Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0306(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0214/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0214/2011

Συζήτηση :

PV 22/06/2011 - 19
CRE 22/06/2011 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2011 - 12.21
CRE 23/06/2011 - 12.21
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0295

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 676kWORD 450k
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες
Διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων *
P7_TA(2011)0295A7-0214/2011

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0618),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως τα άρθρα 31 και 32, με βάση τα οποία το Συμβούλιο κάλεσε σε διαβούλευση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (C7-0387/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0214/2011),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106, εδάφιο α της Συνθήκης Eυρατόμ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το άρθρο 2 παράγραφος β της Συνθήκης προβλέπει ότι πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφοι κανόνες ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του ευρέος κοινού.
(1)  Το άρθρο 2 παράγραφος β της Συνθήκης Ευρατόμ προβλέπει ότι πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφοι κανόνες ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του ευρέος κοινού.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το άρθρο 30 της Συνθήκης προβλέπει τη θέσπιση βασικών προτύπων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του ευρέος κοινού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες.
(2)  Το άρθρο 30 της Συνθήκης Ευρατόμ προβλέπει τη θέσπιση βασικών προτύπων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του ευρέος κοινού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Το άρθρο 37 της Συνθήκης απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν στην Επιτροπή γενικά δεδομένα για κάθε πρόγραμμα διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων.
(3)  Το άρθρο 37 της Συνθήκης Ευρατόμ απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν στην Επιτροπή γενικά δεδομένα για κάθε πρόγραμμα διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3a)  Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 19891 προβλέπει τη λήψη μέτρων για την προώθηση βελτιώσεων στον τομέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.
1 ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του ευρέος κοινού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες22 εφαρμόζεται σε όλες τις πρακτικές που συνεπάγονται κίνδυνο από ιονίζουσες ακτινοβολίες εκπεμπόμενες είτε από τεχνητή, είτε από φυσική πηγή ακτινοβολίας στην περίπτωση που γίνεται ή έχει γίνει επεξεργασία φυσικών ραδιονουκλεϊδίων λόγω των ραδιενεργών, σχάσιμων ή αναπαραγωγικών ιδιοτήτων τους. Επίσης καλύπτει τις εγκεκριμένες εκλύσεις υλικών που προκύπτουν από αυτές τις πρακτικές. Οι διατάξεις της οδηγίας έχουν συμπληρωθεί με πιο συγκεκριμένη νομοθεσία.
(4)  Η οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 199622καθορίζει τα βασικά πρότυπα ασφαλείας. Η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις πρακτικές που συνεπάγονται κίνδυνο από ιονίζουσες ακτινοβολίες εκπεμπόμενες είτε από τεχνητή, είτε από φυσική πηγή ακτινοβολίας στην περίπτωση που γίνεται ή έχει γίνει επεξεργασία φυσικών ραδιονουκλεϊδίων λόγω των ραδιενεργών, σχάσιμων ή αναπαραγωγικών ιδιοτήτων τους. Επίσης καλύπτει τις εγκεκριμένες εκλύσεις υλικών που προκύπτουν από αυτές τις πρακτικές. Οι διατάξεις της οδηγίας έχουν συμπληρωθεί με πιο συγκεκριμένη νομοθεσία.
22 ΕΕ L 159 της 29.06.96, σ. 1.
22Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (ΕΕ L 159, 29.06.96, σ. 1).
Τροπολογία 131
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Καθώς ούτε η Συνθήκη Ευρατόμ ούτε η ΣΛΕΕ παρέχουν στο Κοινοβούλιο εξουσίες συναπόφασης σε σχέση με ζητήματα πυρηνικής ενέργειας, είναι σημαντικό να βρεθεί νέα νομική βάση για οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15a)  Οι τρείς πρώην υποψήφιες προς ένταξη χώρες, Λιθουανία, Σλοβακία και Βουλγαρία, είχαν σε λειτουργία παλαιές πυρηνικές εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής σοβιετικού σχεδιασμού που δεν μπορούσαν να αναβαθμιστούν με οικονομικό τρόπο ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ· κατά συνέπεια, οι εγκαταστάσεις αυτές έκλεισαν και ακολούθως παροπλίσθηκαν.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)
(15β)  Ο παροπλισμός των πυρηνικών εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής αυτών των τριών κρατών μελών τους επέβαλε ένα σημαντικό χρηματοδοτικό και οικονομικό βάρος που δεν μπορούσαν να καλύψουν εξ ολοκλήρου και κατά συνέπεια η Ένωση παρείχε στα εν λόγω κράτη μέλη οικονομικούς πόρους προκειμένου να καλύψουν μέρος του κόστους παροπλισμού και των έργων διαχείρισης αποβλήτων και να αντισταθμίσουν τις οικονομικές συνέπειες.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Το 2006 ο ΔΟΑΕ επικαιροποίησε ολόκληρο το σύνολο των κανόνων του και εξέδωσε τις θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας με συγχορηγούς την Ευρατόμ, τον Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΑΣΑ (ΟΟΣΑ/ΝΕΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Όπως αναφέρουν οι συγχορηγοί οργανισμοί , η εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών ασφαλείας θα διευκολύνει την εφαρμογή διεθνών κανόνων ασφαλείας και θα επιφέρει υψηλότερη ομοιομορφία μεταξύ των ρυθμίσεων που ισχύουν σε διαφορετικά κράτη. Πρέπει επομένως όλα τα κράτη να σέβονται και να τηρούν αυτές τις αρχές. Οι αρχές αυτές θα είναι δεσμευτικές για τον ΔΟΑΕ όσον αφορά τη λειτουργία του και για τα κράτη όσον αφορά τη λειτουργία που επικουρείται από τον ΔΟΑΕ. Τα κράτη ή οι χορηγοί οργανισμοί μπορούν να εγκρίνουν τις αρχές, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, προκειμένου να τις εφαρμόζουν στις δικές τους δραστηριότητες.
(18)  Το 2006 ο ΔΟΑΕ επικαιροποίησε ολόκληρο το σύνολο των κανόνων του και εξέδωσε τις θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας που καταρτίσθηκαν από κοινού από την Ευρατόμ, τον Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΑΣΑ (ΟΟΣΑ/ΝΕΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Όπως αναφέρουν οι συγχορηγοί οργανισμοί , η εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών ασφαλείας θα διευκολύνει την εφαρμογή διεθνών κανόνων ασφαλείας και θα επιφέρει υψηλότερη ομοιομορφία μεταξύ των ρυθμίσεων που ισχύουν σε διαφορετικά κράτη. Πρέπει επομένως όλα τα κράτη να σέβονται και να τηρούν αυτές τις αρχές. Οι αρχές αυτές θα είναι δεσμευτικές για τον ΔΟΑΕ όσον αφορά τη λειτουργία του και για τα κράτη όσον αφορά τη λειτουργία που επικουρείται από τον ΔΟΑΕ. Τα κράτη ή οι χορηγοί οργανισμοί μπορούν να εγκρίνουν τις αρχές, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, προκειμένου να τις εφαρμόζουν στις δικές τους δραστηριότητες.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)  Η Σύμβαση του Aarhus της 25ης Ιουνίου 1998 για την Πρόσβαση στις Πληροφορίες, τη Συμμετοχή του Κοινού στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά Θέματα αναγνωρίζει στο κοινό δικαιώματα και επιβάλλει στα συμβαλλόμενα μέρη και στις δημόσιες αρχές υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού καθώς και σχετικά με την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη επί περιβαλλοντικών θεμάτων, όπου περιλαμβάνεται και η διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)
(19β)  Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ενέκρινε μια Σύμβαση1και μια Σύσταση2 για την Προστασία από την Ακτινοβολία, που ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες που συνεπάγονται έκθεση των εργαζομένων σε ιονίζουσα ακτινοβολία στη διάρκεια της εργασίας και απαιτούν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την επίτευξη της αποτελεσματικής προστασίας των εργαζομένων βάσει των διαθέσιμων γνώσεων.
1Σύμβαση C115 περί προστασίας των εργαζομένων από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες, εγκριθείσα στις 22 Ιουνίου 1960.
2Σύσταση R114 περί προστασίας των εργαζομένων από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες, εγκριθείσα στις 22 Ιουνίου 1960.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευκρίνισε επίσης πως σε όλα τα κράτη μέλη όλες οι πυρηνικές εταιρίες θα πρέπει να έχουν επαρκείς χρηματικούς πόρους διαθέσιμους για να καλύψουν το πλήρες κόστος του παροπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να τηρείται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να αποτρέπεται οποιαδήποτε προσφυγή σε κρατικές ενισχύσεις, ενώ κάλεσε επίσης την Επιτροπή να εκπονήσει ακριβείς ορισμούς ως προς τη χρήση οικονομικών πόρων προοριζόμενων για τον παροπλισμό σε καθένα από τα κράτη μέλη, ώστε να καλύπτονται ο παροπλισμός καθώς και η διαχείριση, συσκευασία και τελική διάθεση των παραγόμενων ραδιενεργών αποβλήτων1.
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 για τη χρήση οικονομικών πόρων προοριζόμενων για τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, (ΕΕ C 280 E, της 18.11.2006, σ. 117).
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Τόσο στην Ένωση όσο και παγκοσμίως αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη υπεύθυνης χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία να καλύπτει κυρίως την πυρηνική ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής, βέλτιστη και βιώσιμη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
(23)  Τόσο στην Ένωση όσο και παγκοσμίως, ιδίως μετά το πρόσφατο σοβαρό πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη ενίσχυσης των κανόνων σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αντιμετωπιστεί το κεφαλαιώδες ζήτημα της διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής, βέλτιστη και βιώσιμη αποθήκευση και/ή διάθεση.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)  Πρέπει να σημειωθεί εν προκειμένω ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των υλικών των αναλωμένων καυσίμων είναι ανακτήσιμο. Η ανακύκλωση των αναλωμένων καυσίμων συνιστά, συνεπώς, πτυχή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, παράλληλα με τη διάθεση των τελικών αποβλήτων.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η λειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων παράγει και αυτή αναλωμένα καύσιμα. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ορίσει την πολιτική του ως προς τον κύκλο ζωής των καυσίμων θεωρώντας τα αναλωμένα καύσιμα πολύτιμους πόρους που μπορούν να υποβληθούν σε επανεπεξεργασία ή αποφασίζοντας να προβεί στη διάθεσή τους ως αποβλήτων. Όποια επιλογή και αν γίνει, πρέπει να εξεταστεί η διάθεση των αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας που διαχωρίζονται κατά την επανεπεξεργασία ή των αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται απόβλητα.
(25)  Η λειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων παράγει και αυτή αναλωμένα καύσιμα. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ορίσει την πολιτική του ως προς τον κύκλο ζωής των καυσίμων θεωρώντας τα αναλωμένα καύσιμα πολύτιμους πόρους που μπορούν να υποβληθούν σε επανεπεξεργασία και ανακύκλωση ή αποφασίζοντας να προβεί στη διάθεσή τους ως αποβλήτων. Όποια επιλογή και αν γίνει, πρέπει να εξεταστεί η διάθεση των αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας που διαχωρίζονται κατά την επανεπεξεργασία ή των αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται απόβλητα.
Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25a)  Τα αναλωμένα καύσιμα που αποθηκεύονται σε δεξαμενές αντιπροσωπεύουν επιπρόσθετη δυνητική πηγή ραδιενέργειας στο περιβάλλον, πολύ δε περισσότερο που δεν καλύπτονται πλέον οι δεξαμενές ψύξης.
Τροπολογία {0>Amendment<}100{>Τροπολογία<0}132
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Τα ραδιενεργά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων και των αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται απόβλητα, απαιτούν περιορισμό και απομόνωση από τους ανθρώπους και το περιβάλλον διαβίωσής τους μακροπρόθεσμα. Λόγω της συγκεκριμένης φύσης τους, (περιεκτικότητα σε ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθμίσεις για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από την ιονίζουσα ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και της διάθεσης σε κατάλληλες εγκαταστάσεις η οποία πρέπει να αποτελεί το τελικό σημείο της διαχείρισής τους. Η αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης και της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, αποτελεί μια ενδιάμεση λύση, αλλά όχι εναλλακτική λύση της διάθεσης.
(27)  Τα ραδιενεργά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων και των αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται απόβλητα, απαιτούν την κατάλληλη μετατροπή, περιορισμό και απομόνωση από τους ανθρώπους και το περιβάλλον διαβίωσής τους μακροπρόθεσμα. Λόγω της συγκεκριμένης φύσης τους, (περιεκτικότητα σε ραδιονουκλεΐδια), απαιτούνται ρυθμίσεις για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από την ιονίζουσα ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης και της διάθεσης σε κατάλληλες εγκαταστάσεις η οποία πρέπει να αποτελεί το τελικό σημείο της διαχείρισής τους, με τη δυνατότητα της ανάκτησης βάσει της αρχής της αναστρεψιμότητας. Η αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης και της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, αποτελεί μια ενδιάμεση λύση.
Τροπολογία 133
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27α)  Το ατύχημα της Φουκουσίμα κατέδειξε σαφώς τους κινδύνους τους οποίους εγκυμονεί η διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων, αλλά παρόμοια ατυχήματα θα μπορούσαν να συμβούν και σε άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν ήδη ή πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία σε περιοχές της Ένωσης και σε γειτονικές της χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο σεισμικού και παλιρροϊκού κινδύνου όπως, για παράδειγμα, στο Akkuyu της Τουρκίας. Η Ένωση θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων σε τέτοιες περιοχές.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Αναμένεται ότι με ένα εθνικό καθεστώς ταξινόμησης ραδιενεργών αποβλήτων θα δοθεί στήριξη στις ανωτέρω ρυθμίσεις με πλήρη συνεκτίμηση των ιδιαίτερων τύπων και ιδιοτήτων των ραδιενεργών αποβλήτων. Τα επακριβή κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τα απόβλητα εντάσσονται σε συγκεκριμένη κλάση αποβλήτων θα εξαρτηθούν από την ιδιαίτερη κατάσταση του κράτους σε σχέση με τη φύση των αποβλήτων και τις διαθέσιμες ή υπό σκέψη επιλογές διάθεσης.
(28)  Αναμένεται ότι με ένα εθνικό καθεστώς ταξινόμησης ραδιενεργών αποβλήτων θα δοθεί στήριξη στις ανωτέρω ρυθμίσεις με πλήρη συνεκτίμηση των ιδιαίτερων τύπων και ιδιοτήτων των ραδιενεργών αποβλήτων. Τα επακριβή κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τα απόβλητα εντάσσονται σε συγκεκριμένη κλάση αποβλήτων θα εξαρτηθούν από την ιδιαίτερη κατάσταση του κράτους σε σχέση με τη φύση των αποβλήτων και τις διαθέσιμες ή υπό σκέψη επιλογές διάθεσης. Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, θα πρέπει στο εθνικό πρόγραμμα να περιγραφεί λεπτομερώς ένα σύστημα ταξινόμησης.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Συνήθως η διάθεση των βραχύβιων αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας ραδιενέργειας γίνεται κοντά στην επιφάνεια. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, είναι ευρέως αποδεκτή σε τεχνικό επίπεδο η άποψη ότι η διάθεση σε γεωλογικούς σχηματισμούς μεγάλου βάθους αποτελεί την ασφαλέστερη και βιωσιμότερη επιλογή ως τελικό σημείο της διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων και των αναλωμένων καυσίμων που θεωρούνται απόβλητα. Επομένως, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την εφαρμογή της διάθεσης.
(29)  Οι ιδέες για τη διάθεση των βραχύβιων αποβλήτων χαμηλής και μεσαίας ραδιενέργειας ξεκινούν από τη διάθεση κοντά στην επιφάνεια (σε κτίρια, κατόρυξη σε μικρό βάθος ή μερικές δεκάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια) και φτάνουν μέχρι την πλέον σύγχρονη τεχνική διάθεσης σε γεωλογικούς χώρους εναπόθεσης 70 έως 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Σχεδόν όλα τα μακρόβια απόβλητα χαμηλής και μεσαίας ραδιενέργειας αποθηκεύονται. Έπειτα από 30 έτη έρευνας, έχει αποδειχθεί σε επιστημονικό επίπεδο το εφικτό της διάθεσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς μεγάλου βάθους κι ότι αυτή μπορεί να αποτελεί μια ασφαλή και οικονομική επιλογή ως τελικό σημείο της διαχείρισης αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της «Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την Εφαρμογή Μεθόδων Γεωλογικής Διάθεσης των Ραδιενεργών Αποβλήτων» (IGD-TP) θα μπορούσαν να διευκολύνουν την πρόσβαση στη σχετική πραγματογνωμοσύνη και τεχνολογία. Διάφορες άλλες επιλογές είναι επίσης υπό μελέτη, όπως οι τεχνικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην επιφάνεια ή κοντά στην επιφάνεια, η διάθεση μέσα σε ξηρά πετρώματα ή η διάθεση σε βαθέα φρέατα (3000 έως 5000 μέτρων βάθους), συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αναστρεψιμότητας και δυνατότητας ανάκτησης. Επομένως, πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες για όλες τις επιλογές.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)
(29α)  Ενόψει της έρευνας για τη διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων μέσω της μεταστοιχείωσης ή άλλων μορφών μείωσης της έντασης της ακτινοβολίας και του χρόνου υποδιπλασιασμού, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η μακροπρόθεσμη αναστρέψιμη αποθήκευση των ραδιενεργών αποβλήτων σε γεωλογικούς σχηματισμούς μεγάλου βάθους.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Παρόλο που το κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την πολιτική του σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, η πολιτική αυτή πρέπει να σέβεται τις σχετικές θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας που έχει ορίσει ο ΔΟΑΕ. Αποτελεί ηθική υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους να αποφεύγει να δημιουργεί άσκοπες επιβαρύνσεις για τις μελλοντικές γενιές σε σχέση με τα υπάρχοντα αναλωμένα καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα, καθώς και με εκείνα που αναμένεται να προκύψουν από τον παροπλισμό υπαρχουσών πυρηνικών εγκαταστάσεων.
(30)  Παρόλο που το κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την πολιτική του σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, η πολιτική αυτή πρέπει όχι μόνο να σέβεται τις σχετικές θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας που έχει ορίσει ο ΔΟΑΕ αλλά και να επιβάλλει τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας που αντικατοπτρίζουν τελευταίας τεχνολογίας ρυθμιστικές και λειτουργικές πρακτικές κανονιστικού και πρακτικές βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας (ΒΔΤ). Αποτελεί ηθική υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους να αποφεύγει να δημιουργεί άσκοπες επιβαρύνσεις για τις μελλοντικές γενιές σε σχέση με τα παλαιά και υπάρχοντα αναλωμένα καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα, καθώς και με εκείνα που αναμένεται να προκύψουν από τον παροπλισμό υπαρχουσών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Θα πρέπει κατά συνέπεια να σχεδιάσουν τα κράτη μέλη μια πολιτική παροπλισμού που να εγγυάται τη διάλυση των εγκαταστάσεων κατά τον ασφαλέστερο τρόπο το νωρίτερο δυνατόν μετά το κλείσιμό τους.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)  Προκειμένου να γίνεται υπεύθυνη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, το κάθε κράτος μέλος πρέπει να δημιουργήσει ένα εθνικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την υλοποίηση πολιτικών δεσμεύσεων και σταδιακής λήψης αποφάσεων μέσω επαρκούς νομοθεσίας, ρύθμισης και οργάνωσης με σαφή κατανομή ευθυνών.
(31)  Προκειμένου να γίνεται υπεύθυνη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, το κάθε κράτος μέλος πρέπει να δημιουργήσει ένα εθνικό πλαίσιο που να εγγυάται την υλοποίηση πολιτικών δεσμεύσεων και σταδιακής λήψης αποφάσεων σύμφωνα με τη σύμβαση του Aarhus μέσω επαρκούς νομοθεσίας, ρύθμισης και οργάνωσης με σαφή κατανομή ευθυνών.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)
(32a)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για τη διαχείριση και αποθήκευση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)
(32β)  Πρέπει να διατεθούν κι άλλα κονδύλια για ενεργειακά έργα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μελλοντικών έργων παροπλισμού και, κατά συνέπεια, για έργα διαχείρισης αποβλήτων.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό πρόγραμμα που να διασφαλίζει τον μετασχηματισμό των πολιτικών αποφάσεων σε σαφείς διατάξεις για την έγκαιρη υλοποίηση όλων των βημάτων που περιλαμβάνονται στη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων από την παραγωγή έως τη διάθεση. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον χειρισμό, την προεπεξεργασία, την επεξεργασία, τη προετοιμασία, την αποθήκευση και τη διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων. Το εθνικό πρόγραμμα μπορεί να είναι ένα έγγραφο αναφοράς ή ένα σύνολο εγγράφων.
(33)  Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό πρόγραμμα που να διασφαλίζει τον μετασχηματισμό των πολιτικών αποφάσεων σε σαφείς διατάξεις για την έγκαιρη υλοποίηση όλων των βημάτων που περιλαμβάνονται στη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων από την παραγωγή έως τη διάθεση. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον χειρισμό, την προεπεξεργασία, την επεξεργασία, τη προετοιμασία, την αποθήκευση και τη διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων και πρέπει να συνάδει με τις αρχές της σύμβασης Aarhus. Το εθνικό πρόγραμμα μπορεί να είναι ένα έγγραφο αναφοράς ή ένα σύνολο εγγράφων.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)
(34a)  Οι εργαζόμενοι σε όλη την αλυσίδα της διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων πρέπει να προστατεύονται και να καλύπτονται από τη νομοθεσία τη σχετική με θέματα υγείας και ασφαλείας, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητά τους και το καθεστώς τους, οι δε μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε οιοδήποτε σύστημα διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Η νομοθεσία της Ένωσης και εκείνη των κρατών μελών που αφορά τα θέματα υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία καλύπτει επίσης τους εργαζόμενους που εμπλέκονται στη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, η δε μη συμμόρφωση προς την νομοθεσία αυτή πρέπει να επισύρει άμεσες και αυστηρές κυρώσεις.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Η διαφάνεια είναι σημαντική σε σχέση με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Αυτή πρέπει να διασφαλίζεται μέσω απαιτήσεων για την αποτελεσματική πληροφόρηση του κοινού και ευκαιριών για τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
(35)  Η διαφάνεια είναι σημαντική σε σχέση με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων και γι' αυτό έχει ζωτική σημασία το να υπάρχει εμπιστοσύνη από το κοινό απέναντι στις βασικές αρχές που διέπουν την ασφάλεια των τόπων εναπόθεσης και τα προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων. Αυτή πρέπει να διασφαλίζεται μέσω αποτελεσματικής πληροφόρησης του κοινού και ευκαιριών για τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και του κοινού, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και σε διεθνές επίπεδο, θα μπορούσε να διευκολύνει και να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων μέσω πρόσβασης σε εμπειρογνωμοσύνη και τεχνολογία.
(36)  Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και σε διεθνές επίπεδο, θα μπορούσε να διευκολύνει και να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων μέσω πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας εμπειρογνωμοσύνη και τεχνολογία, καθώς και σε βέλτιστες πρακτικές.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν πως η κοινή χρήση εγκαταστάσεων διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και εγκαταστάσεων διάθεσης, αποτελεί μια πιθανώς επωφελή επιλογή εφόσον βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών μελών.
(37)  Ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν πως η κοινή χρήση εγκαταστάσεων διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων και εγκαταστάσεων διάθεσης, αποτελεί μια πιθανώς επωφελή, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική επιλογή εφόσον βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών. Είναι σημαντικό εν προκειμένω να υπάρξει μέριμνα ώστε να μην παρακωλυθούν ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις, κυρίως οι προϋπάρχουσες συμφωνίες σχετικά με τα αναλωμένα καύσιμα ερευνητικών αντιδραστήρων. Η παρούσα Οδηγία θα πρέπει να ορίσει σωστά τις αναγκαίες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προτού εκκινήσουν τέτοια κοινά έργα.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Η μελέτη ασφαλείας και η κλιμακωτή προσέγγιση πρέπει να παρέχουν μια βάση για αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη, τη λειτουργία και το κλείσιμο μιας εγκατάστασης διάθεσης και πρέπει να επιτρέπουν τον εντοπισμό τομέων αβεβαιότητας όπου απαιτείται να εστιαστεί η προσοχή στην περαιτέρω βελτίωση της κατανόησης εκείνων των πτυχών που επηρεάζουν την ασφάλεια του συστήματος διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών (γεωλογικών) και τεχνητών φραγμών, και της αναμενόμενης εξέλιξής τους με την πάροδο του χρόνου. Η μελέτη ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει τα ευρήματα της αξιολόγησης ασφαλείας και των πληροφοριών για τη ορθότητα και την αξιοπιστία της αξιολόγησης ασφαλείας και των παραδοχών της. Επομένως πρέπει να παρέχει τα επιχειρήματα και τα στοιχεία εκείνα που υποστηρίζουν την ασφάλεια της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.
(39)  Η μελέτη ασφαλείας και η κλιμακωτή προσέγγιση πρέπει να παρέχουν μια βάση για αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη, τη λειτουργία και το κλείσιμο μιας εγκατάστασης διάθεσης και πρέπει να επιτρέπουν τον εντοπισμό τομέων αβεβαιότητας όπου απαιτείται να εστιαστεί η προσοχή στην περαιτέρω βελτίωση της κατανόησης εκείνων των πτυχών που επηρεάζουν την ασφάλεια του συστήματος διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών (γεωλογικών) και τεχνητών φραγμών, και της αναμενόμενης εξέλιξής τους με την πάροδο του χρόνου. Η μελέτη ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει τα ευρήματα της αξιολόγησης ασφαλείας και των πληροφοριών για τη ορθότητα και την αξιοπιστία της αξιολόγησης ασφαλείας και των παραδοχών της. Επομένως η απόδειξη της ασφάλειας θα πρέπει να βασίζεται στα επιχειρήματα και τα στοιχεία εκείνα που υποστηρίζουν την ασφάλεια της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Η παρούσα οδηγία, μολονότι αναγνωρίζει ότι στο εθνικό πλαίσιο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, δεν καλύπτει τους μη ακτινολογικούς κινδύνους, οι οποίοι εμπίπτουν στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(40)  Η παρούσα οδηγία, μολονότι αναγνωρίζει ότι στο εθνικό πλαίσιο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, δεν καλύπτει τους μη ακτινολογικούς κινδύνους με μη ακτινολογικές συνέπειες, οι οποίοι εμπίπτουν στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων ως ουσιώδους στοιχείου για την επίτευξη υψηλών επιπέδων ασφαλείας πρέπει να βασίζεται σε έναν συνδυασμό εκπαίδευσης μέσω επιχειρησιακής πείρας, επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς στην τεχνική συνεργασία όλων των φορέων.
(41)  Η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων ως ουσιώδους στοιχείου για την επίτευξη υψηλών επιπέδων προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, ασφαλείας και διαφάνειας, πρέπει να βασίζεται σε έναν συνδυασμό εκπαίδευσης μέσω επιχειρησιακής πείρας, επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς στην τεχνική συνεργασία όλων των φορέων.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)
(42a) επ' αυτού, η Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειαςn (ENSREG) θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας, διευκολύνοντας έτσι τις διαβουλεύσεις, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα)
(42β)  Η παρούσα Οδηγία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο κείμενο που θα λαμβάνεται υπόψη για να επαληθεύεται πως τα προγράμματα που λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο της οικονομικής ή τεχνικής βοήθειας της Ευρατόμ προς εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων ή ραδιενεργών αποβλήτων όντως προβλέπουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
(2)  Διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα θεσπίζουν κατάλληλες εθνικές ρυθμίσεις με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφαλείας όσον αφορά τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων για την προστασία των εργαζομένων και του ευρέος κοινού από κινδύνους που προκύπτουν από την ιονίζουσα ακτινοβολία.
(2)  Διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα θεσπίζουν κατάλληλες εθνικές ρυθμίσεις με σκοπό την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφαλείας όσον αφορά τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων για την προστασία των εργαζομένων, του ευρέος κοινού και του φυσικού περιβάλλοντος από κινδύνους που προκύπτουν από την ιονίζουσα ακτινοβολία.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
(3)  Διατηρεί και προωθεί την ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού όσον αφορά τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.
(3)  Διασφαλίζει την απαραίτητη ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού σε σχέση με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)
(4a)  Η παρούσα οδηγία θέτει ελάχιστα πρότυπα για τα κράτη μέλη, αν και τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να επιβάλουν υψηλότερα πρότυπα για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
(1)  Η παρούσα οδηγία ισχύει:
(1)  Με την επιφύλαξη της Οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ, η παρούσα οδηγία ισχύει:
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α) για όλα τα στάδια της διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων όταν το αναλωμένο καύσιμο προκύπτει από τη λειτουργία μη στρατιωτικών πυρηνικών αντιδραστήρων ή όταν η διαχείρισή του γίνεται στο πλαίσιο μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων.
α) για όλα τα στάδια της διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων όταν το αναλωμένο καύσιμο προκύπτει από τη λειτουργία μη στρατιωτικών πυρηνικών αντιδραστήρων ή όταν η διαχείρισή του γίνεται στο πλαίσιο μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην επικράτεια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αναλωμένων καυσίμων που προέρχονται από στρατιωτικά αμυντικά προγράμματα εάν και εφόσον η μόνιμη μεταβίβαση και διαχείριση αυτών των αναλωμένων καυσίμων γίνεται στο πλαίσιο αποκλειστικά μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β) για όλα τα στάδια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους, όταν τα ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν από μη στρατιωτικές δραστηριότητες ή όταν η διαχείρισή τους γίνεται στο πλαίσιο μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων.
β) για όλα τα στάδια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, από την παραγωγή έως και τη διάθεσή τους, όταν τα ραδιενεργά απόβλητα προκύπτουν από μη στρατιωτικές δραστηριότητες ή όταν η διαχείρισή τους γίνεται στο πλαίσιο μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην επικράτεια της ΕΕ.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος -1 (νέα)
(-1) ως «επιτρεπόμενη έκλυση» νοείται η προγραμματισμένη και ελεγχόμενη έκλυση αερίου ή υγρού ραδιενεργού υλικού στο περιβάλλον η οποία προέρχεται από ρυθμιζόμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις ή από δραστηριότητες στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας, εντός των ορίων που επιτρέπει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή και σε συμφωνία με τις βασικές αρχές και τους περιορισμούς της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ·
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
(3) ως «διάθεση» νοείται η τοποθέτηση αναλωμένου καυσίμου ή ραδιενεργών αποβλήτων σε μια εγκεκριμένη εγκατάσταση χωρίς πρόθεση επανάκτησης.
(3) ως «διάθεση» νοείται η κατά τρόπον πιθανώς οριστικό τοποθέτηση αναλωμένου καυσίμου ή ραδιενεργών αποβλήτων σε μια εγκεκριμένη εγκατάσταση με τη δέουσα προσοχή ως προς την αρχή της αναστρεψιμότητας.
Τροπολογίες 42 και 134
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6
(6) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά μορφή, των οποίων η περαιτέρω χρήση δεν προβλέπεται από το κράτος μέλος, ή από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου την απόφαση αποδέχεται το κράτος μέλος, και τα οποία ελέγχονται ως ραδιενεργά απόβλητα από αρμόδια ρυθμιστική αρχή βάσει του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου του κράτους μέλους.
(6) ως «ραδιενεργά απόβλητα» νοούνται ραδιενεργά υλικά σε αέρια, υγρή ή στερεά μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών υλικών που προέρχονται από επανεπεξεργασία, τα οποία μειώνονται στον ελάχιστο δυνατό όγκο από τεχνολογικής άποψης, των οποίων η περαιτέρω χρήση, λαμβανομένων υπόψη των μελλοντικών τεχνολογικών εξελίξεων και της προόδου δεν εξετάζεται ή δεν προβλέπεται από το κράτος μέλος, ή από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου την απόφαση αποδέχεται το κράτος μέλος, και τα οποία ελέγχονται ως ραδιενεργά απόβλητα από αρμόδια ρυθμιστική αρχή βάσει του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου του κράτους μέλους.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 α (νέα)
(9a) ως «τόπος» νοείται μια γεωγραφική περιοχή που περιέχει μια εγκεκριμένη εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εγκατάστασης διάθεσης αναλωμένων καυσίμων ή ραδιενεργών υλικών, ή μια εγκεκριμένη δραστηριότητα·
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 β (νέα)
(9β) ως «αξιολόγηση ασφαλείας» νοείται η συστηματική διεργασία που λαμβάνει χώρα κατά τη διεργασία σχεδιασμού προκειμένου να διασφαλιστεί ότι με τον προτεινόμενο σχεδιασμό τηρούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας, και που περιλαμβάνει την τυπική ανάλυση ασφαλείας, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτή·
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 γ (νέα)
(9γ) ως «μελέτη ασφαλείας» νοείται μια συλλογή στοιχείων και αποδείξεων που τεκμηριώνει την ασφάλεια μιας εγκατάστασης ή δραστηριότητας, και που περιλαμβάνει τα ευρήματα μιας αξιολόγησης ασφαλείας και μια δήλωση εμπιστοσύνης προς αυτά τα ευρήματα. Για μια εγκατάσταση διάθεσης, η μελέτη ασφαλείας μπορεί να αφορά ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μελέτη ασφαλείας οφείλει να αναγνωρίζει την ύπαρξη πεδίων αβεβαιότητας ή μη επιλυθέντων ζητημάτων και να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση αυτών των ζητημάτων σε μεταγενέστερες φάσεις ανάπτυξης·
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 13
(13) ως «αποθήκευση» νοείται η διατήρηση αναλωμένων καυσίμων ή ραδιενεργών αποβλήτων σε μια εγκεκριμένη εγκατάσταση με πρόθεση επανάκτησης.
(13) ως «αποθήκευση» νοείται η προσωρινή διατήρηση αναλωμένων καυσίμων ή ραδιενεργών αποβλήτων σε μια εγκεκριμένη εγκατάσταση εν αναμονή της επανάκτησής τους.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
(1)  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και διατηρούν εθνικές πολιτικές για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Έχουν την τελική ευθύνη για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων τους.
(1)  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και διατηρούν εθνικές πολιτικές για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Κάθε κράτος μέλος έχει την τελική ευθύνη για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στο έδαφός του.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
(1a)  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων μέσω μιας έγκυρης και τεκμηριωμένης σταδιακής διαδικασίας λήψης αποφάσεων που λαμβάνει υπόψη τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
(2)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:
(2)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές πολιτικές να βασίζονται στις εξής αρχές:
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α) η παραγωγή ραδιενεργών αποβλήτων να τηρείται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, τόσο ως προς τη δραστηριότητα όσο και ως προς τον όγκο, μέσω κατάλληλων μέτρων σχεδιασμού και πρακτικών λειτουργίας και παροπλισμού, που περιλαμβάνουν την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση συμβατικών υλικών,
α) η παραγωγή ραδιενεργών αποβλήτων να τηρείται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο τηρουμένης της αρχής για το κατώτερο ευλόγως εφικτό επίπεδο («ALARA»), τόσο ως προς τη δραστηριότητα όσο και ως προς τον όγκο, μέσω κατάλληλων μέτρων σχεδιασμού και πρακτικών λειτουργίας και παροπλισμού, που περιλαμβάνουν την επανεπεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση υλικών,
Τροπολογία 121
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ) να γίνεται με ασφάλεια η διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, ακόμη και μακροπρόθεσμα.
δ) να γίνεται με ασφάλεια η διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων για όσο διάστημα είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.
Τροπολογία 122
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα) να αποφεύγεται η έκθεση εργαζομένων, κοινού και περιβάλλοντος σε αναλωμένα καύσιμα και ραδιενεργά απόβλητα.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)
δβ) να ληφθούν μέτρα που να καλύπτουν τους μελλοντικούς υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους για τους εκτεθέντες εργαζομένους και για το ευρύ κοινό,
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)
δγ) τα έξοδα της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αναλωμένων καυσίμων, να βαρύνουν εκείνους που παράγουν αυτά τα απόβλητα,
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ δ (νέο)
δδ) τα χρηματοοικονομικά αποθέματα που οι παραγωγοί των αποβλήτων πρέπει να παρέχουν για την κάλυψη όλων των εξόδων που προκύπτουν από τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων να βρίσκονται υπό τη διαχείριση ενός ταμείου που θα ελέγχεται από το κράτος, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά θα διατίθενται για σκοπούς σχετιζόμενους με τη μόνιμη και ασφαλή διάθεση,
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ ε (νέο)
δε) να συμμετέχουν οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς στην επίβλεψη της διαθεσιμότητας των κατάλληλων οικονομικών πόρων.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ στ (νέο)
δστ) να συμμετέχουν τα εθνικά κοινοβούλια στην επίβλεψη της διαθεσιμότητας των κατάλληλων οικονομικών πόρων.
Τροπολογία 135
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)
(2α)  Δεδομένου ότι οι δεξαμενές αναλωμένων καυσίμων ενέχουν μεγάλους κινδύνους, πολλώ δε μάλλον όταν είναι ακάλυπτες, θα πρέπει κατά συνέπεια όλα τα αναλωμένα καύσιμα να απομακρύνονται από τις δεξαμενές και να αποθηκεύονται εν ξηρώ μόλις αυτό καταστεί δυνατό. Ως τμήμα της διαδικασίας αυτής, προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στην παλαιότερη από τις δεξαμενές αναλωμένων καυσίμων.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 β (νέο)
Όλες αυτές οι συμφωνίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)
(3a) τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν σε προαιρετική βάση να δημιουργήσουν, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, μια κοινή ή περιφερειακή εγκατάσταση οριστικής διάθεσης, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές γεωλογικές ή τεχνικές συνθήκες μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας και να μοιραστούν το οικονομικό βάρος του κοινού έργου.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)
(3β)  Προτού εκκινήσουν ένα τέτοιο έργο μέσω διακυβερνητικής συμφωνίας, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν ότι η πρωτοβουλία θα τηρεί τις αναγκαίες απαιτήσεις, καλύπτοντας τουλάχιστον τα εξής:
a) η αποδοχή από το κοινό και η υποστήριξη από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα προωθούνται συνεχώς σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης τελικής διάθεσης αποβλήτων μέσα από τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες και της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία της διαβούλευσης,
β) θα διασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εποπτικών φορέων και των εθνικών αρχών ασφαλείας και η εκ μέρους τους εποπτεία· η μελέτη ασφαλείας και οι υποστηρικτικές αξιολογήσεις ασφαλείας θα διενεργούνται σε καθένα από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καλύπτοντας τις φάσεις αναζήτησης χώρου, επιλογής και υλοποίησης της εγκατάστασης,
γ) θα υπάρχει συμφωνία ως προς τα ζητήματα ευθύνης και σαφής κατανομή ευθυνών, με το κάθε κράτος μέλος να έχει την ύστατη ευθύνη για τα δικά του ραδιενεργά απόβλητα,
δ) θα συμφωνηθούν οικονομικές διευθετήσεις που θα εγγυώνται ότι έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια για τον κύκλο ζωής της εγκατάστασης τελικής διάθεσης και για το διάστημα μετά το κλείσιμό της, καθώς και ότι υπάρχει διαθέσιμο το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, με επαρκή αριθμό σωστά εκπαιδευμένου προσωπικού,
ε) θα δημοσιεύεται στα εθνικά προγράμματα των ενδιαφερομένων κρατών μελών προηγούμενη κοινοποίηση του νομικού πλαισίου, της οργανωτικής δομής και των τεχνικών συστημάτων και διευθετήσεων που θα αποδεικνύουν ότι, εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση τελικής διάθεσης πληροί τις απαιτήσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 136
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 γ (νέα)
(3γ)  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εξαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων σε χώρες εκτός ΕΕ· η αποστολή αναλωμένων καυσίμων εκτός της ΕΕ θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο ότι τα καύσιμα αυτά θα επανεισάγονται στην ΕΕ αμέσως μετά την ανακύκλωση.
Τροπολογία 124
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 δ (νέα)
(3δ)  Απαγορεύεται η ύπαρξη εγκαταστάσεων πυρηνικών αποβλήτων σε σεισμογενείς ή παράκτιες περιοχές που εμφανίζουν σημαντικό κίνδυνο ανόδου της στάθμης της θάλασσας ή πιθανότητα εκδήλωσης τσουνάμι.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α) ένα εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής της πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων·
α) ένα εθνικό πρόγραμμα εφαρμογής της πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, με σεβασμό προς την αρχή της επικουρικότητας, που θα διασφαλίζει ότι όλοι οι παραγωγοί ραδιενεργών αποβλήτων έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων υπό τους ίδιους όρους,
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα) εθνικές απαιτήσεις για την υγεία και ασφάλεια, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων,
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ) ένα σύστημα αδειοδότησης για τις δραστηριότητες και εγκαταστάσεις διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει και την απαγόρευση της λειτουργίας μιας εγκατάστασης διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων η οποία δεν διαθέτει σχετική άδεια·
γ) ένα σύστημα αδειοδότησης για τις δραστηριότητες και εγκαταστάσεις διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει και την απαγόρευση της λειτουργίας μιας εγκατάστασης διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων η οποία δεν διαθέτει σχετική άδεια και εξασφαλίζει τη χωρίς διακρίσεις διαχείριση όλων των ραδιενεργών αποβλήτων, από οποιονδήποτε κι αν παράγονται,
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ) ένα σύστημα κατάλληλου θεσμικού ελέγχου, ρυθμιστικών επιθεωρήσεων, τεκμηρίωσης και υποβολής εκθέσεων·
δ) ένα σύστημα κατάλληλου θεσμικού ελέγχου, ρυθμιστικών επιθεωρήσεων, τεκμηρίωσης και υποβολής εκθέσεων, το οποίο προβλέπει επίσης την απαιτούμενη κατάρτιση για τους εργαζομένους που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία, προκειμένου να εξασφαλισθεί και να διατηρηθεί η εργασιακή τους ασφάλεια και υγεία,
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα) μέτρα για τη μακροπρόθεσμη διασφάλιση των κατάλληλων οικονομικών πόρων για δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων·
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στ α) μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση που απαιτείται για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων και για τη διάθεσή τους θα ορίζεται από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή με διαφανή διαδικασία που θα αναθεωρείται τακτικά και με τακτική διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων,
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ) υπολογισμό όλων των εξόδων που προκύπτουν από τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Τα στοιχεία που παρέχονται επ' αυτού πρέπει να προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, τους οργανισμούς που επωμίζονται τα έξοδα αυτά.
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
(2)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διατήρηση και βελτίωση του εθνικού πλαισίου κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρησιακή πείρα, τα διδάγματα που αποκτώνται από τις μελέτες ασφαλείας οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 8, την τεχνολογική ανάπτυξη και τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας.
(2)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διατήρηση και βελτίωση του εθνικού πλαισίου κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρησιακή πείρα, τα διδάγματα που αποκτώνται από τις μελέτες ασφαλείας οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 9γ) του άρθρου 3, τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (ΒΔΤ), τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας.
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)
(1a)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ρυθμιστικές αρχές τους να υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)
(3a)  Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή πρέπει να διαθέτει τις εξουσίες και τους πόρους για την τακτική διεξαγωγή αξιολογήσεων πυρηνικής ασφάλειας, ερευνών και ελέγχων και, όπου κρίνεται σκόπιμο, για τη λήψη μέτρων επιβολής στις εγκαταστάσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παροπλισμού. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν υπεργολάβων, καθώς και ο αριθμός των υπαλλήλων και η κατάρτιση, πρέπει να αποτελούν μέρος αυτών των αξιολογήσεων.
Τροπολογία 137
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)
(3β)  Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή πρέπει να διαθέτει την εξουσία να επιβάλλει την παύση ορισμένων δραστηριοτήτων όταν οι αξιολογήσεις έχουν καταδείξει ότι αυτές δεν είναι ασφαλείς. Οι ως άνω αξιολογήσεις, καθώς και όλες οι άλλες τις οποίες πραγματοποιεί η αρμόδια ρυθμιστική αρχή, δημοσιοποιούνται·
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
(1)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια της διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων να βαρύνει τον κάτοχο της άδειας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.
(1)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια της διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων να βαρύνει τους κατόχους της άδειας στους οποίους έχει ανατεθεί η συνολική ευθύνη για τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα από τη ρυθμιστική αρχή του οικείου κράτους μέλους.
Τροπολογία 130
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1α (νέα)
(1α)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την εκπόνηση μελέτης ασφαλείας και υποστηρικτικής εκτίμησης ασφαλείας στο πλαίσιο της αίτησης αδειοδότησης για την άσκηση δραστηριότητας διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων ή για τη λειτουργία εγκατάστασης διάθεσης ευρισκόμενης στο έδαφος της ΕΕ, και για την επικαιροποίησή τους όποτε χρειαστεί καθ' όλη την περίοδο άσκησης της δραστηριότητας ή ύπαρξης της εγκατάστασης. Η μελέτη ασφαλείας και οι υποστηρικτικές αξιολογήσεις ασφαλείας πρέπει να καλύπτουν τη χωροθέτηση, τη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία ή το κλείσιμο μιας δεξαμενής αναλωμένων καυσίμων, μιας εγκατάστασης αποθήκευσης ή μιας εγκατάστασης τελικής διάθεσης, καθώς και η μακροπρόθεσμη ασφάλεια μετά το κλείσιμο, συμπεριλαμβανομένων των παθητικών μέσων, πρέπει δε να περιγράφουν όλες τις πτυχές που αφορούν την ασφάλεια της εγκατάστασης, το σχεδιασμό της εγκατάστασης, τις δεξαμενές ψύξης για την ενδιάμεση αποθήκευση (συμπεριλαμβανομένων των τακτικών εκθέσεων για τις ποσότητες αναλωμένων καυσίμων που αυτές περιέχουν), τον παροπλισμό της εγκατάστασης ή τμημάτων της και τα διοικητικά μέτρα ελέγχου και τους κανονιστικούς ελέγχους. Η μελέτη ασφαλείας και η υποστηρικτική εκτίμηση ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων των υπεργολάβων, και των απαραίτητων επιπέδων δεξιοτήτων και προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορούν να γίνουν ενέργειες ακόμη και σε περίπτωση ατυχήματος.}
Η μελέτη ασφαλείας και η υποστηρικτική εκτίμηση ασφαλείας καταδεικνύουν το επίπεδο προστασίας που παρέχεται και διαβεβαιώνουν την αρμόδια ρυθμιστική αρχή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας. Η μελέτη ασφαλείας και η υποστηρικτική εκτίμηση ασφαλείας υποβάλλονται για έγκριση στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.}

Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)
(1β)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι αδειών να υποβάλλουν εκθέσεις στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή και στους άλλους σχετικούς αρμόδιους οργανισμούς, και να παρέχουν στο ευρύ κοινό πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητές τους ή τις εγκαταστάσεις τους.
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
(2)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να απαιτεί από τους κατόχους άδειας, υπό την εποπτεία της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, να προβαίνουν σε τακτικές αξιολογήσεις και επαληθεύσεις, καθώς και σε συνεχή βελτίωση, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, της ασφάλειας των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών τους με συστηματικό και ελεγχόμενο τρόπο.
(2)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να απαιτεί από τους κατόχους άδειας, υπό την εποπτεία της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, να προβαίνουν σε τακτικές αξιολογήσεις και επαληθεύσεις, καθώς και σε συνεχή βελτίωση, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, της ασφάλειας των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των υπεργολάβων και της ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους με συστηματικό και ελεγχόμενο τρόπο, σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (ΒΔΤ). Οι κάτοχοι άδειας υποβάλλουν εκθέσεις στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή και σε άλλους σχετικούς αρμόδιους οργανισμούς, στους εκπροσώπους των εργαζομένων τους, στους υπεργολάβους καθώς και στο ευρύ κοινό, σχετικά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών τους.
Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
(3)  Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν την επαλήθευση της εφαρμογής μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων και την άμβλυνση των συνεπειών των ατυχημάτων, με παράλληλη επαλήθευση των φυσικών φραγμάτων προστασίας και των διοικητικών διαδικασιών του κατόχου της άδειας, των οποίων η αστοχία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική έκθεση των εργαζομένων και του ευρέος κοινού σε ιονίζουσες ακτινοβολίες.
(3)  Οι ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επίσημων αιτήσεων προς την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, στο πλαίσιο της αίτησης αδειοδότησης, παρέχοντας τις απαιτούμενες βεβαιώσεις ως προς την ασφάλεια της δραστηριότητας και να περιλαμβάνουν την επαλήθευση της εφαρμογής μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων και πράξεων βίας και για την άμβλυνση των συνεπειών των ατυχημάτων και των πράξεων βίας, με παράλληλη επαλήθευση των φυσικών φραγμάτων προστασίας και των διοικητικών διαδικασιών του κατόχου της άδειας, των οποίων η αστοχία μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση των εργαζομένων, του ευρέος κοινού και του φυσικού περιβάλλοντος σε ιονίζουσες ακτινοβολίες.
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
(4)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να υποχρεώνει τους κατόχους άδειας να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης τα οποία να αποδίδουν τη δέουσα προτεραιότητα στην ασφάλεια και να επαληθεύονται τακτικά από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή.
(4)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να υποχρεώνει τους κατόχους άδειας να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης τα οποία να αποδίδουν την ύψιστη προτεραιότητα στην ακεραιότητα και ασφάλεια και να επαληθεύονται τακτικά από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή και τους εκπροσώπους των εργαζομένων που είναι εντεταλμένοι για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5
(5)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να υποχρεώνει τους κατόχους άδειας να προβλέπουν και να διατηρούν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά την ασφάλεια της διαχείρισης αναλωμένου καυσίμου και ραδιενεργών αποβλήτων, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 4.
(5)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να υποχρεώνει τους κατόχους άδειας να προβλέπουν και να διατηρούν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά την ασφάλεια της διαχείρισης αναλωμένου καυσίμου και ραδιενεργών αποβλήτων, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 1 έως 4.
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)
(5a)  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι άδειας ενημερώνουν το νωρίτερο δυνατό τις διασυνοριακές περιφερειακές και τοπικές αρχές για τα σχέδιά τους να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων εάν οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε τέτοια απόσταση από τα εθνικά σύνορα που είναι πιθανόν να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις κατά την ανέγερση ή τη λειτουργία τους, ή μετά την εγκατάλειψή τους, ή σε περίπτωση που σημειωθεί κάποιο ατύχημα ή περιστατικό σε σχέση με τις εγκαταστάσεις.
Τροπολογία 146
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)
Άρθρο 7α

Σήμανση και τεκμηρίωση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι των σχετικών αδειών μεριμνούν ώστε η σήμανση στις συσκευασίες και η τεκμηρίωση σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων παρέχεται σε μορφή ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει τη χημική, τοξικολογική και ραδιολογική σύσταση των αποθεμάτων καθώς και την κατάσταση αυτών, αν δηλαδή βρίσκονται σε στερεά, υγρή ή αέριο μορφή.}

Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8
Άρθρο 8

Διαγράφεται

Μελέτη ασφαλείας

(1)  Εκπονείται μια μελέτη ασφαλείας και μια υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας στο πλαίσιο της αίτησης αδειοδότησης για μια εγκατάσταση ή δραστηριότητα. Η μελέτη και η αξιολόγηση επικαιροποιούνται, κατά περίπτωση, κατά την εξέλιξη της εγκατάστασης ή της δραστηριότητας. Το εύρος και ο βαθμός λεπτομέρειας της μελέτης ασφαλείας και της αξιολόγησης ασφαλείας είναι ανάλογος της περιπλοκότητας των εργασιών και του μεγέθους των κινδύνων που σχετίζονται με την εν λόγω εγκατάσταση ή δραστηριότητα.
(2)  Η μελέτη ασφαλείας και η υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας καλύπτουν τη χωροθέτηση, τη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και τον παροπλισμό μιας εγκατάστασης ή το κλείσιμο μιας εγκατάστασης διάθεσης· στη μελέτη ασφαλείας ορίζονται τα πρότυπα που εφαρμόσθηκαν για την εν λόγω αξιολόγηση. Εξετάζεται η μακροπρόθεσμη ασφάλεια μετά το κλείσιμο, ιδίως δε ο τρόπος διασφάλισής της με παθητικά μέσα στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.
(3)  Η μελέτη ασφαλείας μιας εγκατάστασης περιγράφει όλες τις πτυχές του χώρου που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη μελέτη της εγκατάστασης, καθώς και τα διαχειριστικά μέτρα ελέγχου και τους ρυθμιστικούς ελέγχους. Η μελέτη ασφαλείας και η υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας καταδεικνύουν το επίπεδο προστασίας που παρέχεται και διαβεβαιώνουν την αρμόδια ρυθμιστική αρχή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας.
(4)  Η μελέτη ασφαλείας και η υποστηρικτική αξιολόγηση ασφαλείας υποβάλλονται για έγκριση στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή.
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)
Άρθρο 8α

Καταγραφή και ιχνηλάτηση, ιδίως όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

(1)  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα καταγραφής και ιχνηλάτησης στον τομέα της διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.
(2)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το σύστημα καταγραφής και ιχνηλάτησης να είναι σε θέση να προσδιορίζει τη θέση και τις συνθήκες παραγωγής, χρήσης, μεταφοράς, αποθήκευσης ή διάθεσης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.
(3)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα στοιχεία που αφορούν εργαζομένους που έχουν εκτεθεί σε αναλωμένα καύσιμα ή σε ραδιενεργά απόβλητα κατά την εργασία τους να αποθηκεύονται, είτε από τον κάτοχο αδείας είτε από κρατικό φορέα, ώστε να είναι δυνατή η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση οποιωνδήποτε νόσων συνδέονται με την εργασία.
Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 β (νέο)
Άρθρο 8β

Διαδικασίες και κυρώσεις

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε περίπτωση μη τήρησης κάποιας εκ των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία να εφαρμόζονται διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες και κυρώσεις, οι οποίες να είναι αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και ανάλογες με τη σοβαρότητα οποιασδήποτε παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που να καλύπτει τις ανάγκες όλων όσοι ευθύνονται για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, με σκοπό τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την παροχή εκπαίδευσης και τακτικής και προληπτικής κατάρτισης που να καλύπτει τις ανάγκες όλων όσων ευθύνονται για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, με σκοπό τη διατήρηση, την περαιτέρω ανάπτυξη και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται, αναλόγως της τεχνικής και επιστημονικής προόδου. Τα κράτη μέλη δίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους εμπλέκονται επιτόπου και μεριμνούν ώστε να τους δίδεται επικαιροποιημένη κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση πριν από την εκτέλεση των εργασιών διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι άδειας να μπορούν να εφαρμόζουν και να χρηματοδοτούν αυτές τις ρυθμίσεις, με σκοπό την προστασία της ασφάλειας και υγείας όλων των μερών που εμπλέκονται στη διαδικασία. Η εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ώστε να ενισχύει τη συνολική ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια στην πυρηνική βιομηχανία. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ομοίως ώστε να προβλέπονται ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο που θα προωθούν την περαιτέρω επιστημονική έρευνα σε σχέση με τα υφιστάμενα έργα διάθεσης.

Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – εδάφιο 1 α (νέα)
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το εθνικό πλαίσιο περιλαμβάνει προγράμματα για τη στήριξη της έρευνας στον τομέα της μείωσης της παραγωγής και της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.

Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το εθνικό πλαίσιο να εγγυάται τη διαθεσιμότητα επαρκών οικονομικών πόρων όταν αυτοί απαιτούνται για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη των παραγωγών ραδιενεργών αποβλήτων.

(1)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στο εθνικό πλαίσιο να υπάρχουν διαθέσιμοι επαρκείς οικονομικοί πόροι όποτε αυτοί απαιτούνται για την κάλυψη όλων των αναγκαίων δαπανών που σχετίζονται με τον παροπλισμό και τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, σεβόμενα έτσι πλήρως την ευθύνη των παραγωγών ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και χωρίς οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση.
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)
(1a)  Σύμφωνα με τις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:
a) να διενεργείται σωστά μια αξιολόγηση του κόστους που έχει σχέση με τις στρατηγικές διαχείρισης αποβλήτων και ειδικότερα μια αξιολόγηση του κόστους που έχει σχέση με την εφαρμογή μακροπρόθεσμων διαχειριστικών λύσεων για μακράς διάρκειας ζωής ραδιενεργά υλικά χαμηλού, μέσου και υψηλού επιπέδου, αναλόγως της φύσης τους. Στο κόστος αυτό θα πρέπει να περιληφθεί ειδικότερα το κόστος παροπλισμού των πυρηνικών εγκαταστάσεων και, ως προς τις εγκαταστάσεις διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, το κόστος του οριστικού κλεισίματος, της συντήρησης και της επίβλεψής τους,
β) να έχουν δημιουργηθεί αποθεματικά για να καλύψουν το κόστος που αναφέρεται στο ανωτέρω στοιχείο α) και να έχουν κρατηθεί τα αναγκαία στοιχεία ενεργητικού αποκλειστικά για την κάλυψη αυτών των αποθεματικών,
γ) να ελέγχεται επαρκώς εάν τα αποθέματα και η διαχείριση των μέσων επαρκούν για την κάλυψη του κόστους που αναφέρεται στο σημείο α), και ότι πραγματοποιούνται περιοδικές προσαρμογές.
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)
(1β)  Οι δαπάνες της διάθεσης καθορίζονται με διαφάνεια και δημοσιοποιούνται από τα κράτη μέλη και επαναξιολογούνται κάθε χρόνο. Οι υποχρεώσεις των παραγωγών ραδιενεργών αποβλήτων αναπροσαρμόζονται αναλόγως.
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 γ (νέα)
(1γ)  Τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν ή θα διορίσουν έναν εθνικό φορέα που θα είναι ικανός να παρέχει εκτιμήσεις εμπειρογνώμονα για θέματα διαχείρισης πιστώσεων και κόστους παροπλισμού, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1α. Ο εν λόγω φορέας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τους χρηματοδότες των πιστώσεων.
Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 δ (νέα)
(1δ)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών των αρμοδίων εθνικών φορέων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 16.
Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση και την υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.

(Η τροπολογία αυτή δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 127
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι άδειας να φέρουν πλήρη αστική ευθύνη σε σχέση με τυχόν ζημίες που προκαλούνται λόγω ατυχημάτων και μακροχρόνιας διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στο χερσαίο, το υδάτινο και το θαλάσσιο περιβάλλον.
Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
(1)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων για τους εργαζομένους και το ευρύ κοινό. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει και τη μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή στους τομείς της αρμοδιότητάς της. Η ενημέρωση του κοινού θα πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο άλλα συμφέροντα που αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία ή τις διεθνείς υποχρεώσεις, όπως, μεταξύ άλλων, η ασφάλεια.
(1)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα στοιχεία πληροφόρησης σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων που είναι απαραίτητα για την διασφάλιση της υγείας, της ακεραιότητας και της ασφάλειας των εργαζομένων και του κοινού να είναι διαθέσιμα σε τακτική βάση. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει και τη μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή στους τομείς της αρμοδιότητάς της. Η ενημέρωση του κοινού θα πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις, ιδίως τη Σύμβαση του Aarhus. Πληροφορίες που έχουν άμεση σχέση με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εκπομπές ραδιενεργών και τοξικών ουσιών και την έκθεση στις εκπομπές αυτές, πρέπει να δημοσιοποιούνται ανεξάρτητα από τις περιστάσεις.
Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)
(1a)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για το κοινό σχετικά με οικονομικούς πόρους για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 10, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το ποσοστό κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι παραγωγοί.
Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)
(1β)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε όλες τις αποφάσεις σχετικά με τους χώρους και τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων που βρίσκονται κοντά σε γειτονικές χώρες να συμμετέχουν το κοινό και τα θεσμικά όργανα των εν λόγω χωρών.
Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
(2)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται στο κοινό ευκαιρίες για ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.
Διαγράφεται

Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)
Άρθρο 12α

Συμμετοχή του κοινού

(1)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να προσφέρονται στα μέλη του κοινού εγκαίρως δυνατότητες αποτελεσματικής συμμετοχής στην προπαρασκευή ή την αναθεώρηση εθνικών προγραμμάτων διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων που πρέπει να καταρτισθούν δυνάμει του άρθρου 13, τα δε μέλη του κοινού πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά ευθύς μόλις καταρτίζονται. Τα κράτη μέλη τοποθετούν τα σχέδια και τα προγράμματα σε ιστοχώρο στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό.
(2)  Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:
a) το κοινό να ενημερώνεται, είτε με ανακοινώσεις είτε με άλλα πρόσφορα μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτά είναι διαθέσιμα, για κάθε πρόταση που αφορά τέτοια σχέδια ή προγράμματα ή την τροποποίηση ή αναθεώρησή τους, και για να τίθενται οι πληροφορίες για τις εν λόγω προτάσεις στη διάθεση του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σχετικά με την αρμόδια αρχή στην οποία μπορούν να υποβάλλονται τυχόν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις,
β)τα μέλη του κοινού να δικαιούνται να εκφράζουν σχόλια και απόψεις όταν όλες οι εναλλακτικές λύσεις είναι ανοικτές πριν από τη λήψη των αποφάσεων για τα προγράμματα,
γ) για τη λήψη αυτών των αποφάσεων, να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα της συμμετοχής του κοινού,
δ) να καταβάλλει η αρμόδια αρχή, αφού έχει πρώτα εξετάσει τα σχόλια και τις απόψεις του κοινού, εύλογες προσπάθειες για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τις ληφθείσες αποφάσεις και τους λόγους και τα σκεπτικά επί των οποίων βασίζονται, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για τη διαδικασία συμμετοχής του κοινού.
(3)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να προσδιορίζουν τα μέλη του κοινού που δικαιούται να συμμετάσχει για τους σκοπούς της παραγράφου 2. Οι λεπτομερείς διευθετήσεις για τη συμμετοχή του κοινού δυνάμει του παρόντος άρθρου θα καθορισθούν από τα κράτη μέλη κατά τρόπο που να επιτρέπει στο κοινό την αποτελεσματική προπαρασκευή και συμμετοχή του. Θα προβλέπονται εύλογα χρονικά πλαίσια που να παρέχουν επαρκή χρόνο για καθένα από τα διαφορετικά στάδια συμμετοχής του κοινού τα οποία απαιτούνται από το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
(2)  Τα εθνικά προγράμματα συνάδουν με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 12.
(2)  Τα εθνικά προγράμματα συνάδουν με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 12α.
Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
(3)  Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και επικαιροποιούν τακτικά τα εθνικά τους προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και επιστημονική πρόοδο, κατά περίπτωση.
(3)  Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και επικαιροποιούν τακτικά τα εθνικά τους προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και επιστημονική πρόοδο, κατά περίπτωση, και ενσωματώνοντας στοιχεία προερχόμενα από τις εμπειρίες άλλων κρατών μελών από τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς και τα αποτελέσματα διεθνών αξιολογήσεων από ομοτίμους.
Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)
(3a)  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το νωρίτερο δυνατόν τις διασυνοριακές περιφερειακές και τοπικές αρχές για τα εθνικά τους προγράμματα, εάν η εφαρμογή τους πιθανόν να έχει διασυνοριακές επιπτώσεις.
Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 β (νέα)
(3β)  Στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων, τα κράτη μέλη οφείλουν να αναφέρουν ευκρινώς τους οικονομικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.
Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο -1 (νέο)
-1) ένα ενιαίο λεπτομερές σύστημα ταξινόμησης των ραδιενεργών αποβλήτων που να καλύπτει όλες τις φάσεις διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων, από την παραγωγή μέχρι την τελική διάθεσή τους·
Τροπολογία 103
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 1
(1) έναν κατάλογο όλων των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς και προβλέψεις για μελλοντικές ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από παροπλισμό. Ο κατάλογος αναφέρει σαφώς την τοποθεσία και την ποσότητα του υλικού και, μέσω ενδεδειγμένης κατάταξης, το επίπεδο κινδύνου·
1) βάσει του προβλεπόμενου στο ανωτέρω σημείο (-1) συστήματος ταξινόμησης, έναν κατάλογο όλων των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς και προβλέψεις για μελλοντικές ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από παροπλισμό. Ο κατάλογος αναφέρει σαφώς την τοποθεσία και την ποσότητα του υλικού και το επίπεδο κινδύνου καθώς και την πηγή των αποβλήτων·
Τροπολογία 128
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 2
(2) ιδέες, σχέδια και τεχνικές λύσεις, από την παραγωγή έως τη διάθεση·
(2) ιδέες, σχέδια και τεχνικές λύσεις, από την παραγωγή έως τη διάθεση· απόλυτη προτεραιότητα έχουν τα ιστορικά ραδιενεργά απόβλητα και αναλωμένα καύσιμα που βρίσκονται σε δεξαμενές ενδιάμεσης αποθήκευσης·
Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 3
(3) ιδέες και σχέδια για την περίοδο μετά το κλείσιμο μιας εγκατάστασης διάθεσης, που περιλαμβάνουν και τον χρόνο κατά τον οποίον ασκούνται οι θεσμικοί έλεγχοι, καθώς και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση της γνώσης της εγκατάστασης μακροπρόθεσμα·
3) ιδέες και σχέδια για την περίοδο μετά το κλείσιμο μιας εγκατάστασης διάθεσης, που περιλαμβάνουν και τον χρόνο κατά τον οποίον ασκούνται οι θεσμικοί έλεγχοι, καθώς και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της επίβλεψης και της συντήρησης της εγκατάστασης και για τη διατήρηση της γνώσης της εγκατάστασης μακροπρόθεσμα·
Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 7 α (νέα)
7a) μια περιγραφή της προβλεπόμενης στο στοιχείο α) του άρθρου 10 παράγραφος (1α) αξιολόγησης του κόστους και των μεθόδων που ακολουθούνται για τον υπολογισμό των αντίστοιχων αποθεμάτων·
Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 8
(8) περιγραφή του σχεδίου(ων) χρηματοδότησης που ισχύει(ουν) προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη όλων των δαπανών του προγράμματος σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα.
8) περιγραφή των επιλογών ως προς τη σύνθεση και τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού που κρατούνται βάσει του στοιχείου β) του άρθρου 10 παράγραφος (1α) και του σχεδίου(σχεδίων) χρηματοδότησης που ισχύει(ισχύουν) προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη όλων των δαπανών του προγράμματος σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα και με αυστηρή τήρηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»·
Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 8 α (νέα)
8a) ένα δεσμευτικό και επαληθεύσιμο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων και τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που προβλέπουν τα σημεία 1 έως 8 ανωτέρω·
Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – σημείο 8 β (νέα)
8β) σχέδια εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης και των δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.
Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)
(3a)  Η Επιτροπή επιβλέπει τη συμμόρφωση προς τα χρονοδιαγράμματα που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 14, σημείο 8α, για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών.
Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
(4)  Όταν αποφασίζει για την παροχή οικονομικής ή τεχνικής βοήθειας Ευρατόμ για εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, ή όταν διατυπώνει τις απόψεις της για επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 43 της συνθήκης Ευρατόμ, η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τις διευκρινίσεις και την πρόοδο των κρατών μελών ως προς τα εθνικά προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων.
Διαγράφεται

Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
(3)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διενέργεια περιοδικών, τουλάχιστον ανά δέκα έτη, αξιολογήσεων του εθνικού πλαισίου τους, της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής τους, καθώς και του εθνικού προγράμματός τους και της υλοποίησής του, και ζητούν τη διενέργεια διεθνούς αξιολόγησης από ομοτίμους του εθνικού πλαισίου, της αρχής ή/και του προγράμματός τους με σκοπό την επίτευξη υψηλών κανόνων κατά τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα οποιασδήποτε αξιολόγησης από ομοτίμους προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.
(3)  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διενέργεια περιοδικών, τουλάχιστον ανά δέκα έτη, αξιολογήσεων του εθνικού πλαισίου τους, της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής τους, καθώς και του εθνικού προγράμματός τους και της υλοποίησής του, και ζητούν τη διενέργεια διεθνούς αξιολόγησης από ομοτίμους του εθνικού πλαισίου, της αρχής ή/και του προγράμματός τους με σκοπό την επίτευξη υψηλών κανόνων κατά τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα οποιασδήποτε αξιολόγησης από ομοτίμους προς την Επιτροπή η οποία οφείλει να υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όπου θα καλύπτονται συνολικά τα πορίσματα που εξήχθησαν στη διάρκεια των αξιολογήσεων από ομοτίμους.
Τροπολογία 138
Πρόταση οδηγίας
Παράγραφος 16 α (νέα)
Άρθρο 16 α

Επαναξιολόγηση

Η Επιτροπή, το αργότερο δύο έτη μετά τις επιθεωρήσεις από ομοτίμους στα κράτη μέλη, δυνάμει των οριζομένων στο άρθρο 16, παράγραφος 3, οφείλει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο που να εστιάζει σε μια επαναξιολόγηση της έννοιας της διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων και των διατάξεων για τις εξαγωγές που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3. Η επαναξιολόγηση αυτή πρέπει να εξετάσει ιδίως τα ζητήματα της αναστρεψιμότητας και της ανακτησιμότητας των αποβλήτων από τη στιγμή που τοποθετούνται σε χώρο διάθεσης, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στον χώρο της έρευνας και των περαιτέρω επιστημονικών γνώσεων στο εν λόγω πεδίο. Η έκθεση πρέπει να συνοδεύεται, εάν χρειαστεί, από αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να συνυπολογιστούν οι τελευταίες τεχνολογικές έρευνες στο θέμα της διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.

Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
(1)  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την ... Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Τα μέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αναφορά αυτή.
(1)  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την ...*. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Τα μέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αναφορά αυτή.
*Δύο έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας οδηγίας.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου