Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0306(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0214/2011

Texte depuse :

A7-0214/2011

Dezbateri :

PV 22/06/2011 - 19
CRE 22/06/2011 - 19

Voturi :

PV 23/06/2011 - 12.21
CRE 23/06/2011 - 12.21
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0295

Texte adoptate
PDF 615kWORD 451k
Joi, 23 iunie 2011 - Bruxelles
Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive *
P7_TA(2011)0295A7-0214/2011

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2011 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2010)0618),

–  având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și, în special, articolele 31 și 32 ale acestuia, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7-0387/2010),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, precum și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0214/2011),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 106a din Tratatul Euratom;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Articolul 2 litera (b) din tratat prevede stabilirea unor standarde de securitate uniforme pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației.
(1)  Articolul 2 litera (b) din Tratatul Euratom prevede stabilirea unor standarde de securitate uniforme pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Articolul 30 din tratat prevede stabilirea în cadrul Comunității a unor standarde fundamentale pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante.
(2)  Articolul 30 din Tratatul Euratom prevede stabilirea în cadrul Comunității a unor standarde fundamentale pentru protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3) articolul 37 din tratat prevede obligația statelor membre de a prezenta Comisiei date generale privind orice plan de depozitare a deșeurilor radioactive.
(3) articolul 37 din Tratatul Euratom prevede obligația statelor membre de a prezenta Comisiei date generale privind orice plan de depozitare a deșeurilor radioactive.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)
(3a)  Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 19891 prevede introducerea unor măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.
1 JO L 183, 29.06.89, p. 1.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante22 se aplică tuturor activităților care presupun riscuri generate de radiațiile ionizante produse de surse de radiații naturale sau artificiale în cazuri în care radionuclizii naturali sunt sau au fost procesați având în vedere proprietățile lor radioactive, fisionabile sau fertile. Directiva reglementează, de asemenea, deversările autorizate de materiale care își au originea în astfel de activități. Dispozițiile directivei respective au fost suplimentate prin prevederi legislative mai specifice.
(4)  Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 199622 stabilește normele de securitate de bază. Această directivă se aplică tuturor activităților care presupun riscuri generate de radiațiile ionizante produse de surse de radiații naturale sau artificiale în cazuri în care radionuclizii naturali sunt sau au fost procesați având în vedere proprietățile lor radioactive, fisionabile sau fertile. Directiva reglementează, de asemenea, deversările autorizate de materiale care își au originea în astfel de activități. Dispozițiile directivei respective au fost suplimentate prin prevederi legislative mai specifice.
22 JO L 159, 29.6.1996, p. 1.
22Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante (JO L 159, 29.6.1996, p. 1).
Amendamentul 131
Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)
(4a)  Din moment ce nici Tratatul Euratom, nici TFUE nu oferă Parlamentului European competențe de codecizie în problemele nucleare, este de importanță crucială găsirea unui temei juridic pentru orice nou text legislativ în domeniul nuclear.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)
(15a)  Cele trei țări foste candidate la UE, Lituania, Slovacia și Bulgaria, aveau în funcțiune centrale nucleare cu o construcție sovietică învechită care nu puteau fi modernizate din perspectivă economică pentru a îndeplini normele de securitate ale UE; în consecință, centralele respective au fost închise și apoi scoase din folosință.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 15b (nou)
(15b)  Dezafectarea centralelor nucleare din respectivele trei state membre a reprezentat o povară financiară și economică semnificativă, care nu a putut fi suportată integral de către acestea, și, prin urmare, Uniunea a oferit resurse financiare acestor state membre, menite să acopere o parte din costurile proiectelor de dezafectare și gestionare a deșeurilor și să atenueze consecințele economice.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 18
(18)  În anul 2006, AIEA și-a actualizat întregul corpus de standarde și a publicat principiile fundamentale de securitate37, care au fost sponsorizate în comun de către Euratom, OCDE/AEN și alte organizații internaționale. Conform declarației organizațiilor de sponsorizare comună, implementarea principiilor fundamentale de securitate va facilita aplicarea standardelor internaționale de securitate și va asigura o mai mare consecvență între măsurile adoptate de diferitele state. Prin urmare, se dorește ca toate statele să adere și să apere aceste principii. Principiile sunt obligatorii pentru AIEA în ceea ce privește funcționarea sa și pentru state în ceea ce privește funcționarea asistată de AIEA. Statele sau organizațiile de sponsorizare pot adopta principiile, la propria discreție, pentru a le aplica propriilor activități.
(18)  În anul 2006, AIEA și-a actualizat întregul corpus de standarde și a publicat principiile fundamentale de securitate, care au fost elaborate în comun de către Euratom, OCDE/AEN și alte organizații internaționale. Conform declarației organizațiilor de sponsorizare comună, implementarea principiilor fundamentale de securitate va facilita aplicarea standardelor internaționale de securitate și va asigura o mai mare consecvență între măsurile adoptate de diferitele state. Prin urmare, se dorește ca toate statele să adere și să apere aceste principii. Principiile sunt obligatorii pentru AIEA în ceea ce privește funcționarea sa și pentru state în ceea ce privește funcționarea asistată de AIEA. Statele sau organizațiile de sponsorizare pot adopta principiile, la propria discreție, pentru a le aplica propriilor activități.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)
(19a)  Convenția de la Aarhus din 25 iunie 1998 privind accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în ceea ce privește aspectele legate de mediu acordă publicului drepturi și impune părților la convenție și autorităților publice obligații în ceea ce privește accesul la informații, participarea publică și accesul la justiție în probleme legate de mediu, care includ gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 19b (nou)
(19b)  Organizația Internațională a Muncii a adoptat o convenție1 și o recomandare2 privind protecția împotriva radiațiilor aplicabile pentru toate activitățile care presupun expunerea lucrătorilor la radiații ionizante pe parcursul exercitării activității profesionale și solicită adoptarea măsurilor adecvate pentru a asigura protecția eficace a lucrătorilor din perspectiva cunoștințelor actuale.
1C115 Convenția privind protecția lucrătorilor împotriva radiațiilor ionizante, adoptată la 22 iunie 1960.
1R114 Convenția privind protecția lucrătorilor împotriva radiațiilor ionizante, adoptată la 22 iunie 1960.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)
(22a)  Parlamentul European a afirmat, de asemenea, că în toate statele membre toate întreprinderile din sectorul nuclear trebuie să dispună de suficiente resurse financiare pentru a suporta toate costurile aferente dezafectării, inclusiv gestionarea deșeurilor pentru a respecta principiul poluatorul plătește și a evita orice apel la ajutor din partea statului și a solicitat Comisiei elaborarea unor definiții precise în privința utilizării resurselor financiare alocate pentru dezafectare în fiecare stat membru, luând în considerare dezafectarea, precum și gestionarea, condiționarea și depozitarea finală a deșeurilor radioactive rezultate1.
1Rezoluție a Parlamentului European din 16 noiembrie 2005 privind utilizarea resurselor financiare alocate pentru dezafectarea centralelor nucleare, (JO C 280 E, 18.11.2006, p. 117).
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 23
(23)  Atât în Uniune, cât și la nivel mondial există o recunoaștere crescândă a necesității utilizării responsabile a energiei nucleare, în special în ceea ce privește siguranța și securitatea nucleară. În acest context, trebuie abordată problema combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a asigura o utilizare optimizată, sustenabilă și în condiții de securitate a energiei nucleare.
(23)  Atât în Uniune, cât și la nivel mondial există o recunoaștere crescândă, mai ales după recentul accident nuclear grav din Japonia, a necesității consolidării normelor privind siguranța și securitatea nucleară. În acest context, trebuie abordată problema majoră a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a asigura o stocare și/sau depozitare sigură, optimizată și sustenabilă.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)
(23a)  În acest sens, este important să se sublinieze că o mare parte din combustibilul uzat este recuperabilă. Reciclarea combustibilului uzat este un aspect care urmează să fie luat în considerare alături de depozitarea definitivă a deșeurilor.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 25
(25)  De asemenea, funcționarea reactorilor nucleari generează combustibil uzat. Fiecare stat membru își poate stabili politica privind ciclul combustibilului nuclear fie considerând combustibilul uzat drept o resursă valoroasă care poate fi reprocesată, fie luând decizia depozitării definitive a acestuia ca deșeu. Indiferent de opțiunea aleasă, trebuie analizată depozitarea definitivă a deșeurilor de activitate înaltă, separate în momentul reprocesării, sau a combustibilului uzat asimilat deșeurilor.
(25)  De asemenea, funcționarea reactorilor nucleari generează combustibil uzat. Fiecare stat membru își poate stabili politica privind ciclul combustibilului nuclear fie considerând combustibilul uzat drept o resursă valoroasă care poate fi reprocesată și reciclată, fie luând decizia depozitării definitive a acestuia ca deșeu. Indiferent de opțiunea aleasă, trebuie analizată depozitarea definitivă a deșeurilor de activitate înaltă, separate în momentul reprocesării, sau a combustibilului uzat asimilat deșeurilor.
Amendamentul 115
Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)
(25a)  Și combustibilul uzat depozitat în bazine reprezintă o potențială sursă de radioactivitate în mediu, în special în cazul în care bazinele de răcire nu mai sunt acoperite.
Amendamentul 132
Propunere de directivă
Considerentul 27
(27)  Deșeurile radioactive, inclusiv combustibilul uzat considerat deșeu, trebuie să fie izolate de persoane și de mediul de viață pe termen lung. Având în vedere natura sa specifică (conținutul de radionuclizi), sunt necesare măsuri de protejare a sănătății umane și a mediului împotriva pericolelor prezentate de radiația ionizantă, care să includă depozitarea definitivă în instalații adecvate la sfârșitul procesului de gestionare. Depozitarea intermediară a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea pe termen lung, reprezintă o soluție temporară, dar care nu este o alternativă a depozitării definitive.
(27)  Deșeurile radioactive, inclusiv combustibilul uzat considerat deșeu, trebuie să fie condiționate în mod adecvat și izolate de persoane și de mediul de viață pe termen lung. Având în vedere natura sa specifică (conținutul de radionuclizi), sunt necesare măsuri de protejare a sănătății umane și a mediului împotriva pericolelor prezentate de radiația ionizantă, care să includă depozitarea definitivă în instalații adecvate la sfârșitul procesului de gestionare, cu posibilitatea de recuperare bazată pe principiul reversibilității. Depozitarea intermediară a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea pe termen lung, reprezintă o soluție temporară.
Amendamentul 133
Propunere de directivă
Considerentul 27a (nou)
(27a)  Accidentul de la Fukushima a demonstrat în mod clar pericolele pe care le implică depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și faptul că ar putea avea loc accidente similare la instalațiile nucleare existente sau aflate în construcție în regiuni ale Uniunii și în țările învecinate cu risc seismic și de tsunami ridicat, cum ar fi Akkuyu (Turcia). Uniunea ar trebui să ia toate măsurile adecvate pentru a împiedica depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive în aceste regiuni.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 28
(28)  Trebuie să existe o schemă națională de clasificare a deșeurilor radioactive care să suplimenteze aceste proceduri, ținând cont pe deplin de tipul și caracteristicile deșeurilor radioactive. Criteriile exacte pe baza cărora deșeurile sunt încadrate într-o anumită clasă de deșeuri vor depinde de situația specifică existentă în fiecare stat cu privire la natura deșeurilor respective și la opțiunile de depozitare definitivă disponibile sau avute în vedere.
(28)  Trebuie să existe o schemă națională de clasificare a deșeurilor radioactive care să suplimenteze aceste proceduri, ținând cont pe deplin de tipul și caracteristicile deșeurilor radioactive. Criteriile exacte pe baza cărora deșeurile sunt încadrate într-o anumită clasă de deșeuri vor depinde de situația specifică existentă în fiecare stat cu privire la natura deșeurilor respective și la opțiunile de depozitare definitivă disponibile sau avute în vedere. Pentru a facilita comunicarea și schimbul de informații între statele membre și a asigura transparența, programul național ar trebui să descrie în detaliu o schemă de clasificare.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 29
(29)   Conceptul tipic de depozitare definitivă a deșeurilor de joasă și medie activitate și cu durată scurtă de viață este reprezentat de depozitarea aproape de suprafață. După 30 de ani de cercetări, este general acceptat din punct de vedere tehnic faptul că depozitarea geologică la adâncime reprezintă cea mai sigură și sustenabilă opțiune la sfârșitul procesului de gestionare a deșeurilor cu activitate înaltă și a combustibilului uzat asimilat deșeurilor. Prin urmare, este necesară trecerea la aplicarea măsurilor de depozitare definitivă.
(29)   Conceptele de depozitare definitivă a deșeurilor de joasă și medie activitate și cu durată scurtă de viață variază de la depozitarea aproape de suprafață (în depozite, îngropare la suprafață sau la câțiva zeci de metri de la suprafață) la depozitarea definitivă în depozite geologice moderne la 70-100 de metri adâncime. Aproape toate deșeurile radioactive de joasă și medie activitate cu durată lungă de viață sunt stocate. După 30 de ani de cercetări, fezabilitatea depozitării geologice la adâncime a fost demonstrată la nivel științific, aceasta putând reprezenta o opțiune sigură și economică la sfârșitul procesului de gestionare a deșeurilor radioactive cu activitate înaltă. Activitățile derulate sub egida Platformei tehnologice de implementare a depozitării geologice a deșeurilor radioactive (IGD-TP) ar putea facilita accesul la expertiză și tehnologie în acest context. Multe alte opțiuni, cum ar fi instalațiile de stocare la suprafață sau aproape de suprafață bazate pe inginerie, depozitarea cu ajutorul pietrei de fosfat sau depozitarea în puțuri adânci (3 000 – 5 000 de metri adâncime) se află în curs de cercetare, inclusiv posibila reversibilitate și recuperare. Prin urmare, este necesară cercetarea suplimentară în privința tuturor acestor opțiuni.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 29a (nou)
(29a)  Referitor la activitatea de cercetare privind depozitarea deșeurilor radioactive prin transmutare sau prin alte forme de reducere a intensității și a timpului de înjumătățire ale radiațiilor, ar trebui luată în considerare și stocarea geologică la adâncime pe termen lung a deșeurilor radioactive, cu posibilitatea de recuperare a acestora.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 30
(30)  Deși fiecare stat membru este responsabil pentru propria sa politică privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, aceasta trebuie să respecte principiile de securitate fundamentale relevante stabilite de AIEA. Fiecărui stat membru îi revine obligația etică de a evita orice povară inutilă asupra generațiilor viitoare în ceea ce privește combustibilii uzați și deșeurile radioactive existente, precum și cele presupuse de dezafectarea instalațiilor nucleare existente.
(30)  Deși fiecare stat membru este responsabil pentru propria sa politică privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, aceasta ar trebui nu numai să respecte principiile de securitate fundamentale relevante stabilite de AIEA, ci să și impună cele mai înalte norme de securitate care să reflecte practicile moderne la nivel de reglementare și de funcționare și cea mai bună tehnologie disponibilă (BAT). Fiecărui stat membru îi revine obligația etică de a evita orice povară inutilă asupra generațiilor viitoare în ceea ce privește combustibilii uzați și deșeurile radioactive istorice și existente, precum și cele presupuse de dezafectarea instalațiilor nucleare existente. Statele membre ar trebui să stabilească, prin urmare, o politică de dezafectare care să garanteze că instalațiile sunt dezasamblate în cel mai sigur mod cât mai devreme posibil după închiderea lor.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 31
(31)  Pentru gestionarea responsabilă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, fiecare stat membru trebuie să instituie un cadru național care să asigure punerea în aplicare a angajamentelor politice și a procesului decizional etapizat prin intermediul unei legislații, a unei reglementări și a unei organizări adecvate, cu o alocare clară a responsabilităților.
(31)  Pentru gestionarea responsabilă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, fiecare stat membru ar trebui să instituie un cadru național care să garanteze punerea în aplicare a angajamentelor politice și a procesului decizional etapizat, în conformitate cu Convenția de la Aarhus, prin intermediul unei legislații, a unei reglementări și a unei organizări adecvate, cu o alocare clară a responsabilităților.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 32a (nou)
(32a)  Statele membre ar trebui să asigure disponibilitatea unor fonduri suficiente pentru gestionarea și stocarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 32b (nou)
(32b)  Trebuie alocate fonduri suplimentare pentru proiecte energetice, inclusiv posibilitatea unor viitoare proiecte de dezafectare și, în consecință, proiecte de gestionare a deșeurilor.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 33
(33)  Este necesară instituirea de programe naționale pentru a asigura transpunerea deciziilor politice în dispoziții clare pentru aplicarea la timp a tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat, de la generare la depozitarea definitivă. Aceasta trebuie să includă toate activitățile legate de manipulare, pretratare, tratare, condiționare, depozitare intermediară și depozitare definitivă a deșeurilor radioactive. Programul național poate consta într-un document de referință sau un set de documente.
(33)  Este necesară instituirea de programe naționale pentru a asigura transpunerea deciziilor politice în dispoziții clare pentru aplicarea la timp a tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat, de la generare la depozitarea definitivă. Aceasta ar trebui să includă toate activitățile legate de manipulare, pretratare, tratare, condiționare, stocare intermediară și depozitare definitivă a deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat și să respecte principiile stabilite în Convenția de la Aarhus. Programul național poate consta într-un document de referință sau un set de documente.
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 34a (nou)
(34a)  În întregul lanț al gestionării combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, este necesar ca lucrătorii să fie protejați și acoperiți de legislația în materie de sănătate și siguranță, indiferent de activitatea pe care o desfășoară sau statutul pe care îl au, iar efectele pe termen lung asupra sănătății și siguranței lucrătorilor să fie luate în considerare în cadrul oricărui instrument de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Legislația Uniunii și a statelor membre în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă se aplică și în cazul lucrătorilor implicați în gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și nerespectarea acestei legislații trebuie pedepsită cu sancțiuni imediate și severe.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 35
(35)  Transparența este importantă în gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Aceasta trebuie să fie asigurată prin solicitarea de informații publice efective și prin implicarea tuturor părților interesate în procesele decizionale.
(35)  Transparența este importantă în gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și este crucială pentru a asigura încrederea populației în principiile care guvernează siguranța depozitelor și a programelor de gestionare a deșeurilor. Aceasta ar trebui să fie asigurată prin asigurarea de informații publice efective și prin implicarea tuturor părților interesate, a autorităților locale și regionale și a populației în procesele decizionale.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Considerentul 36
(36)  Cooperarea între statele membre și la nivel internațional poate facilita și accelera procesul decizional prin accesul la expertiză și tehnologie.
(36)  Cooperarea între statele membre și la nivel internațional poate facilita și accelera procesul decizional prin accesul la expertiză și tehnologie de înaltă calitate, precum și la cele mai bune practici.
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Considerentul 37
(37)  Unele state membre consideră că utilizarea comună a instalațiilor pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv a instalațiilor de depozitare definitivă, poate reprezenta o măsură benefică atunci când se întemeiază pe un acord între statele membre în cauză.
(37)  Unele state membre consideră că utilizarea comună a instalațiilor pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv a instalațiilor de depozitare definitivă, poate reprezenta o măsură benefică, sigură și rentabilă atunci când se întemeiază pe un acord între țările implicate. În acest sens, este important să se asigure faptul că nu sunt blocate anumite situații specifice, în special acordurile preexistente privind combustibilul uzat care provine de la reactoarele de cercetare. Prezenta directivă ar trebui să definească în mod corespunzător condițiile necesare ce urmează a fi îndeplinite înainte de lansarea unor astfel de proiecte comune.
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Considerentul 39
(39)  Documentația de securitate și abordarea graduală trebuie să asigure o bază pentru deciziile legate de dezvoltarea, exploatarea sau închiderea unei instalații de depozitare definitivă și trebuie să permită identificarea aspectelor incerte care necesită atenție, în vederea unei mai bune înțelegeri a aspectelor care influențează securitatea sistemului de depozitare, inclusiv a barierelor naturale (geologice) și a celor special concepute, precum și a evoluției preconizate a sistemului de depozitare. Documentația de securitate trebuie să includă constatările evaluării privind securitatea, precum și informații privind soliditatea și fiabilitatea acestei evaluări și ale ipotezelor formulate. Prin urmare, aceasta trebuie să furnizeze setul de argumente și probe care susțin securitatea unei instalații sau a unei activități legate de gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.
(39)  Documentația de securitate și abordarea graduală ar trebui să asigure o bază pentru deciziile legate de dezvoltarea, exploatarea sau închiderea unei instalații de depozitare definitivă și trebuie să permită identificarea aspectelor incerte care necesită atenție, în vederea unei mai bune înțelegeri a aspectelor care influențează securitatea sistemului de depozitare, inclusiv a barierelor naturale (geologice) și a celor special concepute, precum și a evoluției preconizate a sistemului de depozitare. Documentația de securitate trebuie să includă constatările evaluării privind securitatea, precum și informații privind soliditatea și fiabilitatea acestei evaluări și ale ipotezelor formulate. Demonstrarea siguranței ar trebui să se bazeze, prin urmare, pe ansamblul de argumente și probe care susțin securitatea unei instalații sau a unei activități legate de gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Considerentul 40
(40)  Prezenta directivă recunoaște faptul că toate pericolele asociate combustibilului uzat și deșeurilor radioactive trebuie avute în vedere în cadrul național, dar nu face referire la pericolele neradiologice, care intră sub incidența Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.
(40)  Prezenta directivă recunoaște faptul că toate pericolele asociate combustibilului uzat și deșeurilor radioactive trebuie avute în vedere în cadrul național, dar nu face referire la pericolele neradiologice care nu au consecințe radiologice, care intră sub incidența Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Considerentul 41
(41)  Menținerea și dezvoltarea în continuare a competențelor și aptitudinilor necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, ca element esențial pentru asigurarea unor niveluri mai ridicate de securitate, trebuie să aibă la bază o combinație între învățare prin experiență, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și cooperare tehnică între toți actorii.
(41)  Menținerea și dezvoltarea în continuare a competențelor și aptitudinilor necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, ca element esențial pentru asigurarea unor niveluri ridicate de protecție a sănătății și a mediului, securitate și transparență ar trebui să aibă la bază o combinație între învățare prin experiență, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și cooperare tehnică între toți actorii.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Considerentul 42a (nou)
(42a)  În acest context, Grupul european de reglementare pentru siguranța nucleară (ENSREG) ar putea aduce o contribuție prețioasă la implementarea uniformă a prezentei directive, facilitând, astfel, consultarea, schimbul de bune practici și cooperarea între autoritățile regionale și locale.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Considerentul 42b (nou)
(42b)  Prezenta directivă ar putea fi un instrument util care de luat în considerare atunci când se verifică dacă proiectele care beneficiază de finanțare din partea Uniunii în cadrul asistenței financiare sau tehnice acordate de Euratom pentru instalațiile sau activitățile de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive conțin măsurile necesare pentru a garanta o gestionare în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2
(2)  Se asigură că statele membre instituie măsuri naționale adecvate pentru un nivel ridicat de securitate a gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea protejării lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor asociate radiațiilor ionizante.
(2)  Se asigură că statele membre instituie măsuri naționale adecvate pentru un nivel maxim de securitate a gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea protejării lucrătorilor, a populației și a mediului natural împotriva pericolelor asociate radiațiilor ionizante.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3
(3)  Se asigură și se promovează informarea și participarea publică în ceea ce privește gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.
(3)  Se asigură furnizarea de informații publice necesare și participarea publică în ceea ce privește gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 4a (nou)
(4a)  Prezenta directivă stabilește standarde pentru statele membre, dar statele membre dispun în continuare de libertatea de a impune standarde mai stricte în materie de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  Prezenta directivă se aplică:
(1)  Fără a aduce atingere Directivei 2009/71/Euratom, prezenta directivă se aplică:
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a
(a) tuturor etapelor gestionării combustibilului uzat, atunci când acesta rezultă în urma exploatării reactorilor nucleari civili sau când este gestionat în cadrul activităților civile;
(a) tuturor etapelor gestionării combustibilului uzat, atunci când acesta rezultă în urma exploatării reactorilor nucleari civili sau când este gestionat în cadrul activităților civile pe teritoriul UE, inclusiv combustibilul uzat provenit din programe militare în cazul în care a fost transferat permanent către activități civile și gestionat exclusiv în cadrul acestora;
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b
(b) tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive, de la generare la depozitare definitivă, atunci când acestea rezultă în urma activităților civile sau sunt gestionate în cadrul activităților civile.
(b) tuturor etapelor gestionării deșeurilor radioactive, de la generare la depozitare definitivă inclusiv, atunci când acestea rezultă în urma activităților civile sau sunt gestionate în cadrul activităților civile de pe teritoriul UE;
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul -1 (nou)
-1. „emisii autorizate” înseamnă emisii planificate și controlate de material radioactiv gazos sau lichid eliberate în mediul înconjurător provenite de la instalații sau activități nucleare reglementate în timpul funcționării normale, în limitele autorizate de autoritatea de reglementare competentă și în conformitate cu principiile și limitele enunțate în Directiva Consiliului 96/29/Euratom;
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 3
3.depozitare definitivă” înseamnă amplasarea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație autorizată, fără intenția de a le recupera;
3. depozitare definitivă” înseamnă amplasarea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive de o manieră potențial definitivă într-o instalație autorizată, ținând cont în mod corespunzător de principiul reversibilității;
Amendamentele 42 și 134
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 6
6. „deșeuri radioactive” înseamnă materiale radioactive în stare gazoasă, lichidă sau solidă în privința cărora un stat membru sau o persoană fizică sau juridică a cărei decizie este acceptată de către statul membru nu prevede nicio altă utilizare și care este controlată ca deșeu radioactiv de către o autoritate de reglementare competentă, în conformitate cu legislația și normele de reglementare ale statului membru;
6. „deșeuri radioactive” înseamnă materiale radioactive în stare gazoasă, lichidă sau solidă, care includ combustibil uzat și materiale radioactive care rezultă în urma reprelucrării, reduse la cel mai mic volum posibil din punct de vedere tehnologic, şi în privința cărora un stat membru sau o persoană fizică sau juridică a cărei decizie este acceptată de către statul membru nu prevede nicio altă utilizare, luând în considerare evoluțiile și progresul tehnologic, și care este controlată ca deșeu radioactiv de către o autoritate de reglementare competentă, în conformitate cu legislația și normele de reglementare ale statului membru;
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 9a (nou)
9a. „sit” înseamnă o zonă geografică care conține o instalație autorizată, inclusiv o instalație de depozitare a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive, sau pe care se desfășoară o activitate autorizată;
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 9b (nou)
9b. „evaluare de securitate” înseamnă procesul sistematic derulat pe tot parcursul perioadei de proiectare pentru a garanta că toate condițiile de siguranță sunt îndeplinite de către proiectul propus, incluzând, fără a se limita la aceasta, analiza oficială de securitate;
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 9c (nou)
9c. „analiză de securitate'înseamnă o serie de argumente și dovezi care confirmă securitatea unei instalații sau activități, inclusiv rezultatele unei evaluări a siguranței și o declarație de încredere în aceste rezultate. Pentru o instalație de depozitare, analiza de securitate poate viza un anumit stagiu de evoluție. În astfel de cazuri, analiza de securitate trebuie să admită existența domeniilor cu privire la care există nesiguranță sau chestiuni nesoluționate și trebuie să prevadă instrucțiuni pentru măsurile de limitare a acestor chestiuni în etapele de evoluție viitoare;
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 13
13. „depozitare intermediară” înseamnă menținerea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație autorizată, cu intenția de a le recupera.
13. „depozitare intermediară” înseamnă menținerea temporară a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație autorizată, înainte de recuperarea acestuia;
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1
(1)  Statele membre instituie și mențin politici naționale privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Acestora le revine răspunderea finală pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive proprii.
(1)  Statele membre instituie și mențin politici naționale privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Fiecărui stat membru îi revine răspunderea finală pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive generate pe teritoriul său.
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Statele membre se asigură că politicile naționale privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive sunt puse în aplicare printr-un proces decizional pe etape bine fundamentat și documentat în ceea ce privește siguranța pe termen lung.
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  Statele membre se asigură că:
(2)  Statele membre se asigură că politicile naționale se bazează pe următoarele principii:
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a
(a) generarea deșeurilor radioactive este menținută la nivelul minim posibil din punct de vedere al activității și al volumului, prin intermediul unor măsuri de proiectare și practici de exploatare și dezafectare adecvate, inclusiv reciclarea și reutilizarea materialelor convenționale;
(a) generarea deșeurilor radioactive este menținută la nivelul minim posibil, respectând principiul ALARA 'cât mai puțin posibil, în limite rezonabile„, din punct de vedere al activității și al volumului, prin intermediul unor măsuri de proiectare și practici de exploatare și dezafectare adecvate, inclusiv reprocesarea și reutilizarea materialelor;
Amendamentul 121
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d
(d) combustibilul uzat și deșeurile radioactive sunt gestionate în condiții de securitate, inclusiv pe termen lung.
(d) combustibilul uzat și deșeurile radioactive sunt gestionate în condiții de siguranță până când nu mai reprezintă un pericol pentru populație și mediu.
Amendamentul 122
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă)
(da) se evită expunerea lucrătorilor, a populației și a mediului la combustibilul uzat și la deșeurile radioactive.
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera db (nouă)
(db) se iau măsuri pentru a acoperi viitoarele riscuri la adresa sănătății și a mediului în cazul lucrătorilor expuși și al publicului larg;
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera dc (nouă)
(dc) costurile privind gestionarea deșeurilor radioactive, inclusiv a combustibilului uzat, sunt suportate de către cei care le-au generat;
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera dd (nouă)
(dd) rezervele financiare pe care producătorii de deșeuri trebuie să le furnizeze, astfel încât să acopere toate costurile generate de gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, sunt administrate printr-un fond controlat de stat, în scopul de a se asigura că acestea pot fi mobilizate pentru depozitarea permanentă în condiții de siguranță;
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera de (nouă)
(de) autoritățile naționale competente sunt implicate în supravegherea disponibilității unor resurse financiare corespunzătoare;
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera df (nouă)
(df) parlamentele naționale sunt implicate în supravegherea disponibilității unor resurse financiare corespunzătoare;
Amendamentul 135
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Cum bazinele de depozitare a combustibilului uzat implică riscuri majore, mai ales dacă sunt descoperite, toți combustibilii uzați ar trebui mutați din bazine în depozite uscate cât mai curând posibil. În cursul acestui proces, ar trebui să se înceapă cu cel mai vechi bazin de depozitare a combustibilului uzat.
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1b (nou)
Orice astfel de acord este notificat Comisiei.

Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Statele membre pot decide, pe bază de voluntariat, să creeze o instalație comună sau regională de depozitare în cooperare cu alte state membre pentru a utiliza avantajele geologice sau tehnice ale unui anumit sit și pentru a împărți sarcina financiară a proiectului comun.
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3b (nou)
(3b)  Înainte de lansarea unui astfel de proiect printr-un acord interguvernamental, statele membre implicate garantează că inițiativa îndeplinește condițiile necesare, printre care cel puțin următoarele:
(a) în toate statele membre implicate se va urmări să se obțină aprobarea și sprijinul populației în toate fazele derulării proiectului și pe perioada duratei de viață a instalației de depozitare prin asigurarea accesului la informație și a participării publicului la procesul de consultare;
(b) se va asigura cooperarea între organismele de reglementare competente și autoritățile naționale în domeniul siguranței și supravegherea de către acestea; documentația de securitate și evaluările de securitate anexate sunt efectuate în fiecare stat membru implicat, acoperind fazele de explorare, selecție și implementare ale instalației;
(c) se ajunge la un acord în legătură cu chestiunile de răspundere legală și alocarea clară a responsabilităților, fiecare stat membru fiind responsabil pentru propriile deșeuri radioactive;
(d) aranjamentele financiare sunt convenite garantându-se faptul că există fonduri disponibile pe toată durata de viață și pentru perioada ulterioară închiderii instalației de depozitare și că există resurse umane corespunzătoare, disponibile în număr suficient și dispunând de calificările necesare;
(e) programele naționale ale statelor membre implicate vor conține o notificare prealabilă în legătură cu cadrul juridic, structura organizatorică și schemele și mecanismele tehnice care să demonstreze că, într-un termen clar stabilit, instalația de depozitare planificată satisface cerințele prezentei directive.
Amendamentul 136
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3c (nou)
(3c)  În niciun caz deșeurile radioactive nu pot fi exportate în țările din afara UE. Transportarea combustibilului uzat în afara UE ar trebui permisă cu condiția reimportării acestuia în UE după reciclare.
Amendamentul 124
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3d (nou)
(3d)  Sunt interzise toate instalațiile de deșeuri nucleare în regiunile seismice sau în zonele de coastă care prezintă un risc ridicat de creștere a nivelului mării sau de producere a unui tsunami.
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a
(a) un program național de aplicare a politicii privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;
(a) un program național, cu respectarea subsidiarității, de aplicare a politicii privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive care să garanteze că toate entitățile care produc deșeuri radioactive au acces la o instalație sigură de depozitare a deșeurilor radioactive în aceleași condiții;
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba) cerințe naționale privind sănătatea și siguranța, educația și formarea profesională a lucrătorilor;
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c
(c) un sistem de autorizare a activităților și a instalațiilor de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv interzicerea funcționării neautorizate a instalațiilor de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;
(c) un sistem de autorizare a activităților și a instalațiilor de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv interzicerea funcționării neautorizate a instalațiilor de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, ceea ce garantează gestionarea tuturor deșeurilor radioactive, fără discriminare, indiferent de cine le produce;
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d
(d) un sistem de control instituțional adecvat, de inspecții de reglementare, documentare și raportare;
(d) un sistem de control instituțional adecvat, de inspecții de reglementare, documentare și raportare, precum și de asigurare a formării profesionale necesare pentru lucrătorii care participă la întregul proces, cu scopul de a le asigura și menține siguranța și sănătatea la locul de muncă;
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă)
(ea) măsuri privind garantarea resurselor financiare adecvate, pe termen lung, pentru activitățile și instalațiile ce țin de gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera fa (nouă)
(fa) măsuri care să garanteze că nivelul resurselor financiare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive și pentru realizarea instalației de depozitare este stabilit de către autoritatea de reglementare competentă, în urma unui proces transparent, revizuit periodic și cu consultarea periodică a tuturor părților interesate;
Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera fb (nouă)
(fb) calcularea tuturor costurilor generate de gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Informațiile furnizate în acest context trebuie să precizeze, printre altele, instituțiile care suportă costurile.
Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2
(2)  Statele membre asigură menținerea și îmbunătățirea cadrului național în funcție de necesități, ținând cont de experiența de funcționare, informațiile obținute din documentațiile de securitate menționate la articolul 8, evoluțiile tehnologice și rezultatele activităților de cercetare.
(2)  Statele membre asigură menținerea și îmbunătățirea cadrului național în funcție de necesități, ținând cont de experiența de funcționare, informațiile obținute din documentațiile de securitate menționate la alineatul (9c) de la articolul 3, cele mai performante tehnologii disponibile (BAT), standardele de sănătate și securitate și rezultatele activităților de cercetare.
Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Statele membre se asigură că autoritățile lor de reglementare sunt supuse controlului democratic.
Amendamentele 73
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Autoritatea de reglementare competentă are competențele și resursele pentru a efectua în mod regulat evaluări de securitate, investigații și controale și, dacă este cazul, pentru a lua măsuri executorii în cadrul instalațiilor chiar în timpul procesului de dezafectare. Sănătatea și securitatea lucrătorilor, inclusiv a subcontractanților, precum și nivelul efectivelor de personal și nivelul de formare al acestora, fac parte din aceste evaluări.
Amendamentul 137
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3b (nou)
(3b)  Autoritatea de reglementare competentă are competența de a dispune încetarea anumitor activități care în urma evaluărilor s-au dovedit a nu fi sigure. Aceste evaluări și toate celelalte evaluări efectuate de autoritatea de reglementare competentă sunt aduse la cunoștința publicului.
Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1
(1)  Statele membre se asigură că răspunderea pentru securitatea gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive revine în principal deținătorului de autorizație. Această răspundere nu poate fi delegată.
(1)  Statele membre se asigură că răspunderea pentru securitatea gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive revine în principal titularilor de autorizație cărora le-a fost încredințată responsabilitatea totală cu privire la combustibilul uzat și deșeurile radioactive de către autoritatea competentă a statului membru în cauză.
Amendamentul 130
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Statele membre garantează că, în cadrul cererii vizând obținerea unei licențe pentru desfășurarea unei activități de gestionare a deșeurilor radioactive sau operarea unei instalații de depozitare situată pe teritoriul UE, se întocmește o documentație de securitate și o evaluare a securității, actualizate dacă este necesar pe durata desfășurării activității sau funcționării instalației. Documentația de securitate a unei instalații trebuie să cuprindă alegerea amplasamentului, proiectarea, construcția, funcționarea și închiderea bazinelor pentru combustibilul uzat, a unei instalații de depozitare sau a unei instalații de depozitare definitivă, precum și măsurile de securitate ulterioare închiderii, inclusiv prin mijloace pasive, și trebuie să descrie toate aspectele sitului legate de siguranță, proiectarea instalației, bazinele de răcire de depozitare intermediară, împreună cu o raportare periodică a cantității de combustibil uzat conținut de acestea, dezafectarea instalației sau a unor părți ale acesteia și măsurile de control managerial și de reglementare. Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată trebuie să includă evaluarea riscurilor de sănătate și de securitate ale lucrătorilor, inclusiv ale persoanelor angajate de antreprenori și evaluarea nivelului de competență și a numărului de angajați necesar pentru funcționarea sigură a instalației în orice moment, astfel încât să se poată lua măsuri în caz de accident.
Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată demonstrează nivelul de protecție asigurat și oferă asigurări autorității de reglementare competente și altor părți interesate că cerințele de siguranță vor fi îndeplinite. Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată se transmit spre aprobare autorității de reglementare competente.

Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1b (nou)
(1b)  Statele membre se asigură că deținătorii de autorizații raportează autorității de reglementare competente și altor organizații competente relevante și că oferă publicului larg acces la informații cu privire la activitățile sau instalațiile lor.
Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2
(2)  Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizații, sub supravegherea autorității de reglementare competente, să evalueze, să verifice cu regularitate și să îmbunătățească continuu, în limite rezonabile posibile, securitatea nucleară a activităților și instalațiilor lor nucleare în mod sistematic și verificabil.
(2)  Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizații, sub supravegherea autorității de reglementare competente, să evalueze, să verifice cu regularitate și să îmbunătățească continuu, în limite rezonabile posibile, securitatea nucleară a activităților lor - inclusiv sănătatea și securitatea lucrătorilor și a antreprenorilor și securitatea instalațiilor lor nucleare - în mod sistematic și verificabil, în conformitate cu cea mai bună tehnologie disponibilă. Titularii de autorizații raportează autorității de reglementare competente și altor organizații competente, reprezentanților lucrătorilor lor, antreprenorilor și publicului larg rezultatele evaluărilor lor.
Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3
(3)  Evaluările menționate la alineatul (2) includ verificarea faptului că sunt instituite măsuri pentru prevenirea accidentelor și diminuarea consecințelor accidentelor, inclusiv verificarea barierelor fizice și a procedurilor administrative de protecție stabilite de deținătorul autorizației pentru a asigura ca lucrătorii și populația nu sunt afectați semnificativ de radiațiile ionizante.
(3)  Acțiunile menționate la alineatul (2) fac obiectul unei transmiteri oficiale la autoritatea de reglementare competentă, ca parte a cererii de autorizare, ceea ce oferă garanția necesară a siguranței activității, și includ verificarea faptului că sunt instituite măsuri pentru prevenirea accidentelor și a atacurilor fizice și diminuarea consecințelor accidentelor și atacurilor fizice, inclusiv verificarea barierelor fizice și a procedurilor administrative de protecție stabilite de deținătorul autorizației pentru a asigura ca lucrătorii, populația și mediul natural nu sunt afectați de radiațiile ionizante.
Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4
(4)  Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizație să instituie și să pună în aplicare sisteme de management care acordă prioritatea cuvenită securității nucleare și care sunt verificate în mod periodic de autoritatea de reglementare competentă.
(4)  Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizație să instituie și să pună în aplicare sisteme de management care acordă prioritate maximă siguranței și securității și care sunt verificate în mod periodic de autoritatea de reglementare competentă și de reprezentanții lucrătorilor cu responsabilități specifice în domeniul siguranței și sănătății lucrătorilor.
Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5
(5)  Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizație să asigure și să mențină resurse umane și financiare adecvate pentru a-și îndeplini obligațiile cu privire la securitatea gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, prevăzute la alineatele (1)-(4).
(5)  Statele membre se asigură că respectivul cadru național instituit obligă deținătorii de autorizație să asigure și să mențină resurse umane și financiare adecvate inclusiv pe termen lung, pentru a-și îndeplini obligațiile cu privire la securitatea gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, prevăzute la alineatele (1)-(4).
Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5a (nou)
(5a)  Statele membre se asigură că deținătorii de autorizații informează autoritățile transfrontaliere regionale și locale cu privire la planurile lor de înființare a unei instalații de tratare a deșeurilor cât mai curând posibil, în cazul în care o astfel de instalație se află la o distanță de granița națională care poate determina efecte transfrontaliere în timpul construirii, funcționării sau după abandonarea instalației sau în cazul unui accident sau al unui incident legat de instalație.
Amendamentul 146
Propunere de directivă
Articolul 7a (nou)
Articolul 7a

Marcajul și documentația

Statele membre se asigură că deținătorii de autorizații marchează containerele și documentele privind depozitarea definitivă a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive într-o formă nedeteriorabilă. Documentația cuprinde atât compoziția chimică, toxicologică și radiologică a substanțelor, precum și starea de agregare a acestora (solidă, lichidă sau gazoasă).

Amendamentul 82
Propunere de directivă
Articolul 8
Articolul 8

eliminat
Documentația de securitate

(1)  În cadrul cererii de autorizare a unei instalații sau activități, se întocmește o documentație de securitate și o evaluare a securității. Acestea se actualizează în funcție de evoluția instalației sau a activității, după necesități. Nivelul de detaliere și complexitatea documentației de securitate și ale evaluării de securitate trebuie să fie proporționale cu complexitatea operațiunilor și cu magnitudinea pericolelor asociate instalației sau activității.
(2)  Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată trebuie să vizeze alegerea amplasamentului, proiectarea, construcția, funcționarea și dezafectarea unei instalații sau închiderea unei instalații de depozitare definitivă; în documentația de securitate trebuie să se menționeze standardele aplicate pentru evaluarea respectivă. Trebuie acordată atenție securității pe termen lung ulterioară închiderii, în special modului în care aceasta este asigurată prin mijloace pasive, în cea mai mare măsură posibilă.
(3)  Documentația de securitate a unei instalații trebuie să descrie toate aspectele relevante din punct de vedere al amplasamentului, al proiectării instalației, al măsurilor de control administrativ și al controlului de reglementare. Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată trebuie să demonstreze nivelul de protecție furnizat și să ofere asigurări autorității de reglementare competente și altor părți interesate că cerințele de siguranță vor fi îndeplinite.
(4)  Documentația de securitate și evaluarea de securitate anexată se transmit spre aprobare autorității de reglementare competente.
Amendamentul 83
Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)
Articolul 8a

Înregistrarea și urmărirea în ceea ce privește în special sănătatea și securitatea muncitorilor

(1)  Statele membre instituie un sistem de înregistrare și urmărire în domeniul gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.
(2)  Statele membre se asigură că sistemul de înregistrare și urmărire dispune de capacitatea de a specifica localizarea și starea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive în faza de producție, exploatare, transport, stocare intermediară sau depozitare definitivă.
(3)  Statele membre se asigură că fie deținătorul autorizației, fie un organism public arhivează informații referitoare la lucrătorii care au fost expuși la combustibil nuclear uzat și la deșeuri radioactive în cadrul exercitării activității lor profesionale, astfel încât să asigure monitorizarea pe termen lung a bolilor profesionale.
Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 8b (nou)
Articolul 8b

Acțiuni și sancțiuni

Conform principiilor de bază generale, statele membre se asigură că, în cazul nerespectării obligațiilor care decurg din prezenta directivă, se inițiază acțiuni juridice sau administrative și se aplică sancțiuni eficiente, disuasive și adecvate în raport cu gravitatea încălcării.

Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 9
Statele membre se asigură că respectivul cadru național include măsuri de educație și formare ținând cont de necesitățile tuturor părților care dețin responsabilități în materie de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a menține și pentru a dezvolta în continuare expertiza și aptitudinile necesare.

Statele membre se asigură că respectivul cadru național include măsuri de educație și formare regulată și preventivă ținând cont de necesitățile tuturor părților care dețin responsabilități în materie de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a menține, a dezvolta în continuare și a răspândi expertiza și aptitudinile științifice și tehnologice necesare, ținând pasul cu progresele tehnice și științifice. Statele membre acordă o atenție deosebită părților implicate în mod indirect la fața locului și se asigură că acestora li se oferă o educație și o formare adecvate și actualizate înaintea efectuării operațiunilor care presupun manipularea de deșeuri radioactive și de combustibil nuclear uzat. Statele membre se asigură că deținătorii de autorizații sunt în măsură să aplice și să finanțeze dispozițiile respective, pentru a garanta siguranța și sănătatea tuturor părților implicate în proces. Educarea și formarea profesională a lucrătorilor trebuie să respecte standardele recunoscute la nivel internațional pentru a consolida responsabilitatea globală în materie de sănătate și securitate în industria nucleară. Statele membre se asigură, de asemenea, că în cadrul național sunt incluse programe pentru susținerea cercetării științifice în raport cu proiectele de depozitare existente.

Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1a (nou)
Statele membre se asigură că în cadrul național sunt incluse programe de susținere a cercetării în vederea reducerii producției de deșeuri radioactive și a gestionării deșeurilor radioactive.

Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1
Statele membre se asigură că respectivul cadru național garantează disponibilitatea resurselor financiare adecvate atunci când sunt necesare pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, acordând atenția cuvenită responsabilităților producătorilor de deșeuri radioactive.

(1)  Statele membre se asigură că respectivul cadru național garantează disponibilitatea resurselor financiare suficiente atunci când sunt necesare pentru acoperirea tuturor costurilor necesare legate de dezafectare și gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, respectând, astfel, întru totul principiul „poluatorul plătește” și evitând orice recurgere la ajutoare din partea statului.
Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)
(1a)  În conformitate cu procedurile stabilite la nivel național, statele membre se asigură că:
(a) se face o evaluare a costurilor strategiilor de gestionare a deșeurilor, în special o evaluare a costurilor legate de punerea în aplicare a soluțiilor pe termen lung pentru gestionarea deșeurilor de activitate joasă, medie și înaltă în funcție de nivelul acestora de activitate. Aceste costuri trebuie să includă în special costurile dezafectării instalațiilor nucleare și, în cazul instalațiilor de gestionare a deșeurilor radioactive, costurile închiderii definitive, întreținerii și monitorizării acestora;
(b) se constituie rezerve în vederea acoperirii costurilor menționate la litera (a) și se alocă resursele necesare acoperirii exclusive a acestor rezerve;
(c) se verifică în mod corespunzător dacă rezervele și gestionarea resurselor sunt suficiente pentru a acoperi costurile menționate la litera (a), astfel încât să se poată face o ajustare periodică.
Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1b (nou)
(1b)  Costurile de gestionare sunt făcute publice într-o manieră transparentă și sunt reevaluate anual. Obligația producătorilor de deșeuri radioactive se ajustează în mod corespunzător.
Amendamentul 90
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1c (nou)
(1c)  Statele membre instituie sau numesc un organism național capabil să exprime o opinie de expert în privința gestionării fondurilor și a costurilor de dezafectare, după cum se precizează la alineatul (1a). Acest organism este independent de entitățile care contribuie la fonduri.
Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1d (nou)
(1d)  Statele membre prezintă Comisiei rapoarte periodice în legătură cu concluziile lucrărilor organismului național relevant, în conformitate cu condițiile menționate la articolul 16.
Amendamentul 92
Propunere de directivă
Articolul 11
Statele membre asigură instituirea și punerea în aplicare a unor programe adecvate de asigurare a calității privind siguranța gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

Statele membre asigură instituirea și punerea în aplicare a unor programe adecvate de asigurare a calității privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

Amendamentul 127
Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1a (nou)
Statele membre se asigură că deținătorii de autorizație își asumă răspunderea civilă deplină față de terți pentru orice prejudiciu cauzat prin accidente și prin gestionarea pe termen lung a deșeurilor radioactive, inclusiv pentru deteriorarea mediului terestru, acvatic sau marin.

Amendamentul 93
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1
(1)  Statele membre se asigură că informațiile privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive sunt puse la dispoziția lucrătorilor și a populației. Această obligație include asigurarea faptului că autoritatea de reglementare competentă informează publicul în domeniile sale de competență. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în conformitate cu legislația națională și cu obligațiile internaționale, cu condiția ca astfel să nu se pună în pericol alte interese recunoscute în legislația națională sau în obligațiile internaționale cum ar fi, între altele, securitatea.
(1)  Statele membre se asigură că toate informațiile privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive care sunt necesare pentru menținerea stării de sănătate, a siguranței și a securității lucrătorilor și a populației sunt puse la dispoziție în mod regulat. Această obligație include asigurarea faptului că autoritatea de reglementare competentă informează publicul în domeniile sale de competență. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în conformitate cu legislația națională și cu obligațiile internaționale, în special cu Convenția de la Aarhus. Informațiile care prezintă importanță directă pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor și a publicului (îndeosebi cele privind emisiile radioactive și toxice și expunerea la emisii) sunt făcute publice, indiferent de împrejurări.
Amendamentul 94
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Statele membre garantează că se pun la dispoziția publicului informații referitoare la resursele financiare menționate la articolul 10, destinate gestionării combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, ținându-se seama de partea din costuri ce revine producătorilor.
Amendamentul 95
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1b (nou)
(1b)  Statele membre se asigură că toate deciziile privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, precum și privind amplasamentele pentru acestea în apropierea țărilor vecine se iau cu implicarea publicului și a instituțiilor țărilor în cauză.
Amendamentul 96
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2
(2)  Statele membre se asigură că publicul are ocazia de a participa în mod efectiv la procesul decizional privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.
eliminat
Amendamentul 97
Propunere de directivă
Articolul 12a (nou)
Articolul 12a

Participarea publicului

(1)  Statele membre se asigură că reprezentanții publicului au ocazia de a participa din timp în mod efectiv la elaborarea sau revizuirea programelor naționale de gestionare a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive ce trebuie întocmite în conformitate cu articolul 13 și că au acces la acestea, după ce au fost elaborate. Ele publică programele pe o pagină de internet accesibilă publicului.
(2)  În acest scop, statele membre se asigură că:
(a) publicul este informat, fie prin anunțuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, în legătură cu orice propuneri de astfel de programe sau de modificare sau revizuire a acestora, și sunt puse la dispoziția publicului informațiile relevante privind astfel de propuneri, inclusiv inter alia informațiile privind dreptul de participare la luarea deciziilor și privind autoritatea competentă căreia i se pot adresa observații sau întrebări;
(b) reprezentanții publicului au dreptul de a-și exprima observațiile și opiniile atunci când toate opțiunile sunt posibile, înainte de adoptarea deciziilor privind programele;
(c) rezultatele participării publicului sunt luate în considerare în mod corespunzător la adoptarea deciziilor în cauză;
(d) după examinarea observațiilor și a opiniilor exprimate de către public, autoritatea competentă depune toate eforturile rezonabile în vederea informării publicului cu privire la deciziile adoptate și la motivele și considerațiile pe care se bazează acestea, inclusiv informații privind procesul de participare a publicului.
(3)  Statele membre identifică membrii publicului care au dreptul să participe, potrivit alineatului (2). Statele membre stabilesc normele detaliate de participare a publicului în temeiul prezentului articol, astfel încât să îi permită publicului o pregătire și o participare eficientă. Se prevăd termene rezonabile care să asigure suficient timp pentru fiecare etapă de participare a publicului prevăzută de prezentul articol.
Amendamentul 98
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2
(2)  Programele naționale trebuie să respecte dispozițiile articolelor 4-12.
(2)  Programele naționale trebuie să respecte dispozițiile articolelor 4-12a.
Amendamentul 99
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3
(3)  Statele membre își revizuiesc și actualizează programele naționale în mod regulat, ținând cont, după caz, de progresele tehnice și științifice.
(3)  Statele membre își revizuiesc și actualizează programele naționale în mod regulat, ținând cont, după caz, de progresele tehnice și științifice și încorporând feedback din experiența altor state membre de gestionare a deșeurilor radioactive, precum și rezultatele evaluărilor inter pares internaționale.
Amendamentul 100
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Statele membre informează autoritățile transfrontaliere regionale și locale cu privire la programele lor naționale cât mai devreme posibil, în cazurile în care punerea în aplicare a acestora va avea probabil consecințe la nivel transfrontalier.
Amendamentul 101
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3b (nou)
(3b)  În cadrul programelor naționale, statele membre indică în mod clar resursele financiare de care dispun pentru gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.
Amendamentul 102
Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul -1 (nou)
-1. o schemă integrată, detaliată de clasificare a deșeurilor radioactive care acoperă toate etapele gestionării deșeurilor radioactive, de la generare la depozitare definitivă;
Amendamentul 103
Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 1
1. un inventar al combustibililor uzați și al deșeurilor radioactive, precum și previziuni privind cantitățile viitoare, inclusiv cele produse în urma dezafectării. Inventarul trebuie să indice în mod clar locația și cantitatea materialelor și, cu ajutorul unei clasificări adecvate, gradul de pericol;
1. pe baza schemei de clasificare menționată la alineatul (-1), un inventar al combustibililor uzați și al deșeurilor radioactive, precum și previziuni privind cantitățile viitoare, inclusiv cele produse în urma dezafectării. Inventarul trebuie să indice în mod clar locația și cantitatea materialelor și gradul de pericol precum și originea deșeurilor;
Amendamentul 128
Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 2
(2) concepte, planuri și soluții tehnice, pentru toate etapele de la generare la depozitare definitivă;
2. concepte, planuri și soluții tehnice, pentru toate etapele, de la generare la depozitarea intermediară sau depozitarea definitivă; se acordă o prioritate ridicată deșeurilor radioactive istorice și combustibilului uzat din bazinele de depozitare intermediară;
Amendamentul 104
Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 3
3. concepte și planuri pentru perioada ulterioară închiderii instalațiilor de depozitare, inclusiv pentru perioada pe care se mențin controalele instituționale, precum și mijloacele care urmează a fi utilizate pentru a stoca informațiile despre instalații pe termen lung;
3. concepte și planuri pentru perioada ulterioară închiderii instalațiilor de depozitare, inclusiv pentru perioada pe care se mențin controalele instituționale, precum și mijloacele care urmează a fi utilizate pentru a asigura supravegherea și întreținerea instalației și pentru a stoca informațiile despre instalații pe termen lung;
Amendamentul 105
Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 7a (nou)
7a. descrierea evaluării costurilor menționate la articolul 10 alineatul (1a) litera (a) și a metodelor aplicate pentru calcularea rezervelor corespunzătoare;
Amendamentul 106
Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 8
8. descrierea schemei (schemelor) de finanțare în vigoare, astfel încât toate costurile programului să se încadreze în calendarul prevăzut.
8. o descriere a opțiunilor legate de structura și gestionarea activelor alocate în conformitate cu articolul 10 alineatul (1a) litera (b) și a schemei (schemelor) de finanțare în vigoare, astfel încât toate costurile programului să se încadreze în calendarul prevăzut și cu respectarea strictă a principiului „poluatorul plătește”;
Amendamentul 107
Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 8a (nou)
8a. o perioadă de timp obligatorie și verificabilă pentru punerea în aplicare a programelor naționale și respectarea cerințelor menționate la punctelor 1-8 de mai sus;
Amendamentul 108
Propunere de directivă
Articolul 14 – punctul 8b (nou)
8b. planuri de educație și formare profesională pentru a menține și a dezvolta expertiza și aptitudinile necesare gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.
Amendamentul 109
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Comisia verifică respectarea termenelor de punere în aplicare a programelor naționale ale statelor membre, prezentate în conformitate cu articolul 14 punctul 8a.
Amendamentul 110
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4
(4)  Comisia va ține cont de lămuririle furnizate de statele membre și de progresele realizate cu privire la programele naționale de gestionare a deșeurilor atunci când ia decizii referitoare la acordarea de asistență tehnică sau financiară Euratom pentru instalații sau activități de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive sau când își formulează punctul de vedere privind proiectele de investiții, în conformitate cu articolul 43 din Tratatul Euratom.
eliminat
Amendamentul 111
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3
(3)  Statele membre organizează periodic, cel puțin o dată la zece ani, autoevaluări ale cadrului național, ale autorității de reglementare competente, ale programului național și ale punerii sale în aplicare, și solicită analize internaționale inter pares a cadrului lor național, a autorității și/sau a programului, în scopul atingerii unor standarde ridicate în ceea ce privește gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Rezultatele analizelor inter pares se raportează statelor membre și Comisiei.
(3)  Statele membre organizează periodic, cel puțin o dată la zece ani, autoevaluări ale cadrului național, ale autorității de reglementare competente, ale programului național și ale punerii sale în aplicare, și solicită analize internaționale inter pares a cadrului lor național, a autorității și/sau a programului, în scopul atingerii unor standarde ridicate în ceea ce privește gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive. Rezultatele analizelor inter pares se raportează Comisiei care transmite un raport periodic Parlamentului European și Consiliului referitor la concluziile, sub formă consolidată, la care s-a ajuns cu prilejul analizelor inter pares.
Amendamentul 138
Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)
Articolul 16a

Reevaluarea

La cel târziu doi ani de la efectuarea analizelor inter pares de către statele membre, astfel cum se prevede la articolul 16 alineatul (3), Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport axat pe o reevaluare a conceptului de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, precum și a dispozițiilor privind exportul de la articolul 4 alineatul (3). Această reevaluare ia în considerare, în special, reversibilitatea și posibilitatea de a recupera deșeurile odată ce acestea au fost depozitate, în lumina evoluției cercetării și a progreselor privind cunoștințele științifice din acest domeniu. Dacă este necesar, raportul este însoțit de o revizuire a prezentei directive pentru a reflecta ultimele cercetări tehnologice în domeniul gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

Amendamentul 113
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1
(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la … Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă respectivele acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la ...*. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă respectivele acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
* Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate