Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0306(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0214/2011

Predkladané texty :

A7-0214/2011

Rozpravy :

PV 22/06/2011 - 19
CRE 22/06/2011 - 19

Hlasovanie :

PV 23/06/2011 - 12.21
CRE 23/06/2011 - 12.21
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0295

Prijaté texty
PDF 768kWORD 457k
Štvrtok, 23. júna 2011 - Brusel
Vyhoreté palivo a rádioaktívny odpad *
P7_TA(2011)0295A7-0214/2011

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2011 o návrhu smernice Rady o nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (KOM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2010)0618),

–  so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na články 31 a 32, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0387/2010),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0214/2011),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  V článku 2 písm. b) zmluvy sa ustanovuje zavedenie jednotných bezpečnostných noriem na ochranu zdravia pracovníkov a širokej verejnosti.
(1)  V článku 2 písm. b) Zmluvy o Euratome sa ustanovuje zavedenie jednotných bezpečnostných noriem na ochranu zdravia pracovníkov a širokej verejnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  V článku 30 zmluvy sa uvádza, že budú stanovené základné normy ochrany zdravia pracovníkov a širokej verejnosti pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia.
(2)  V článku 30 Zmluvy o Euratome sa uvádza, že budú stanovené základné normy ochrany zdravia pracovníkov a širokej verejnosti pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Na základe článku 37 zmluvy musia členské štáty predkladať Komisii všeobecné údaje týkajúce sa akéhokoľvek plánu na likvidáciu rádioaktívneho odpadu.
(3)  Na základe článku 37 Zmluvy o Euratome musia členské štáty predkladať Komisii všeobecné údaje týkajúce sa akéhokoľvek plánu na uloženie rádioaktívneho odpadu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 19891 určuje zavádzanie opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.
1 Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Smernica Rady 96/29/Euratom z 13. mája 199622, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia sa vzťahuje na všetky postupy, ktoré sa týkajú rizika vyplývajúceho z ionizujúceho žiarenia od umelého zdroja alebo od prírodného zdroja žiarenia v prípadoch, keď prírodné rádionuklidy sú alebo boli spracované so zreteľom na svoje rádioaktívne, štiepne alebo množivé vlastnosti. Vzťahuje sa aj na povolené uvoľňovanie materiálov pochádzajúcich z takýchto postupov. Ustanovenia uvedenej smernice boli doplnené upresňujúcimi právnymi predpismi.
(4)  Smernica Rady 96/29/Euratom z 13. mája 199622 stanovuje základné bezpečnostné normy. Táto smernica sa vzťahuje na všetky postupy, ktoré sa týkajú rizika vyplývajúceho z ionizujúceho žiarenia od umelého zdroja alebo od prírodného zdroja žiarenia v prípadoch, keď prírodné rádionuklidy sú alebo boli spracované so zreteľom na svoje rádioaktívne, štiepne alebo množivé vlastnosti. Vzťahuje sa aj na povolené uvoľňovanie materiálov pochádzajúcich z takýchto postupov. Ustanovenia uvedenej smernice boli doplnené upresňujúcimi právnymi predpismi.
22 Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.
22 Smernica Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Keďže ani zo Zmluvy o Euratome, ani zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie Parlamentu nevyplývajú spolurozhodovacie právomoci v súvislosti s nukleárnymi záležitosťami, je mimoriadne dôležité, aby sa našiel nový právny základ pre akékoľvek budúce právne predpisy v nukleárnej oblasti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Tri bývalé kandidátske krajiny EÚ – Litva, Slovensko a Bulharsko – prevádzkovali jadrové elektrárne starého sovietskeho typu, ktoré nebolo možné hospodárne modernizovať, aby splnili bezpečnostné normy EÚ. Tieto elektrárne boli preto odstavené a následne vyradené z prevádzky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 b (nové)
(15b)  Vyradenie jadrových elektrární z prevádzky v uvedených troch členských štátoch EÚ predstavovalo pre dotknuté členské štáty významnú finančnú a hospodársku záťaž, ktorú nemohli niesť v plnom rozsahu, a preto im Únia poskytla finančné zdroje určené na pokrytie časti nákladov na projekty v oblasti vyraďovania zariadení z prevádzky a v oblasti odpadu a na kompenzáciu hospodárskych dôsledkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 18
(18)  Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu v roku 2006 aktualizovala celý súbor svojich noriem a uverejnila základné zásady bezpečnosti, ktoré spoločne podporili Euratom, OECD/NEA a ďalšie medzinárodné organizácie. Ako uviedli organizácie spoločnej podpory, uplatňovanie základných zásad bezpečnosti uľahčí uplatňovanie medzinárodných bezpečnostných noriem a zabezpečí väčší súlad ustanovení jednotlivých štátov. Je preto žiaduce, aby všetky členské štáty tieto zásady dodržiavali a podporovali. Tieto zásady budú záväzné pre agentúru IAEA v súvislosti s jej fungovaním a pre štáty v súvislosti s operáciami v spolupráci s agentúrou IAEA. Štáty alebo organizácie poskytujúce podporu môžu podľa vlastného uváženia prijať zásady na vykonávanie svojich vlastných činností.
(18)  Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu v roku 2006 aktualizovala celý súbor svojich noriem a uverejnila základné zásady bezpečnosti, ktoré spoločne vyvinuli Euratom, OECD/NEA a ďalšie medzinárodné organizácie. Ako uviedli organizácie spoločnej podpory, uplatňovanie základných zásad bezpečnosti uľahčí uplatňovanie medzinárodných bezpečnostných noriem a zabezpečí väčší súlad ustanovení jednotlivých štátov. Je preto žiaduce, aby všetky členské štáty tieto zásady dodržiavali a podporovali. Tieto zásady budú záväzné pre agentúru IAEA v súvislosti s jej fungovaním a pre štáty v súvislosti s operáciami v spolupráci s agentúrou IAEA. Štáty alebo organizácie poskytujúce podporu môžu podľa vlastného uváženia prijať zásady na vykonávanie svojich vlastných činností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)  Aarhuský dohovor z 25. júna 1998 o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia udeľuje verejnosti práva a strany dohovoru a verejné orgány zaväzuje dodržiavať povinnosti týkajúce sa prístupu k informáciám a účasti verejnosti a prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia vrátane nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 19 b (nové)
(19b)  Medzinárodná organizácia práce prijala dohovor1 a odporúčanie2 o ochrane pred radiáciou týkajúce sa akejkoľvek činnosti, ktorá zahŕňa vystavenie pracovníkov ionizujúcemu žiareniu počas práce, a vyžaduje prijatie primeraných krokov, ktoré zabezpečia účinnú ochranu pracovníkov vzhľadom na súčasné vedomosti.
1C115 Dohovor o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením z 22. júna 1960.
2R114 Odporúčanie o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením z 22. júna 1960.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Európsky parlament tiež uviedol, že vo všetkých členských štátoch by mali mať všetky jadrové zariadenia dostatok finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov na ich odstavenie vrátane nakladania s odpadom s cieľom zachovať zásadu „znečisťovateľ platí“ a vyhnúť sa čerpaniu štátnej pomoci, a vyzval Komisiu, aby navrhla presné vymedzenie využívania finančných zdrojov určených na odstavenie v každom členskom štáte, zohľadňujúc pri tom odstavovanie, ako aj zaobchádzanie, úpravu a konečnú likvidáciu výsledného rádioaktívneho odpadu1.
1 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. novembra 2005 o využívaní finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární (Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s. 117).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 23
(23)  V Únii aj vo svete rastie uznanie potreby zodpovedného využívania jadrovej energie, najmä v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany. V tejto súvislosti je potrebné riešiť otázku nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom s cieľom zaistiť bezpečné, optimalizované a udržateľné využívanie jadrovej energie.
(23)  V Únii aj vo svete rastie uznanie, najmä po nedávnej vážnej jadrovej nehode v Japonsku, potreby posilniť pravidlá týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a ochrany. V tejto súvislosti je potrebné riešiť dôležitú otázku nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom s cieľom zaistiť bezpečné, optimalizované a udržateľné skladovanie a/alebo uloženie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)  V tejto súvislosti by sa malo zdôrazniť, že veľkú časť materiálu vyhoretého paliva možno opätovne využiť. Recyklácia vyhoretého paliva je preto spolu s uložením konečného odpadu aspektom, ktorý treba zohľadniť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 25
(25)  Pri prevádzke jadrových reaktorov takisto vzniká vyhoreté palivo. Každý členský štát môže definovať svoju politiku palivového cyklu zohľadnením vyhoretého paliva ako cenného zdroja, ktorý je možné opätovne spracovať, alebo rozhodnutím o jeho likvidácii ako odpadu. Bez ohľadu na vybratú možnosť by sa mala zvážiť likvidácia vysoko rádioaktívneho odpadu, oddeleného v rámci opätovného spracovania, alebo vyhoretého paliva považovaného za odpad.
(25)  Pri prevádzke jadrových reaktorov takisto vzniká vyhoreté palivo. Každý členský štát môže definovať svoju politiku palivového cyklu zohľadnením vyhoretého paliva ako cenného zdroja, ktorý je možné opätovne spracovať a recyklovať, alebo rozhodnutím o jeho uložení ako odpadu. Bez ohľadu na zvolenú možnosť by sa malo zvážiť uloženie vysoko rádioaktívneho odpadu, oddeleného v rámci opätovného spracovania, alebo vyhoretého paliva považovaného za odpad.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Návrh smernice
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)  Vyhoreté palivo skladované v nádržiach je ďalším potenciálnym zdrojom prieniku radiácie do životného prostredia, a to najmä v prípade, že chladiace nádrže už nie sú zakryté.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Návrh smernice
Odôvodnenie 27
(27)  Rádioaktívny odpad vrátane vyhoretého paliva považovaného za odpad si z dlhodobého hľadiska vyžaduje uzatvorenie a izoláciu od ľudí a životného prostredia. Jeho špecifický charakter (obsah rádionuklidov) si vyžaduje opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia vrátane uloženia vo vhodných zariadeniach ako posledná fáza nakladania s ním. Ukladanie rádioaktívneho odpadu vrátane dlhodobého skladovania, je dočasným riešením, ale nie alternatívou likvidácie.
(27)  Rádioaktívny odpad vrátane vyhoretého paliva považovaného za odpad si z dlhodobého hľadiska vyžaduje vhodné prispôsobenie, uzatvorenie a izoláciu od ľudí a životného prostredia. Jeho špecifický charakter (obsah rádionuklidov) si vyžaduje opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia vrátane likvidácie vo vhodných zariadeniach ako koncovom bode nakladania s ním, s možnosťou opätovného vybratia na základe zásady reverzibility. Skladovanie rádioaktívneho odpadu vrátane dlhodobého skladovania je dočasným riešením.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 27 a (nové)
(27a)  Na nebezpečenstvo súvisiace s ukladaním rádioaktívneho odpadu jednoznačne poukázala aj havária vo Fukušime a k podobným haváriám by mohlo dôjsť v existujúcich alebo budúcich jadrových zariadeniach, ktoré sa nachádzajú na území Únie a v susedných krajinách Únie s vysokým seizmickým rizikom a s vysokým rizikom vzniku cunami, napr. v Akkuyu v Turecku. Únia by mala prijať všetky príslušné opatrenia, aby zabránila ukladaniu rádioaktívneho odpadu v takýchto oblastiach.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 28
(28)  Národný systém klasifikácie rádioaktívneho odpadu by mal podporovať tieto opatrenia a v plnej miere zohľadňovať konkrétne druhy a vlastnosti rádioaktívneho odpadu. Presné kritériá zadeľovania odpadu do určitej triedy budú závisieť od konkrétnej situácie v členskom štáte v súvislosti s druhom odpadu a možnosťami jeho uloženia, ktoré sú k dispozícii alebo ktoré sa berú do úvahy.
(28)  Národný systém klasifikácie rádioaktívneho odpadu by mal podporovať tieto opatrenia a v plnej miere zohľadňovať konkrétne druhy a vlastnosti rádioaktívneho odpadu. Presné kritériá zadeľovania odpadu do určitej triedy budú závisieť od konkrétnej situácie v členskom štáte v súvislosti s druhom odpadu a možnosťami jeho uloženia, ktoré sú k dispozícii alebo ktoré sa berú do úvahy. Na uľahčenie komunikácie a výmeny informácií medzi členskými štátmi a na zabezpečenie transparentnosti by vo vnútroštátnom programe mal byť podrobne opísaný klasifikačný systém.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 29
(29)  Typická koncepcialikvidácie krátkodobého nízkoaktívneho a strednoaktívneho odpadu sú úložiská blízko povrchu. Po 30 rokoch výskumu sa na technickej úrovni široko akceptovalo, že hlboké geologické ukladanie predstavuje najbezpečnejšiu a najudržateľnejšiu možnosť ako koncový bod nakladania s vysoko rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom považovaným za odpad. Z tohto dôvodu by sa malo prejsť k uplatňovaniu ukladania v úložiskách.
(29)  Koncepcieukladania krátkodobého nízkoaktívneho a strednoaktívneho odpadu predstavujú rôzne možnosti od úložísk blízko povrchu (v budovách, zakopanie v malej hĺbke či niekoľko desiatok metrov pod povrchom) až po moderné spôsoby likvidácie v geologických depozitoch 70 až 100 m pod povrchom. Skladujú sa takmer všetky druhy dlhodobého nízko a stredne aktívneho rádioaktívneho odpadu. Po 30 rokoch výskumu sa na vedeckej úrovni dokázalo, že hlbinné geologické ukladanie je možné realizovať a toto by mohlo predstavovať bezpečnú hospodárnu možnosť ako posledná fáza nakladania s vysoko rádioaktívnym odpadom. Činnosti vykonávané v rámci Technologickej platformy na vykonávanie geologického ukladania rádioaktívneho odpadu do úložísk by mohli v tomto smere umožniť prístup k odborným vedomostiam a technológii. Skúmajú sa však aj mnohé ďalšie možnosti, napr. umelo vytvorené zariadenia na skladovanie odpadu na povrchu alebo tesne pod ním, umiestňovanie do suchých masívov alebo ukladanie v hĺbkových vrtoch (v hĺbke 3 000 až 5 000 metrov) vrátane možnosti reverzibility a opätovného vybratia. Z tohto dôvodu by sa malo pokračovať v ďalšom výskume všetkých možností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 29 a (nové)
(29a)  Vzhľadom na výskum uloženia rádioaktívneho odpadu prostredníctvom transmutácie alebo inými prostriedkami na zníženie jeho rádioaktivity a polčasu rozpadu by sa malo zvážiť aj dlhodobé reverzibilné skladovanie rádioaktívneho odpadu v hlbinných geologických formáciách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 30
(30)  Hoci je každý členský štát zodpovedný za svoju vlastnú politiku v oblasti nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, táto politika by mala dodržiavať príslušné základné zásady bezpečnosti stanovené agentúrou IAEA. Je morálnou povinnosťou každého členského štátu zabrániť neprimeranému zaťaženiu budúcich generácií, pokiaľ ide o existujúce vyhoreté palivá a rádioaktívny odpad, ako aj o odpad pochádzajúci z vyraďovania existujúcich jadrových zariadení.
(30)  Hoci je každý členský štát zodpovedný za svoju vlastnú politiku v oblasti nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, táto politika by mala nielen dodržiavať príslušné základné zásady bezpečnosti stanovené agentúrou IAEA, ale mala by ukladať aj najvyššie bezpečnostné normy odrážajúce najmodernejšie postupy, pokiaľ ide o regulačnú a prevádzkovú úroveň a najlepšiu dostupnú technológiu (BAT). Je morálnou povinnosťou každého členského štátu zabrániť neprimeranému zaťaženiu budúcich generácií, pokiaľ ide o historické a existujúce vyhoreté palivo a rádioaktívny odpad, ako aj o odpad pochádzajúci z vyraďovania existujúcich jadrových zariadení. Členské štáty by preto mali vypracovať takú politiku vyraďovania zariadení z prevádzky, ktorá zaručí ich čo najbezpečnejšiu demontáž čo najskôr po ich odstavení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 31
(31)  Pre zodpovedné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, by mal každý členský štát stanoviť vnútroštátny rámec, ktorýzabezpečí plnenie politických záväzkov a postupné rozhodovanie vykonávanépomocou zodpovedajúcich právnych predpisov, regulácie a organizácie s jasným rozdelením zodpovedností.
(31)  V záujme zodpovedného nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom by mal každý členský štát stanoviť vnútroštátny rámec, ktorým sa zaručí plnenie politických záväzkov a postupné rozhodovanie v súlade s Aarhuským dohovorom, vykonávanýprostredníctvom zodpovedajúcich právnych predpisov, regulácie a organizácie s jasným rozdelením zodpovedností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh smernice
Odôvodnenie 32 a (nové)
(32a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom a na ich skladovanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 32 b (nové)
(32b)  Treba vyčleniť ďalšie finančné prostriedky na energetické projekty vrátane možnosti budúcich projektov vyraďovania zariadení z prevádzky a následne projektov týkajúcich sa nakladania s odpadom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 33
(33)  Mal by sa vytvoriť vnútroštátny program s cieľom zabezpečiť transpozíciu politických rozhodnutí do jasných ustanovení na včasné vykonávanie všetkých krokov pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom od výroby po jeho likvidáciu. Malo by to zahŕňať všetky činnosti súvisiace s manipuláciou, predbežnou úpravou, úpravou, prispôsobením, uložením a likvidáciou rádioaktívneho odpadu. Vnútroštátny program môže byť referenčný dokument alebo súbor dokumentov.
(33)  Mal by sa vytvoriť vnútroštátny program s cieľom zabezpečiť transpozíciu politických rozhodnutí do jasných ustanovení na včasné vykonávanie všetkých krokov pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom od vytvárania po jeho ukladanie. Malo by to zahŕňať všetky činnosti súvisiace s manipuláciou, predbežnou úpravou, úpravou, prispôsobením, skladovanímukladaním rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva a mali by sa dodržiavať zásady stanovené v Aarhuskom dohovore. Vnútroštátny program môže byť referenčný dokument alebo súbor dokumentov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 34 a (nové)
(34a)  Pracovníci v rámci celého reťazca nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom musia byť chránení a musia sa na nich vzťahovať právne predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti bez ohľadu na ich pracovnú činnosť a zaradenie, pričom pri každom nástroji nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom je nutné brať do úvahy dlhodobé účinky na zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Právne predpisy Únie a právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci sa vzťahujú aj na pracovníkov zapojených do nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom a nedodržanie týchto právnych predpisov musí mať za následok uplatnenie okamžitých a prísnych sankcií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 35
(35)  Pri nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom je dôležitá transparentnosť. Mala by sa zabezpečiť požadovaním účinnej informovanosti verejnosti a príležitostí pre všetky zainteresované strany zúčastniť sa na rozhodovacích procesoch.
(35)  Pri nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom je dôležitá transparentnosť a je rozhodujúce, aby verejnosť dôverovala zásadám riadiacim bezpečnosť úložísk a programom pre nakladanie s odpadom. Mala by sa zabezpečiť zaručením účinnej informovanosti verejnosti a príležitostí pre všetky zainteresované strany, miestne a regionálne orgány a verejnosť zúčastniť sa na rozhodovacích procesoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh smernice
Odôvodnenie 36
(36)  Spolupráca členských štátov a na medzinárodnej úrovni by mohla uľahčiť a urýchliť rozhodovací proces prostredníctvom prístupu k odborným znalostiam a technológiám.
(36)  Spolupráca členských štátov a na medzinárodnej úrovni by mohla uľahčiť a urýchliť rozhodovací proces prostredníctvom prístupu k vysoko kvalitným odborným znalostiam a technológiám, ako aj k najlepším postupom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh smernice
Odôvodnenie 37
(37)  Niektoré členské štáty sa domnievajú, že spoločné využívanie zariadení pre nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom vrátane zariadení na likvidáciu je potenciálne prospešnou voľbou, ak je založená na dohode medzi príslušnými členskými štátmi.
(37)  Niektoré členské štáty sa domnievajú, že spoločné využívanie zariadení pre nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom vrátane úložísk je potenciálne prospešnou, bezpečnou a nákladovo efektívnou voľbou, ak je založená na dohode medzi príslušnými krajinami. V tej súvislosti je dôležité neklásť prekážky osobitným opatreniam, ako sú predbežné dohody o vyhoretom palive pochádzajúcom z výskumných reaktorov. V tejto smernici by sa mali náležite vymedziť potrebné podmienky, ktoré treba splniť pred začatím takýchto spoločných projektov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh smernice
Odôvodnenie 39
(39)  Dokumentácia o bezpečnosti a odstupňovaný prístup by mali poskytnúť základ pre rozhodnutia týkajúce sa vývoja, prevádzky a uzatvorenia úložiska a mali by umožniť identifikáciu neistých oblastí, na ktoré sa treba zamerať s cieľom naďalej zlepšovať pochopenie aspektov, ktoré vplývajú na bezpečnosť systému likvidácie vrátane prírodných (geologických) a technických prekážok a ich predpokladaného vývoja v budúcnosti. Dokumentácia o bezpečnosti by mala zahŕňať zistenia týkajúce sa posudzovania bezpečnosti a informácie o dôkladnosti a spoľahlivosti posudzovania bezpečnosti a v ňom uvedených predpokladov. Na tento účel je potrebné uviesť súbor argumentov a dôkazov v prospech bezpečnosti zariadenia alebo činnosti súvisiacej s nakladaním s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.
(39)  Dokumentácia o bezpečnosti a odstupňovaný prístup by mali poskytnúť základ pre rozhodnutia týkajúce sa vývoja, prevádzky a uzatvorenia úložiska a mali by umožniť identifikáciu neistých oblastí, na ktoré sa treba zamerať s cieľom naďalej zlepšovať pochopenie aspektov, ktoré vplývajú na bezpečnosť systému ukladania vrátane prírodných (geologických) a technických prekážok a ich predpokladaného vývoja v budúcnosti. Dokumentácia o bezpečnosti by mala zahŕňať zistenia týkajúce sa posudzovania bezpečnosti a informácie o dôkladnosti a spoľahlivosti posudzovania bezpečnosti a v ňom uvedených predpokladov. Preukázanie bezpečnosti by preto malo byť založené na súbore argumentov a dôkazov v prospech bezpečnosti zariadenia alebo činnosti súvisiacej s nakladaním s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh smernice
Odôvodnenie 40
(40)  Aj keď sa v nej uznáva, že všetky riziká súvisiace s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom by sa mali zohľadniť vo vnútroštátnom rámci, táto smernica sa nevzťahuje na nerádiologické nebezpečenstvá, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
(40)  Aj keď sa v nej uznáva, že všetky riziká súvisiace s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom by sa mali zohľadniť vo vnútroštátnom rámci, táto smernica sa nevzťahuje na nerádiologické nebezpečenstvá s nerádiologickými následkami, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh smernice
Odôvodnenie 41
(41)  Udržanie a ďalší rozvoj schopností a zručností pri nakladaní s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom, ako základný prvok zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti, by mali byť založené na kombinácii učenia prostredníctvom prevádzkových skúseností, vedeckého výskumu a technologického rozvoja, ako aj technickej spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami.
(41)  Udržanie a ďalší rozvoj schopností a zručností pri nakladaní s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom, ako základný prvok zabezpečenia vysokej úrovne zdravia a ochrany životného prostredia, bezpečnosti a transparentnosti, by mali byť založené na kombinácii učenia prostredníctvom prevádzkových skúseností, vedeckého výskumu a technologického rozvoja, ako aj technickej spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh smernice
Odôvodnenie 42 a (nové)
(42a)  V tomto smere by Európska skupina regulátorov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) mohla významným spôsobom prispieť k jednotnému vykonávaniu tejto smernice, čím by umožnila konzultácie, výmenu osvedčených postupov a spoluprácu medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh smernice
Odôvodnenie 42 b (nové)
(42b)  Táto smernica by mohla byť užitočným nástrojom, ktorý by sa mal zohľadňovať pri overovaní toho, či projekty čerpajúce dotácie Únie v súvislosti s finančnou či technickou pomocou v rámci Euratomu pre zariadenia alebo činnosti v oblasti nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom zahŕňajú opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečného nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
2.  Smernicou sa zabezpečuje, že členské štáty stanovia vhodné vnútroštátne opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom s cieľom ochrany pracovníkov a širokej verejnosti pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia.
2.  Smernicou sa zabezpečuje, že členské štáty stanovia vhodné vnútroštátne opatrenia na zabezpečenie čo najvyššej úrovne bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom s cieľom ochrany pracovníkov, širokej verejnosti a prírodného prostredia pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z ionizujúceho žiarenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 3
3.  Prostredníctvom smernice sa udržiava a podporuje informovanie verejnosti a jej účasť v súvislosti s nakladaním s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom.
3.  Prostredníctvom smernice sa zabezpečuje potrebné informovanie verejnosti a jej účasť v súvislosti s nakladaním s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 4 a (nový)
4a.  Touto smernicou sa stanovujú pre členské štáty minimálne normy, členské štáty však môžu v oblasti nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom zaviesť vyššie normy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Táto smernica sa vzťahuje na:
1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2009/71/Euratom, táto smernica sa vzťahuje na:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a
a) všetky fázy nakladania s vyhoretým palivom, ak je vyhoreté palivo výsledkom prevádzky jadrových reaktorov na civilné účely alebo sa s ním nakladá v rámci civilnej činnosti;
a) všetky fázy nakladania s vyhoretým palivom, ak je vyhoreté palivo výsledkom prevádzky jadrových reaktorov na civilné účely alebo sa s ním nakladá v rámci civilnej činnosti na území EÚ vrátane vyhoretého paliva pochádzajúceho z vojenských obranných programov, ak je toto palivo natrvalo presunuté a nakladá sa s ním v rámci výlučne civilných činností;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b
b) všetky fázy nakladania s rádioaktívnym odpadom, a to od výroby až po likvidáciu, ak je rádioaktívny odpad výsledkom civilnej činnosti alebo sa s ním nakladá v rámci civilnej činnosti;
b) všetky fázy nakladania s rádioaktívnym odpadom, a to od vytvárania až po a vrátane uloženia, ak je rádioaktívny odpad výsledkom civilnej činnosti alebo sa s ním nakladá v rámci civilnej činnosti na území EÚ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 3 – bod -1 (nový)
-1. „povolené uvoľňovanie“ je plánované a kontrolované uvoľňovanie plynného alebo kvapalného rádioaktívneho materiálu do životného prostredia po jeho vzniku v regulovaných jadrových zariadeniach alebo pri činnostiach počas bežnej prevádzky v rámci obmedzení povolených príslušným regulačným orgánom a v súlade so zásadami a obmedzeniami smernice 96/29/Euratom;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 3 – bod 3
3. „uloženie“ je umiestnenie vyhoretého paliva alebo rádioaktívneho odpadu do schváleného zariadenia bez úmyslu jeho opätovného vybratia;
3. „uloženie“ je umiestnenie vyhoretého paliva alebo rádioaktívneho odpadu potenciálne definitívnym spôsobom do schváleného zariadenia s náležitým zohľadnením zásady reverzibility;
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 42 a 134
Návrh smernice
Článok 3 – bod 6
6. „rádioaktívny odpad“ znamená rádioaktívny materiál v plynnej, kvapalnej alebo tuhej podobe, ktorého ďalšie využitie nepredpokladá členský štát alebo fyzická či právnická osoba, ktorých rozhodnutie členský štát prijme, a ktorý na základe legislatívneho a regulačného rámca členského štátu podlieha ako rádioaktívny odpad kontrole príslušného regulačného orgánu;
6. „rádioaktívny odpad“ znamená rádioaktívny materiál v plynnej, kvapalnej alebo tuhej podobe vrátane vyhoretého paliva a rádioaktívneho materiálu pochádzajúceho z opätovného spracovania, obmedzený na technologicky možné minimálne množstvo, ktorého ďalšie využitie – pri zohľadnení budúceho technologického vývoja a pokroku – nezvažuje ani nepredpokladá členský štát ani fyzická či právnická osoba, ktorých rozhodnutie členský štát prijme, a ktorý na základe legislatívneho a regulačného rámca členského štátu podlieha ako rádioaktívny odpad kontrole príslušného regulačného orgánu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 3 – bod 9 a (nový)
9a. „umiestnenie“ je geografická oblasť, v ktorej sa nachádza schválené zariadenie vrátane úložiska vyhoretého paliva alebo rádioaktívneho odpadu alebo kde sa vykonáva schválená činnosť;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 3 – bod 9 b (nový)
9b. „posúdenie bezpečnosti“ je systematický proces, ktorý sa vykonáva v priebehu celého procesu projektovania s cieľom zabezpečiť, aby navrhovaný projekt spĺňal všetky príslušné bezpečnostné požiadavky, a zahŕňa medziiným aj formálnu analýzu bezpečnosti;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 3 – bod 9 c (nový)
9c. „dokumentácia o bezpečnosti“ je súbor argumentov a dôkazov v prospech bezpečnosti zariadenia alebo činnosti, ktorý zahŕňa zistenia posúdenia bezpečnosti a vyhlásenie o dôveryhodnosti týchto zistení; v prípade úložiska sa dokumentácia o bezpečnosti môže týkať len určitej fázy vývoja; v týchto prípadoch by sa mala v dokumentácii o bezpečnosti uznať existencia oblastí neistoty alebo akýchkoľvek nevyriešených otázok a mali by sa poskytnúť usmernenia pre prácu s cieľom vyriešiť tieto otázky v budúcich fázach vývoja;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 3 – bod 13
13. „skladovanie“ je umiestnenie vyhoretého paliva alebo rádioaktívneho odpadu do určeného zariadenia s úmyslom jeho opätovného vybratia.
13. „skladovanie“ je dočasné umiestnenie vyhoretého paliva alebo rádioaktívneho odpadu do určeného zariadenia do jeho opätovného vybratia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1
1.  Členské štáty stanovujú a zabezpečujú vnútroštátne politiky týkajúce sa nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Majú konečnú zodpovednosť za nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.
1.  Členské štáty stanovujú a zabezpečujú vnútroštátne politiky týkajúce sa nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Každý členský štát má konečnú zodpovednosť za nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, ktoré vzniknú na jeho území.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty zabezpečujú, aby sa vnútroštátne politiky týkajúce sa nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom vykonávali prostredníctvom dobre podloženého a zdokumentovaného procesu postupného rozhodovania s ohľadom na dlhodobú bezpečnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Členské štáty zabezpečujú, aby:
2.  Členské štáty zabezpečujú, aby vnútroštátne politiky vychádzali z týchto zásad:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a
a) bol vznik rádioaktívneho odpadu obmedzený na minimum z hľadiska činnosti ako aj objemu, a to prostredníctvom vhodných konštrukčných opatrení a prevádzkových postupov a postupov vyraďovania z činnosti vrátane recyklácie a opätovného použitia konvenčných materiálov;
a) bolo vytváranie rádioaktívneho odpadu obmedzené na minimum v súlade so zásadou „na čo najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni“ (ALARA) z hľadiska rádioaktivity, ako aj objemu, a to prostredníctvom vhodných konštrukčných opatrení a prevádzkových postupov a postupov vyraďovania z činnosti vrátane opätovného spracovania a použitia materiálov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d
d) bolo nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom bezpečné, a to aj z dlhodobého hľadiska.
d) bolo nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom bezpečné počas obdobia, keď predstavujú nebezpečenstvo pre ľudí a životné prostredie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da) sa zabránilo vystaveniu pracovníkov, verejnosti a životného prostredia vyhoretému palivu a rádioaktívnemu odpadu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d b (nové)
db) sa prijali opatrenia pokrývajúce budúce zdravotné a environmentálne riziká pre vystavených pracovníkov a širokú verejnosť;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d c (nové)
dc) náklady na nakladanie s rádioaktívnym odpadom vrátane vyhoretého paliva niesli tí, ktorí tento odpad vyprodukovali;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d d (nové)
dd) sa finančné rezervy, ktoré musia producenti odpadu poskytnúť tak, aby pokryli všetky náklady spojené s nakladaním s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, spravovali vo fonde kontrolovanom štátom s cieľom zabezpečiť, že budú k dispozícii na použitie v súvislosti s trvalým a bezpečným ukladaním;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d e (nový)
de) boli príslušné vnútroštátne orgány zapojené do dohľadu nad dostupnosťou primeraných finančných zdrojov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d f (nové)
df) boli národné parlamenty zapojené do dohľadu nad dostupnosťou primeraných finančných zdrojov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 4 – odsek 2 a (nový)
2a.  Keďže nádrže s vyhoretým palivom sú spojené s významnými rizikami, najmä keď sú odokryté, všetky vyhoreté palivá sa preto čo najskôr z nádrží premiestnia do suchých skladov. Pri tomto postupe sa uprednostnia najstaršie nádrže s vyhoretým palivom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)
Všetky takéto dohody sa oznámia Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 a (nový)
3a.  Členské štáty sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, že v spolupráci s inými členskými štátmi zriadia spoločné alebo regionálne úložisko s cieľom využiť priaznivejšie geologické alebo technické výhody určitej lokality a rozdeliť si finančnú záťaž spoločného projektu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 b (nový)
3b.  Pred začatím takého projektu na základe medzivládnej dohody dotknuté členské štáty zabezpečia, aby iniciatíva spĺňala potrebné požiadavky, a to aspoň tieto:
a) vo všetkých dotknutých členských štátoch je potrebné priebežne dbať na verejnú akceptáciu a podporu vo všetkých fázach vývoja projektu a životnosti úložiska prostredníctvom zabezpečenia toho, aby verejnosť mala prístup k informáciám a mohla sa zúčastňovať na konzultačnom procese;
b) treba zaručiť spoluprácu medzi príslušnými regulačnými orgánmi a vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi, ako aj ich dohľad; v každom dotknutom členskom štáte je potrebné vypracovať dokumentáciu o bezpečnosti a podporné posúdenie bezpečnosti, a to v prieskumnej, výberovej a vykonávacej fáze zariadenia;
c) je potrebné dosiahnuť dohodu o otázkach spoľahlivosti a jasnom pridelení zodpovednosti, pričom každý členský štát nesie konečnú zodpovednosť za svoj vlastný rádioaktívny odpad;
d) je potrebné dohodnúť sa na finančných opatreniach, ktorými sa zaručí, že budú zaistené finančné prostriedky počas celej prevádzky úložiska a v období po jeho uzavretí a že budú k dispozícii primerané ľudské zdroje na zabezpečenie dostatočného počtu riadne kvalifikovaných zamestnancov;
e) vo vnútroštátnych programoch dotknutých členských štátov sa vopred oznámi právny rámec, organizačná štruktúra a technické systémy a opatrenia a preukáže sa, že v jasnom časovom rámci plánované uloženie spĺňa požiadavky stanovené touto smernice.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 4 – odsek 3 c (nový)
3c.  Rádioaktívny odpad sa v žiadnom prípade nesmie vyvážať do krajín, ktoré nie sú členmi EÚ; preprava vyhoretého paliva mimo EÚ by sa mala umožniť pod podmienkou, že sa po recyklácii následne dovezie späť do EÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 d (nový)
3d.  Akékoľvek úložiská jadrového odpadu v seizmických regiónoch alebo pobrežných oblastiach s významným rizikom vzostupu morskej hladiny alebo vzniku cunami sú zakázané.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
a) vnútroštátny program realizácie politiky nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom;
a) vnútroštátny program realizácie politiky nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, ktorý je v súlade so zásadou subsidiarity a ktorým sa zabezpečí, aby mali všetci pôvodcovia rádioaktívneho odpadu prístup k bezpečnému úložisku rádioaktívneho odpadu za rovnakých podmienok;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba) vnútroštátne požiadavky týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov, ich vzdelávania a odbornej prípravy;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
c) systém udeľovania licencií pre činnosti a zariadenia v oblasti nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom vrátane zákazu prevádzky zariadenia pre nakladanie s vyhoretým palivom alebo rádioaktívnym odpadom, ktorému nebola udelená licencia;
c) systém udeľovania licencií pre činnosti a zariadenia v oblasti nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom vrátane zákazu prevádzky zariadenia pre nakladanie s vyhoretým palivom alebo rádioaktívnym odpadom, ktorému nebola udelená licencia, a zabezpečenie, aby sa so všetkým rádioaktívnym odpadom bez ohľadu na to, kto ho produkuje, nakladalo na nediskriminačnom základe;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d
d) systém primeranej inštitucionálnej kontroly, kontrolných inšpekcií, dokumentácie a predkladania správ;
d) systém primeranej inštitucionálnej kontroly, kontrolných inšpekcií, dokumentácie a predkladania správ, ako aj potrebnú odbornú prípravu pracovníkov zapojených do celého procesu s cieľom zaručiť a zachovať ich bezpečnosť a zdravie pri práci;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
ea) opatrenia na zabezpečenie primeraných finančných zdrojov v dlhodobom výhľade pre činnosti a zariadenia týkajúce sa nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
fa) opatrenia, ktoré zabezpečia, aby výšku finančnej podpory potrebnej na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom a na účely činností pri umiestňovaní stanovoval príslušný regulačný orgán na základe transparentného postupu, ktorý sa bude pravidelne preskúmavať a v rámci ktorého sa bude pravidelne konzultovať so všetkými zainteresovanými stranami;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f b (nové)
fb) výpočet všetkých nákladov vzniknutých pri nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom; Informácie poskytované v tomto ohľade musia okrem iného špecifikovať inštitúcie znášajúce tieto náklady.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2
2.  Členské štáty v prípade potreby zabezpečia správu a zlepšenie vnútroštátneho rámca so zreteľom na skúsenosti s prevádzkou, poznatky získané z dokumentácie o bezpečnosti, ako je uvedené v článku 8, technologický rozvoj a výsledky výskumu.
2.  Členské štáty zabezpečia zachovanie vnútroštátneho rámca a v prípade potreby jeho zlepšenie so zreteľom na skúsenosti s prevádzkou, poznatky získané z dokumentácie o bezpečnosti, ako je uvedené v bode 9c článku 3, najlepšiu dostupnú technológiu (BAT), zdravotné a bezpečnostné normy a výsledky výskumu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty zabezpečia, aby ich regulačné orgány podliehali demokratickej kontrole.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3 a (nový)
3a.  Príslušný regulačný orgán má právomoci a zdroje na to, aby pravidelne vykonával hodnotenia, previerky a kontroly jadrovej bezpečnosti a v prípade potreby prijal opatrenia na presadzovanie práva v zariadeniach, dokonca aj počas procesu vyraďovania z prevádzky. Súčasťou týchto hodnotení bude otázka bezpečnosti a zdravia pracovníkov vrátane subdodávateľov, ako aj ostatné úrovne zamestnancov a odborné vzdelávanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 6 – odsek 3 b (nový)
3b.  Príslušný regulačný orgán má právomoc nariadiť zastavenie určitých činností, ak hodnotenia preukážu, že nie sú bezpečné. Tieto a všetky ostatné hodnotenia príslušných regulačných orgánov sa zverejnia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby hlavnú zodpovednosť za bezpečnosť nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom niesli držitelia licencií. Túto zodpovednosť nie je možné delegovať.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby hlavnú zodpovednosť za bezpečnosť nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom niesli držitelia licencií, ktorým príslušný orgán daného členského štátu zveril celkovú zodpovednosť za vyhoreté palivo a rádioaktívny odpad.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty zabezpečia, aby dokumentácia o bezpečnosti a podporné hodnotenia bezpečnosti boli pripravené ako súčasť žiadosti o licenciu vykonávať činnosť v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom alebo prevádzkovať úložisko umiestnené na území EÚ a aby boli podľa potreby aktualizované počas vykonávania činnosti alebo prevádzky zariadenia. Dokumentácia o bezpečnosti a podporné posúdenia bezpečnosti zahŕňajú umiestnenie, projekt, výstavbu, prevádzku alebo zatvorenie nádrží s vyhoreným palivom, zariadenia na skladovanie alebo úložiska, ako aj dlhodobú bezpečnosť po ich zatvorení vrátane pasívnych prostriedkov, a obsahuje všetky bezpečnostné hľadiská daného miesta, projekt zariadenia, prechodné úložné chladiace nádrže (vrátane pravidelného informovania o množstve vyhoretého paliva, ktoré sa v nich nachádza), vyradenie časti alebo celého zariadenia z prevádzky, riadiace kontrolné opatrenia a regulačné kontroly. Dokumentácia o bezpečnosti a podporné hodnotenie bezpečnosti zahŕňajú hodnotenie zdravotných a bezpečnostných rizík pracovníkov vrátane pracovníkov zamestnávaných subdodávateľmi, ako aj hodnotenie úrovne schopností a počtu pracovníkov, ktorí sú potrební na bezpečnú prevádzku zariadenia v každom čase, aby bolo možné prijať opatrenia v prípade havárie.
Dokumentácia o bezpečnosti a podporné posúdenie bezpečnosti musia preukázať úroveň zabezpečenej ochrany a poskytnúť pre príslušný regulačný orgán a ďalšie zainteresované strany záruku, že bezpečnostné požiadavky budú splnené. Dokumentácia o bezpečnosti a podporné hodnotenie bezpečnosti sa predloží na schválenie príslušnému regulačnému orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 b (nový)
1b.  Členské štáty zabezpečia, aby držitelia licencie podávali správu zodpovednému regulačnému orgánu a ďalším príslušným zodpovedným organizáciám a poskytli širokej verejnosti prístup k informáciám týkajúcim sa ich činností alebo zariadení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2
2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa vo vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby držitelia licencií v čo najväčšej rozumnej miere pravidelne systematicky a overiteľným spôsobom pod dohľadom príslušného regulačného orgánu hodnotili a verifikovali a nepretržite zdokonaľovali bezpečnosť svojich činností a zariadení.
2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa vo vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby držitelia licencií v čo najväčšej rozumnej miere pravidelne systematicky a overiteľným spôsobom pod dohľadom príslušného regulačného orgánu hodnotili a verifikovali a nepretržite zdokonaľovali bezpečnosť svojich činností vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a subdodávateľov pri práci a bezpečnosti svojich zariadení v súlade s najlepšou dostupnou technológiou (BAT). Držitelia licencie o výsledkoch svojho hodnotenia informujú príslušný regulačný orgán a ostatné príslušné zodpovedné organizácie, zástupcov svojich pracovníkov, subdodávateľov a širokú verejnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3
3.  Do hodnotení uvedených v odseku 2 patrí overenie toho, či sa uplatňujú opatrenia na predchádzanie haváriám a zmierňovanie ich následkov vrátane overovania fyzických bariér a administratívnych postupov držiteľa licencie na ochranu pracovníkov alebo verejnosti pred významným účinkom ionizujúceho žiarenia, ktoré sa uplatnia v prípade, ak by došlo k zlyhaniu fyzických bariér.
3.  Opatrenia uvedené v odseku 2 si vyžadujú predloženie formálnej žiadosti príslušnému regulačnému orgánu ako súčasti žiadosti o licenciu, ktorá stanovuje požadované zaistenie bezpečnosti pre danú činnosť, a patrí k nim overenie toho, či sa uplatňujú opatrenia na predchádzanie haváriám a fyzickým útokom a na zmierňovanie následkov havárií a fyzických útokov vrátane overovania fyzických bariér a administratívnych postupov držiteľa licencie na ochranu pracovníkov, verejnosti a prírodného prostredia pred významným účinkom ionizujúceho žiarenia, ktoré sa uplatnia v prípade, ak by došlo k zlyhaniu fyzických bariér.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4
4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa vo vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby držitelia licencie zriadili a uplatňovali systémy riadenia, v ktorých bezpečnosť náležitú prioritu a ktoré pravidelne preveruje príslušný regulačný orgán.
4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa vo vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby držitelia licencie zriadili a uplatňovali systémy riadenia, v ktorých majú pracovná a všeobecná bezpečnosť a ochrana najvyššiu prioritu a ktoré pravidelne preverujú príslušný regulačný orgán a zástupcovia pracovníkov s osobitnou zodpovednosťou za bezpečnosť pracovníkov a ochranu ich zdravia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5
5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa vo vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby držitelia licencie zabezpečili a udržiavali náležité finančné a ľudské zdroje na plnenie svojich povinností v súvislosti s bezpečnosťou nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom ustanovených v odsekoch 1 až 4.
5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa vo vnútroštátnom rámci vyžadovalo, aby držitelia licencie zabezpečili a udržiavali náležité finančné a ľudské zdroje, a to aj z dlhodobého hľadiska, na plnenie svojich povinností v súvislosti s bezpečnosťou nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom ustanovených v odsekoch 1 až 4.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5 a (nový)
5a.  Členské štáty zabezpečia, aby držitelia licencie čo najskôr informovali cezhraničné regionálne a miestne orgány o svojich plánoch zriadiť zariadenie na spracovanie odpadu, ak vzdialenosť takéhoto zariadenia od štátnej hranice je taká, že by toto zariadenie mohlo mať počas výstavby, prevádzky alebo po jeho svojvoľnom opustení či v prípade havárie alebo výnimočnej situácie súvisiacej so zariadením cezhraničné následky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Návrh smernice
Článok 7 a (nový)
Článok 7a

Označovanie a dokumentácia

Členské štáty zabezpečia, aby držitelia licencií označovali kontajnery a zdokumentovali ukladanie vyhoretého paliva a rádioaktívneho odpadu takou formou, ktorá nepodlieha pôsobeniu poveternostných vplyvov. Dokumentácia zahŕňa chemické, toxikologické a rádiologické zloženie obsahu a označenie, či ide o obsah v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Návrh smernice
Článok 8
Článok 8

vypúšťa sa
Dokumentácia o bezpečnosti

1.  Ako súčasť žiadosti o udelenie licencie pre zariadenie alebo činnosť sa vypracuje dokumentácia o bezpečnosti a podporné posúdenie bezpečnosti. V prípade rozšírenia zariadenia alebo činnosti sa musia aktualizovať. Rozsah a detaily dokumentácie o bezpečnosti a posúdenie bezpečnosti musia byť primerané zložitosti operácií a rozsahu rizík spojených s týmto zariadením alebo činnosťou.
2.  Dokumentácia o bezpečnosti a podporné posúdenie bezpečnosti musia zahŕňať umiestňovanie, projekt, výstavbu, uvedenie do prevádzky, prevádzku a vyraďovanie alebo uzatvorenie úložiska; v dokumentácii o bezpečnosti sa uvádzajú normy uplatňované v rámci tohto posudzovania. Je potrebné vyriešiť dlhodobú bezpečnosť po uzavretí, najmä to, ako je zabezpečená pasívnymi prostriedky v čo najväčšej možnej miere.
3.  Dokumentácia o bezpečnosti pre zariadenie musí obsahovať všetky bezpečnostné aspekty miesta, projektu zariadenia, riadiacich kontrolných opatrení a regulačných kontrol. Dokumentácia o bezpečnosti a podporné posúdenie bezpečnosti musia preukázať úroveň poskytovanej ochrany a poskytnúť pre príslušný regulačný orgán a ďalšie zainteresované strany záruku, že bezpečnostné požiadavky budú splnené.
4.  Dokumentáciu o bezpečnosti a podporné posúdenie bezpečnosti je potrebné predložiť na schválenie príslušnému regulačnému orgánu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Návrh smernice
Článok 8 a (nový)
Článok 8a

Zaznamenávanie a sledovanie, najmä so zreteľom na ochranu zdravia a bezpečnosť pracovníkov

1.  Členské štáty zavedú v oblasti nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom systém zaznamenávania a sledovania.
2.  Členské štáty zabezpečia, aby systém zaznamenávania a sledovania bol schopný určiť umiestnenie a stav vyhoretého paliva a rádioaktívneho odpadu pri výrobe, používaní, doprave, skladovaní a uložení.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie týkajúce sa pracovníkov, ktorí boli počas svojej práce vystavení vyhoretému palivu alebo rádioaktívnemu odpadu, držiteľ licencií alebo štátny orgán archivovali, aby sa zabezpečilo dlhodobé nadväzujúce sledovanie chorôb z povolania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Návrh smernice
Článok 8 b (nový)
Článok 8b

Postupy a sankcie

V súlade so všeobecnými zásadami členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto smernice uplatňovali správne alebo súdne postupy, ako aj sankcie, ktoré budú účinné, odrádzajúce a primerané závažnosti porušenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Návrh smernice
Článok 9
Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny rámec zahŕňal opatrenia na vzdelávanie a odbornú prípravu zodpovedajúce potrebám všetkých strán so zodpovednosťou za nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom s cieľom zachovať a ďalej rozvíjať potrebné odborné znalosti a zručnosti.

Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny rámec zahŕňal opatrenia na vzdelávanie a pravidelnú a preventívnu odbornú prípravu zodpovedajúce potrebám všetkých strán so zodpovednosťou za nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom s cieľom zachovať a ďalej rozvíjať a šíriť potrebné vedecké a technologické odborné znalosti a zručnosti v súlade s technickým a vedeckým pokrokom v súlade s technickým a vedeckým pokrokom. Členské štáty venujú osobitnú pozornosť stranám nepriamo zapojeným na mieste a zabezpečia im aktuálne vhodné vzdelávanie a odbornú prípravu pred uskutočnením operácií, ktorých súčasťou je zaobchádzanie s rádioaktívnym materiálom a vyhoretým palivom. Členské štáty zabezpečia, aby držitelia licencií boli schopní tieto opatrenia splniť a financovať s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých strán zúčastnených na tomto procese. Vzdelávanie a odborná príprava sú v súlade s medzinárodne uznávanými normám, aby sa posilnila celková zodpovednosť za ochranu zdravia a bezpečnosť v rámci jadrového priemyslu. Členské štáty takisto zabezpečia, aby vnútroštátny rámec zahŕňal opatrenia na podporu ďalšieho vedeckého výskumu existujúcich projektov týkajúcich sa ukladania rádioaktívneho dopadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 a (nový)
Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny rámec zahŕňal programy na podporu výskumu v oblasti znižovania produkcie rádioaktívneho odpadu a nakladania s ním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1
Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny rámec v prípade potreby nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom zaručoval dostupnosť primeraných finančných zdrojov s náležitým zohľadnením zodpovednosti pôvodcov rádioaktívneho odpadu.

1.  Členské štáty zabezpečia vo vnútroštátnom rámci, aby v prípade potreby pokrytia všetkých nevyhnutných výdavkov spojených s vyradením zariadenia z prevádzky anakladaním s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom boli k dispozícii dostatočné finančné zdroje, čím sa zároveň plne rešpektuje zodpovednosť pôvodcov rádioaktívneho odpadu v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a predíde sa čerpaniu štátnej pomoci.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty zabezpečia, aby v súlade s postupmi, o ktorých sa rozhodne na vnútroštátnej úrovni:
a) bolo riadne vykonané posúdenie nákladov týkajúcich sa stratégií nakladania s odpadom, predovšetkým posúdenie nákladov na realizáciu riešení dlhodobého nakladania s nízko, stredne a vysoko rádioaktívnym odpadom s dlhým polčasom rozpadu, a to v závislosti od jeho vlastností. Tieto náklady budú zahŕňať najmä náklady na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a, pokiaľ ide o zariadenia na nakladanie s rádioaktívnym odpadom, náklady na ich konečné uzatvorenie, údržbu a monitorovanie;
b) boli stanovené rezervy na pokrytie nákladov uvedených v písmene a) a boli vyčlenené potrebné aktíva na výlučné pokrytie týchto rezerv;
c) sa uskutočňovalo náležité sledovanie toho, či rezervy a správa aktív sú primerané na pokrytie nákladov uvedeným v písmene a), aby sa zabezpečili pravidelné úpravy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 b (nový)
1b.  Náklady na ukladanie rádioaktívneho odpadu členské štáty stanovia a zverejnia transparentným spôsobom a budú každoročne prehodnocované. Povinnosti uložené pôvodcom rádioaktívneho odpadu sa zodpovedajúcim spôsobom prehodnotia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 c (nový)
1c.  Členské štáty ustanovia alebo vymenujú vnútroštátny orgán schopný poskytnúť odborné posúdenie týkajúce sa hospodárenia s finančnými prostriedkami a nákladov na vyraďovanie zariadení z prevádzky, ako sa uvádza v odseku 1a. Tento orgán by mal byť nezávislý od prispievateľov do fondov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 d (nový)
1d.  Členské štáty podávajú pravidelne Komisii správu o záveroch konania príslušného vnútroštátneho orgánu za podmienok stanovených v článku 16.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Návrh smernice
Článok 11
Členské štáty zabezpečia, aby boli vypracované a realizované primerané programy na zabezpečenie kvality týkajúce sa bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.

Členské štáty zabezpečia, aby boli vypracované a realizované primerané programy na zabezpečenie kvality týkajúce sa nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 a (nový)
Členské štáty zabezpečia, aby držitelia licencií niesli plnú zodpovednosť voči tretím stranám za akékoľvek škody spôsobené haváriami a dlhodobým nakladaním s rádioaktívnym odpadom vrátane škôd na suchozemskom, vodnom a morskom prostredí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali pracovníci a široká verejnosť k dispozícii informácie o nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. V rámci tejto povinnosti zabezpečia, aby príslušný regulačný orgán v rámci svojich právomocí informoval verejnosť. Informovanie verejnosti sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami, pokiaľ sa ním neohrozujú iné záujmy, napríklad okrem iného bezpečnosti, uznané vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo medzinárodných záväzkoch.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli pravidelne k dispozícii všetky informácie o nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, ktoré sú potrebné na ochranu zdravia a bezpečnosti a ochrany pracovníkov a širokej verejnosti. V rámci tejto povinnosti zabezpečia, aby príslušný regulačný orgán v rámci svojich právomocí informoval verejnosť. Informovanie verejnosti sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami, najmä Aarhuským dohovorom. Informácie, ktoré majú bezprostredný význam z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov a verejnosti, najmä informácie o rádioaktívnych a toxických emisiách a vystavení takýmto emisiám, sa zverejnia bez ohľadu na okolnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty zabezpečia, aby mala verejnosť k dispozícii informácie o finančných zdrojoch na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom podľa článku 10, pričom sa náležite zohľadní podiel nákladov, ktoré pripadajú na pôvodcov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 b (nový)
1b.  Členské štáty zabezpečia, aby do všetkých rozhodnutí týkajúcich sa lokalít pre vyhoreté palivo a rádioaktívny odpad a nakladanie s nimi, ktoré sa nachádzajú v blízkosti susedných krajín, bola zapojená verejnosť a inštitúcie dotknutých krajín.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2
2.  Členské štáty zabezpečia, aby mala verejnosť príležitosť efektívne sa zúčastňovať na rozhodovacom procese o nakladaní s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Návrh smernice
Článok 12 a (nový)
Článok 12a

Účasť verejnosti

1.  Členské štáty zabezpečia, aby jednotlivci z obyvateľstva dostali včas príležitosť efektívne sa zúčastniť na príprave alebo revízii vnútroštátnych programov nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, ktoré musia byť vypracované podľa článku 13, a aby jednotlivci z obyvateľstva mali k nim prístup po ich vypracovaní. Tieto programy umiestnia na verejne prístupnú internetovú stránku.
2.  Na tento účel členské štáty zabezpečia, aby:
a) verejnosť vola informovaná, či už prostredníctvom verejných oznámení alebo iných vhodných prostriedkov, ako sú elektronické médiá, ak sú dostupné, o akýchkoľvek návrhoch takýchto programov alebo ich zmeny alebo revízie a aby sa relevantné informácie o takýchto návrhoch sprístupnili verejnosti okrem iného vrátane informácií o práve zúčastniť sa na rozhodovaní a o príslušnom orgáne, ktorému možno zaslať pripomienky alebo otázky;
b) jednotlivci z obyvateľstva mali právo vyjadriť pripomienky a stanoviská pred uskutočnením rozhodnutí o programoch, kým sú ešte otvorené všetky možnosti;
c) v záujme uskutočňovania takýchto rozhodnutí boli riadne vzaté do úvahy výsledky účasti verejnosti;
d) po preskúmaní pripomienok a stanovísk vyjadrených verejnosťou vyvinul príslušný orgán primerané úsilie na informovanie verejnosti o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch a úvahách, na ktorých sa tieto rozhodnutia zakladajú, vrátane informácií o procese účasti verejnosti.
3.  Členské štáty určia zástupcov verejnosti oprávnených zúčastniť sa na účely odseku 2. Podrobné úpravy pre účasť verejnosti podľa tohto článku určia členské štáty spôsobom, ktorý umožní verejnosti pripraviť sa a efektívne sa zúčastňovať. Stanovia sa primerané časové rámce, ktoré poskytnú dostatočný čas na každé z rozličných štádií účasti verejnosti, ktoré požaduje tento článok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2
2.  Vnútroštátne programy musia byť v súlade s ustanoveniami článkov 4 až 12.
2.  Vnútroštátne programy musia byť v súlade s ustanoveniami článkov 4 až 12a.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3
3.  Členské štáty musia svoje vnútroštátne programy pravidelne revidovať a aktualizovať, v prípade potreby so zreteľom na technický a vedecký pokrok.
3.  Členské štáty musia svoje vnútroštátne programy pravidelne revidovať a aktualizovať, v prípade potreby so zreteľom na technický a vedecký pokrok, a zahrnúť do nich skúsenosti s nakladaním s rádioaktívnym odpadom, ktoré im sprostredkovali iné členské štáty, ako aj výsledky medzinárodných partnerských hodnotení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3 a (nový)
3a.  Členské štáty čo najskôr informujú cezhraničné regionálne a miestne orgány o svojich vnútroštátnych programoch, ak ich vykonávanie môže mať cezhraničné dôsledky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3 b (nový)
3b.  Vo svojich vnútroštátnych programoch členské štáty jasne uvedú dostupné finančné zdroje na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Návrh smernice
Článok 14 – bod -1 (nový)
-1. integrovaný, podrobný systém klasifikácie rádioaktívneho odpadu, ktorý sa vzťahuje na všetky etapy nakladania s rádioaktívnym odpadom od vzniku rádioaktívneho odpadu po jeho uloženie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Návrh smernice
Článok 14 – bod 1
1. zoznam všetkého vyhoretého paliva a rádioaktívneho odpadu a prognózy budúceho množstva vrátane odpadu získaného z vyraďovania zariadení z prevádzky. V tomto zozname musí byť jasne uvedené lokalita, kde sa takýto materiál nachádza, a jeho množstvo, a prostredníctvom primeranej klasifikácie stupeň jeho nebezpečnosti;
1. na základe klasifikačného systému uvedeného v bode -1 zoznam všetkého vyhoretého paliva a rádioaktívneho odpadu a prognózy budúceho množstva vrátane odpadu získaného z vyraďovania zariadení z prevádzky. v tomto zozname musí byť jasne uvedené lokalita, kde sa takýto materiál nachádza, a jeho množstvo a stupeň jeho nebezpečnosti;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Návrh smernice
Článok 14 – bod 2
2. koncepcie, plány a technické riešenia od výroby až po likvidáciu;
2. koncepcie, plány a technické riešenia od produkcie až po skladovanie alebo uloženie. Za vysokú prioritu sa musí považovať historický rádioaktívny odpad a vyhoreté palivo v prechodných nádržiach na skladovanie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Návrh smernice
Článok 14 – bod 3
3. koncepcie a plány na obdobie po uzavretí zariadenia na likvidáciu vrátane obdobia, počas ktorého sa ponechá inštitucionálna kontrola, a prostriedkov, ktoré sa majú použiť na zachovanie znalostí o zariadení v dlhodobejšom horizonte;
3. koncepcie a plány na obdobie po uzavretí úložiska vrátane obdobia, počas ktorého sa ponechá inštitucionálna kontrola, a prostriedkov, ktoré sa majú použiť na zabezpečenie dohľadu a údržby zariadenia a na zachovanie znalostí o zariadení v dlhodobejšom horizonte;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Návrh smernice
Článok 14 – bod 7 a (nový)
7a. opis posúdení nákladov uvedených v článku 10 ods. 1a písm. a) a metód použitých pri výpočte príslušných rezerv;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Návrh smernice
Článok 14 – bod 8
8. opis platného systému financovania, aby sa zabezpečilo, že všetky náklady na program bude možné uhradiť v súlade s plánovaným harmonogramom.
8. opis zvolených možností týkajúcich sa zloženia a riadenia aktív vyčlenených podľa článku 10 ods. 1a písm. b) a opis platného systému financovania, aby sa zabezpečilo, že všetky náklady na program bude možné uhradiť v súlade s plánovaným harmonogramom a pri prísnom dodržaní zásady „znečisťovateľ platí“;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Návrh smernice
Článok 14 – bod 8 a (nový)
8a. záväzný a overiteľný časový rámec na realizáciu vnútroštátnych programov a dodržanie súladu s požiadavkami stanovenými v bodoch 1 až 8;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Návrh smernice
Článok 14 – bod 8 b (nový)
8b. plány vzdelávania a odbornej prípravy na udržanie a rozvoj odborných znalostí a zručností potrebných na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia monitoruje dodržiavanie časových rámcov predložených podľa článku 14 ods. 8a na realizáciu vnútroštátnych programov členských štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 4
4.  Pri rozhodovaní o poskytnutí finančnej alebo technickej pomoci Euratomu pre zariadenia na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom alebo pre príslušné činnosti, alebo pri formulovaní svojich stanovísk k investičným projektom v súlade s článkom 43 Zmluvy o Euratome Komisia zohľadní vysvetlenia členských štátov a pokrok v realizácii národných programov nakladania s odpadom.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3
3.  Členské štáty pravidelne a aspoň raz za desať rokov vykonajú sebahodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov, príslušných regulačných orgánov, vnútroštátnych programov a ich vykonávania a pozvú misiu na medzinárodné partnerské posúdenie svojich vnútroštátnych rámcov, orgánov a/alebo programov s cieľom zabezpečiť dosiahnutie vysokého štandardu nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Výsledky akýchkoľvek partnerských hodnotení sa oznamujú Komisii a členským štátom.
3.  Členské štáty pravidelne a aspoň raz za desať rokov vykonajú sebahodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov, príslušných regulačných orgánov, vnútroštátnych programov a ich vykonávania a pozvú misiu na medzinárodné partnerské posúdenie svojich vnútroštátnych rámcov, orgánov a/alebo programov s cieľom zabezpečiť dosiahnutie vysokého štandardu nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Výsledky akýchkoľvek partnerských hodnotení sa oznamujú Komisii, ktorá predloží Európskemu parlamentu a Rade pravidelnú správu, v ktorej sa bude súhrnne zaoberať závermi vyplývajúcimi z partnerských hodnotení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Návrh smernice
Článok 16 a (nový)
Článok 16a

Opätovné posúdenie

Komisia najneskôr dva roky po tom, ako členské štáty vykonajú partnerské hodnotenia podľa článku 16 ods. 3, predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá sa zameria na opätovné posúdenie koncepcie nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom a na ustanovenia o exporte uvedené v článku 4 ods. 3. V tomto opätovnom posúdení sa vezmú do úvahy predovšetkým otázky reverzibility a opätovného vybratia odpadu po jeho umiestnení do úložiska, a to vzhľadom na pokrok vo výskume a ďalšie vedecké poznatky v tejto oblasti. V prípade potreby bude po správe nasledovať revízia tejto smernice, ktorá zohľadní najnovší technický výskum týkajúci sa nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1
1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, právne predpisy a administratívne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do ..... Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, právne predpisy a administratívne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do ….*. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
*Dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia