Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0306(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0214/2011

Teksty złożone :

A7-0214/2011

Debaty :

PV 22/06/2011 - 19
CRE 22/06/2011 - 19

Głosowanie :

PV 23/06/2011 - 12.21
CRE 23/06/2011 - 12.21
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0295

Teksty przyjęte
PDF 697kWORD 456k
Czwartek, 23 czerwca 2011 r. - Bruksela
Wypalone paliwo jądrowe i odpady promieniotwórcze *
P7_TA(2011)0295A7-0214/2011

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0618),

–  uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 31 i 32, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0387/2010),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0214/2011),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły
(1)  W art. 2 lit. b) Traktatu przewiduje się utworzenie jednolitych norm bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia pracowników i ludności.
(1)  W art. 2 lit. b) Traktatu Euratom przewiduje się utworzenie jednolitych norm bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia pracowników i ludności.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły
(2)  W art. 30 Traktatu przewiduje się ustanowienie podstawowych norm ochrony zdrowia pracowników i ludności przed niebezpieczeństwem promieniowania jonizującego.
(2)  W art. 30 Traktatu Euratom przewiduje się ustanowienie podstawowych norm ochrony zdrowia pracowników i ludności przed niebezpieczeństwem promieniowania jonizującego.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły
(3)  W art. 37 Traktatu nakłada się na państwa członkowskie wymóg udostępniania Komisji ogólnych danych dotyczących każdego planu składowania odpadów promieniotwórczych.
(3)  W art. 37 Traktatu Euratom nakłada się na państwa członkowskie wymóg udostępniania Komisji ogólnych danych dotyczących każdego planu składowania odpadów promieniotwórczych.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)
(3a)  Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r.1 przewiduje wprowadzenie środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy.
1Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły
(4)  Dyrektywę Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego22 stosuje się do każdej działalności, która wiąże się z ryzykiem promieniowania jonizującego emanującego ze sztucznego źródła lub ze źródła naturalnego promieniowania w przypadkach, gdy naturalne radionuklidy są lub zostały przetworzone z uwagi na ich właściwości promieniotwórcze, rozszczepialne lub paliworodne. Obejmuje ona również zatwierdzone uwolnienia materiałów pochodzących z tego rodzaju działalności. Przepisy tej dyrektywy zostały uzupełnione bardziej szczegółowymi przepisami.
(4)  Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r.22ustanawia podstawowe normy bezpieczeństwa. Dyrektywę tę stosuje się do każdej działalności, która wiąże się z ryzykiem promieniowania jonizującego emanującego ze sztucznego źródła lub ze źródła naturalnego promieniowania w przypadkach, gdy naturalne radionuklidy są lub zostały przetworzone z uwagi na ich właściwości promieniotwórcze, rozszczepialne lub paliworodne. Obejmuje ona również zatwierdzone uwolnienia materiałów pochodzących z tego rodzaju działalności. Przepisy tej dyrektywy zostały uzupełnione bardziej szczegółowymi przepisami.
22Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1
22Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1).
Poprawka 131
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)
4a.  W związku z tym, że ani traktat Euratom, ani TFUE nie przyznają Parlamentowi uprawnień współdecyzji w kwestiach jądrowych, zasadnicze znaczenie ma wybór nowej podstawy prawnej dla wszelkich przyszłych aktów ustawodawczych w tej dziedzinie.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)
(15a)  W trzech byłych krajach kandydujących do UE: Litwie, Słowacji i Bułgarii działały stare elektrownie jądrowe wybudowane według projektu radzieckiego, których nie można było w sposób ekonomicznie zasadny unowocześnić, tak aby spełniały one normy bezpieczeństwa UE; w rezultacie elektrownie te zostały zamknięte, a następnie zlikwidowane.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 b preambuły (nowy)
(15b)  Likwidacja elektrowni jądrowych w tych trzech państwach członkowskich była dla nich znacznym obciążeniem finansowym i gospodarczym, którego nie były w stanie w pełni ponieść, dlatego też Unia przewidziała przekazanie tym państwom członkowskim środków finansowych na pokrycie części kosztów likwidacji elektrowni i wdrażania projektów gospodarowania odpadami oraz na zrekompensowanie niekorzystnych konsekwencji gospodarczych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły
(18)  W 2006 r. MAEA zaktualizowała cały swój zbiór norm i opublikowała podstawowe zasady bezpieczeństwa37, które były sponsorowane wspólnie przez Euratom, OECD/NEA i inne organizacje międzynarodowe. Wspólne organizacje sponsorujące oświadczyły, że stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa ułatwi stosowanie międzynarodowych norm bezpieczeństwa, a także zapewni większą spójność pomiędzy uzgodnieniami poszczególnych państw. W związku z tym jest rzeczą niezbędną, aby wszystkie państwa przestrzegały tych zasad i zalecały je. Zasady będą wiążące dla MAEA w odniesieniu do jej działalności oraz dla państw w odniesieniu do działań realizowanych przy wsparciu MAEA. Państwa lub organizacje sponsorujące mogą przyjąć omawiane zasady według własnego uznania w celu zastosowania w zakresie swoich własnych działań.
(18)  W 2006 r. MAEA zaktualizowała cały swój zbiór norm i opublikowała podstawowe zasady bezpieczeństwa37, które były opracowane wspólnie przez Euratom, OECD/NEA i inne organizacje międzynarodowe. Wspólne organizacje sponsorujące oświadczyły, że stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa ułatwi stosowanie międzynarodowych norm bezpieczeństwa, a także zapewni większą spójność pomiędzy uzgodnieniami poszczególnych państw. W związku z tym jest rzeczą niezbędną, aby wszystkie państwa przestrzegały tych zasad i popierały je. Zasady będą wiążące dla MAEA w odniesieniu do jej działalności oraz dla państw w odniesieniu do działań realizowanych przy wsparciu MAEA. Państwa lub organizacje sponsorujące mogą przyjąć omawiane zasady według własnego uznania w celu zastosowania w zakresie swoich własnych działań.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)
(19a)  Konwencja z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska przyznaje społeczeństwu prawa oraz nakłada na strony tej konwencji i władze publiczne obowiązki związane z dostępem do informacji i udziałem społeczeństwa oraz dostępem do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, w tym również w odniesieniu do postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 b preambuły (nowy)
(19b)  Międzynarodowa Organizacja Pracy przyjęła konwencję1 oraz zalecenie2 w sprawie ochrony przed promieniowaniem mające zastosowanie do wszelkich działań grożących narażeniem pracowników przy wykonywaniu pracy na działanie promieniowania jonizującego i wymaga podjęcia odpowiednich działań na rzecz zapewnienia skutecznej ochrony pracowników w świetle aktualnego stanu wiedzy.
1Konwencja C115 dotycząca ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjęta dnia 22 czerwca 1960 r.
2Zalecenie R114 dotyczące ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjęte dnia 22 czerwca 1960 r.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)
(22a)  Parlament Europejski stwierdził również, że we wszystkich państwach członkowskich obiekty jądrowe powinny dysponować środkami finansowymi pozwalającymi pokryć wszelkie koszty likwidacji, w tym koszty postępowania z odpadami, w celu przestrzegania zasady „zanieczyszczający płaci” oraz uniknięcia wszelkich form pomocy państwa, a także wezwał Komisję do opracowania precyzyjnych definicji dotyczących wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na likwidację w każdym państwie członkowskim, biorąc pod uwagę samą likwidację, jak również postępowanie z powstałymi odpadami promieniotwórczymi, ich kondycjonowanie oraz ostateczne składowanie1.
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie wykorzystywania zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jądrowych (Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, s. 117).
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły
(23)  W Unii i na całym świecie coraz częściej uznawana jest konieczność odpowiedzialnego korzystania z energii jądrowej, co dotyczy zwłaszcza bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony instalacji i materiałów jądrowych. W tym kontekście należy zająć się kwestią postępowania z wypalonym paliwem jądrowym oraz odpadami promieniotwórczymi, tak by zapewnić bezpieczne, optymalne i zrównoważone wykorzystanie energii jądrowej.
(23)  W Unii i na całym świecie coraz częściej uznawana jest konieczność, zwłaszcza po niedawnym poważnym wypadku jądrowym w Japonii, zaostrzenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony instalacji i materiałów jądrowych. W tym kontekście należy zająć się ważną kwestią, jaką jest postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym oraz odpadami promieniotwórczymi, tak by zapewnić bezpieczne, optymalne i zrównoważone przechowywanie lub składowanie.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 a preambuły (nowy)
(23a)  Należy w zawiązku z tym podkreślić, że znaczny odsetek wypalonego paliwa jądrowego może zostać wykorzystany ponownie. Recykling wypalonego paliwa jądrowego jest w związku z tym zagadnieniem, które powinno być brane pod uwagę na równi ze składowaniem końcowych odpadów.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły
(25)  Wypalone paliwo jądrowe powstaje także w wyniku eksploatacji reaktorów jądrowych. Każde państwo członkowskie może określić własną politykę w zakresie cyklu paliwowego, w której uzna wypalone paliwo jądrowe za wartościowy zasób nadający się do przerobu lub podejmie decyzję o składowaniu go jako odpadu. Bez względu na wybór opcji należy rozważyć składowanie wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych oddzielonych przy przerobie lub wypalonego paliwa jądrowego uznanego za odpady.
(25)  Wypalone paliwo jądrowe powstaje także w wyniku eksploatacji reaktorów jądrowych. Każde państwo członkowskie może określić własną politykę w zakresie cyklu paliwowego, w której uzna wypalone paliwo jądrowe za wartościowy zasób nadający się do przerobu i recyklingu lub podejmie decyzję o składowaniu go, jako odpadu. Bez względu na wybór opcji należy rozważyć składowanie wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych oddzielonych przy przerobie lub wypalonego paliwa jądrowego uznanego za odpady.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy)
(25a)  Wypalone paliwo jądrowe przechowywane w nieckach stanowi dodatkowe potencjalne źródło promieniotwórczości w środowisku, zwłaszcza gdy niecki służące do jego chłodzenia pozbawione są osłony.
Poprawka 132
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły
27.  Odpady promieniotwórcze, w tym wypalone paliwo jądrowe uznane za odpady, muszą być szczelnie zabezpieczone i odizolowane od ludzi oraz środowiska ożywionego przez długi okres czasu. W związku z ich swoistym charakterem (zawartość radionuklidów) wymagane są stosowne rozwiązania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego, w tym składowanie w odpowiednich składowiskach, będące końcowym etapem postępowania z odpadami. Przechowywanie odpadów promieniotwórczych, w tym przechowywanie długoterminowe, stanowi rozwiązanie tymczasowe, ale nie jest alternatywą dla składowania.
27.  Odpady promieniotwórcze, w tym wypalone paliwo jądrowe uznane za odpady, wymagają odpowiedniego kondycjonowania, muszą być szczelnie zabezpieczone i odizolowane od ludzi oraz środowiska ożywionego przez długi okres czasu. W związku z ich swoistym charakterem (zawartość radionuklidów) wymagane są stosowne rozwiązania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego, w tym składowanie w odpowiednich składowiskach, będące końcowym etapem postępowania z odpadami, z możliwością ponownego wydobycia w oparciu o zasadę odwrócenia. Przechowywanie odpadów promieniotwórczych, w tym przechowywanie długoterminowe, stanowi rozwiązanie tymczasowe.
Poprawka 133
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 a preambuły (nowy)
(27a)  Zagrożenie związane ze składowaniem odpadów promieniotwórczych stało się oczywiste w kontekście wypadku w elektrowni w Fukuszimie. Podobne wypadki mogą się wydarzyć na terenie istniejących lub przyszłych obiektów jądrowych na obszarze Unii oraz krajów sąsiadujących z UE, w których występuje znaczne zagrożenie trzęsieniem ziemi i tsunami, np. w mieście Akkuyu w Turcji. Unia powinna przedsięwziąć wszelkie stosowne środki mające na celu zapobieganie składowaniu odpadów promieniotwórczych na takich obszarach.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły
(28)  Krajowy system klasyfikacji odpadów promieniotwórczych powinien wspomagać takie rozwiązania, uwzględniając w pełni szczególne rodzaje i właściwości odpadów promieniotwórczych. Dokładne kryteria, zgodnie z którymi odbywa się klasyfikacja określonych odpadów w ramach danej grupy, będą zależne od szczególnej sytuacji danego państwa w związku z charakterem odpadów i dostępnymi lub rozważanymi wariantami składowania.
(28)  Krajowy system klasyfikacji odpadów promieniotwórczych powinien wspomagać takie rozwiązania, uwzględniając w pełni szczególne rodzaje i właściwości odpadów promieniotwórczych. Dokładne kryteria, zgodnie z którymi odbywa się klasyfikacja określonych odpadów w ramach danej grupy, będą zależne od szczególnej sytuacji danego państwa w związku z charakterem odpadów i dostępnymi lub rozważanymi wariantami składowania. W celu ułatwienia komunikacji i wymiany informacji między państwami członkowskimi, a także zapewnienia przejrzystości, system klasyfikacji powinien być dokładnie opisany w programie krajowym.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły
(29)   Typowa koncepcja składowania w przypadku odpadów nisko- lub średnioaktywnych o krótkim czasie rozpadu polega na składowaniu podpowierzchniowym. Na podstawie 30 lat badań uznaje się powszechnie na poziomie technicznym, że składowanie w głębokich warstwach geologicznych stanowi najbezpieczniejszą i najbardziej zrównoważoną opcję w odniesieniu do etapu końcowego postępowania z odpadami wysokoaktywnymi oraz wypalonym paliwem jądrowym uznanym za odpady. W związku z tym należy dążyć do stworzenia warunków dla wdrożenia składowania.
(29)   Koncepcje składowania w przypadku odpadów nisko- lub średnioaktywnych o krótkim czasie rozpadu obejmują składowanie podpowierzchniowe (w budowlach, na niewielkiej głębokości pod powierzchnią ziemi lub do kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią ziemi) oraz nowoczesne składowanie w składowiskach geologicznych na głębokości 70-100 m pod powierzchnią ziemi. Składowane są praktycznie wszystkie długożyciowe nisko- i średnioaktywne odpady promieniotwórcze. Na podstawie 30 lat badań dowiedziono naukowo, że możliwe jest składowanie w głębokich warstwach geologicznych oraz że może to stanowić bezpieczną i opłacalną opcję w odniesieniu do etapu końcowego postępowania z wysokoaktywnymi odpadami radioaktywnymi. Działania prowadzone w ramach platformy technologicznej na rzecz wdrożenia składowania geologicznego odpadów promieniotwórczych mogłyby ułatwić dostęp do wiedzy specjalistycznej i technologii w tym zakresie. Analizowane są również różne inne opcje, takie jak składowanie w obiektach wybudowanych na lub blisko powierzchni ziemi, składowanie w suchych pokładach skalnych lub składowanie w głębokich odwiertach (o głębokości od 3000 do 5000 metrów), z możliwością ewentualnego odwrócenia procesów i ponownego wydobycia odpadów. W związku z tym należy prowadzić dalsze badania dotyczące tych opcji.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 a preambuły (nowy)
(29a)  W badaniach nad unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych poprzez ich przekształcanie lub inne formy ograniczania natężenia promieniowania i czasu życia należałoby uwzględnić również długoterminowe przechowywanie odpadów promieniotwórczych w głębokich warstwach geologicznych z możliwością odwrócenia procesów.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły
(30)  Mimo że każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za swoją własną politykę w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, polityka taka powinna być podporządkowana stosownym podstawowym zasadom bezpieczeństwa ustanowionym przez MAEA. Etycznym obowiązkiem każdego państwa członkowskiego jest zapobieganie nakładaniu na przyszłe pokolenia nadmiernych obciążeń w odniesieniu do istniejącego wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, także tych, których należy się spodziewać w związku z likwidacją istniejących obiektów jądrowych.
(30)  Mimo że każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za swoją własną politykę w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, polityka taka powinna nie tylko być podporządkowana stosownym podstawowym zasadom bezpieczeństwa ustanowionym przez MAEA, ale powinna także wprowadzać najwyższe standardy bezpieczeństwa, które odzwierciedlają najnowocześniejsze praktyki na poziomie regulacyjnym i operacyjnym oraz najlepszą dostępną technologię. Etycznym obowiązkiem każdego państwa członkowskiego jest zapobieganie nakładaniu na przyszłe pokolenia nadmiernych obciążeń w odniesieniu do historycznego i istniejącego wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, także tych, których należy się spodziewać w związku z likwidacją istniejących obiektów jądrowych. Państwa członkowskie powinny zatem wprowadzić taką politykę dotyczącą likwidacji, która zapewniałaby demontaż obiektów w najbezpieczniejszy sposób i jak najszybciej po ich zamknięciu.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły
(31)  Mając na względzie odpowiedzialne postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, każde państwo członkowskie powinno ustanowić krajowe ramy zapewniające zobowiązania polityczne oraz etapowy proces podejmowania decyzji, wdrożony za pośrednictwem odpowiedniego prawodawstwa, regulacji i organizacji, wraz z wyraźnym podziałem obowiązków.
(31)  Mając na względzie odpowiedzialne postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, każde państwo członkowskie powinno ustanowić krajowe ramy gwarantujące zobowiązania polityczne oraz etapowy proces podejmowania decyzji, z uwzględnieniem konwencji z Aarhus, wdrożony za pośrednictwem odpowiedniego prawodawstwa, regulacji i organizacji, wraz z wyraźnym podziałem obowiązków.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 a preambuły (nowy)
(32a)  Państwa członkowskie powinny zapewnić udostępnienie wystarczających środków finansowych na postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz ich przechowywanie.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 b preambuły (nowy)
(32b)  Należy przeznaczyć dalsze środki finansowe na przedsięwzięcia energetyczne, obejmujące również możliwość realizacji projektów likwidacyjnych w przyszłości, a w konsekwencji projektów postępowania z odpadami.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły
(33)  Należy ustanowić krajowy program w celu zapewnienia transpozycji decyzji politycznych do jasno określonych przepisów dotyczących terminowego wdrożenia wszystkich etapów postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi – od ich wytworzenia aż do składowania. Powinien on uwzględniać wszelkie działania związane z użytkowaniem, przetwarzaniem wstępnym, przetwarzaniem, kondycjonowaniem, przechowywaniem i składowaniem odpadów promieniotwórczych. Krajowy program może być dokumentem referencyjnym lub zbiorem dokumentów.
(33)  Należy ustanowić krajowy program w celu zapewnienia transpozycji decyzji politycznych do jasno określonych przepisów dotyczących terminowego wdrożenia wszystkich etapów postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi – od ich wytworzenia aż do składowania. Powinien on uwzględniać wszelkie działania związane z użytkowaniem, przetwarzaniem wstępnym, przetwarzaniem, kondycjonowaniem, przechowywaniem i składowaniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa oraz powinien być zgodny z zasadami określonymi w konwencji z Aarhus. Krajowy program może być dokumentem referencyjnym lub zbiorem dokumentów.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 a preambuły (nowy)
(34a)  Na wszystkich etapach procesu postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi pracownicy muszą być chronieni i objęci przepisami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa bez względu na wykonywane czynności lub zajmowaną pozycję, ponadto w ramach wszystkich instrumentów dotyczących postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi należy brać pod uwagę długofalowe skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Prawodawstwo Unii oraz państw członkowskich dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy ma również zastosowanie do pracowników uczestniczących w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, a nieprzestrzeganie takich przepisów musi skutkować natychmiastowymi i surowymi sankcjami.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły
(35)  Przy postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi istotna jest przejrzystość. Należy zapewnić poprzez wprowadzenie wymogu skutecznego informowania społeczeństwa oraz zapewnienie wszystkim właściwym zainteresowanym stronom możliwości uczestniczenia w procesach decyzyjnych.
(35)  Przy postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi istotna jest przejrzystość, a także publiczne zaufanie do zasad dotyczących bezpieczeństwa składowisk oraz do programów zarządzania odpadami. Należy je zapewnić poprzez zagwarantowanie skutecznego informowania społeczeństwa oraz zapewnienie wszystkim właściwym zainteresowanym stronom, władzom lokalnym i regionalnym oraz społeczeństwu możliwości uczestniczenia w procesach decyzyjnych.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 preambuły
(36)  Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi oraz na szczeblu międzynarodowym może ułatwić i przyspieszyć podejmowanie decyzji dzięki dostępowi do wiedzy fachowej i technologii.
(36)  Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi oraz na szczeblu międzynarodowym może ułatwić i przyspieszyć podejmowanie decyzji dzięki dostępowi do wysokiej jakości wiedzy fachowej i technologii oraz dobrych praktyk.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły
(37)  Niektóre państwa członkowskie są zdania, że współużytkowanie obiektów służących postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, w tym składowisk odpadów, stanowi potencjalnie korzystną opcję w przypadku, gdy opiera się na porozumieniu pomiędzy zainteresowanymi państwami członkowskimi.
(37)  Niektóre państwa członkowskie są zdania, że współużytkowanie obiektów służących postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, w tym składowisk odpadów, stanowi potencjalnie korzystną, bezpieczną i racjonalną pod względem kosztów opcję w przypadku, gdy opiera się na porozumieniu pomiędzy zaangażowanymi państwami. W związku z tym ważne jest, aby nie utrudniać realizacji konkretnych uzgodnień, takich jak wcześniej istniejące porozumienia w sprawie wypalonego paliwa jądrowego pochodzącego z reaktorów badawczych. Niniejsza dyrektywa powinna właściwie zdefiniować warunki konieczne, jakie należy spełnić przed uruchomieniem takich wspólnych projektów.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły
(39)  Analiza bezpieczeństwa oraz podejście stopniowane powinny zapewnić podstawę dla decyzji dotyczących opracowania, eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów, jak również powinny umożliwić identyfikację obszarów niepewności, na których należy skoncentrować uwagę w celu dalszego podnoszenia poziomu zrozumienia aspektów mających wpływ na bezpieczeństwo systemu składowania, z uwzględnieniem barier naturalnych (geologicznych) i inżynierskich i jego spodziewanego rozwoju wraz z upływem czasu. Analiza bezpieczeństwa powinna uwzględniać wyniki oceny bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące niepodważalności i wiarygodności oceny bezpieczeństwa i założeń w niej poczynionych. W związku z tym powinna ona stanowić zbiór argumentów i dowodów potwierdzających bezpieczeństwo obiektu lub działania związanego z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
(39)  Analiza bezpieczeństwa oraz podejście stopniowane powinny zapewnić podstawę dla decyzji dotyczących opracowania, eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów, jak również powinny umożliwić identyfikację obszarów niepewności, na których należy skoncentrować uwagę w celu dalszego podnoszenia poziomu zrozumienia aspektów mających wpływ na bezpieczeństwo systemu składowania, z uwzględnieniem barier naturalnych (geologicznych) i inżynierskich i jego spodziewanego rozwoju wraz z upływem czasu. Analiza bezpieczeństwa powinna uwzględniać wyniki oceny bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące niepodważalności i wiarygodności oceny bezpieczeństwa i założeń w niej poczynionych. W związku z tym wykazanie bezpieczeństwa powinno opierać się na zbiorze argumentów i dowodów potwierdzających bezpieczeństwo obiektu lub działania związanego z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły
(40)  Mimo uznania faktu, że w ramach krajowych powinno się uwzględnić wszystkie zagrożenia związane z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, niniejsza dyrektywa nie obejmuje zagrożeń nieradiologicznych, które są ujęte w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
(40)  Mimo uznania faktu, że w ramach krajowych powinno się uwzględnić wszystkie zagrożenia związane z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, niniejsza dyrektywa nie obejmuje zagrożeń nieradiologicznych o konsekwencjach o charakterze nieradiologicznym, które są ujęte w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły
(41)  Utrzymywanie i dalsze rozwijanie kompetencji i umiejętności w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, będące podstawowym elementem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, powinno być oparte na połączeniu nauki za pośrednictwem doświadczenia operacyjnego, badań naukowych i rozwoju technologicznego, jak również współpracy technicznej wszystkich podmiotów.
(41)  Utrzymywanie i dalsze rozwijanie kompetencji i umiejętności w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, będące podstawowym elementem zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa i przejrzystości, powinno być oparte na połączeniu nauki za pośrednictwem doświadczenia operacyjnego, badań naukowych i rozwoju technologicznego, jak również współpracy technicznej wszystkich podmiotów.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 a preambuły (nowy)
(42a)  W związku z tym Europejska Grupa Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG) mogłaby wnieść wartościowy wkład w jednolitą interpretację niniejszej dyrektywy, ułatwiając tym samym konsultacje, wymianę dobrych praktyk i współpracę między krajowymi organami regulacyjnymi.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 b preambuły (nowy)
(42b)  Niniejsza dyrektywa może być pożytecznym instrumentem uwzględnianym przy weryfikacji, czy projekty finansowane ze środków unijnych w kontekście pomocy finansowej lub technicznej Euratom w odniesieniu do zakładów gospodarki wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi lub ich działań obejmują środki potrzebne do zagwarantowania bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2
(2)  Zapewnia ona wprowadzenie przez państwa członkowskie odpowiednich rozwiązań krajowych gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa przy postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, aby chronić pracowników i ludność przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego.
(2)  Zapewnia ona wprowadzenie przez państwa członkowskie odpowiednich rozwiązań krajowych gwarantujących najwyższy poziom bezpieczeństwa przy postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, aby chronić pracowników, ludność i środowisko naturalne przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3
(3)   Utrzymuje ona i promuje informowanie i uczestnictwo społeczeństwa w odniesieniu do postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
(3)   Zapewnia ona w koniecznym zakresie informowanie i uczestnictwo społeczeństwa w związku z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 4a (nowy)
(4a)  Niniejsza dyrektywa określa minimalne normy dla państw członkowskich, mimo iż państwa członkowskie mogą wprowadzić wyższe normy dotyczące postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie
(1)  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do:
(1)  Nie naruszając dyrektywy 2009/71/Euratom, niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do:
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)
a) wszystkich etapów postępowania z wypalonym paliwem jądrowym w przypadku, gdy wypalone paliwo jądrowe powstaje w wyniku eksploatacji cywilnych reaktorów jądrowych lub jest objęte postępowaniem w ramach działań cywilnych.
a) wszystkich etapów postępowania z wypalonym paliwem jądrowym w przypadku, gdy wypalone paliwo jądrowe powstaje w wyniku eksploatacji cywilnych reaktorów jądrowych lub jest objęte postępowaniem w ramach działań cywilnych na terytorium UE, a także gdy wypalone paliwo jądrowe pochodzi z wojskowych programów obrony, jeżeli takie wypalone paliwo zostało przekazane na stałe i było wykorzystywane w ramach działań o charakterze wyłącznie cywilnym;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)
b) wszystkich etapów postępowania z odpadami promieniotwórczymi – od ich wytworzenia aż do składowania – w przypadku, gdy odpady promieniotwórcze powstają w wyniku działań cywilnych lub są objęte postępowaniem w ramach działań cywilnych.
b) wszystkich etapów postępowania z odpadami promieniotwórczymi – od ich wytworzenia aż do składowania włącznie – w przypadku, gdy odpady promieniotwórcze powstają w wyniku działań cywilnych lub są objęte postępowaniem w ramach działań cywilnych na terytorium UE.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt -1 (nowy)
(-1) „zatwierdzone uwolnienia” oznaczają planowane i kontrolowane uwolnienia do środowiska materiału promieniotwórczego, gazowego lub ciekłego, pochodzącego z uregulowanych obiektów jądrowych lub działań w trakcie normalnej eksploatacji, w ramach limitów dozwolonych przez właściwy organ regulacyjny oraz zgodnie z zasadami i limitami określonymi w dyrektywie 96/29/Euratom;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 3
(3) „składowanie” oznacza umieszczenie wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych w licencjonowanym obiekcie bez zamiaru ponownego ich wydobycia;
(3) „składowanie” oznacza umieszczenie wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych w sposób potencjalnie definitywny w licencjonowanym obiekcie, przy należytym uwzględnieniu zasady odwracalności;
Poprawki 42 i 134
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6
(6) „odpady promieniotwórcze” oznaczają materiały promieniotwórcze w stanie lotnym, ciekłym lub stałym, nieprzewidziane do dalszego wykorzystania ani przez państwo członkowskie, ani przez osobę fizyczną lub prawną, której decyzja została zatwierdzona przez państwo członkowskie, i podlegające, jako odpady promieniotwórcze, kontroli sprawowanej przez właściwy organ regulacyjny zgodnie z ramami legislacyjnymi i regulacyjnymi danego państwa członkowskiego;
(6) „odpady promieniotwórcze” oznaczają materiały promieniotwórcze w stanie lotnym, ciekłym lub stałym,zmniejszone do takiej minimalnej objętości, jaka jest technologicznie możliwa, w tym także wypalone paliwo jądrowe i materiały promieniotwórcze pochodzące z ponownego przetwarzania, których dalsze wykorzystanie nie jest rozważane lub przewidywane, mając na względzie przyszły rozwój i postęp technologiczny, ani przez państwo członkowskie, ani przez osobę fizyczną lub prawną, której decyzja została zatwierdzona przez państwo członkowskie, i podlegające, jako odpady promieniotwórcze, kontroli sprawowanej przez właściwy organ regulacyjny zgodnie z ramami legislacyjnymi i regulacyjnymi danego państwa członkowskiego;
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9 a (nowy)
(9a) „teren” oznacza obszar geograficzny, na którym znajduje się licencjonowany obiekt, w tym składowiska wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych, lub na którym prowadzona jest dozwolona działalność;
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9 b (nowy)
(9b) „ocena bezpieczeństwa” oznacza systematyczną procedurę przeprowadzaną przez cały proces projektowania, której celem jest zapewnienie zgodności proponowanego projektu z wszystkimi odnośnymi wymogami bezpieczenstwa, i która obejmuje, między innymi, formalną analizę bezpieczeństwa;
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9 c (nowy)
(9c) „analiza bezpieczeństwa” oznacza zbiór argumentów i dowodów na poparcie tezy, że dany obiekt lub dane działanie jest bezpieczne, który to zbiór obejmuje wyniki oceny bezpieczeństwa i oświadczenie o zaufaniu do tych wyników; w przypadku składowiska odpadów analiza bezpieczeństwa może odnosić się do danego etapu rozwoju; w takich przypadkach analiza bezpieczeństwa powinna uwzględniać istnienie obszarów niepewności lub wszelkich nierozwiązanych kwestii oraz powinna dostarczać wskazówek, co należy zrobić, aby rozwiązać te kwestie na przyszłych etapach rozwoju;
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 13
(13) „przechowywanie” oznacza przetrzymywanie wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych w licencjonowanym obiekcie z zamiarem ponownego ich wydobycia.
(13) „przechowywanie” oznacza tymczasowe przetrzymywanie wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych w licencjonowanym obiekcie do momentu ponownego ich wydobycia;
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1
(1)  Państwa członkowskie ustanawiają i prowadzą krajową politykę w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Spoczywa na nich ostateczna odpowiedzialność za postępowanie ze swoim wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
(1)  Państwa członkowskie ustanawiają i prowadzą krajową politykę w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Na każdym państwie członkowskim spoczywa ostateczna odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonym na jego terytorium wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)
(1a)  Państwa członkowskie zapewniają wdrażanie krajowych strategii politycznych w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi w drodze należycie uzasadnionego i udokumentowanego procesu decyzyjnego opartego na etapowym podejmowaniu decyzji i uwzględniającego długoterminowe bezpieczeństwo.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie
(2)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby:
(2)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby krajowe strategie polityczne opierały się na poniższych zasadach, tj. aby:
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)
a) wytwarzanie odpadów promieniotwórczych było utrzymywane na najniższym możliwym poziomie, zarówno pod względem aktywności, jak i ilości, przy użyciu odpowiednich środków projektowych oraz praktyk w zakresie eksploatacji i likwidacji, w tym recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów konwencjonalnych;
a) wytwarzanie odpadów promieniotwórczych było utrzymywane na najniższym możliwym poziomie, przy poszanowaniu zasady najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu (z ang. ALARA), zarówno pod względem aktywności, jak i ilości, przy użyciu odpowiednich środków projektowych oraz praktyk w zakresie eksploatacji i likwidacji, w tym ponownego przetwarzania i ponownego wykorzystania materiałów;
Poprawka 121
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)
d) wypalone paliwo jądrowe i odpady promieniotwórcze były objęte bezpiecznym postępowaniem, także w perspektywie długoterminowej.
d) wypalone paliwo jądrowe i odpady promieniotwórcze były objęte bezpiecznym postępowaniem tak długo, jak długo stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)
da) unikano narażania pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego na zagrożenia związane z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d b (nowa)
db) przedsięwzięto środki służące zabezpieczeniu narażonych pracowników i ludności przed przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia i środowiska;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d c (nowa)
dc) koszty postępowania z odpadami promieniotwórczymi, w tym wypalonym paliwem jądrowym, ponoszone były przez podmioty, które wytworzyły takie odpady;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d d (nowa)
dd) rezerwy finansowe, które wytwórcy odpadów zobowiązani są zapewniać w celu pokrycia wszelkich kosztów związanych z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, były administrowane w ramach kontrolowanego przez państwo funduszu, aby zapewnić możliwość ich wykorzystania do celów związanych ze stałym i bezpiecznym składowaniem;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d e (nowa)
de) właściwe organy krajowe uczestniczyły w nadzorowaniu tego, czy dostępne są wystarczające środki finansowe;
Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d f (nowa)
df) parlamenty narodowe uczestniczyły w nadzorowaniu tego, czy dostępne są wystarczające środki finansowe.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)
(2a)  Ponieważ baseny wypalonego paliwa jądrowego stanowią poważne zagrożenie, zwłaszcza, gdy nie są zakryte, całe zużyte paliwo usuwa się zzatem z basenów i jak najszybciej przenosi do suchego składowiska. W ramach tego procesu pierwszeństwo uzyskują najstarsze baseny zużytego paliwa jądrowego.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 b (nowy)
Wszystkie takie porozumienia zgłasza się Komisji.

Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)
(3a)  Państwa członkowskie mogą dobrowolnie postanowić o utworzeniu wspólnego lub regionalnego składowiska we współpracy z innymi państwami członkowskimi w celu wykorzystania sprzyjających okoliczności geologicznych lub technicznych danego miejsca oraz w celu podziału kosztów finansowania wspólnego projektu.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3b (nowy)
(3b)  Przed rozpoczęciem takiego projektu w ramach porozumienia międzyrządowego zainteresowane państwa członkowskie dbają o to, aby ta inicjatywa spełniała niezbędne wymogi obejmujące, co najmniej, następujące elementy:
a) należy stale dbać o społeczną akceptację i poparcie społeczne we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich na wszystkich etapach rozwoju projektu oraz przez cały okres składowania poprzez zapewnienie publicznego dostępu do informacji oraz uczestnictwa społeczeństwa w procesie konsultacji;
b) należy zagwarantować współpracę między właściwymi organami regulacyjnymi i krajowymi organami ds. bezpieczeństwa oraz sprawowanie przez nie nadzoru; w każdym zainteresowanym państwie członkowskim przeprowadza się analizę bezpieczeństwa i uzupełniające oceny bezpieczeństwa obejmujące fazę przygotowawczą, fazę wyboru i fazę wdrożenia w odniesieniu do danego obiektu;
c) należy osiągnąć porozumienie co do kwestii odpowiedzialności oraz jasnego podziału obowiązków, przy czym każde państwo członkowskie ponosi ostateczną odpowiedzialność za własne odpady promieniotwórcze;
d) kwestie finansowe należy uzgodnić tak, aby zagwarantować fundusze na cały okres funkcjonowania składowiska odpadów oraz okres po jego zamknięciu, a także aby zagwarantować dostępność odpowiednich zasobów ludzkich, zapewniając wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanych pracowników;
e) w programach krajowych zainteresowanych państw członkowskich należy uprzednio powiadomić o ramach prawnych, strukturze organizacyjnej, uzgodnieniach i planach technicznych, wykazując, że w jasno określonym wymiarze czasowym planowane składowanie spełnia wymogi określone w niniejszej dyrektywie.
Poprawka 136
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 c (nowy)
(3c)  W żadnym wypadku nie wolno wywozić odpadów promieniotwórczych do państw spoza UE; zezwolenie na przewóz zużytego paliwa jądrowego poza UE powinno się udzielać pod warunkiem ponownego przywiezienia go do UE po recyklingu.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 d (nowy)
(3d)  Zakazuje się umieszczania obiektów z odpadami promieniotwórczymi na obszarach sejsmicznych lub przybrzeżnych o znacznym ryzyku podniesienia się poziomu morza lub wystąpienia tsunami.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)
a) krajowy program wdrażania polityki w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi;
a) krajowy program, zgodny z zasadą pomocniczości, wdrażania polityki w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, który gwarantuje, że wszyscy producenci odpadów promieniotwórczych mają dostęp do bezpiecznego składowania odpadów promieniotwórczych na takich samych warunkach;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba) krajowe wymogi dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz edukacji i szkolenia pracowników;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)
c) system udzielania zezwoleń w odniesieniu do działań i obiektów w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, z uwzględnieniem zakazu eksploatacji zakładu gospodarki wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi bez zezwolenia;
c) system udzielania zezwoleń w odniesieniu do działań i obiektów w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, z uwzględnieniem zakazu eksploatacji zakładu gospodarki wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi bez zezwolenia, który zagwarantuje niedyskryminacyjne postępowanie z odpadami promieniotwórczymi, bez względu na to, kto wytworzył te odpady;
Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)
d) system należytej kontroli instytucjonalnej, inspekcji dozorowych oraz dokumentacji i sprawozdań;
d) system należytej kontroli instytucjonalnej, inspekcji dozorowych oraz dokumentacji i sprawozdań, jak również niezbędnych szkoleń dla pracowników zaangażowanych w cały proces, w celu zapewnienia i utrzymania ich bezpieczeństwa i higieny pracy;
Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e a (nowa)
ea) środki gwarantujące w perspektywie długoterminowej odpowiednie środki finansowe na działania i obiekty związane z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi;
Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f a (nowa)
fa) środki mające na celu zapewnienie, że kwotę środków finansowych przeznaczonych na postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na ich przetrzymywanie ustala właściwy organ regulacyjny na podstawie przejrzystej procedury, która podlega regularnym przeglądom i w ramach której przeprowadza się regularne konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami;
Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f b (nowa)
fb) obliczenie wszystkich kosztów postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Informacje przekazywane w związku z powyższym muszą obejmować między innymi informacje o instytucjach ponoszących te koszty.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2
(2)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby ramy krajowe były utrzymywane i w razie potrzeby ulepszane z uwzględnieniem doświadczeń z eksploatacji, wniosków z analiz bezpieczeństwa określonych w art. 8, rozwoju technologii i wyników badań.
(2)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby ramy krajowe były utrzymywane i w razie potrzeby ulepszane z uwzględnieniem doświadczeń z eksploatacji, wniosków z analiz bezpieczeństwa określonych w art. 3 ust. 9c, najlepszej dostępnej technologii, norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyników badań.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)
(1a)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby ich organy regulacyjne podlegały demokratycznej kontroli.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)
(3a)  Właściwy organ regulacyjny posiada uprawnienia i środki potrzebne do przeprowadzania regularnych ocen bezpieczeństwa jądrowego, dochodzeń i kontroli, a w razie potrzeby – do podejmowania działań mających na celu egzekwowanie przepisów w zakładach nawet podczas ich likwidacji. Oceny te dotyczą m.in. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym również podwykonawców, a także liczby personelu i szkoleń.
Poprawka 137
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)
(3b)  Właściwy organ regulacyjny ma uprawnienia do nakazania zaprzestania prowadzenia pewnych działań w przypadku, gdy oceny wykazały, że są one niebezpieczne. Przeprowadzane przez właściwy organ regulacyjny takie oraz inne oceny podaje się do publicznej wiadomości.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1
(1)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby bezpośrednia odpowiedzialność za bezpieczeństwo w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi spoczywała na posiadaczu zezwolenia. Odpowiedzialność ta nie może być przekazana.
(1)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby bezpośrednia odpowiedzialność za bezpieczeństwo w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi spoczywała na posiadaczach zezwolenia, którym właściwy organ danego państwa członkowskiego powierzył całkowitą odpowiedzialność za wypalone paliwo jądrowe i odpady promieniotwórcze.
Poprawka 130
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)
1a.  Państwa członkowskie dbają o to, aby w ramach wniosku o wydanie zezwolenia na kontynuowanie działania dotyczącego postępowania z odpadami promieniotwórczymi lub prowadzenie składowiska odpadów znajdującego się na terytorium UE przygotowano analizę bezpieczeństwa oraz uzupełniającą ocenę bezpieczeństwa oraz aby w razie konieczności aktualizowano je w czasie realizacji tego działania lub prowadzenia tego składowiska. Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca ocena bezpieczeństwa obejmują umiejscowienie, zaprojektowanie, budowę, eksploatację lub zamknięcie basenów wypalonego paliwa jądrowego, zakładu przechowywania odpadów lub składowiska odpadów, jak również długoterminowe bezpieczeństwo po zamknięciu takich obiektów, w tym przy użyciu środków biernych, a także opisują wszelkie aspekty terenu związane z bezpieczeństwem, projekt obiektu, baseny chłodzące do tymczasowego przechowywania (w tym regularnie przekazywane informacje o znajdującej się tam ilości wypalonego paliwa jądrowego), likwidację obiektu lub jego części, a także zarządcze środki kontroli i regulacyjne mechanizmy kontrolne. Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca ocena bezpieczeństwa powinny obejmować ocenę zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym tych zatrudnionych przez podwykonawców, oraz umiejętności i liczebności personelu względem poziomów wymaganych do bezpiecznej eksploatacji obiektu na wszystkich etapach po to, aby w przypadku awarii można było podjąć stosowne działanie.
Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca ocena bezpieczeństwa muszą wykazywać zapewniony poziom ochrony, a także przedstawić właściwemu organowi regulacyjnemu oraz innym zainteresowanym stronom zapewnienie, że wymogi bezpieczeństwa zostaną spełnione. Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca ocenę bezpieczeństwa są przedkładane właściwemu organowi regulacyjnemu do zatwierdzenia.

Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1b (nowy)
(1b)  Państwa członkowskie dbają o to, aby posiadacze zezwolenia przedkładali sprawozdania właściwemu organowi regulacyjnemu oraz innym właściwym organizacjom, a także udzielali ludności dostępu do informacji na temat ich działań lub obiektów.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2
(2)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby zgodnie z ramami krajowymi posiadacze zezwolenia, pod nadzorem właściwego organu regulacyjnego, mieli obowiązek regularnego oceniania i weryfikowania oraz stałego poprawiania, w rozsądnie osiągalnym zakresie, bezpieczeństwa swoich działań i obiektów w sposób systematyczny i możliwy do zweryfikowania.
(2)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby zgodnie z ramami krajowymi posiadacze zezwolenia, pod nadzorem właściwego organu regulacyjnego, mieli obowiązek regularnego oceniania i weryfikowania oraz stałego poprawiania, w rozsądnie osiągalnym zakresie, bezpieczeństwa swoich działań – w tym w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i podwykonawców oraz bezpieczeństwa ich obiektów – w sposób systematyczny i możliwy do zweryfikowania, zgodnie z najlepszą dostępną technologią. Posiadacze zezwolenia przedstawiają sprawozdania z wyników przeprowadzonych ocen właściwemu organowi regulacyjnemu i innym właściwym organizacjom, przedstawicielom pracowników posiadacza zezwolenia, podwykonawcom oraz opinii publicznej.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3
(3)   Oceny, o których mowa w ust. 2, powinny obejmować weryfikację, czy wprowadzono środki na rzecz zapobiegania awariom i łagodzenia skutków awarii, w tym sprawdzanie barier fizycznych oraz procedur administracyjnych posiadacza zezwolenia w zakresie ochrony, które musiałyby nie spełnić swoich funkcji, aby pracownicy i ludność zostali w znaczącym stopniu poszkodowani przez promieniowanie jonizujące.
(3)   Działania, o których mowa w ust. 2, wymagają formalnego przedstawienia właściwemu organowi regulacyjnemu w ramach wniosku o wydanie zezwolenia, co stanowi wymaganą gwarancję bezpieczeństwa danej działalności, a także obejmują weryfikację, czy wprowadzono środki na rzecz zapobiegania awariom i atakom fizycznym i łagodzenia skutków awarii i ataków fizycznych, w tym sprawdzanie barier fizycznych oraz procedur administracyjnych posiadacza zezwolenia w zakresie ochrony, które musiałyby nie spełnić swoich funkcji, żeby promieniowanie jonizujące przyniosło szkody pracownikom, ludności i środowisku naturalnemu.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4
(4)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby zgodnie z ramami krajowymi posiadacze zezwolenia mieli obowiązek ustanawiania i wdrażania systemów postępowania uwzględniających priorytetowe znaczenie bezpieczeństwa, i aby systemy te były regularnie weryfikowane przez właściwy organ regulacyjny.
(4)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby zgodnie z ramami krajowymi posiadacze zezwolenia mieli obowiązek ustanawiania i wdrażania systemów postępowania, których nadrzędnymi priorytetami są bezpieczeństwo i ochrona i które byłyby regularnie weryfikowane przez właściwy organ regulacyjny oraz przedstawicieli pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5
(5)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby zgodnie z ramami krajowymi posiadacze zezwoleń mieli obowiązek zapewniania i utrzymywania odpowiednich środków finansowych i zasobów ludzkich w celu wypełniania swoich obowiązków związanych z bezpieczeństwem w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, określonych w ust. 1–4.
(5)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby zgodnie z ramami krajowymi posiadacze zezwoleń mieli obowiązek zapewniania i utrzymywania odpowiednich środków finansowych i zasobów ludzkich, również w perspektywie długoterminowej, w celu wypełniania swoich obowiązków związanych z bezpieczeństwem w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, określonych w ust. 1–4.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5a (nowy)
(5a)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby posiadacze zezwoleń jak najszybciej informowali władze regionalne i lokalne na obszarach transgranicznych o swoich planach budowy zakładu gospodarki odpadami, jeśli zakład taki znajdowałby się w takiej odległości od granicy państwa, że istniałoby duże prawdopodobieństwo wystąpienia skutków transgranicznych w trakcie jego budowy lub eksploatacji, w okresie po jego zamknięciu lub w przypadku wystąpienia awarii lub wypadku.
Poprawka 146
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)
Artykuł 7a

Znakowanie i dokumentowanie

Państwa członkowskie dopilnowują, aby posiadacze zezwolenia znakowali opakowania oraz sporządzali dokumentację dotyczącą składowania wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych w formie, która nie ulegnie zniszczeniu. Dokumentacja zawiera zarówno skład chemiczny, toksykologiczny i radiologiczny zawartości, jak i informację, czy znajduje się ona w stanie stałym, ciekłym czy też lotnym.

Poprawka 82
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8
Artykuł 8

skreślony
Analiza bezpieczeństwa

(1)  W ramach wniosku o wydanie zezwolenia w odniesieniu do obiektu lub działania należy opracować analizę bezpieczeństwa oraz uzupełniającą ocenę bezpieczeństwa. W razie potrzeby należy je aktualizować wraz z przeobrażeniem obiektu lub działania. Zakres analizy bezpieczeństwa i oceny bezpieczeństwa oraz dotyczące ich szczegółowe dane muszą być współmierne do stopnia złożoności działań eksploatacyjnych oraz rozmiarów zagrożenia związanego z danym obiektem lub działaniem.
(2)  Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca ocena bezpieczeństwa powinny obejmować lokalizację, projektowanie, budowę, eksploatację i likwidację obiektu lub zamknięcie składowiska odpadów; w analizie bezpieczeństwa określa się normy stosowane dla takiej oceny. Należy uwzględnić bezpieczeństwo długoterminowe po zamknięciu, w szczególności sposoby jego zapewnienia przy użyciu środków biernych w najszerszym możliwym zakresie.
(3)  Analiza bezpieczeństwa w odniesieniu do obiektu musi opisywać wszelkie aspekty terenu związane z bezpieczeństwem, projekt obiektu, a także zarządcze środki kontroli i regulacyjne mechanizmy kontrolne. Analiza bezpieczeństwa i uzupełniająca ocena bezpieczeństwa muszą wykazywać zapewniony poziom ochrony, a także przedstawić właściwemu organowi regulacyjnemu oraz innym zainteresowanym stronom zapewnienie, że wymogi bezpieczeństwa zostaną spełnione.
(4)  Analizę bezpieczeństwa i uzupełniającą ocenę bezpieczeństwa przedkłada się właściwemu organowi regulacyjnemu do zatwierdzenia.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)
Artykuł 8a

Rejestracja i identyfikacja, w szczególności w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

(1)  Państwa członkowskie tworzą system rejestracji i identyfikacji w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
(2)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby system rejestracji i identyfikacji umożliwiał określanie lokalizacji i warunków produkcji, wykorzystywania, transportu, przechowywania lub składowania wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych.
(3)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby informacje na temat pracowników, którzy byli w czasie pracy narażeni na oddziaływanie wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów promieniotwórczych, były przechowywane przez posiadacza licencji albo przez organ państwowy w celu umożliwienia w perspektywie długoterminowej dalszego leczenia chorób związanych z wykonywaną pracą.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 b (nowy)
Artykuł 8b

Procedury i sankcje

Zgodnie z zasadami ogólnymi państwa członkowskie dopilnowują, by w przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej dyrektywy, wszczęte zostało postępowanie administracyjne lub sądowe oraz nałożone zostały skuteczne i odstraszające sankcje, współmierne do wagi naruszenia.

Poprawka 85
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9
Państwa członkowskie dopilnowują, aby ramy krajowe obejmowały rozwiązania zapewniające edukację i szkolenia uwzględniające potrzeby wszystkich stron odpowiedzialnych za kwestie związane z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, co ma na celu utrzymanie i dalsze rozwijanie niezbędnej wiedzy fachowej i umiejętności.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby ramy krajowe obejmowały rozwiązania zapewniające edukację i regularne szkolenia zapobiegawcze uwzględniające potrzeby wszystkich stron odpowiedzialnych za kwestie związane z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, co ma na celu utrzymanie, dalsze rozwijanie i upowszechnianie niezbędnej fachowej wiedzy naukowej i technologicznej oraz umiejętności, przy uwzględnieniu postępu technicznego i naukowego. Państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na podmioty pośrednio zaangażowane na danym terenie i dbają o to, aby przed rozpoczęciem pracy z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym przysługiwała tym podmiotom odpowiednia edukacja i szkolenia oparte na aktualnej wiedzy naukowej. Państwa członkowskie dopilnowują, aby posiadacze licencji byli w stanie wdrażać i finansować te rozwiązania z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich stron zaangażowanych w odnośny proces. Edukacja i szkolenia dla pracowników muszą być zgodne z uznanymi międzynarodowymi standardami, aby zwiększyć ogólną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo w przemyśle jądrowym. Państwa członkowskie dopilnowują również, aby krajowe ramy obejmowały ustalenia dotyczące wspierania dalszych badań naukowych nad istniejącymi projektami w zakresie składowania.

Poprawka 86
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1a (nowy)
Państwa członkowskie dopilnowują, by ramy krajowe obejmowały programy wsparcia badań nad kwestią zmniejszenia produkcji odpadów promieniotwórczych oraz postępowania z odpadami promieniotwórczymi.

Poprawka 87
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1
Państwa członkowskie dopilnowują, aby ramy krajowe gwarantowały dostępność wystarczających środków pieniężnych w przypadku, gdy okażą się one potrzebne do celów postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, z należytym uwzględnieniem odpowiedzialności podmiotów wytwarzających odpady promieniotwórcze.

1.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby ramy krajowe gwarantowały dostępność wystarczających środków pieniężnych w przypadku, gdy okażą się one potrzebne do pokrycia wszystkich niezbędnych wydatków związanych z likwidacją i postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, przy czym należy w pełni uwzględnić odpowiedzialność podmiotów wytwarzających odpady promieniotwórcze zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” oraz unikać wszelkich form pomocy państwa.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1a (nowy)
(1a)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby zgodnie z procedurami, które zostaną określone na szczeblu krajowym:
a) właściwie przeprowadzono ocenę kosztów związanych ze strategiami postępowania z odpadami, w szczególności ocenę kosztów związanych z wdrożeniem długoterminowych rozwiązań w zakresie postępowania z niskoaktywnymi, średnioaktywnymi i wysokoaktywnymi długożyciowymi odpadami promieniotwórczymi w zależności od ich charakteru. Obejmuje to w szczególności koszty likwidacji instalacji jądrowych, a w przypadku składowisk odpadów promieniotwórczych, koszty ich ostatecznego zamknięcia, utrzymywania i monitorowania;
b) ustanawiano rezerwy na pokrycie kosztów, o których mowa w lit. a), oraz przeznaczono niezbędne aktywa na pokrycie wyłącznie tych rezerw;
c) należycie monitorowano, czy rezerwy i zarządzanie aktywami wystarczają na pokrycie kosztów, o których mowa w lit. a), tak aby zagwarantować regularne dostosowywanie.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1b (nowy)
(1b)  Państwa członkowskie publikują koszty postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi z zachowaniem przejrzystości oraz przeprowadzają co roku ich ocenę. Należy odpowiednio dostosować obowiązki podmiotów wytwarzających odpady promieniotwórcze.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1c (nowy)
(1c)  Państwa członkowskie tworzą lub powołują organ krajowy mogący przeprowadzić specjalistyczną ocenę kwestii zarządzania środkami finansowymi i kosztów likwidacji, jak wspomniano w ust. 1a. Organ ten jest niezależny od podmiotów wnoszących wkład do finansowania.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1d (nowy)
(1d)  Państwa członkowskie regularnie przedkładają Komisji sprawozdania na temat wniosków z postępowań odnośnego organu krajowego, na warunkach określonych w art. 16.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11
Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie i wdrożenie stosownych programów zapewniania jakości w zakresie bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie i wdrożenie stosownych programów zapewniania jakości w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Poprawka 127
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – akapit pierwszy a (nowy)
Państwa członkowskie dopilnowują, by odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody wyrządzone wskutek awarii i długoterminowego postępowania z odpadami promieniotwórczymi, w tym szkody wyrządzone w środowisku lądowym, wodnym i morskim, ponoszona była przez posiadaczy zezwoleń.

Poprawka 93
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1
(1)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby informacje dotyczące postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi były przekazywane do wiadomości pracowników i ludności. Obowiązek ten obejmuje zagwarantowanie, aby właściwy organ regulacyjny informował społeczeństwo w zakresie swoich kompetencji. Informacje należy podawać do wiadomości publicznej zgodnie z ustawodawstwem krajowym oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, pod warunkiem, że nie narusza to innych interesów, takich jak – między innymi – interesy związane z bezpieczeństwem, uznanych w ustawodawstwie krajowym lub w zobowiązaniach międzynarodowych.
(1)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby wszystkie informacje dotyczące postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, które są niezbędne do zachowania zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony pracowników i ludności, były regularnie podawane do wiadomości. Obowiązek ten obejmuje zagwarantowanie, aby właściwy organ regulacyjny informował społeczeństwo w zakresie swoich kompetencji. Informacje należy podawać do wiadomości publicznej zgodnie z ustawodawstwem krajowym oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, w szczególności Konwencją z Aarhus. Informacje bezpośrednio związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników i społeczeństwa (zwłaszcza dotyczące emisji promieniotwórczych i toksycznych oraz narażenia na takie emisje) są podawane do wiadomości publicznej niezależnie od okoliczności.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1a (nowy)
(1a)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby społeczeństwo miało dostęp do informacji na temat określonych w art. 10 środków finansowych przeznaczanych na postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, z należytym uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez podmioty wytwarzające odpady promieniotwórcze.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1b (nowy)
(1b)  Państwa członkowskie zapewniają to, by wszystkie decyzje dotyczące obiektów przeznaczonych na wypalone paliwo jądrowe i odpady promieniotwórcze, znajdujących się blisko sąsiednich państw, a także decyzje dotyczące postępowania z tymi substancjami były podejmowane z udziałem społeczeństwa i instytucji zainteresowanych państw.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2
(2)  Państwa członkowskie dopilnowują, aby społeczeństwo miało możliwość efektywnego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji w sprawach związanych z postępowaniem z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
skreślony
Poprawka 97
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 a (nowy)
Artykuł 12a

Udział społeczeństwa

(1)  Państwa członkowskie dbają o to, aby już na wczesnym etapie przedstawiciele społeczeństwa mieli możliwość efektywnego uczestnictwa w przygotowywaniu lub przeglądzie krajowych programów dotyczących postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi przygotowywanymi zgodnie z art. 13, a także aby przedstawiciele społeczeństwa mieli do nich dostęp po ich sporządzeniu. Państwa członkowskie zamieszczają te programy na dostępnym publicznie portalu internetowym.
(2)  W tym celu państwa członkowskie dopilnowują, by:
a) społeczeństwo było informowane za pośrednictwem ogłoszeń publicznych lub innych właściwych środków, takich jak media elektroniczne, jeżeli są one dostępne, o wszelkich wnioskach dotyczących takich programów lub ich zmiany lub przeglądu, a także by do wiadomości społeczeństwa były podawane istotne informacje o takich wnioskach, w tym między innymi informacje o prawie do udziału w podejmowaniu decyzji i o właściwym organie, któremu można przedkładać uwagi lub zapytania;
b) członkowie społeczeństwa byli uprawnieni do przedstawiania uwag i opinii w chwili, gdy pod uwagę brane są wszystkie rozwiązania, zanim podjęte zostaną decyzje w sprawie programów;
c) przy podejmowaniu takich decyzji przykładano należytą wagę do wyników udziału społeczeństwa;
d) po analizie uwag i opinii przedstawionych przez społeczeństwo właściwy organ dołożył należytych starań w celu poinformowania społeczeństwa o podjętych decyzjach oraz powodach i względach leżących u podstaw tych decyzji, a także by podał informacje o przebiegu procesu udziału społeczeństwa.
(3)  Państwa członkowskie określają przedstawicieli społeczeństwa uprawnionych do uczestnictwa dla celów ust. 2. Państwa członkowskie określają szczegółowe zasady udziału społeczeństwa na mocy niniejszego artykułu w taki sposób, aby umożliwić społeczeństwu skuteczne przygotowanie się i uczestnictwo. Ustalane są rozsądne ramy czasowe, przewidujące wystarczającą ilość czasu na każdy z poszczególnych etapów udziału społeczeństwa, który jest wymagany na mocy niniejszego artykułu.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2
(2)  Programy krajowe muszą być zgodne z przepisami art. 4–12.
(2)  Programy krajowe muszą być zgodne z przepisami art. 4–12a.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3
(3)  Państwa członkowskie dokonują regularnego przeglądu i aktualizacji swoich programów krajowych z uwzględnieniem, odpowiednio, postępu technicznego i naukowego.
(3)  Państwa członkowskie dokonują regularnego przeglądu i aktualizacji swoich programów krajowych z uwzględnieniem, odpowiednio, postępu technicznego i naukowego, informacji zwrotnych od innych państw członkowskich na temat ich doświadczenia w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi oraz wyników międzynarodowej oceny wzajemnej.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3a (nowy)
(3a)  Państwa członkowskie informują władze regionalne i lokalne na obszarach transgranicznych w możliwie najszybszym terminie o swoich programach krajowych, jeżeli wdrożenie tych programów może mieć skutki transgraniczne.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3b (nowy)
(3b)  W ramach programów krajowych państwa członkowskie wyraźnie określają dostępne środki finansowe przeznaczone na potrzeby postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt -1 (nowy)
-1) zintegrowany, szczegółowy system klasyfikacji odpadów promieniotwórczych, obejmujący wszystkie etapy postępowania z odpadami promieniotwórczymi od momentu powstania tych odpadów do ich składowania;
Poprawka 103
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 1
1) rejestr wszelkiego wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych oraz prognozy dotyczące przyszłych ilości, także tych pochodzących z likwidacji. W rejestrze należy wyraźnie określić lokalizację i ilość materiałów oraz, przy użyciu odpowiedniej klasyfikacji, poziom zagrożenia;
1) w oparciu o system klasyfikacji, o którym mowa w pkt -1), rejestr wszelkiego wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych oraz prognozy dotyczące przyszłych ilości, także tych pochodzących z likwidacji. W rejestrze należy wyraźnie określić lokalizację i ilość materiałów oraz poziom zagrożenia, jak również pochodzenie odpadów;
Poprawka 128
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 –punkt 2
(2) koncepcje, plany i rozwiązania techniczne od ich wytworzenia aż do składowania;
(2) koncepcje, plany i rozwiązania techniczne od ich wytworzenia aż do przechowywania lub składowania; za kwestię pierwszorzędnej wagi uznaje się odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe z przeszłości, znajdujące się w tymczasowych nieckach składowych;
Poprawka 104
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 3
3) koncepcje i plany w odniesieniu do okresu po zamknięciu składowiska odpadów, w tym czas, w którym utrzymane zostaną instytucjonalne mechanizmy kontroli, jak również środki, jakie zostaną zastosowane w celu zachowania wiedzy na temat obiektu w perspektywie długoterminowej;
3) koncepcje i plany w odniesieniu do okresu po zamknięciu składowiska odpadów, w tym czas, w którym utrzymane zostaną instytucjonalne mechanizmy kontroli, jak również środki, jakie zostaną zastosowane w celu zapewnienia monitorowania i utrzymywania składowiska oraz zachowania wiedzy na temat obiektu w perspektywie długoterminowej;
Poprawka 105
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 7 a (nowy)
7a) opis oceny kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 1a lit. a), oraz metod zastosowanych do wyliczenia odnośnych rezerw;
Poprawka 106
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 8
8) opis obowiązujących planów finansowych w celu zapewnienia możliwości pokrycia wszystkich kosztów programu zgodnie z przewidzianym planem.
8) opis możliwości wyboru związanych ze strukturą aktywów przeznaczonych zgodnie z art. 10 ust. 1a lit. b) oraz zarządzaniem nimi, a także obowiązujących planów finansowych w celu zapewnienia możliwości pokrycia wszystkich kosztów programu zgodnie z przewidzianym planem i przy ścisłym poszanowaniu zasady „zanieczyszczający płaci”;
Poprawka 107
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 8 a (nowy)
8a) możliwe do sprawdzenia wiążące ramy czasowe przewidziane na realizację krajowych programów oraz na spełnienie wymogów określonych w punktach od 1 do 8 powyżej;
Poprawka 108
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – punkt 8 b (nowy)
8b) programy edukacyjne i programy z zakresu kształcenia zawodowego w celu zachowania i rozwijania specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi;
Poprawka 109
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3a (nowy)
(3a)  Komisja sprawdza zgodność z określonymi w art. 14 pkt 8a) ramami czasowymi przewidzianymi na realizację programów krajowych w państwach członkowskich.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4
(4)  Komisja weźmie pod uwagę wyjaśnienia przedłożone przez państwa członkowskie oraz postępy w zakresie krajowych programów postępowania z odpadami promieniotwórczymi, podejmując decyzje o przyznaniu finansowej lub technicznej pomocy Euratom odnośnie do zakładów gospodarki wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi lub działań z nią związanych, bądź też przy formułowaniu, zgodnie z art. 43 Traktatu Euratom, swoich stanowisk dotyczących projektów inwestycyjnych.
skreślony
Poprawka 111
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3
(3)  Okresowo, a przynajmniej raz na 10 lat, państwa członkowskie przeprowadzają samooceny swoich ram krajowych, właściwego organu regulacyjnego, krajowego programu i jego wdrażania, a także organizują międzynarodową ocenę wzajemną swoich ram krajowych, organu lub programu, mając na uwadze zapewnienie osiągnięcia wysokich norm w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Rezultaty wszelkich ocen wzajemnych przekazuje się Komisji i państwom członkowskim.
(3)  Okresowo, a przynajmniej raz na 10 lat, państwa członkowskie przeprowadzają samooceny swoich ram krajowych, właściwego organu regulacyjnego, krajowego programu i jego wdrażania, a także organizują międzynarodową ocenę wzajemną swoich ram krajowych, organu lub programu, mając na uwadze zapewnienie osiągnięcia wysokich norm w zakresie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Rezultaty wszelkich ocen wzajemnych przekazuje się Komisji, która przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie okresowe sprawozdanie zawierające podsumowanie wniosków sformułowanych w trakcie wzajemnych ocen.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)
Artykuł 16a

Ponowna ocena

Nie później niż dwa lata po dokonaniu wzajemnych ocen przez państwa członkowskie zgodnie z art. 16 ust. 3 Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, które skupia się na ponownej ocenie koncepcji postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, a także postanowień dotyczących wywozu ujętych w art. 4 ust. 3. Taka ponowna ocena obejmuje w szczególności analizę kwestii odwracalności procesów i ponownego wydobycia odpadów po ich umieszczeniu w obiekcie do składowania w świetle postępu naukowego i większej wiedzy badawczej w tej dziedzinie. W razie konieczności w następstwie sprawozdania dokonuje się przeglądu niniejszej dyrektywy celem uwzględnienia najnowszych badań technologicznych dotyczących postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Poprawka 113
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1
(1)  Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia […] r. Niezwłocznie informują o tym Komisję. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.
(1)  Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia […] r. Niezwłocznie informują o tym Komisję. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.
* 2 lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności