Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0306(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0214/2011

Předložené texty :

A7-0214/2011

Rozpravy :

PV 22/06/2011 - 19
CRE 22/06/2011 - 19

Hlasování :

PV 23/06/2011 - 12.21
CRE 23/06/2011 - 12.21
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0295

Přijaté texty
PDF 691kWORD 428k
Čtvrtek, 23. června 2011 - Brusel
Bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem *
P7_TA(2011)0295A7-0214/2011

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2011 k návrhu směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem (KOM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0618),

–  s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, zejména na články 31 a 32, podle které Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0387/2010),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0214/2011),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a s článkem 106a Smlouvy o Euratomu odpovídajícím způsobem změnila;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  V čl. 2 písm. b) Smlouvy se stanoví vypracování jednotných bezpečnostních standardů pro ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva.
(1)  V čl. 2 písm. b) Smlouvy o Euratomu se stanoví vypracování jednotných bezpečnostních standardů pro ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Článek 30 Smlouvy uvádí, že se stanoví základní standardy ochrany zdraví obyvatelstva a pracovníků před nebezpečím ionizujícího záření.
(2)  Článek 30 Smlouvy o Euratomu uvádí, že se stanoví základní standardy ochrany zdraví obyvatelstva a pracovníků před nebezpečím ionizujícího záření.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Podle článku 37 Smlouvy musí členské státy Komisi poskytnout všeobecné údaje týkající se veškerých plánů na ukládání radioaktivního odpadu.
(3)  Podle článku 37 Smlouvy o Euratomu musí členské státy Komisi poskytnout všeobecné údaje týkající se veškerých plánů na ukládání radioaktivního odpadu.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 19891 upravuje zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
1 Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření22, se vztahuje na všechny činnosti, s nimiž je spojeno riziko vyplývající z ionizujícího záření vysílaného buď umělým zdrojem záření, anebo přírodním zdrojem záření v případech, kdy jsou nebo byly přírodní radionuklidy zpracovávány pro své radioaktivní, štěpné nebo množivé charakteristiky. Zahrnuje také povolené uvolňování materiálů, které při takových činnostech vznikají. Ustanovení uvedené směrnice byla doplněna upřesňujícími právními předpisy.
(4)  Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 199622stanoví základní bezpečnostní standardy. Tato směrnice se vztahuje na všechny činnosti, s nimiž je spojeno riziko vyplývající z ionizujícího záření vysílaného buď umělým zdrojem záření, anebo přírodním zdrojem záření v případech, kdy jsou nebo byly přírodní radionuklidy zpracovávány pro své radioaktivní, štěpné nebo množivé charakteristiky. Zahrnuje také povolené uvolňování materiálů, které při takových činnostech vznikají. Ustanovení uvedené směrnice byla doplněna upřesňujícími právními předpisy.
22 Úř. věst L 159, 29.6.1996, s. 1
22Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření (Úř. věst L 159, 29.6.1996, s. 1).
Pozměňovací návrh 131
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Jelikož ani Smlouva o Euratomu, ani SFEU Parlamentu neposkytují spolurozhodovací pravomoci v záležitostech spojených s atomovou energií, je zásadní, aby byl nalezen nový právní základ pro jakékoli budoucí právní předpisy pro oblast jaderné energie.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Tři bývalé kandidátské země EU, Litva, Slovensko a Bulharsko, provozovaly staré jaderné elektrárny sovětské konstrukce, které nemohly být hospodárným způsobem zmodernizovány v souladu s bezpečnostními standardy EU¨, v důsledku čehož byly tyto jaderné elektrárny odstaveny a následně vyřazeny z provozu.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)
(15b)  Vyřazení z provozu jaderných elektráren v těchto třech členských státech, pro ně představuje značnou finanční a ekonomickou zátěž, jež dotyčné členské státy nemohou nést v plné výši a Unie proto poskytla těmto členským státům finanční prostředky určené na úhradu části nákladů spojených s projekty souvisejícími s vyřazením těchto elektráren z provozu a s likvidací radioaktivního odpadu a na kompenzování ekonomických důsledků.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  V roce 2006 Mezinárodní agentura pro atomovou energii aktualizovala celý svůj soubor standardů a zveřejnila Základní bezpečnostní principy37, které byly spolufinancovány společenstvím Euratom, Agenturou pro jadernou energii OECD a dalšími mezinárodními organizacemi. Jak uvedly spolufinancující organizace, uplatnění Základních bezpečnostních principů usnadní uplatňování mezinárodních bezpečnostních standardů a přispěje k lepší soudržnosti ujednání mezi různými státy. Proto je žádoucí, aby všechny státy tyto principy dodržovaly a hájily. Proto je žádoucí, aby všechny státy tyto principy dodržovaly a hájily. Principy budou závazné pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, pokud jde o její provoz, a pro státy v souvislosti s činnostmi, na nichž se Mezinárodní agenturu pro atomovou energii podílí. Státy nebo financující organizace mohou přijmout zásady pro vlastní činnost podle svého uvážení.
(18)  V roce 2006 Mezinárodní agentura pro atomovou energii aktualizovala celý svůj soubor standardů a zveřejnila Základní bezpečnostní principy37, které byly společně vytvořeny společenstvím Euratom, Agenturou pro jadernou energii OECD a dalšími mezinárodními organizacemi. Jak uvedly spolufinancující organizace, uplatnění Základních bezpečnostních principů usnadní uplatňování mezinárodních bezpečnostních standardů a přispěje k většímu souladu mezi ujednáními v různých státech. Proto je žádoucí, aby všechny státy tyto principy dodržovaly a hájily. Principy budou závazné pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, pokud jde o její provoz, a pro státy v souvislosti s činnostmi, na nichž se Mezinárodní agentura pro atomovou energii podílí. Státy nebo financující organizace mohou přijmout zásady pro vlastní činnost podle svého uvážení.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)  Aarhuská úmluva ze dne 25. června 1998 o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí zajišťuje práva veřejnosti, přičemž smluvním stranám a veřejným orgánům ukládá povinnosti ohledně přístupu k informacím, účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, mezi něž patří i nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 b (nový)
(19b)  Mezinárodní organizace práce přijala úmluvu1 a doporučení2 o ochraně před zářením při veškeré činnosti, při níž jsou zaměstnanci v průběhu své práce vystaveni ionizujícímu záření, a požaduje, aby byla na základě současných poznatků přijata vhodná opatření k zajištění účinné ochrany pracovníků.
1 C115 Úmluva o ochraně pracovníků před ionizujícím zářením ze dne 22. 6. 1960.
2 R114 Doporučení o ochraně pracovníků před ionizujícím zářením ze dne 22. 6. 1960.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)
(22a)  Evropský parlament také prohlásil, že ve všech členských státech by měla mít všechna jaderná zařízení dostatek finančních prostředků na úhradu nákladů na vyřazení těchto zařízení z provozu, včetně nákladů spojených s nakládáním s odpadem, s cílem zachovat zásadu „znečišťovatel platí“ a vyhnout se čerpání státní pomoci, a vyzval Komisi, aby navrhla přesná vymezení týkající se použití finančních prostředků vyčleněných na vyřazení zařízení z provozu v každém členském státě a aby přitom zohlednila vyřazování zařízení z povozu i nakládání s výsledným radioaktivním odpadem, jeho úpravu a konečné uložení1.
1Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. listopadu 2005 o využívání finančních zdrojů určených na vyřazování jaderných elektráren z provozu (Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 117).
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
(23)  V Unii i ve světě roste pochopení potřeby odpovědného využívání jaderné energie zahrnujícího zejména jadernou bezpečnost a jaderné zabezpečení. V této souvislosti je třeba pro zajištění bezpečného, optimalizovaného a udržitelného využívání jaderné energie řešit otázku nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
(23)  V Unii i ve světě roste pochopení pro to, že je nutné zpřísnit pravidla jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení, zejména po nedávné vážné jaderné havárii v Japonsku. V této souvislosti je třeba pro zajištění bezpečného, optimalizovaného a udržitelného uskladnění, příp. uložení řešit závažnou otázku nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)
(23a)  V této souvislosti je třeba zdůraznit, že vyhořelé palivo je do značné míry obnovitelné. Recyklace vyhořelého paliva je proto jedním z hledisek, které je třeba brát společně s uložením konečného odpadu v úvahu.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25
(25)  Při provozu jaderných reaktorů také vzniká vyhořelé palivo. Každý členský stát může definovat svou politiku palivového cyklu, zda bude vyhořelé palivo považovat za cenný zdroj, který lze přepracovat, nebo se ho rozhodne uložit jako odpad. Bez ohledu na to, která varianta se zvolí, je nutné zvážit ukládání vysoce aktivního odpadu odděleného při přepracování nebo pocházejícího z vyhořelého paliva považovaného za odpad.
(25)  Při provozu jaderných reaktorů také vzniká vyhořelé palivo. Každý členský stát může definovat svou politiku palivového cyklu, zda bude vyhořelé palivo považovat za cenný zdroj, který lze přepracovat a recyklovat, nebo se ho rozhodne uložit jako odpad. Bez ohledu na to, která varianta se zvolí, je nutné zvážit ukládání vysoce aktivního odpadu odděleného při přepracování nebo pocházejícího z vyhořelého paliva považovaného za odpad.
Pozměňovací návrh 115
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)
(25a)  Vyhořelé palivo skladované v nádržích představuje další potenciální zdroj radioaktivity pro životní prostředí, zejména pokud chladicí nádrže již nejsou zakryté.
Pozměňovací návrh 132
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27
(27)  Radioaktivní odpad včetně vyhořelého paliva považovaného za odpad vyžaduje dlouhodobé zadržení a izolaci od osob a životního prostředí. S ohledem na jejich specifickou povahu (obsah radionuklidů) jsou nezbytná opatření na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření, mimo jiné jejich uložení v konečné fázi nakládání s nimi v odpovídajících úložištích. Skladování radioaktivního odpadu, včetně dlouhodobého skladování, je dočasným řešením, nikoli alternativou k jeho uložení.
(27)  Radioaktivní odpad včetně vyhořelého paliva považovaného za odpad vyžaduje vhodnou úpravu, dlouhodobé zadržení a izolaci od osob a životního prostředí. S ohledem na jejich specifickou povahu (obsah radionuklidů) jsou nezbytná opatření na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření, mimo jiné jejich uložení v konečné fázi nakládání s nimi v odpovídajících úložištích, která umožní opětovné vyzvednutí odpadu v souladu se zásadou reverzibility. Skladování radioaktivního odpadu, včetně dlouhodobého uložení, je dočasným řešením.
Pozměňovací návrh 133
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)
(27a)  Havárie ve Fukušimě jasně poukázala na nebezpečí spojené s ukládáním radioaktivního odpadu, přičemž k podobným haváriím by mohlo dojít i ve stávajících či v budoucích jaderných zařízeních v oblastech Unie a jejích sousedních zemích, které jsou ohroženy zemětřesením či tsunami, jako je tomu v Akkuyu v Turecku. Unie by měla přijmout veškerá odpovídající opatření s cílem zabránit ukládání radioaktivního odpadu v těchto oblastech.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
(28)  Tato opatření by měla být podpořena vnitrostátními klasifikačními systémy pro radioaktivní odpad, které by plně zohledňovaly specifické typy a vlastnosti radioaktivního odpadu. Přesná kritéria, podle nichž by se odpad zařazoval do určité třídy, budou záviset na specifické situaci dotyčného státu v souvislosti s povahou odpadu a s dostupnými či zvažovanými možnostmi jeho uložení.
(28)  Tato opatření by měla být podpořena vnitrostátními klasifikačními systémy pro radioaktivní odpad, které by plně zohledňovaly specifické typy a vlastnosti radioaktivního odpadu. Přesná kritéria, podle nichž by se odpad zařazoval do určité třídy, budou záviset na specifické situaci dotyčného státu v souvislosti s povahou odpadu a s dostupnými či zvažovanými možnostmi jeho uložení. Pro usnadnění komunikace a výměny informací mezi členskými státy a pro zajištění transparentnosti by ve vnitrostátním programu měl být klasifikační systém podrobně popsán.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29
(29)  Typickým řešením pro ukládání nízce a středně radioaktivního krátkodobého odpadu jsou podpovrchová úložiště. Po 30 letech výzkumu je mezi techniky široce uznávaným názorem, že nejbezpečnější a nejudržitelnější alternativou v konečné fázi nakládání s vysoce radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem považovaným za odpad je hloubkové geologické ukládání. Tento způsob ukládání odpadu je třeba rozvíjet.
(29)  Řešení pro ukládání nízce a středně radioaktivního krátkodobého odpadu jsou různá, od podpovrchových úložišť (v budovách, uložení těsně pod povrchem země nebo několik desítek metrů pod povrchem) až po nejmodernější způsoby uložení v geologických úložištích 70 až 100 m pod povrchem. Téměř všechen dlouhodobý nízce a středně radioaktivní odpad je ukládán. Po 30 letech výzkumu byla vědecky prokázána proveditelnost hloubkového geologického ukládání, čímž se potvrdilo, že tento způsob představuje bezpečnou a hospodárnou alternativu v konečné fázi nakládání s vysoce radioaktivním odpadem. Činnost realizovaná v rámci Technologické platformy pro ukládání radioaktivního odpadu do geologických úložišť by mohla v tomto směru umožnit přístup k odborným znalostem a technologii. Zkoumají se i další možnosti jako umělá skladovací zařízení na povrchu či v jeho blízkosti, ukládání na suché skalní podloží nebo ukládání v hloubkových vrtech (3 000 – 5 000 metrů hlubokých), včetně reverzibility tohoto postupu a opětovného vyzvednutí jaderného odpadu. Je třeba provést další průzkum všech těchto možností.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)
(29a)  Vzhledem k výzkumu v oblasti ukládání radioaktivního odpadu prostřednictvím transmutace, příp. dalších prostředků omezujících jeho radioaktivitu a poločas rozpadu, by mělo být rovněž zváženo uskladnění radioaktivního odpadu v hlubinných geologických úložištích s možností jeho opětovného vyzvednutí.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
(30)  I když je každý členský stát odpovědný za svou vlastní politiku upravující nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, tato politika musí respektovat příslušné Základní bezpečnostní principy stanovené Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Etickým závazkem každého členského státu je zabránit nepřiměřenému zatížení budoucích generací spojenému se současným vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a rovněž s odpady, které vzniknou po vyřazení stávajících jaderných zařízení z provozu.
(30)  I když je každý členský stát odpovědný za svou vlastní politiku upravující nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, tato politika musí nejen respektovat příslušné Základní bezpečnostní principy stanovené Mezinárodní agenturou pro atomovou energii, ale měla by rovněž stanovovat nejvyšší bezpečnostní normy odrážející nejmodernější postupy, pokud jde o regulační a operační úroveň a nejlepší dostupné technologie. Etickým závazkem každého členského státu je zabránit nepřiměřenému zatížení budoucích generací spojenému s dřívějším a se současným vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a rovněž s odpady, které vzniknou po vyřazení stávajících jaderných zařízení z provozu. Členské státy by proto měly vypracovat politiku vyřazování jaderných zařízení z provozu, která by zaručila, že zařízení budou demontována co nejbezpečněji a co nejdříve po svém uzavření.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31
(31)  Každý členský stát by měl nastavit vnitrostátní rámec pro odpovědné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, který zajistí provádění politických závazků a postupné přijímání rozhodnutí, pomocí příslušných právních předpisů, regulace a organizace s jasným vymezením odpovědnosti.
(31)  Každý členský stát by měl nastavit vnitrostátní rámec pro odpovědné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, který zaručí provádění politických závazků a postupné přijímání rozhodnutí v souladu s Aarhuskou úmluvou, pomocí příslušných právních předpisů, regulace a organizace s jasným vymezením odpovědnosti.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 a (nový)
(32a)  Členské státy by měly zajistit dostatek finančních prostředků pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a pro jejich ukládání.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32 b (nový)
(32b)  Je třeba vyčlenit další prostředky na projekty v oblasti energetiky, včetně budoucích projektů vyřazování jaderných elektráren z provozu a následných projektů týkajících se nakládání s odpady.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33
(33)  Je třeba nastavit vnitrostátní program s cílem zajistit převedení politických rozhodnutí do jasných ustanovení pro včasné provádění všech fází nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem od vzniku odpadu po jeho uložení. Tento program by měl zahrnovat všechny činnosti, které souvisí se shromažďováním, tříděním, zpracováním, úpravou, skladováním a ukládáním radioaktivních odpadů. Vnitrostátní program může být referenční dokument nebo soubor dokumentů.
(33)  Je třeba vytvořit vnitrostátní program s cílem zajistit převedení politických rozhodnutí do jasných ustanovení pro včasné provádění všech fází nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem od vzniku odpadu po jeho uložení. Tento program by měl zahrnovat všechny činnosti, které souvisí se shromažďováním, tříděním, zpracováním, úpravou, skladováním a ukládáním radioaktivních odpadů a vyhořelého paliva, a dodržovat zásady Aarhuské úmluvy. Vnitrostátní program může být referenční dokument nebo soubor dokumentů.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)
(34a)  Pracovníci v celém řetězci nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem musí být chráněni a kryti právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví bez ohledu na své pracovní zařazení nebo postavení a v rámci jakéhokoliv nástroje pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem musí být zohledněn dlouhodobý dopad na zdraví a bezpečnost pracovníků. Právní předpisy Unie a právní předpisy členských států týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vztahují i na pracovníky zapojené do nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a v případě nedodržení těchto právních předpisů musí následovat okamžité a přísné sankce.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35
(35)  Při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem je důležitá transparentnost. Ta by měla být zajištěna vyžadováním účinné informovanosti veřejnosti a poskytnutím příležitostí všem zúčastněným stranám zapojit se do rozhodovacích procesů.
(35)  Při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem je důležitá transparentnost, a proto je velmi důležité, aby veřejnost důvěřovala zásadám, jimiž se řídí bezpečnost úložišť, a programům týkajícím se nakládání s odpadem. Tato transparentnost by měla být zajištěna prostřednictvím účinné informovanosti veřejnosti a poskytnutím příležitostí všem zúčastněným stranám, místním a regionálním orgánům a veřejnosti zapojit se do rozhodovacích procesů.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36
(36)  Rozhodování by mohla usnadnit a zrychlit spolupráce mezi členskými státy a na mezinárodní úrovni díky přístupu k odborným znalostem a technologiím.
(36)  Rozhodování by mohla usnadnit a zrychlit spolupráce mezi členskými státy a na mezinárodní úrovni díky přístupu k vysoce kvalitním odborným znalostem a technologiím a k osvědčeným postupům.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37
(37)  Některé členské státy považují za možnou prospěšnou alternativu sdílení zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem včetně úložišť, pokud bude založeno na dohodě mezi dotčenými členskými státy.
(37)  Některé členské státy považují za možnou prospěšnou, bezpečnou a úspornou alternativu společné využívání zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem včetně úložišť, pokud bude založeno na dohodě mezi dotčenými zeměmi. V této souvislosti je důležité, aby nebyla porušena konkrétní ujednání jako např. již uzavřené dohody o vyhořelém palivu pocházejícím z výzkumných reaktorů. Tato směrnice by měla náležitě definovat nezbytné podmínky, jež mají být splněny před zahájením takových společných projektů.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39
(39)  Bezpečnostní dokumentace a odstupňovaný přístup by měly tvořit základ pro rozhodování související s vývojem, provozem a uzavřením úložiště a měly by umožnit zjištění oblastí nejistoty, na něž se musí zaměřit pozornost v zájmu lepšího pochopení aspektů ovlivňujících bezpečnost systému úložiště, včetně přírodních (geologických) a technických bariér, a jejich očekávaný vývoj v průběhu času. Bezpečnostní dokumentace by měla obsahovat nálezy z bezpečnostní analýzy a informace o robustnosti a spolehlivosti bezpečnostní analýzy a v ní uvedených předpokladů. Měl by tedy poskytovat soubor argumentů a důkazů dokládajících bezpečnost zařízení nebo činnosti související s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
(39)  Bezpečnostní dokumentace a odstupňovaný přístup by měly tvořit základ pro rozhodování související s vývojem, provozem a uzavřením úložiště a měly by umožnit zjištění oblastí nejistoty, na něž se musí zaměřit pozornost v zájmu lepšího pochopení aspektů ovlivňujících bezpečnost systému úložiště, včetně přírodních (geologických) a technických bariér, a její očekávaný vývoj v průběhu času. Bezpečnostní dokumentace by měla obsahovat výsledky bezpečnostní analýzy a informace o důkladnosti a spolehlivosti bezpečnostní analýzy a v ní uvedených předpokladů. Prokázání bezpečnosti by se proto mělo zakládat na souboru argumentů a důkazů dokládajících bezpečnost zařízení nebo činnosti související s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40
(40)  I když tato směrnice uznává, že ve vnitrostátních rámcích je nutné brát v úvahu všechna rizika spojená s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, nezahrnuje neradiologická rizika, která spadají do působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie.
(40)  I když tato směrnice uznává, že ve vnitrostátních rámcích je nutné brát v úvahu všechna rizika spojená s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, nezahrnuje neradiologická rizika s jinými než radiologickými dopady, která spadají do působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41
(41)  Zachování a další rozvíjení odborné způsobilosti a dovedností v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem jako nezbytný prvek zajištění vysoké úrovně bezpečnosti by mělo být založeno na kombinaci poučení z provozních zkušeností, vědeckého výzkumu a technologického vývoje a technické spolupráce mezi všemi zúčastněnými.
(41)  Zachování a další rozvíjení odborné způsobilosti a dovedností v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem jako nezbytný prvek zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnosti a transparentnosti by mělo být založeno na kombinaci poučení z provozních zkušeností, vědeckého výzkumu a technického vývoje a odborné spolupráce mezi všemi zúčastněnými.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 a (nový)
(42a)  V tomto ohledu by Skupina evropských regulačních orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG) mohla významným způsobem přispět k jednotnému provádění této směrnice, čímž by umožnila konzultace, výměnu osvědčených postupů a spolupráci vnitrostátních regulačních orgánů.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 b (nový)
(42b)  Tato směrnice by mohla být užitečným nástrojem, který by se měl brát v úvahu při ověřování toho, zda projekty čerpající dotace Unie v souvislosti s finanční či technickou pomocí v rámci Euratomu pro činnost a zařízení v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem zahrnují opatření nezbytná pro zajištění bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2
2.  Zajišťuje, aby členské státy přijaly vhodná vnitrostátní opatření pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem za účelem ochrany pracovníků obyvatelstva před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření.
(2)  Zajišťuje, aby členské státy přijaly vhodná vnitrostátní opatření pro zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem za účelem ochrany pracovníků, široké veřejnosti a přirozeného prostředí před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3
3.  Udržuje a podporuje informovanost a účast veřejnosti, pokud jde o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
(3)  Zajišťuje poskytování potřebných informací a účast veřejnosti v souvislosti s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 1. – odst. 4 a (nový)
(4a)  Tato směrnice stanovuje pro členské státy minimální standardy, členské státy však mohou zavést vyšší standardy nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – návětí
(1)  Tato směrnice se vztahuje na:
(1)  Aniž je dotčena směrnice 2009/71/Euratom, tato směrnice se vztahuje na:
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
a) všechny fáze nakládání s vyhořelým palivem, pokud toto vyhořelé palivo pochází z provozu civilních jaderných reaktorů nebo je s ním nakládáno v rámci civilní činnosti;
a) všechny fáze nakládání s vyhořelým palivem, pokud toto vyhořelé palivo pochází z provozu civilních jaderných reaktorů nebo je s ním nakládáno v rámci civilní činnosti na území EU, včetně vyhořelého paliva pocházejícího z vojenských obranných programů, pokud je toto palivo trvale přemístěno a je s ním nakládáno v rámci výlučně civilní činnosti;
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
b) všechny fáze nakládání s radioaktivním odpadem od jeho vzniku po uložení, pokud tento radioaktivní odpad pochází z civilní činnosti nebo je s ním nakládáno v rámci civilní činnosti.
b) všechny fáze nakládání s radioaktivním odpadem od jeho vzniku po uložení, pokud tento radioaktivní odpad pochází z civilní činnosti nebo je s ním nakládáno v rámci civilní činnosti na území EU;
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod -1 (nový)
(-1) „povoleným uvolňováním“ plánované a kontrolované uvolňování plynného nebo kapalného radioaktivního materiálu do životního prostředí po jeho vzniku v regulovaných jaderných zařízeních nebo při činnosti během běžného provozu v rámci omezení povolených příslušným dozorným orgánem a v souladu se zásadami a omezeními směrnice Rady 96/29/Euratom;
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 3
3. „ukládáním“ umístění vyhořelého paliva nebo radioaktivního odpadu na povolené úložiště bez úmyslu je znovu použít;
(3) „ukládáním“ potenciálně definitivní umístění vyhořelého paliva nebo radioaktivního odpadu na povolené úložiště s náležitým zohledněním zásady reverzibility;
Pozměňovací návrh 42 a 134
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 6
6. „radioaktivním odpadem“ radioaktivní materiál v plynném, kapalném nebo pevném skupenství, jehož další využití členský stát nebo fyzická nebo právnická osoba, jejíž rozhodnutí členský stát schválil, nepředpokládá a který jako radioaktivní odpad podléhá kontrole příslušného dozorného orgánu v souladu s právním a regulačním rámcem členského státu;
(6) „radioaktivním odpadem“ radioaktivní materiál v plynném, kapalném nebo pevném skupenství, včetně vyhořelého paliva a radioaktivních materiálů vzniklých v rámci přepracování, omezený na co nejmenší objem, který je z technologického hlediska možný, jehož další využití členský stát nebo fyzická nebo právnická osoba, jejíž rozhodnutí členský stát schválil, s ohledem na budoucí technický pokrok a rozvoj nepředpokládá a který jako radioaktivní odpad podléhá kontrole příslušného dozorného orgánu v souladu s právním a regulačním rámcem členského státu;
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 a (nový)
(9a) „umístěním“ zeměpisná oblast, v níž se nachází schválené zařízení, včetně úložiště vyhořelého paliva nebo radioaktivního odpadu, případně v níž se provádí schválená činnost;
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 b (nový)
(9b) „bezpečnostní analýzou“ systematický proces, který je prováděn v průběhu celého postupu projektování s cílem zajistit, aby navrhovaný projekt splňoval veškeré příslušné bezpečnostní požadavky, a který mimo jiné zahrnuje formální analýzu bezpečnosti;
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 c (nový)
(9c) „bezpečnostní dokumentací“ soubor argumentů a důkazů dokládajících bezpečnost zařízení nebo činnosti, který zahrnuje zjištění vyplývající z bezpečnostní analýzy a prohlášení o důvěryhodnosti těchto zjištění. V případě úložiště se bezpečnostní dokumentace může týkat pouze určité fáze jeho vývoje. V takových případech by se v bezpečnostní dokumentaci měla uznat existence oblastí nejistoty nebo jakýchkoli nevyřešených otázek a měly by se poskytnout pokyny pro práci s cílem vyřešit tyto otázky v budoucích fázích vývoje;
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 13
13. „skladováním“ přechovávání vyhořelého paliva nebo radioaktivního odpadu ve schváleném zařízení s úmyslem je znovu použít
(13) „skladováním“ dočasné přechovávání vyhořelého paliva nebo radioaktivního odpadu ve schváleném zařízení do jeho opětovného použití;
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
1.  Členské státy stanoví a udržují vnitrostátní politiku pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Státy nesou konečnou odpovědnost za bezpečné nakládání se svým vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
(1)  Členské státy stanoví a udržují vnitrostátní politiku pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Každý členský stát nese konečnou odpovědnost za bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, který vzniká na jeho území.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 1 a (nový)
(1a)  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní politika v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem byla realizována na základě dostatečně podložených a podrobně zdokumentovaných rozhodovacích postupů s ohledem na dlouhodobou bezpečnost.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – návětí
(2)  Členské státy zajistí, aby
(2)  Členské státy zajistí, aby byla jejich vnitrostátní politika založena na těchto zásadách:
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a
a) vytváření radioaktivního odpadu bylo omezeno na nejmenší možnou úroveň, a to jak ve smyslu aktivity, tak i objemu, pomocí konstrukčních opatření a postupů při provozu zařízení a jeho vyřazování z provozu, včetně recyklace a opětovného použití konvenčních materiálů;
a) vytváření radioaktivního odpadu je omezeno na nejmenší možnou úroveň v souladu se zásadou co nejnižší přiměřeně dosažitelné úrovně (ALARA - as low as reasonably achievable), a to jak ve smyslu aktivity, tak i objemu, pomocí konstrukčních opatření a postupů při provozu zařízení a jeho vyřazování z provozu, včetně přepracování a opětovného použití materiálů;
Pozměňovací návrh 121
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d
d) se s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nakládalo bezpečným způsobem i v dlouhodobém měřítku.
d) se s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nakládalo bezpečným způsobem, dokud představují hrozbu pro člověka a životní prostředí;
Pozměňovací návrh 122
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d a (nové)
da) se předešlo tomu, že pracovníci, veřejnost a životní prostředí budou vystaveni účinkům vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu.
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d b (nové)
db) jsou přijatá opatření k řešení budoucích zdravotních a environmentálních rizik u pracovníků a široké veřejnosti, u nichž došlo k expozici;
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d c (nové)
dc) náklady na nakládání s radioaktivním odpadem, včetně vyhořelého paliva, nesou subjekty, které tento odpad vytvořily;
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d d (nové)
dd) finanční rezervy na uložení odpadů, které musí původce odpadů poskytnout na pokrytí nákladů spojených s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem jsou spravovány ve státem kontrolovaných fondech s cílem zajistit jejich dostupnost v souvislosti s trvalým bezpečným uložením vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d e (nové)
de) příslušné vnitrostátní orgány jsou zapojeny do dohledu nad dostupností přiměřených finančních prostředků;
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d f (nové)
df) příslušné vnitrostátní parlamenty jsou zapojeny do dohledu nad dostupností přiměřených finančních prostředků.
Pozměňovací návrh 135
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)
(2a) vzhledem k tomu, že nádrže pro vyhořelé palivo jsou spojeny se značnými riziky, zejména jsou-li odkryté, musí být veškerý vyhořelý odpad přemístěn co nejdříve z nádrží do suchých skladů. V rámci tohoto procesu budou mít přednost nejstarší nádrže pro vyhořelé palivo.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 b (nový)
O všech těchto dohodách musí být informována Komise.

Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 3 a (nový)
(3a)  Členské státy se mohou dobrovolně rozhodnout, že ve spolupráci s jinými členskými státy zřídí společné nebo regionální úložiště s cílem využít geologické nebo technologické výhody určité lokality nebo společně nést finanční zátěž společného projektu.
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)
(3b)  Před zahájením takového projektu na základě mezivládní dohody zajistí dotyčné členské státy, aby tato iniciativa splňovala nezbytné požadavky, a to alespoň tyto:
a) ve všech dotčených členských státech je potřeba průběžně dbát o veřejnou přijatelnost a podporu ve všech fázích vývoje projektu a životnosti úložiště prostřednictvím zajištění přístupu k informacím a účasti veřejnosti na procesu konzultací;
b) je potřeba zajistit spolupráci mezi příslušnými dozornými orgány a vnitrostátními bezpečnostními orgány a jejich dohled; v každém příslušném členském státě je potřeba vypracovat bezpečnostní dokumentaci a podkladovou bezpečnostní analýzu, a to v průzkumné, výběrové a prováděcí fázi budování uričtého zařízení;
c) je potřeba dosáhnout dohody o otázkách ručení a o jasném přidělení odpovědnosti, přičemž každý členský stát bude nést konečnou odpovědnost za svůj vlastní radioaktivní odpad;
d) je potřeba schválit finanční opatření, jimiž se zaručí, že budou k dispozici finanční prostředky na celou dobu provozu úložiště, a to i na období po jeho uzavření, a také přiměřené lidské zdroje, na jejichž základě bude zajištěn dostatečný počet řádně kvalifikovaných zaměstnanců;
e) ve vnitrostátních programech dotčených členských států se vydá včasné oznámení o právním rámci, organizační struktuře a technických systémech a opatřeních, které prokáže, že plánované úložiště splňuje v jasně stanoveném časovém rámci požadavky stanovené touto směrnicí.
Pozměňovací návrh 136
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 c (nový)
(3c)  Za žádných okolností není dovoleno vyvážet radioaktivní odpad do zemí mimo EU; přeprava vyhořelého paliva do zemí mimo EU by měla být povolena pod podmínkou, že po recyklaci bude dovezen zpět do EU.
Pozměňovací návrh 124
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 d (nový)
(3d)  Veškerá zařízení na jaderný odpad v seizmicky aktivních regionech nebo pobřežních oblastech se značným rizikem vzestupu hladiny moře nebo vzniku vlny tsunami jsou zakázána.
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
a) vnitrostátní program provádění politiky pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem;
a) vnitrostátní program provádění politiky pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, jenž dodržuje zásadu subsidiarity a zajišťuje, aby všichni producenti radioaktivního odpadu měli přístup k bezpečnému úložišti radioaktivního odpadu za stejných podmínek;
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba) vnitrostátní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, vzdělávání a odbornou přípravu pracovníků;
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c
c) systém povolování činností a zařízení souvisejících s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, včetně zákazu provozování zařízení na nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, které nemá povolení;
c) systém povolování činností a zařízení souvisejících s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, včetně zákazu provozování zařízení na nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, které nemá povolení, a zajištění, aby s veškerým radioaktivním odpadem, bez ohledu na to, kdo jej vyprodukoval, bylo nakládáno stejně;
Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d
d) systém vhodného institucionálního dozoru, dozorových kontrol, dokumentace a podávání zpráv;
(d) systém vhodného institucionálního dozoru, dozorových kontrol, dokumentace a podávání zpráv a také nezbytné odborné přípravy pro pracovníky, kteří jsou do celého procesu zapojeni, za účelem zajištění a zachování jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)
ea) opatření zaručující dostatečné dlouhodobé finanční prostředky pro činnost a zařízení v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem;
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové)
fa) opatření s cílem zajistit, že financování potřebné pro účely nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a jeho umístění jsou stanoveny příslušným dozorným orgánem na základě transparentního postupu, který bude pravidelně přezkoumáván a v jehož průběhu budou probíhat pravidelné konzultace se všemi zúčastněnými stranami;
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1 – písm. f b (nové)
fb) výpočet všech nákladů vzniklých při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Informace poskytnuté v tomto ohledu musejí mj. obsahovat název orgánů, které nesou tyto náklady.
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2
2.  Členské státy zajistí, aby byl vnitrostátní rámec udržován a v případě potřeby zdokonalen, a to při zohlednění provozních zkušeností, poznatků získaných z bezpečnostní dokumentace, jak je uvedeno v článku 8, z vývoje technologie a výsledků výzkumu.
(2)  Členské státy zajistí, aby byl vnitrostátní rámec udržován a v případě potřeby zdokonalen, a to při zohlednění provozních zkušeností, poznatků získaných z bezpečnostní dokumentace, jak je uvedeno v článku 3 odst. 9c, z nejlepší dostupné technologie, zdravotních a bezpečnostních norem a výsledků výzkumu.
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 1 a (nový)
(1a)  Členské státy zajistí, aby jejich dozorné orgány podléhaly demokratické kontrole.
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 3 a (nový)
(3a)  Příslušný dozorový orgán bude mít pravomoci a zdroje na to, aby mohl pravidelně provádět hodnocení jaderné bezpečnosti, šetření a kontroly, a v případě potřeby přijímat vynucovací opatření v zařízeních, a to i během jejich vyřazování z provozu. Součástí těchto hodnocení musí být bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, včetně všech subdodavatelů, a také počet zaměstnanců a jejich odborná příprava.
Pozměňovací návrh 137
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 b (nový)
(3b)  Pokud se na základě hodnocení prokáže, že některé činnosti nejsou bezpečné, má příslušný regulační orgán pravomoc nařídit jejich ukončení. Tato a veškerá další hodnocení příslušného regulačního orgánu se zveřejňují;
Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby prvotní odpovědnost za bezpečnost při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem měl držitel povolení. Tuto odpovědnost nelze přenést.
(1)  Členské státy zajistí, aby prvotní odpovědnost za bezpečnost při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem měli držitelé povolení, jimž byla svěřena celková odpovědnost za vyhořelé palivo a radioaktivní odpad příslušným orgánem daného členského státu.
Pozměňovací návrh 130
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
(1a)  Členské státy zajistí, aby bezpečnostní dokumentace a podkladová bezpečnostní analýza byly zpracovány jako součást žádosti o povolení provozovat činnost v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem nebo spravovat úložiště na území EU a aby byly v průběhu činnosti nebo existence zařízení podle potřeby aktualizovány. Bezpečnostní dokumentace a podkladová bezpečnostní analýza zahrnují umístění, projekt, výstavbu, provoz nebo uzavření nádrží na vyhořelé palivo, zařízení pro jeho uskladnění a úložiště i otázku dlouhodobé bezpečnosti po uzavření, včetně pasivních prostředků, a popisují veškeré charakteristiky daného místa, pokud jde o bezpečnost, projekt zařízení, chladící nádrže pro dočasné uskladnění vyhořelého paliva (včetně pravidelných informací o množství vyhořelého paliva, které je tam uskladněno), vyřazování zařízení nebo jeho částí z provozu a řídící kontrolní opatření a regulační kontroly. Bezpečnostní dokumentace a podkladová bezpečnostní analýza zahrnují posouzení zdravotních a bezpečnostních rizik hrozících pracovníkům, včetně pracovníků subdodavatele, požadované úrovně dovedností a počtu zaměstnanců potřebných pro bezpečný provoz zařízení za všech okolností, aby bylo možné zasáhnout v případě havárie.
Bezpečnostní dokumentace a podpůrná bezpečnostní analýza dokládají úroveň poskytované ochrany a dávají příslušnému regulačnímu orgánu a dalším zúčastněným stranám záruku, že bezpečnostní požadavky budou splněny. Bezpečnostní dokumentace a podpůrná bezpečnostní analýza se předkládají ke schválení příslušnému regulačnímu orgánu.

Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)
(1b)  Členské státy zajistí, aby držitelé povolení podávali zprávu příslušnému dozornému orgánu, dalším příslušným kompetentním organizacím a aby umožnili široké veřejnosti přístup k informacím týkajícím se jejich činnosti či zařízení.
Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2
2.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od držitelů povolení vyžadoval, aby za dohledu příslušného dozorného orgánu pravidelně hodnotili, ověřovali a v přiměřeně dosažitelné míře trvale zvyšovali bezpečnost svých činností a zařízení systematickým a prokazatelným způsobem.
(2)  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od držitelů povolení vyžadoval, aby za dohledu příslušného dozorného orgánu pravidelně hodnotili, ověřovali a v přiměřeně dosažitelné míře trvale zvyšovali bezpečnost své činnosti– včetně bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a subdodavatelů a bezpečnosti svých zařízení systematickým a prokazatelným způsobem a v souladu s nejlepší dostupnou technologií. Držitelé povolení informují o výsledcích svých hodnocení příslušný dozorný orgán a další příslušné organizace, zástupce svých zaměstnanců, subdodavatele a širokou veřejnost.
Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
3.  Analýzy uvedené v odstavci 2 obsahují ověření toho, zda byla přijata opatření pro předcházení haváriím a zmírnění jejich následků, včetně ověření fyzických bariér a administrativních postupů držitele povolení týkajících se ochrany, která by musela selhat, aby byli pracovníci a obyvatelstvo významněohrožení ionizujícím zářením.
(3)  O činnosti uvedené v odstavci 2 je nutné podat formální informace příslušnému dozornému orgánu v rámci žádosti o povolení, které představují potřebné ujištění o bezpečnosti dané činnosti a obsahují ověření toho, zda byla přijata opatření pro předcházení haváriím a fyzickým útokům pro zmírnění jejich následků, včetně ověření fyzických bariér a administrativních postupů držitele povolení týkajících se ochrany, která by musela selhat, aby byli pracovníci, obyvatelstvo a životní prostředí ohroženi ionizujícím zářením.
Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4
4.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od držitelů povolení vyžadoval zavedení a provádění systémů řízení, ve kterých má bezpečnost požadovanou prioritu a které jsou pravidelně ověřovány příslušným dozorným orgánem.
(4)  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od držitelů povolení vyžadoval zavedení a provádění systémů řízení, ve kterých má bezpečnost a zabezpečení nejvyšší prioritu a které jsou pravidelně ověřovány příslušným dozorným orgánem a zástupci pracovníků se zvláštní odpovědností za bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.
Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5
5.  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od držitelů povolení vyžadoval, aby pro splnění svých povinností souvisejících s bezpečností při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem stanovených v odstavcích 1 až 4 zajistili a udržovali odpovídající finanční a lidské zdroje.
(5)  Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od držitelů povolení vyžadoval, aby pro splnění svých povinností souvisejících s bezpečností při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem stanovených v odstavcích 1 až 4 zajistili a udržovali odpovídající finanční a lidské zdroje, a to i v dlouhodobém měřítku.
Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 7. – odst. 5 a (nový)
(5a)  Členské státy zajistí, aby držitelé povolení informovali co nejdříve přeshraniční regionální a místní orgány o svých plánech na vybudování zařízení pro nakládání s odpadem, nachází-li se toto zařízení v takové vzdálenosti od státní hranice, že během jeho výstavby, provozu či po jeho opuštění nebo v případě havárie či mimořádné události související s tímto zařízením lze předpokládat přeshraniční vliv.
Pozměňovací návrh 146
Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)
Článek 7a

Označování a dokumentace

Členské státy zajistí, aby držitelé povolení označovali nádoby trvanlivým způsobem a dokumentovali nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem trvale dostupným způsobem. Dokumentace obsahuje shrnutí chemických, toxikologických a radiologických vlastností obsahu a údaj o tom, zda má pevné, kapalné nebo plynné skupenství.

Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Článek 8
Článek 8

vypouští se
Bezpečnostní dokumentace

(1)  Bezpečnostní dokumentace a podpůrná bezpečnostní analýza se zpracují jako součást žádosti o povolení pro dané zařízení nebo činnost. Podle potřeby jsou v průběhu vývoje zařízení nebo činnosti aktualizovány. Rozsah a podrobnost bezpečnostní dokumentace a bezpečnostní analýzy jsou úměrné složitosti činností a závažnosti nebezpečí, které zařízení nebo činnost představuje.
(2)  Bezpečnostní dokumentace a podpůrná bezpečnostní analýza zahrnují umístění, projekt, výstavbu a provoz zařízení a jeho vyřazení z provozu nebo uzavření úložiště; v této bezpečnostní dokumentaci se uvádějí standardy, které byly při analýze použity. Řeší také dlouhodobou bezpečnost po uzavření, zejména její zajištění pasivními prostředky v nejúplnější možné míře.
(3)  Bezpečnostní dokumentace zařízení popisuje všechny aspekty umístění významné pro bezpečnost, projekt zařízení a řídící regulační opatření a dozorové mechanismy. Bezpečnostní dokumentace a podpůrná bezpečnostní analýza dokládají zajištěnou úroveň ochrany a poskytují příslušnému dozornému orgánu a dalším zúčastněným stranám záruku, že bezpečnostní požadavky budou splněny.
(4)  Bezpečnostní dokumentace a podpůrná bezpečnostní analýza se předkládají ke schválení příslušnému dozornému orgánu.
Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)
Článek 8a

Vedení záznamů a sledování, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků

(1)  Členské státy vytvoří v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem systém vedení záznamů a sledování.
(2)  Členské státy zajistí, aby bylo na základě tohoto systému vedení záznamů a sledování možné stanovit místo a stav vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu při jejich produkci, použití, přepravě, skladování a ukládání.
(3)  Členské státy zajistí, aby informace o pracovnících, u nichž během práce došlo k expozici vyhořelému palivu nebo radioaktivnímu odpadu, uchoval držitel povolení nebo státní orgán tak, aby bylo možno dlouhodobě sledovat nemoci z povolání.
Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Článek 8 b (nový)
Článek 8b

Řízení a sankce

V souladu s obecnými zásadami zajistí členské státy v případě porušení povinností stanovených touto směrnicí uplatnění správních či soudních řízení a také sankcí, které budou účinné, odrazující a přiměřené s ohledem na závažnost tohoto porušení.

Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Článek 9
Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec zahrnoval opatření týkající se vzdělávání a odborné přípravy vyhovující potřebám všech stran odpovědných za nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem tak, aby byla zachována a dále rozvíjena nezbytná odborná způsobilost a dovednosti.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec zahrnoval opatření týkající se vzdělávání a pravidelné preventivní odborné přípravy vyhovující potřebám všech stran odpovědných za nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, tak aby byla zachována a dále rozvíjena nezbytná odborná vědecko-technická způsobilost a dovednosti a aby byly tyto poznatky dále šířeny, a to v souladu s vědecko-technickým pokrokem. Členské státy věnují zvláštní pozornost subjektům nepřímo zapojeným v rámci zařízení a zajistí, aby jim před nakládáním s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem bylo poskytnuto aktuální a vhodné vzdělávání a odborná příprava. Členské státy zajistí, aby byli držitelé povolení schopni uplatnit a financovat tato opatření s cílem zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech subjektů zapojených do tohoto procesu. Vzdělání a odborná příprava pracovníků musí odpovídat mezinárodně uznávaným standardům, aby se zvýšila celková odpovědnost za bezpečnost a zdraví v jaderném průmyslu. Členské státy rovněž zajistí, aby jejich vnitrostátní rámec zahrnoval opatření na podporu dalšího vědeckého výzkumu, pokud jde o stávající projekty v oblasti ukládání vyhořelého paliva.

Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Čl. 9. – odst. 1 a (nový)
Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní rámec zahrnoval programy na podporu výzkumu v oblasti snižování produkce radioaktivního odpadu a bezpečného nakládání s nim.

Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec zaručil dostupnost přiměřených finančních prostředků pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem podle potřeby při řádném zohlednění odpovědnosti producentů radioaktivních odpadů.

1.  Členské státy ve svém vnitrostátním rámci zajistí, aby byly k dispozici dostatečné finanční prostředky, které by pokryly veškeré náklady spojené s vyřazováním jaderných zařízení z provozu a s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, a tím v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ plně respektovaly odpovědnost producentů radioaktivních odpadů a zabránily, aby bylo nutné využívat státní pomoc.
Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 10. – odst. 1 a (nový)
(1a)  Členské státy zajistí, aby v souladu s postupy, o nichž se rozhodne na vnitrostátní úrovni:
a) bylo řádně provedeno posouzení nákladů na strategie nakládání s odpadem, zejména posouzení nákladů týkajících se realizace možností dlouhodobého nakládání s nízce, středně a vysoce radioaktivním odpadem s dlouhým poločasem rozpadu v závislosti na jeho vlastnostech. Tyto náklady budou zahrnovat především náklady na vyřazení jaderných zařízení z provozu a u zařízení pro nakládání s radioaktivním odpadem náklady na jejich definitivní uzavření, údržbu a sledování;
(b) byly vytvořeny rezervy na pokrytí nákladů uvedených pod písmenem a) a aby byla vyčleněna potřebná aktiva na výlučné krytí těchto rezerv;
c) se provádělo odpovídající sledování, zda rezervy a správa aktiv odpovídají nákladům uvedeným pod písmenem a), aby se zajistila jejich pravidelná úprava.
Pozměňovací návrh 89
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)
(1b)  Členské státy stanovují náklady na ukládání radioaktivního odpadu transparentně, zveřejňují je a každoročně provádějí jejich nové posouzení. V souladu s tím se provádí přehodnocení povinností ukládaných producentům radioaktivního odpadu.
Pozměňovací návrh 90
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 c (nový)
(1c)  Členské státy vytvoří nebo jmenují vnitrostátní orgán, který bude schopen zajistit odborné posouzení hospodaření s finančními prostředky a otázek týkajících se nákladů spojených s vyřazováním zařízení z provozu, jak je uvedeno v odstavci 1a. Tento orgán bude na přispěvatelích do fondů nezávislý.
Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 d (nový)
(1d)  Členské státy podávají pravidelně Komisi zprávu o závěrech řízení příslušného vnitrostátního orgánu za podmínek stanovených v článku 16.
Pozměňovací návrh 92
Návrh směrnice
Článek 11
Členské státy zajistí, aby byly zavedeny a prováděny vhodné programy zajištění kvality týkající se bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Členské státy zajistí, aby byly zavedeny a prováděny vhodné programy zajištění kvality týkající se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Pozměňovací návrh 127
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)
Členské státy zajistí, aby držitelé povolení nesli plnou odpovědnost vůči třetím stranám, co se týče jakékoli škody způsobené nehodami a dlouhodobým nakládáním s radioaktivním odpadem, včetně poškození suchozemského, vodního a mořského prostředí.

Pozměňovací návrh 93
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby informace týkající se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem byly dostupné pracovníkům a široké veřejnosti. V rámci této povinnosti musí být zajištěno, aby příslušný dozorný orgán informoval veřejnost v oblasti své působnosti. Informace se veřejnosti zpřístupní v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky a za podmínky, že to neohrozí jiné zájmy, například bezpečnostní, které byly uznány v rámci vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních závazků.
(1)  Členské státy zajistí, aby byly pravidelně poskytovány veškeré informace týkající se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, které jsou nezbytné k ochraně zdraví a zajištění bezpečnosti pracovníků a široké veřejnosti. V rámci této povinnosti musí být zajištěno, aby příslušný dozorný orgán informoval veřejnost v oblasti své působnosti. Informace se veřejnosti zpřístupní v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky, zejména s Aarhuskou úmluvou. Informace přímo související s bezpečností a ochranou zdraví pracovníků a veřejnosti (zejména radioaktivní a toxické emise a expozice emisím) musejí být zveřejněny bez ohledu na okolnosti.
Pozměňovací návrh 94
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)
(1a)  Členské státy zajistí, aby byly informace týkající se finančních zdrojů pro nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem uvedeným v článku 10 dostupné veřejnosti, přičemž bude řádně zohledněn podíl nákladů, který nesou producenti.
Pozměňovací návrh 95
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 b (nový)
(1b)  Členské státy zajistí, aby se přijímání veškerých rozhodnutí týkajících se míst, kde se zpracovává vyhořelé palivo a radioaktivní odpad a kde je s těmito látkami nakládáno, nacházejících se v blízkosti sousedních států účastnila i veřejnost a instituce dotyčných zemí.
Pozměňovací návrh 96
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2
2.  Členské státy zajistí, aby veřejnost dostala příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
vypouští se
Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)
Článek 12a

Veřejná účast

(1)  Členské státy zajistí, aby veřejnost dostala včasnou a skutečnou příležitost účastnit se přípravy nebo přepracování vnitrostátních programů týkajících se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, které musejí být vypracovány v souladu s článkem 13, a aby k nim měla po vypracování přístup. Programy umístí na veřejně přístupnou internetovou stránku.
(2)  Za tímto účelem členské státy zajistí, aby:
a) veřejnost byla informována o veškerých návrzích těchto programů nebo jejich změn či revizí, a to buď prostřednictvím veřejného oznámení, nebo jinými vhodnými prostředky jako například elektronickými médii, jsou-li k dispozici, a aby byly veřejnosti zpřístupněny náležité informace o těchto návrzích, mimo jiné také informace o právu účastnit se rozhodování a o příslušném orgánu, kterému je možné předkládat připomínky nebo dotazy;
b) veřejnost měla právo vyjádřit své připomínky a stanoviska před přijetím rozhodnutí o programech, dokud jsou všechny možnosti výběru ještě otevřené;
c) aby se při přijímání těchto rozhodnutí náležitě přihlíželo k výsledkům účasti veřejnosti;
d) po posouzení připomínek a stanovisek vyjádřených veřejností příslušný orgán vyvinul přiměřené úsilí a informoval veřejnost o přijatých rozhodnutích a o důvodech a úvahách, na nichž jsou tato rozhodnutí založena, včetně informací o postupu pro účast veřejnosti.
(3)  Členské státy určí, která část veřejnosti má právo účasti pro účely odstavce 2. Podrobné podmínky účasti veřejnosti podle tohoto článku stanoví členské státy tak, aby bylo veřejnosti umožněno se připravit a skutečně se zúčastnit. Je nutné stanovit přiměřené lhůty poskytující dostatek času pro jednotlivé fáze účasti veřejnosti, jež jsou stanoveny v tomto článku.
Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2
2.  Vnitrostátní programy jsou v souladu s ustanoveními článků 4 až 12.
(2)  Vnitrostátní programy jsou v souladu s ustanoveními článků 4 až 12a.
Pozměňovací návrh 99
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3
3.  Členské státy své vnitrostátní programy pravidelně přezkoumávají a aktualizují, přičemž případně zohlední vědeckotechnický pokrok.
(3)  Členské státy své vnitrostátní programy pravidelně přezkoumávají a aktualizují, přičemž případně zohlední vědeckotechnický pokrok, informace o zkušenostech s nakládáním s radioaktivním odpadem z jiných členských států a výsledky mezinárodních odborných hodnocení.
Pozměňovací návrh 100
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)
(3a)  Členské státy informují v co nejkratším termínu přeshraniční regionální a místní orgány o svých vnitrostátních programech, je-li pravděpodobné, že jejich provádění bude mít přeshraniční dopad.
Pozměňovací návrh 101
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 b (nový)
(3b)  Členské státy ve svých vnitrostátních programech jasně uvedou dostupné finanční prostředky pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
Pozměňovací návrh 102
Návrh směrnice
Čl. 14 – bod -1 (nový)
(-1) integrovaný, podrobný systém klasifikace radioaktivního odpadu, který by pokrýval všechny etapy nakládání s radioaktivním odpadem od jeho vzniku až po uložení;
Pozměňovací návrh 103
Návrh směrnice
Čl. 14 – bod 1
1. soupis veškerého vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu a odhad očekávaných budoucích množství, včetně odpadu vzniklého při vyřazování zařízení z provozu. V soupisu se jasně vyznačí umístění a množství materiálu a pomocí vhodné klasifikace i úroveň nebezpečí;
(1) na základě klasifikačního systému uvedeného v odstavci (-1) soupis veškerého vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu a odhad očekávaných budoucích množství, včetně odpadu vzniklého při vyřazování zařízení z provozu. V soupisu se jasně vyznačí umístění a množství materiálu i úroveň nebezpečí a také místo vzniku jaderného odpadu;
Pozměňovací návrh 128
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – bod 2
(2) koncepce, plány a technická řešení od vzniku odpadu po uložení;
(2) koncepce, plány a technická řešení od vzniku odpadu po uskladnění nebo uložení. Vysokou prioritou musí být historický radioaktivní odpad a vyhořelé palivo v meziskladech;
Pozměňovací návrh 104
Návrh směrnice
Čl. 14 – bod 3
3. koncepce a plány pro období po uzavření úložiště, včetně doby, po kterou bude zachován dohled úřadů a prostředků využitých pro zachování povědomí o úložišti v dlouhodobém horizontu;
(3) koncepce a plány pro období po uzavření úložiště, včetně doby, po kterou bude zachován dohled úřadů a prostředků využitých pro zajištění dohledu nad daným zařízením a jeho údržbou a pro zachování povědomí o úložišti v dlouhodobém horizontu;
Pozměňovací návrh 105
Návrh směrnice
Čl. 14 – bod 7 a (nový)
(7a) popis posouzení nákladů uvedených v čl. 10 odst. 1a písm. a) a metod použitých pro výpočet příslušných rezerv;
Pozměňovací návrh 106
Návrh směrnice
Čl. 14 – bod 8
8. popis platného finančního plánu nebo plánů, které zajistí, aby byly všechny náklady programu uhrazeny podle předem stanoveného rozvrhu.
(8) popis zvolených možností týkajících se složení a správy aktiv vyčleněných podle čl. 10 odst. 1a písm. b) a platného finančního plánu nebo plánů, které zajistí, aby byly všechny náklady programu uhrazeny podle předem stanoveného rozvrhu a zcela v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“;.
Pozměňovací návrh 107
Návrh směrnice
Čl. 14 – bod 8 a (nový)
(8a) závazný a ověřitelný časový rámec pro uplatnění vnitrostátních programů a dosažení souladu s požadavky dle výše uvedených bodů 1 až 8;
Pozměňovací návrh 108
Návrh směrnice
Čl. 14 – bod 8 b (nový)
(8b) plány vzdělávání a odborné přípravy pro zachování a rozvíjení odborných znalostí a dovedností pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.
Pozměňovací návrh 109
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)
(3a)  Komise bude sledovat dodržování časových rámců předložených v souladu s čl. 14 odst. 8a pro uplatnění vnitrostátních programů v členských státech.
Pozměňovací návrh 110
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4
4.  Při rozhodování o poskytnutí finanční nebo technické pomoci v rámci Euratomu na činnosti nebo zařízení související s nakládáním s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a rovněž při formulování svých názorů na investiční záměry podle článku 43 Smlouvy o Euratomu zohlední Komise vysvětlení poskytnutá členskými státy a pokrok při provádění jejich vnitrostátních programů v této oblasti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 111
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3
3.  Členské státy pravidelně, a to alespoň jednou za deset let, zajistí, aby bylo provedeno vlastní hodnocení jejich vnitrostátního rámce, příslušného dozorného orgánu, vnitrostátního programu a jeho provádění, a pozvou misi k provedení mezinárodního vzájemného hodnocení jejich vnitrostátního rámce, orgánu nebo programu s cílem zajistit, aby při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem bylo dosaženo vysokých standardů bezpečnosti. Výsledky vzájemných hodnocení se sdělí Komisi a členským státům.
3.  Členské státy pravidelně, a to alespoň jednou za deset let, zajistí, aby bylo provedeno vlastní hodnocení jejich vnitrostátního rámce, příslušného dozorného orgánu, vnitrostátního programu a jeho provádění, a pozvou misi k provedení mezinárodního odborného hodnocení jejich vnitrostátního rámce, orgánu nebo programu s cílem zajistit, aby při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem bylo dosaženo vysokých standardů bezpečnosti. Výsledky odborných hodnocení se sdělí Komisi, která předkládá Evropskému parlamentu a Radě pravidelně zprávu, v níž se souhrnně zabývá závěry dosaženými v průběhu odborných hodnocení.
Pozměňovací návrh 138
Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)
Článek 16a

Přehodnocení

Nejpozději do dvou let pro provedení vzájemného hodnocení členskými státy podle čl. 16 odst. 3 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, která se zaměří na přehodnocení koncepce nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a na ustanovení o vývozu uvedená v čl. 4 odst. 3. Toto přehodnocení zohlední zejména otázky reverzibility a možnosti opětovného vyjmutí odpadu po jeho umístění do úložiště, a to v souvislosti s pokrokem ve výzkumu a dalšími vědeckými poznatky v této oblasti. Po této zprávě bude případně následovat přezkum této směrnice, aby odpovídala nejnovějšímu technologickému výzkumu v oblasti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

Pozměňovací návrh 113
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1
1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do ….. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do …*. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
* Dva roky po vstupu této směrnice v platnost.
Právní upozornění - Ochrana soukromí