобрява, когато е необходимо, при отчитане на експлоатационния опит, изводите, направени от обосновките на безопасността, както е посочено в член 8, технологичното развитие и резултатите от изследванията.
(2)  Държавите-членки гарантират, че националната рамка се поддържа и подобрява, когато е необходимо, при отчитане на експлоатационния опит, изводите, направени от обосновките на безопасността, както е посочено в член 3, точка 9в), най-добрите налични технологии (НДНТ), здравните норми и нормите за безопасност и резултатите от изследванията.
Изменение 72
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 a (нов)
(1а)  Държавите-членки гарантират, че регулаторните им органи подлежат на демократичен контрол.
Изменение 73
Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 a (нов)
(3а)  Компетентният регулаторен орган притежава правомощията и средствата да извършва редовни оценки, разследвания и контрол на ядрената безопасност и при необходимост да предприема действия по прилагане в съоръженията, дори по време на процеса по извеждане от експлоатация. Здравето и безопасността на работниците, включително на всички подизпълнители, както и наличният персонал и обучението са част от тези оценки.
Изменение 137
Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 б (нов)
(3б)  Компетентният регулаторен орган разполага с правомощието да нарежда спирането на определени дейности, когато оценките са показали, че тези дейности не са безопасни. Тези и всички други оценки, направени от компетентния регулаторен орган, се оповестяват;
Изменение 74
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1
(1)  Държавите-членки гарантират, че основната отговорност за ядрената безопасност при управлението на отработено гориво и на радиоактивни отпадъци се носи от притежателя на лицензията. Тази отговорност не може да се делегира.
(1)  Държавите-членки гарантират, че основната отговорност за ядрената безопасност при управлението на отработено гориво и на радиоактивни отпадъци се носи от притежателите на лицензия, на които е възложена цялостната отговорност за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци от компетентния орган на съответната държава-членка.
Изменение 130
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 а (нов)
(1а)  Държавите-членки гарантират, че като част от заявлението за лицензия за извършване на дейност по управление на радиоактивни отпадъци или за експлоатация на съоръжение за погребване, разположено на територията на ЕС, се подготвят обосновка на безопасността и съответна оценка на безопасността, и че при необходимост те се актуализират, докато продължава извършването на дейността или съществуването на съоръжението. Обосновката на безопасността и спомагателните оценки на безопасността обхващат избора на площадка, проектирането, изграждането, експлоатацията или затварянето на резервоарите за отработено гориво, съоръжението за съхраняване или съоръжението за погребване, както и дългосрочната безопасност след затварянето, включително чрез пасивни средства, и описват всички аспекти, свързани с безопасността на площадката, проектирането на съоръжението, охлаждащите резервоари за временно съхраняване (включително редовно докладване за количеството на съдържащото се в тях отработено гориво), извеждането от експлоатация на съоръжението или на части от него и управленските мерки за контрол, както и регулаторния контрол. Обосновката на безопасността и спомагателната оценка на безопасността обхващат оценка на рисковете за здравето и безопасността на работниците, включително на тези, наети от подизпълнителите, на уменията и числеността на персонала, необходими за безопасната експлоатация на съоръжението по всяко време, така че да могат да бъдат предприети действия в случай на авария.
Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността следва да показват осигуреното ниво на защита и да представят гаранции на компетентния регулаторен орган и други заинтересовани страни, че изискванията за безопасност ще бъдат изпълнени. Обосновката за безопасността и съответната оценка на безопасността се предоставят на компетентния регулаторен орган за одобрение.

Изменение 76
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 б нов)
(1б)  Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензия докладват пред компетентния регулаторен орган и другите имащи отношение компетентни организации и че предоставят на широката общественост достъп до информация, свързана с техните дейности или съоръжения.
Изменение 77
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2
(2)  Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква от притежателите на лицензия, под надзора на компетентния регулаторен орган, редовно да извършват оценка, да проверяват и непрекъснато да подобряват, в рамките на възможното, безопасността на своите дейности и съоръжения по систематичен и удостоверим начин.
(2)  Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква от притежателите на лицензия, под надзора на компетентния регулаторен орган, редовно да извършват оценка, да проверяват и непрекъснато да подобряват, в рамките на възможното, безопасността на своите дейности - в това число здравето и безопасността на работниците и подизпълнителите и безопасността на техните съоръжения по систематичен и удостоверим начин в съответствие с най-добрите налични технологии (НДНТ). Притежателите на лицензия докладват пред компетентния регулаторен орган и други имащи отношение компетентни организации, представители на техните служители, подизпълнители и широката общественост относно резултатите от своите оценки.
Изменение 78
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3
(3)   Оценките, посочени в параграф 2, включват проверка на установените мерки за предотвратяване на аварии и ограничаване на последиците от тях, включително проверка на защитните физически бариери и административни процедури на притежателя на лиценза, нарушаването на които би довело до значителни увреждания за работниците и населението поради въздействието на йонизиращи лъчения.
(3)   Действията, посочени в параграф 2, подлежат на официално представяне пред компетентния регулаторен орган като част от заявлението за лицензия, което осигурява необходимите гаранции за безопасността на дейността, и включват проверка на установените мерки за предотвратяване на аварии и физически нападения и ограничаване на последиците от тях, включително проверка на защитните физически бариери и административни процедури на притежателя на лиценза, нарушаването на които би довело до увреждания за работниците, населението и природната среда поради въздействието на йонизиращи лъчения.
Изменение 79
Предложение за директива
Член 7 – параграф 4
(4)  Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква притежателите на лицензия да създават и прилагат системи за управление, в които се отдава необходимото първостепенно значение на ядрената безопасност и които биват редовно проверявани от компетентния регулаторен орган.
(4)  Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква притежателите на лицензия да създават и прилагат системи за управление, в които се отдава най-голямо значение на ядрената безопасност и сигурност и които биват редовно проверявани от компетентния регулаторен орган и от тези представители на работниците, които носят конкретна отговорност за здравето и безопасността на работниците.
Изменение 80
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5
(5)  Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква от притежателите на лицензия да осигуряват и поддържат адекватни финансови и човешки ресурси за изпълнение на своите задължения във връзка с управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, формулирани в параграфи 1‐4.
(5)  Държавите-членки гарантират, че националната рамка изисква от притежателите на лицензия да осигуряват и поддържат адекватни финансови и човешки ресурси, включително в дългосрочен план, за изпълнение на своите задължения във връзка с управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, формулирани в параграфи 1‐4.
Изменение 81
Предложение за директива
Член 7 – параграф 5 a (нов)
(5а)  Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензии възможно най-скоро информират трансграничните регионални и местни органи относно своите планове за изграждане на съоръжение за управление на отпадъци, в случай че разстоянието между това съоръжение и националната граница е такова, че е вероятно то да окаже трансгранично влияние по време на изграждането или експлоатацията на съоръжението или след изоставянето му, или в случай на авария или инцидент във връзка със съоръжението.
Изменение 146
Предложение за директива
Член 7 a (нов)
Член 7a

Маркиране и документиране

Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензия маркират контейнерите и документират погребването на отработено гориво и радиоактивни отпадъци по начин, който не се влияе от атмосферните условия. Документацията включва както химичния, токсикологичен и радиологичен състав на материала, така и посочване на факта, дали той е в твърдо, течно или газообразно състояние.

Изменение 82
Предложение за директива
Член 8
Член 8

заличава се
Обосновка на безопасността

(1)  Като част от заявлението за лицензия за съоръжение или дейност се подготвят обосновка на безопасността и съответна оценка на безопасността. Според нуждите те се актуализират с течение на развитието на съоръжението или дейността. Обхватът и подробностите на обосновката на безопасността и оценката на безопасността следва да бъдат съизмерими със сложността на операциите и размера на опасностите, свързани със съоръжението или дейността.
(2)  Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността следва да обхващат избора на площадка, проектирането, изграждането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на дадено съоръжение или затварянето на съоръжението за погребване. Обосновка на безопасността следва да посочва стандартите, приложени за тази оценка. Трябва да се обърне внимание дългосрочната безопасност след затварянето и по-специално как тя да се осигурява в най-голямата възможна степен чрез пасивни средства.
(3)  Обосновката на безопасността за дадено съоръжение следва да описва всички аспекти, свързани с безопасността на площадката, проектирането на съоръжението, управленските мерки за контрол, както и регулаторния контрол. Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността следва да показват осигуреното ниво на защита и да представят гаранции на компетентния регулаторен орган и други заинтересовани страни, че изискванията за безопасност ще бъдат изпълнени.
(4)  Обосновката на безопасността и съответната оценка на безопасността се предоставят на компетентния регулаторен орган за одобряване.
Изменение 83
Предложение за директива
Член 8 а (нов)
Член 8a

Записване и проследяване във връзка със здравето и безопасността на работниците

(1)  Държавите-членки създават система за записване и проследяване в областта на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.
(2)  Държавите-членки гарантират, че системата за записване и проследяване е в състояние да конкретизира местоположението и условията на производство, използване, транспортиране, съхраняване или погребване на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци.
(3)  Държавите-членки гарантират, че информацията относно работниците, облъчени по време на работата си с отработено гориво или радиоактивни отпадъци, се съхранява от притежателя на лицензията или от държавен орган, за да бъде възможно проследяването на свързани с работата заболявания в дългосрочен план.
Изменение 84
Предложение за директива
Член 8 б (нов)
Член 8б

Процедури и санкции

В съответствие с основните принципи държавите-членки гарантират, че в случай на нарушение на задълженията по настоящата директива се прилагат административни или съдебни процедури, както и санкции, които са ефективни, възпиращи и пропорционални на тежестта на нарушението.

Изменение 85
Предложение за директива
Член 9
Държавите-членки гарантират, че националната рамка включва мерки за образование и обучение, покриващи нуждите на всички страни, които имат отговорности, свързани с управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, с цел да се поддържат и доразвиват необходимите експертни знания и умения.

Държавите-членки гарантират, че националната рамка включва мерки за образование и редовно и превантивно обучение, покриващи нуждите на всички страни, които имат отговорности, свързани с управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, с цел да се поддържат, доразвиват и разпространяват необходимите научни и технологически експертни знания и умения в съответствие с техническия и научния прогрес. Държавите-членки обръщат специално внимание на страните, които са непреки участници на работната площадка, и гарантират, че те получават съвременно, подходящо образование и обучение преди извършването на операции, свързани с радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензия могат да прилагат и финансират тези мерки с цел гарантиране на безопасността и здравето на всички страни, участващи в процеса. Образованието и обучението на работниците отговаря на международно признати норми и подобрява цялостната отговорност за здравето и безопасността в ядрената промишленост. Държавите-членки гарантират също така, че националната рамка съдържа разпоредби за насърчаване на по-нататъшните научни изследвания по отношение на съществуващите проекти за погребване.

Изменение 86
Предложение за директива
Член 9 - параграф 1 а (нов)
Държавите-членки гарантират, че националната рамка включва програми за подпомагане на научните изследвания в областта на намаляването на радиоактивните отпадъци и тяхното управление.

Изменение 87
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1
Държавите-членки гарантират, че националната рамка гарантира наличност на достатъчно финансови средства, когато са необходими, за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, при надлежно отчитане на отговорността на субектите, източници на радиоактивни отпадъци.

(1)  Държавите-членки гарантират, че националната рамка гарантира наличност на достатъчно финансови средства, когато са необходими с цел покриване на всички нужни разходи, свързани с извеждането от експлоатация и управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, като по този начин се зачита изцяло отговорността на субектите, източници на радиоактивни отпадъци, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, и се избягва прибягване до помощ от държавата.
Изменение 88
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 a (нов)
(1а)  Държавите-членки гарантират, че в съответствие с процедурите, които трябва да бъдат установени на национално равнище:
а) правилното извършване на оценка на разходите, свързани със стратегиите за управление на отпадъците, в частност оценка на разходите, свързани с прилагането на дългосрочни управленски решения за ниско-, средно- и високоактивни радиоактивни отпадъци с дълъг период на разпад в зависимост от тяхното естество. Тези разходи включват по-конкретно разходите за извеждане от експлоатация на ядрени инсталации, а по отношение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци - разходите за тяхното окончателно затваряне, поддръжка и наблюдение;
б) установяването на резерви за покриване на разходите, посочени в буква а), и целевото отделяне на необходимите активи за специалното обезпечаване на тези резерви;
в) извършването на подходящо наблюдение на адекватността на резервите и управлението на активите за покриване на разходите, посочени в буква а), с цел гарантиране на периодично коригиране.
Изменение 89
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 б (нов)
(1б)  Разходите за погребването се определят по прозрачен начин, публикуват се от държавите-членки и се преразглеждат всяка година. Задълженията, наложени на производителите на радиоактивни отпадъци, се преразглеждат съответно.
Изменение 90
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 в (нов)
(1в)  Държавите-членки създават или определят национален орган, който е в състояние да осигури експертна оценка на управлението на фондовете и разходите за извеждане от експлоатация, както е посочено в параграф 1а. Този орган е независим от източниците на фондовете.
Изменение 91
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 г (нов)
(1г)  Държавите-членки редовно докладват на Комисията относно заключенията във връзка с действията на съответния национален орган съгласно установените в член 16 условия.
Изменение 92
Предложение за директива
Член 11
Държавите-членки гарантират, че се създават и изпълняват подходящи програми за осигуряване на качеството по отношение на безопасността при управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Държавите-членки гарантират, че се създават и изпълняват подходящи програми за осигуряване на качеството по отношение на управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение 127
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 а (нов)
Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензия носят пълна гражданска отговорност по отношение на вредите, причинени от аварии и управление на радиоактивни отпадъци в дългосрочен план, включително вредите за земната, водната и морската среда.

Изменение 93
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1
(1)  Държавите-членки гарантират, че информацията за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци е на разположение на работниците и на населението. Това задължение включва и гарантиране, че компетентният регулаторен орган информира обществеността в областите на своята компетентност. Информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и международните задължения, при условие че това не излага на опасност други интереси, признати в националното законодателство или съгласно международни задължения, като inter alia сигурността.
(1)  Държавите-членки гарантират, че цялата информация за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, която е необходима за опазване на здравето, безопасността и сигурността на работниците и на населението, се предоставя редовно. Това задължение включва и гарантиране, че компетентният регулаторен орган информира обществеността в областите на своята компетентност. Информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и международните задължения, и по-специално Орхуската конвенция. Информацията, отнасяща се пряко до здравето и безопасността на работниците и населението, по-конкретно относно радиоактивните и токсични емисии и облъчването с такива емисии, се прави публично достояние независимо от обстоятелствата.
Изменение 94
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 a (нов)
(1а)  Държавите-членки гарантират публичното оповестяване на информацията относно финансовите средства за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, посочена в член 10, при надлежно отчитане на дела на разходите, направени от производителите.
Изменение 95
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 б нов)
(1б)  Държавите-членки гарантират, че всички решения относно намиращи се в близост до съседни държави площадки за отработено гориво и радиоактивни отпадъци и тяхното управление включват обществеността и институциите на заинтересованите държави.
Изменение 96
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2
(2)  Държавите-членки гарантират, че на обществеността се предоставят възможности да участва активно в процеса на вземане на решения относно управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци.
заличава се
Изменение 97
Предложение за директива
Член 12 а (нов)
Член 12a

Участие на обществеността

(1)  Държавите-членки гарантират, че на представители на обществеността се предоставят ранни възможности за ефективно участие в подготовката или преразглеждането на национални програми за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, чието изготвяне се изисква в съответствие с член 13, и че представители на обществеността имат достъп до тях след изготвянето им. Те предоставят програмите на обществено достъпна интернет страница.
(2)  За тази цел държавите-членки гарантират, че:
а) обществеността е информирана, независимо дали чрез публични съобщения или с други подходящи средства като електронни медии, когато има такива, за всякакви предложения относно подобни програми или за тяхното изменение или преразглеждане, и че съответната информация за такива предложения е направена достояние на обществеността, включително, наред с другото, информация за правото на участие при вземането на решения и относно компетентния орган, към който могат да бъдат отправяни забележки или въпроси;
б) представители на обществеността имат право на забележки и на мнения, когато всички възможности са допустими, преди да са взети решенията по програмите;
в) за целите на вземането на тези решения се държи точна сметка за резултатите от участието на обществеността;
г) след като е прегледал забележките и мненията, изразени от обществеността, компетентният орган полага разумни усилия да я информира за взетите решения и за причините и съображенията, на които се основават тези решения, като включва и информация за процеса на участие на обществеността.
(3)  Държавите-членки определят представители от обществеността, които имат право да участват за целите на параграф 2. Държавите-членки определят в подробности реда и условията за участието на обществеността съгласно настоящия член, така че тя да може да се подготви и да участва ефективно. Предоставят се разумни срокове, които да осигурят достатъчно време за всеки от различните етапи на участие на обществеността, изисквано от настоящия член.
Изменение 98
Предложение за директива
Член 13 – параграф 2
(2)  Националните програми следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на членове 4‐12.
(2)  Националните програми следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на членове 4‐12а.
Изменение 99
Предложение за директива
Член 13 – параграф 3
(3)  Държавите-членки преразглеждат редовно и актуализират своите национални програми като според нуждите вземат предвид научно-техническия напредък.
(3)  Държавите-членки преразглеждат редовно и актуализират своите национални програми, като според нуждите вземат предвид научно-техническия напредък и включват обратна връзка от опита на други държави-членки в управлението на радиоактивни отпадъци, както и резултати от международни партньорски проверки.
Изменение 100
Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 a (нов)
(3а)  Държавите-членки възможно най-бързо информират трансграничните регионални и местни органи относно своите национални програми, ако е вероятно тяхното прилагане да има трансгранични последици.
Изменение 101
Предложение за директива
Член 13 - параграф 3 б (нов)
(3б)  В рамките на своите национални програми държавите-членки ясно посочват наличните финансови ресурси за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.
Изменение 102
Предложение за директива
Член 14 – точка -1 (нова)
(-1) интегрирана, подробна схема за класификация на радиоактивните отпадъци, която обхваща всички стъпки за управление на радиоактивните отпадъци – от тяхното генериране до погребването им;
Изменение 103
Предложение за директива
Член 14 – точка 1
(1) отчет за цялото отработено гориво и радиоактивни отпадъци и прогнози за бъдещите количества, включително тези от извеждане от експлоатация. отчетът трябва ясно да показва местоположението и количеството на материала и, чрез подходяща класификация, нивото на опасност;
(1) въз основа на схемата за класификация, посочена в точка (-1), отчет за цялото отработено гориво и радиоактивни отпадъци и прогнози за бъдещите количества, включително тези от извеждане от експлоатация. Отчетът трябва ясно да показва местоположението и количеството на материала и нивото на опасност, както и произхода на отпадъците;
Изменение 128
Предложение за директива
Член 14 – точка 2
(2) концепции, планове и технически решения от генерирането до погребването;
(2) концепции, планове и технически решения от генерирането до съхраняването или погребването. Висок приоритет се дава на радиоактивни отпадъци и отработено гориво, използвани през минали периоди, във временни резервоари;
Изменение 104
Предложение за директива
Член 14 – точка 3
(3) концепции и планове за периода след затваряне на съоръжението за погребване, включително времето, през което се поддържа ведомствен контрол, и средствата, които се използват за запазване на познанията за съоръжението в дългосрочен план;
(3) концепции и планове за периода след затваряне на съоръжението за погребване, включително времето, през което се поддържа ведомствен контрол, и средствата, които се използват за гарантиране на наблюдението и поддръжката на съоръжението, както и за запазване на познанията за съоръжението в дългосрочен план;
Изменение 105
Предложение за директива
Член 14 – точка 7 a (нова)
(7а) описание на оценката на разходите, посочени в член 10, параграф 1а, буква а), и на методите, прилагани при изчисляването на съответните резерви;
Изменение 106
Предложение за директива
Член 14 – точка 8
(8) описание на действащата(ите) схема(и) за финансиране, която(ито) гарантира(т), че всички разходи по програмата могат да бъдат посрещнати в съответствие с предвидения график.
(8) описание на възможностите за избор, свързани със състава и управлението на заделените съгласно член 10, параграф 1а, буква б) активи, и действащата(ите) схема(и) за финансиране, която(ито) гарантира(т), че всички разходи по програмата могат да бъдат посрещнати в съответствие с предвидения график и при строго съблюдаване на принципа „замърсителят плаща“.
Изменение 107
Предложение за директива
Член 14 – точка 8 а (нова)
(8а) задължителна и подлежаща на проверка времева рамка за прилагане на националните програми и спазване на изискванията, посочени в точки 1−8 по-горе.
Изменение 108
Предложение за директива
Член 14 – точка 8 б (нова)
(8б) планове за образование и професионално обучение за поддържане и развитие на експертния опит и умения, необходими за управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.
Изменение 109
Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 a (нов)
(3а)  Комисията наблюдава спазването на времевите рамки, представени съгласно член 14, точка 8а за прилагането на националните програми на държавите-членки.
Изменение 110
Предложение за директива
Член 15 – параграф 4
(4)  Комисията ще взема под внимание разясненията на държавите-членки и напредъка по националните програми за управление на отпадъците при вземането на решение относно предоставянето на финансова или техническа помощ по Евратом за съоръжения или дейности за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци или при съставянето на становищата си за инвестиционни проекти в съответствие с член 43 от Договора за Евратом.
заличава се
Изменение 111
Предложение за директива
Член 16 – параграф 3
(3)  Най-малко веднъж на 10 години държавите-членки организират периодични самооценки на своите национална рамка, компетентен регулаторен орган, национална програма и прилагането Й. и отправят покана за международна партньорска проверка на националната рамка, орган и/или програма с цел постигане на високи стандарти в управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Резултатите от всички партньорски проверки се докладват на Комисията и на държавите-членки.
(3)  Най-малко веднъж на 10 години държавите-членки организират периодични самооценки на своите национална рамка, компетентен регулаторен орган, национална програма и прилагането й и отправят покана за международна партньорска проверка на националната рамка, орган и/или програма с цел постигане на високи стандарти в управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Резултатите от всички партньорски проверки се докладват на Комисията, която представя периодичен доклад на Европейския парламент и на Съвета, като разглежда в обобщен вид заключенията, направени в хода на партньорските проверки.
Изменение 138
Предложение за директива
Член 16 a (нов)
Член 16a

Повторна оценка

Не по-късно от две години след извършването на партньорски проверки от държавите-членки съгласно член 16, параграф 3, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, който разглежда една повторна оценка на концепцията за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, както и разпоредбите за износ, посочени в член 4, параграф 3. В частност въпросната повторна оценка отчита въпросите за обратимост и изваждане на отпадъците след поставянето им в площадка за погребване с оглед на научните развития и допълнителните научни познания в тази област. При необходимост докладът бива последван от преразглеждане на настоящата директива, за да се отразят най-новите технологически изследвания във връзка с управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Изменение 113
Предложение за директива
Член 17 – параграф 1
(1)  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съответствие с настоящата директива, в срок доТе незабавно информират Комисията за това. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.
(1)  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съответствие с настоящата директива, в срок до …*. Те незабавно информират Комисията за това. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.
*Две години след датата на влизане в сила на настоящата директива.
Правна информация - Политика за поверителност