Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2019(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0230/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0230/2011

Συζήτηση :

PV 23/06/2011 - 4
CRE 23/06/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2011 - 12.22
CRE 23/06/2011 - 12.22
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0296

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 447kWORD 169k
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες
Εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012
P7_TA(2011)0296A7-0230/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2012 (2011/2019(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 20 Απριλίου 2011 (SEC(2011)0498),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΔΣ)(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2012(2),

   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2012,

   έχοντας υπόψη τον τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο 7 του Κανονισμού του,

   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Αλιείας,

   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0230/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού 2012 είναι η δεύτερη διαδικασία που λαμβάνει χώρα με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας και ότι μπορούν να αντληθούν διδάγματα από την εμπειρία του προηγούμενου έτους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τριμερής διάλογος που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο θα πρέπει να επιτρέψει στους εκπροσώπους των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να συζητήσουν τις προτεραιότητες που έχουν εντοπίσει όσον αφορά τον ετήσιο προϋπολογισμό 2012 και, ενδεχομένως, να βρουν κοινά σημεία που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στις αντίστοιχες αναγνώσεις τους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολωνική και η ουγγρική προεδρία ανέλαβαν δημοσίως δεσμεύσεις για έναρξη ανοικτού, εποικοδομητικού και πολιτικού διαλόγου με το ΕΚ σχετικά με δημοσιονομικά ζητήματα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ως σύνολο αναμένεται ως εκ τούτου να δράσει ως αξιόπιστος πολιτικός εταίρος καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αποφεύγοντας την πραγματοποίηση αυθαίρετων ή βασιζόμενων σε αμιγώς αριθμητικά κριτήρια περικοπών σε όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού,

Σχέδιο προϋπολογισμού 2012 - γενική αξιολόγηση

1.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2011 το ΕΚ τοποθέτησε τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στο επίκεντρο της στρατηγικής για τον προϋπολογισμό 2012 της ΕΕ, με σκοπό να βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάμψει από την οικονομική και κοινωνική κρίση και να εξέλθει από αυτήν ισχυρότερη·

2.  υπενθυμίζει ότι η προαγωγή μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας, η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας και υψηλής ποιότητας απασχόληση μέσω της υλοποίησης των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αποτελεί από κοινού εγκριθέντα στόχο των 27 κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής προϋποθέτει τεράστιο όγκο προσανατολισμένων στο μέλλον επενδύσεων, τις οποίες η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «H επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ», εκτιμά σε τουλάχιστον 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2020 (COM(2010)0700)· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν – στο επίπεδο τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών - τώρα και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση οι αναγκαίες επενδύσεις για να επιτευχθεί βελτίωση στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, να προαχθεί η ένταξη στην κοινωνία συγκεκριμένα μέσω της μείωσης της φτώχειας και της ανάπτυξης μιας βασιζόμενης στη γνώση κοινωνίας που να εδράζεται στη συνολική επιστημονική και τεχνολογική ικανότητα της ΕΕ· επ' αυτού εμμένει στην ανάγκη να παρασχεθεί στήριξη στην έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και να αναπτυχθούν τεχνολογίες για την αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων·

3.  με δεδομένα τα ανωτέρω εκφράζει βαθιά ανησυχία διότι η παρούσα κρίση έχει προκαλέσει μείωση των δημόσιων επενδύσεων σε ορισμένους από αυτούς τους τομείς λόγω των προσαρμογών που έχουν επιφέρει τα κράτη μέλη έκαστο στον προϋπολογισμό του· ζητεί να αναστραφεί η τάση αυτή και πιστεύει ακράδαντα ότι για να μπορέσει η ΕΕ ως σύνολο να υλοποιήσει τη στρατηγική ΕΕ 2020 πρέπει για τις επενδύσεις να υπάρχουν εχέγγυα στο επίπεδο τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών· είναι της γνώμης ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ρόλο ως εργαλείο μόχλευσης των πολιτικών ανάκαμψης των κρατών μελών μέσω της ενεργοποίησης και της υποστήριξης των εθνικών επενδύσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης· υπογραμμίζει επ' αυτού ότι η ευθυγράμμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 είναι υψίστης σημασίας· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι η παροχή στήριξης στην κατάρτιση των νέων, την κινητικότητα και την απασχόληση, τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, την έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ· τονίζει ότι τούτο είναι απόλυτα συμβατό με τη δυναμική του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο, ως νέος μηχανισμός ενισχυμένης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, αποσκοπεί στην αύξηση της συνέπειας, των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών, μέσω της υλοποίησης των από κοινού συμφωνηθέντων στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

4.  υπενθυμίζει ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο χρειάζονται μια ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση και εκφράζει την ακλόνητη πεποίθησή του ότι μεγαλύτερη κοινοβουλευτική συμμετοχή θα βελτιώσει σημαντικά το δημοκρατικό χαρακτήρα και τη διαφάνεια μιας τέτοιας διαδικασίας·

5.  παρατηρεί ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ (ΣΠ) για το 2012, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, ανέρχεται σε 147 435 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (ΠΑΥ) (146 676 εκατομμύρια ευρώ χωρίς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας) και σε 132 738 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ)· σημειώνει ότι τα εν λόγω ποσά αντιπροσωπεύουν ποσοστά ύψους 1,12 % και 1,01 % αντίστοιχα επί του προβλεπόμενου ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος (ΑΕΕ) για το 2012 και τονίζει ότι αυτή η αναλογία παραμένει αξιοσημείωτα σταθερή μεταξύ 2011 και 2012, με αύξηση του ΑΕΕ που η Επιτροπή υπολογίζει σε τουλάχιστον +4,7 % το 2012 (σε σημερινές τιμές)·

6.  αναγνωρίζει ότι, προκειμένου ο προϋπολογισμός της ΕΕ να συμβάλει στη συλλογική προσπάθεια των κρατών μελών σε εποχές λιτότητας, η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι ανάλογη προς το μέγεθός του, τα ειδικά χαρακτηριστικά του και τον πραγματικό του οικονομικό αντίκτυπο· πιστεύει ότι οι εν εξελίξει προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο λόγω της δημοσιονομικής απειθαρχίας του παρελθόντος πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει έλλειμμα και ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντιπροσωπεύει μόλις 2 % των συνολικών δημόσιων δαπανών στην ΕΕ·

7.  παρατηρεί ότι το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού της ΕΕ 27 για το 2011 εκτιμάται σε 2,7 %, πράγμα που σημαίνει ότι οι προτεινόμενες ονομαστικές αυξήσεις για το 2012, οι οποίες ανέρχονται σε 3,7 % όσον αφορά τις ΠΑΥ και σε 4,9 % όσον αφορά τις ΠΠ, είναι, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011, στην πραγματικότητα 1 % και 2,2 %· υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη σχεδιάζουν μεγαλύτερες αυξήσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς τους από την αύξηση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· σημειώνει επίσης τις προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένα κράτη μέλη για μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και επιβράδυνση της αύξησης του δημόσιου χρέους ούτως ώστε να φθάσει σε ένα πιο ανεκτό επίπεδο·

8.  επισημαίνει το γεγονός ότι τα προτεινόμενα αριθμητικά στοιχεία στον ετήσιο προϋπολογισμό 2012 της ΕΕ είναι συμβατά με τη φυσιογνωμία των δαπανών της ΕΕ που ορίζονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2007-2013, υπό την προϋπόθεση να επιτευχθεί συμφωνία της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για αναθεώρηση του ΠΔΠ ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πρόσθετες ανάγκες χρηματοδότησης του ITER· τονίζει ότι οποιαδήποτε αύξηση (ή μείωση) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011 πρέπει, ως εκ τούτου, να αξιολογηθεί έχοντας κατά νου τον αντίκτυπό της στην υλοποίηση των πολυετών προγραμμάτων· τονίζει ότι τούτο αποτελεί ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας και συνοχής του σχεδίου της ΕΕ στο πλαίσιο της συνεχούς αύξησης των ευθυνών και υποχρεώσεων της ΕΕ· από την άποψη αυτή, πιστεύει ότι αποτελεί προτεραιότητα η τροφοδότηση στοχευμένων τομέων πολιτικής και νέων αρμοδιοτήτων που θεσπίστηκαν σε επίπεδο ΕΕ με ουσιαστική και ορατή χρηματοδοτική ικανότητα·

9.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το ΣΠ 2012, υπάρχει συνολικό περιθώριο ύψους 1 603 εκατομμύρια ευρώ σε ΠΑΥ κάτω από το ανώτατο όριο του 2012 που έχει συμφωνηθεί στο ΠΔΠ· είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει, εάν καταστεί απαραίτητο, αυτό το διαθέσιμο περιθώριο και - εφόσον είναι αναγκαίο - και τους λοιπούς μηχανισμούς ευελιξίας που προβλέπονται στην ισχύουσα διοργανική συμφωνία για την υποστήριξη και την ενίσχυση συγκεκριμένων επιδιωκόμενων πολιτικών στόχων των οποίων δεν επιλαμβάνεται επαρκώς το τρέχον ΠΔΠ· αναμένει την πλήρη συνεργασία του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση αυτών των μηχανισμών·

10.  υπενθυμίζει ότι έχει ήδη ξεκινήσει ένας πρώτος γύρος συνομιλιών σχετικά με τις δημοσιονομικές προτεραιότητες στο Κοινοβούλιο με τη μορφή εκτεταμένης διαβούλευσης του γενικού εισηγητή του για τον προϋπολογισμό 2012 με τις εξειδικευμένες επιτροπές του· επισημαίνει ότι η διαδικασία πρέπει τώρα να εξειδικευτεί σε κάθε επιτροπή για το αντίστοιχο πεδίο αρμοδιότητάς της, ούτως ώστε να εντοπισθούν οι θετικές και αρνητικές προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό 2012·

11.  σημειώνει την εκτίμηση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία, συνολικά, το 43,5 % του ΣΠ 2012 (σε ΠΑΥ) συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· θεωρεί ότι ή εκτίμηση αυτή είναι θετική αλλά όχι επαρκής· αναγνωρίζει ότι οι προτεραιότητες που θέτει η Επιτροπή δείχνουν συμβατές με αυτές που ορίζει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2012, αλλά ζητεί μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση όσον αφορά τη χρηματοδότηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020· είναι, ωστόσο, αποφασισμένο, να αναλύσει περαιτέρω αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, σε πλήρη συνεργασία με όλες τις ειδικευμένες επιτροπές του·

   12. φρονεί ότι, εκτός από την υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012 πρέπει να καθοριστούν σε κατάλληλο επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστούν η συνέχιση των πολιτικών και η επίτευξη των στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη να δοθεί στην ΕΕ η δυνατότητα να επωμιστεί την παγκόσμια ευθύνη της, ιδίως υπό το φως της αραβικής άνοιξης και της αναταραχής την Μέση Ανατολή·
   13. παρατηρεί ότι η δύσκολη οικονομική κατάσταση σε ολόκληρη την ΕΕ έχει οδηγήσει την Επιτροπή να καταβάλει μια πρώτη προσπάθεια για τον εντοπισμό αρνητικών προτεραιοτήτων και εξοικονομήσεων σε ορισμένους τομείς πολιτικής σε σύγκριση με όσα προβλέπονταν αρχικά στο πλαίσιο του δημοσιονομικού προγραμματισμού και ιδιαίτερα στους τομείς πολιτικής που κατά το πρόσφατο παρελθόν χαρακτηρίζονταν από πενιχρές επιδόσεις και χαμηλά ποσοστά εκτέλεσης, όπως ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2011· ζητεί ωστόσο από την Επιτροπή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες που να στηρίζουν την αποτίμησή της για να δώσει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσδιορίσει σαφώς τις πολιτικές και δημοσιονομικές θετικές και αρνητικές προτεραιότητες καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εξοικονομήσεων και ανακατανομών, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να συνεχιστεί σε επίπεδο ΕΕ η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης δράσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσεως και στην προώθηση της αύξησης της οικονομίας
   14. προειδοποιεί με έμφαση για το ενδεχόμενο να προσπαθήσει το Συμβούλιο να πραγματοποιήσει οριζόντιες περικοπές στον προϋπολογισμό αποφασίζοντας εκ των προτέρων για το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων, χωρίς να λάβει δεόντως υπόψη μια ακριβή αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών για την επίτευξη των συμπεφωνημένων στόχων και των πολιτικών δεσμεύσεων της Ένωσης· ζητεί, στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν περικοπές, να εξηγήσει το Συμβούλιο δημοσίως και να προσδιορίσει με σαφήνεια ποιες πολιτικές προτεραιότητες ή ποια πολιτικά σχέδια της ΕΕ θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή να εγκαταλειφθούν εξ ολοκλήρου·
   15. σημειώνει την προτεινόμενη αύξηση των ΠΠ κατά 4,9 % σε σύγκριση με το 2011· είναι πεπεισμένο ότι η Επιτροπή προτείνει αυτά τα αριθμητικά στοιχεία με βάση προσεκτική και κριτική ανάλυση των προγνώσεων που παρέχουν τα κράτη μέλη, που διαχειρίζονται από κοινού το 80 % του προϋπολογισμού της ΕΕ· σημειώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης συνδέεται με τις νομικές ανάγκες που προκύπτουν σε συνάρτηση με το έβδομο πρόγραμμα έρευνας και τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής· είναι πεπεισμένο ότι το προτεινόμενο επίπεδο πληρωμών αντιπροσωπεύει το απολύτως ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για να τηρηθούν οι νομικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ κατά τα προηγούμενα έτη και ότι αποτελεί καθήκον της ΕΕ να συμμορφωθεί προς τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις δεσμεύσεις και να διασφαλίσει ότι τα προγράμματα αποδίδουν στο έπακρο των δυνατοτήτων τους και εκτελούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα· παροτρύνει, ως εκ τούτου, μετ' επιτάσεως το Συμβούλιο να μη προχωρήσει στη μείωση του προτεινόμενου επιπέδου πληρωμών· εκφράζει την πρόθεσή του να διατηρήσει το επίπεδο των πληρωμών στο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την απροθυμία που επέδειξε το Συμβούλιο στις αρχές του 2011 να τηρήσει την επίσημη δέσμευση που ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 2010 για διάθεση νέων πιστώσεων σε περίπτωση ανάγκης·
   16. παρατηρεί, επιπλέον, ότι το συνολικό περιθώριο των ΠΠ κάτω από το ανώτατο όριο του ΠΔΠ παραμένει υψηλό με 8 815 εκατομμύρια ευρώ· επισημαίνει το γεγονός ότι οποιαδήποτε μείωση κάτω από τον αριθμό που προτείνει η Επιτροπή θα επιδείνωνε με τη σειρά της την κατάσταση όσον αφορά την επείγουσα ανάγκη μείωσης του πρωτοφανούς επιπέδου των εκκρεμουσών αναλήψεων υποχρεώσεων (RAL) και εξασφάλισης της ορθής εφαρμογής των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ·
   17. υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2011 παρουσιάζει δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 4,54 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πληρωμές το 2010, εκ των οποίων 1,28 δισ. ευρώ προέρχονται από πρόστιμα και τόκους για καθυστερημένες πληρωμές· είναι απογοητευμένο από την πρόταση της Επιτροπής να μειωθούν οι εισφορές των κρατών μελών για όλο το ποσόν αυτό· τονίζει ότι ενώ δεν θα έχει αντίκτυπο στο συνολικό επίπεδο ελλείμματος των κρατών μελών, το μέρος του πλεονάσματος που προέρχεται από πρόστιμα και τόκους για καθυστερημένες πληρωμές μπορεί να έχει σαφή αντίκτυπο στον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ, και, συγχρόνως, να χαλαρώσει την πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να μεταφέρουν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσθετα κονδύλια που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ· γι' αυτούς τους λόγους, φρονεί ότι τα έσοδα που προέρχονται από πρόστιμα και τόκους για καθυστερημένες πληρωμές δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από τους ιδίους πόρους που βασίζονται στο ΑΕΕ αλλά θα καταχωρούνται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα «αποθεματικό πιστώσεων» με σκοπό τη χρηματοδότηση έκτακτων χρηματικών αναγκών που θα προκύψουν, ενδεχομένως, κατά τη διάρκεια του έτους·

Τομέας 1 α

18.  σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής στο ΣΠ 2012 για αύξηση των ΠΑΥ κατά 12,6 % (σε 15 223 εκατομμύρια ευρώ) και των ΠΠ κατά 8,1 % (σε 12 566 εκατομμύρια ευρώ) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011, δεδομένου ότι ο τομέας 1α είναι ο βασικός τομέας του ΠΔΠ 2007 - 2013 από άποψη επίτευξης των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, λόγω της άμεσης ή έμμεσης συμβολής του στη χρηματοδότηση των πέντε πρωταρχικών στόχων και των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών·

19.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους οι αυξήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του εν λόγω τομέα για το 2012 δεν υπερβαίνουν την απλή ετήσια κατανομή των πολυετών συνολικών ποσών που συμφωνήθηκαν τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο όταν εγκρίθηκαν αυτά το προγράμματα και αυτές οι δράσεις· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή δεν προτείνει σε γενικές γραμμές τόνωση - πέρα από τα αρχικά σχέδια - της στήριξης των επενδύσεων που είναι επειγόντως αναγκαία για την υλοποίηση των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών και σημειώνει ότι, δυστυχώς, τείνει να αναβάλει το αναγκαίο μεγάλο βήμα από άποψη κοινής δημοσιονομικής προσπάθειας για το μετά το 2013 ΠΔΠ· είναι πεπεισμένο ότι η στάση αυτή θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων έως το 2020·

20.  υπογραμμίζει ότι, με το ΣΠ 2012 και τον επικαιροποιημένο δημοσιονομικό προγραμματισμό για το 2013, το συνολικό ποσό των πόρων που δεσμεύονται έως το 2013 για βασικά προγράμματα που αποσκοπούν στην επίτευξη της στρατηγικής ΕΕ 2020, όπως το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας της ΕΚ, τα μέτρα κατά της ρύπανσης και τα προγράμματα Marco Polo II, PROGRESS, Galileo και GMES, θα είναι μάλλον μικρότερο από το ποσό αναφοράς επί του οποίου συμφώνησαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όταν εγκρίθηκαν αυτά τα προγράμματα· σημειώνει ότι, αντίθετα, θα υπάρξει μάλλον ελαφρά υπέρβαση των εν λόγω ποσών αναφοράς στην περίπτωση των ακόλουθων βασικών προγραμμάτων της στρατηγικής Ευρώπη 2020: πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP), διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, διευρωπαϊκό δίκτυο ενεργείας, Erasmus Mundus και πρόγραμμα για τη δια βίου μάθηση· προτίθεται να αξιοποιήσει πλήρως, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, το ποσοστό νομοθετικής ευελιξίας της τάξης του 5 % που επιτρέπεται στο σημείο 37 της διοργανικής συμφωνίας, προκειμένου να προωθηθούν ακόμη περισσότερο βασικές και επείγουσες επενδύσεις·

21.  σημειώνει, επιπλέον, ότι ένα σημαντικό τμήμα της ονομαστικής αύξησης στον τομέα 1α στο ΣΠ 2012 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011 συνδέεται με τους πρόσθετους πόρους των 750 εκατομμυρίων ευρώ (σε ΠΑΥ) που απαιτούνται για το ITER το 2012, 650 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία είναι πραγματικά πρόσθετα και 100 εκατομμύρια ευρώ ανακατανέμονται από όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ· επαναβεβαιώνει με έμφαση την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε μορφή ανακατανομής από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, δεδομένου ότι τούτο θα έθετε σε κίνδυνο την επιτυχή εφαρμογή του και θα μείωνε σημαντικά τη συμβολή του στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων και στην υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

22.  υπενθυμίζει ότι, για να χρηματοδοτηθεί το ITER, θα χρειασθεί η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να συμφωνήσει με την παράλληλη πρόταση της Επιτροπής (COM(2011)0226) που τροποποιεί το ΠΔΠ 2007-2013, με την οποία προτείνεται η χρηματοδότηση των μη διαθέσιμων 1 300 εκατομμυρίων ευρώ για το ITER το 2012 και το 2013 μέσω της χρήσης των διαθέσιμων και μη χρησιμοποιηθέντων περιθωρίων του 2011 στους τομείς 2 και 5 του ΠΔΠ 2007-2013 για συνολικό ποσό 840 εκατομμυρίων ευρώ και της ανακατανομής, το 2012 και το 2013, 460 εκατομμυρίων ευρώ από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο· εκφράζει την προθυμία του να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής, καταφεύγοντας στα διάφορα μέσα που προβλέπονται στη σημερινή διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006·

23.  σημειώνει με ανησυχία, επιπροσθέτως προς την προτεινόμενη ανακατανομή 100 εκατομμυρίων ευρώ για το ITER, τις πρόσθετες περικοπές ύψους 64 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιήθηκαν στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, σε σύγκριση με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό· ζητεί να προτείνει η Επιτροπή να χρησιμοποιηθούν όλες οι εξοικονομήσεις (οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 190 εκατομμύρια ευρώ) που προβλέπεται να επιτευχθούν το 2012 χάρη στην επανεκτίμηση των αναγκών πρόσληψης υπαλλήλων και στις μειωμένες χρηματοδοτικές συνεισφορές σε ορισμένες κοινές επιχειρήσεις προς όφελος των επιχειρησιακών δαπανών στο πλαίσιο το εβδόμου προγράμματος-πλαισίου·

24.  τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη βελτίωσης των όρων χρηματοδότησης για τις προτεραιότητες βιώσιμης ενέργειας, τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και τις λοιπές προτεραιότητες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακής Τεχνολογίας (σχέδιο ΣΕΤ), συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, που έχουν ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση των οικονομικών, ενεργειακών και κλιματικών προκλήσεων· πιστεύει ότι ο ορισμός σαφών στόχων για την πολιτική βιώσιμης ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση μπορεί να εξασφαλίσει αποτελεσματικές ως προς το κόστος λύσεις, από τις οποίες θα μπορούσε να ωφεληθεί η ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της· σημειώνει επίσης ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2012, θα μπορούσαν να διερευνηθούν πρόσθετοι καινοτόμοι τρόποι μόχλευσης των επενδύσεων και προαγωγής της έρευνας και καινοτομίας, όπως η Χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού του κινδύνου·

25.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι με την περιορισμένη αύξηση που προβλέπεται για το πρόγραμμα PROGRESS στο ΣΠ 2012 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011 η Επιτροπή δεν θα είναι σε θέση να επαναφέρει το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2011-2013 για το οποίο είχε δεσμευτεί το 2010, για να αντισταθμιστεί εν μέρει η ανακατανομή από το πρόγραμμα PROGRESS υπέρ του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων· υπενθυμίζει τη συμβολή του προγράμματος PROGRESS στις δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής ΕΕ 2020 «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας» και «Νεολαία σε κίνηση'· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα εθνικά και περιφερειακά ιδρύματα λαμβάνουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα PROGRESS για να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες για τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό·

26.  εκφράζει επιδοκιμασία για την αύξηση (+5,7 εκατομμύρια ευρώ) του συνολικού επιπέδου των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων για το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία σε σύγκριση με αυτό που προβλεπόταν αρχικά· ελπίζει ότι η αύξηση αυτή θα συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στο εν λόγω πρόγραμμα και στην ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην τόνωση της οικονομίας της ΕΕ και υποστηρίζει συγκεκριμένα ο πρόγραμμα CIP-EIP ως απαραίτητο εργαλείο για την ανάκαμψη από την κρίση· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η πρόσβαση των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στις αγορές κεφαλαίου και τις διάφορες δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει η ΕΕ με το να καταστούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης ευκολότερες, ταχύτερες και λιγότερο γραφειοκρατικές·

27.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ενιαίας αγοράς για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ και για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών και υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τη βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς·

28.  τονίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των επενδύσεων στις διασυνοριακές μεταφορές και ειδικότερα του προγράμματος ΔΕΔ-Μ, οι οποίες βελτιώνουν τις διασυνοριακές και διατροπικές συνδέσεις, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση· υπενθυμίζοντας την κατά παράδοση ανεπαρκή χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ, παροτρύνει να διατεθούν περισσότεροι πόροι γι αυτόν το σκοπό, μεταξύ άλλων, μέσω της προσφυγής σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η διάθεση εσόδων και άλλες μορφές χρηματοδοτικών μέσων· υπογραμμίζει ότι οι πόροι του Ταμείου Συνοχής και του Περιφερειακού Ταμείου πρέπει να συνδέονται στενά με τα σχέδια των ΔΕΔ-Μ·

29.  φρονεί ότι, δεδομένης της υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας του, η στήριξη του προγράμματος δια βίου μάθησης πρέπει να συνεχιστεί και να αυξηθεί το 2012, λόγω της σημαντικής συμβολής του στις εμβληματικές πρωτοβουλίες «Νεολαία σε κίνηση» και «Ένωση της Καινοτομίας'· τονίζει, ειδικότερα, ότι, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των φοιτούντων ενηλίκων στην Ευρώπη, το πρόγραμμα Grundtvig, το οποίο αντιπροσωπεύει σήμερα μόνο το 4 % των πιστώσεων του προγράμματος δια βίου μάθησης, θα πρέπει να ενισχυθεί·

30.  εκφράζει την ανησυχία του για την προτεινόμενη μείωση των πιστώσεων στο Στατιστικό Πρόγραμμα της Ένωσης και για την πολύ περιορισμένη - κάτω από το ποσοστό πληθωρισμού - αύξηση των δαπανών προσωπικού στον τομέα πολιτικής «Στατιστική'· τονίζει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εξασφαλίζεται συνεχώς η αντιστοίχιση των πόρων της Eurostat με το διευρυνόμενο φόρτο εργασίας και τις αυξανόμενες απαιτήσεις ποιότητας στους κομβικούς τομείς των οικονομικών και δημοσιονομικών στατιστικών·

31.  υπενθυμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των νέων αρμοδιοτήτων της ΕΕ που θεσπίζονται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και του διαστήματος υπάγονται στον τομέα 1α· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή δεν προτείνει καμία επιπλέον χρηματοδότηση γι αυτές τις νέες πολιτικές· υπογραμμίζει ότι ούτε το πρόγραμμα Galileo ούτε το πρόγραμμα GMES - τα δύο σημαντικότερα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ - δεν προβλέπεται να επωφεληθούν από την επιπλέον χρηματοδότηση μέχρι τη λήξη του σημερινού ΠΔΠ και ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος Galileo μειώνεται μεταξύ του 2011 και του 2012· επαναλαμβάνει την ανάγκη θέσπισης ορισμένων ειδικών, ορατών μέτρων υποστήριξης του τουρισμού, λόγω της οικονομικής σπουδαιότητας αυτού του τομέα, ο οποίος αποτελεί την τρίτη κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη από άποψη θέσεων απασχόλησης και δημιουργίας ΑΕγχΠ και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προτείνει νέα νομική βάση για την αντικατάσταση των τριών προπαρασκευαστικών δράσεων σε αυτό το πεδίο, οι οποίες δεν είναι δυνατό να παραταθούν για το έτος 2012· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι για τον τομέα του τουρισμού το 2012 και το 2013, καθώς και στο μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

32.  επισημαίνει ότι η κρίση κατέδειξε σαφώς πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη αποτελεσματικών και θωρακισμένων έναντι της απάτης φοροεισπρακτικών συστημάτων για την ισχύ των δημόσιων οικονομικών· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής και ότι οι πιστώσεις που προτείνονται για το πρόγραμμα Fiscalis πρέπει να του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο·

33.  εκφράζει επιδοκιμασία για την απόφαση της Επιτροπής να συμπεριλάβει για δεύτερη συναπτή χρονιά στο ΣΠ πιστώσεις πληρωμών (50 εκατομμύρια ευρώ) για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τούτο όχι μόνο προσδίδει μεγαλύτερη ορατότητα στο ταμείο, αλλά αποτρέπει επίσης μεταφορές από άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού που επιδιώκουν διαφορετικούς στόχους και καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες· αναμένει με ανυπομονησία την υποβολή της επανεξέτασης στα μέσα της περιόδου του κανονισμού για το ΕΤΠ από την Επιτροπή ως μέσου εντοπισμού τρόπων επίσπευσης της διαδικασίας κινητοποίησης του ταμείου και απλούστευσης των κανόνων διαχείρισής του·

Τομέας 1 β

34.  τονίζει την καθοριστική συμβολή της πολιτικής συνοχής στην ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και των κρατών μελών· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ δυνατοτήτων συμμετοχής στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στην υποστήριξη των περιφερειακών επενδύσεων που αποσκοπούν στην υλοποίηση όλων των εμβληματικών πρωτοβουλιών· φρονεί, επομένως, ότι, ενώ πρέπει να διατηρηθούν ο αναδιανεμητικός της χαρακτήρας και ο στόχος μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων που επιδιώκει, η πολιτική συνοχής πρέπει να παραμείνει επενδυτική πολιτική σε ολόκληρη την ΕΕ και προσβάσιμη για όλες τις περιφέρειες και όλους τους πολίτες της ΕΕ·

35.  σημειώνει ότι οι συνολικές δαπάνες για τον τομέα 1β υπολογίζονται σε 52 739 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 3,4 % σε σύγκριση με το 2011, η οποία είναι απολύτως συμβατή με τις πιστώσεις που ορίζονται στο ΠΔΠ 2007-2013, λαμβανομένης υπόψη της τελευταίας προσαρμογής του 2010 υπέρ ορισμένων κρατών μελών· σημειώνει ότι το περιθώριο που μένει διαθέσιμο (22,1 εκατομμύρια ευρώ) κάτω από το ανώτατο όριο οφείλεται ως επί το πλείστον στη διάθεση τεχνικής βοήθειας και αντιπροσωπεύει ποσοστό μόλις 0,04 % επί των συνολικών πιστώσεων αυτού το τομέα·

36.  εκφράζει επιδοκιμασία για την αύξηση των ΠΠ κατά 8,4 % σε 45 134 εκατομμύρια ευρώ που προτείνεται για το 2012 σε σύγκριση με το 2011 και πιστεύει ότι η αύξηση αυτή θα επιτρέψει την ανάκτηση του χαμένου εδάφους όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων μετά από την ιδιαίτερα αργή έναρξη των προγραμμάτων στις αρχές της περιόδου 2007-2013· επισημαίνει ότι η αύξηση αυτή θα επιτρέψει επίσης την αντιμετώπιση των πρόσθετων αναγκών για πληρωμές που οφείλονται στις πρόσφατες μεταβολές της νομοθεσίας, στην έγκριση όλων των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων 2000-2006·

37.  τονίζει, ως εκ τούτου, ότι αυτό το επίπεδο πληρωμών είναι το ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο και ότι είναι απόλυτα συμβατό με τη ρεαλιστική κατάρτιση του προϋπολογισμού, λαμβανομένων υπόψη της γενικής φυσιογνωμίας των πληρωμών κατά τη διάρκεια της περιόδου, των διαθέσιμων προγνώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις πληρωμών που πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή και της ανάγκης γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτές οι ταμειακές ροές θα συμβάλουν επίσης στην επίσπευση της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην στρατηγική Ευρώπη 2020 στις περιφέρειες· για το λόγο αυτό, θα αντιταχθεί σθεναρά σε οποιαδήποτε πιθανή μείωση του επιπέδου πληρωμών σε σύγκριση με αυτή που προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της·

38.  ζητεί από την Επιτροπή να συλλέξει δημογραφικά στοιχεία των δικαιούχων της πολιτικής συνοχής, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να παρακολουθήσει τον πραγματικό αντίκτυπο των χρηματοδοτικών πόρων που παρέχονται για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την ένταξη στην αγορά εργασίας, λαμβανομένου ιδιαιτέρως υπόψη του ανησυχητικού προβλήματος της ανεργίας των νέων·

39.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τη στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό απορρόφησης, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η επιτόπου απορρόφηση των κονδυλίων· ζητεί, ως εκ τούτου, να προαχθεί περαιτέρω η αμοιβαία μάθηση, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων σε κράτη μέλη και επίσης στα υποψήφια προς ένταξη κράτη με την απόδοση προσοχής στην ορθή λειτουργία του μέσου προενταξιακής βοήθειας προς στήριξη των προετοιμασιών των κρατών για υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων.

40.  παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει τον προβληματισμό της σχετικά με τρόπους απλούστευσης του πολύπλοκου συστήματος κανόνων και απαιτήσεων που επιβάλλεται από τη νομοθεσία της ΕΕ και/ή από εκείνη των κρατών μελών και μείωσης της γραφειοκρατίας, προκειμένου να επικεντρωθεί ιδιαίτερα όχι μόνο στην νομιμότητα και την κανονικότητα αλλά και στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων , χωρίς να αποκλίνει από τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Τομέας 2

41.  σημειώνει ότι στο ΣΠ 2012 προτείνεται η αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 2,6 % σε 60 158 εκατομμύρια ευρώ και των πιστώσεων πληρωμών κατά 2,8 % σε 57 948 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011· υπογραμμίζει ότι αυτές οι αυξήσεις εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από την αύξηση που προτείνει η Επιτροπή για το συνολικό προϋπολογισμό·

42.  παρατηρεί ότι οι αυξήσεις αυτές είναι προπαντός η συνέπεια της συνεχούς σταδιακής καθιέρωσης άμεσων πληρωμών στα νέα κράτη μέλη και των πρόσθετων αναγκών για ανάπτυξη της υπαίθρου· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις στην αγορά παραμένουν σχεδόν σταθερές σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011, ενώ η αστάθεια των τιμών και ορισμένων αγορών συνεχίζουν να πλήττουν το γεωργικό τομέα· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει προτάσεις για μια πάγια προσέγγιση προς όλους τους αγροτικούς τομείς, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών στις αγορές τους·

43.  σημειώνει ότι η παραδοσιακή γεωργική τροποποιητική επιστολή που προβλέπεται να υποβληθεί τον Αύγουστο 2011 θα προσαρμόσει τις σημερινές εκτιμήσεις σε μια περισσότερο ακριβή αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών· με βάση τα προαναφερθέντα, εφιστά την προσοχή στο τελικό επίπεδο των εσόδων ειδικού προορισμού που προβλέπεται να είναι διαθέσιμα το 2012 (διορθώσεις στο πλαίσιο εκκαθάρισης συμμόρφωσης, παρατυπίες και συμπληρωματική εισφορά για το γάλα), που ενδεχομένως θα ορίσει το επίπεδο των νέων πιστώσεων που προβλέπεται να εγκριθούν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2012· εκτιμά ότι το σημερινό περιθώριο (651,6 εκατομμύρια ευρώ) θα πρέπει να είναι επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες στο πλαίσιο αυτού του τομέα εάν δεν υπάρξουν απρόβλεπτες συνθήκες·

44.  τονίζει ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα μπορούσε, λόγω των ειδικών συνθηκών, να χρησιμοποιήσει τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους (περιθώριο) που είναι διαθέσιμοι κάτω από το ανώτατο όριο αυτού του τομέα για την επίτευξη γενικής συμφωνίας σχετικά με τους ετήσιους προϋπολογισμούς, καταφεύγοντας στο σημείο 23 της διοργανικής συμφωνίας·

45.  εγκρίνει τη συνεχή στήριξη για τα προγράμματα που αφορούν τη διανομή φρούτων στα σχολεία, καθώς και για το πρόγραμμα παροχής ενίσχυσης σε ενδεή άτομα· εκφράζει, αντίθετα αποδοκιμασία για τη μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού που διατίθενται για το πρόγραμμα του σχολικού γάλακτος και ανησυχία για τις περικοπές που πραγματοποιούνται στα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα·

46.  ζητεί περαιτέρω μείωση των επιστροφών κατά την εξαγωγή και εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη παροχή επιδότησης στην παραγωγή καπνού στην ΕΕ, στοιχείο το οποίο αντιστρατεύεται στους στόχους της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία·

47.  τονίζει ότι τμήμα των δαπανών στην κατηγορία 2 έχει κεφαλαιώδη σημασία για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· επισημαίνει ότι οι στόχοι προτεραιότητας αυτής της στρατηγικής - ανάπτυξη και απασχόληση - επιτυγχάνονται επίσης και με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης· θεωρεί την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιωσιμότητα δύο από τις κύριες προκλήσεις για την ΚΓΠ· υπενθυμίζει ότι οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους και ζητεί μία περισσότερο βιώσιμη ΚΓΠ, η οποία να πρέπει να συμβάλλει περαιτέρω στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η ΕΕ, περιλαμβανομένης της ρύπανσης των υδάτων, χωρίς βεβαίως να διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα των αγροτών της ΕΕ·

48.  εν προκειμένω χαιρετίζει την αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος LIFE+ (+4,3 % και +1,9 % σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές αντίστοιχα) το οποίο δίδει προτεραιότητα αποκλειστικά σε έργα δράσης υπέρ του περιβάλλοντος και του κλίματος· υπενθυμίζει και πάλι ότι τα προβλήματα του περιβάλλοντος και οι λύσεις τους δεν αναγνωρίζουν σύνορα μεταξύ κρατών, άρα είναι αυτονόητο ότι αντιμετωπίζονται στο επίπεδο της ΕΕ· επισημαίνει πάντως ότι οι πιστώσεις του LIFE+ παραμένουν σε πολύ περιορισμένο επίπεδο·

49.  επισημαίνει ότι η ενεργειακή απόδοση, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και η προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι εγκάρσιες προτεραιότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο πολλών τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ και ότι το Κοινοβούλιο θα δώσει ειδική προσοχή στη χρηματοδότησή του, τόσο ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού όσο και συνολικά· παροτρύνει την Επιτροπή να ενσωματώσει περαιτέρω αυτές τις προτεραιότητες, όπως και την προστασία των υδάτινων πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, σε άλλες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· φρονεί ότι η ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας όσον αφορά αυτά τα ζητήματα έχει ζωτική σημασία και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναλύσει προσεκτικά κατά πόσο χρειάζονται περισσότεροι πόροι για να εξετασθεί ενδελεχώς η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και να υποβληθεί σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο·

50.  τονίζει ότι, λόγω της πολιτικής της σπουδαιότητας, πρέπει να διατηρηθούν οι χρηματοδοτικές και υφιστάμενες δράσεις της Κοινής Πολιτικής Αλιείας και να συντηρηθούν στα προτεινόμενα στο ΣΠ επίπεδα, αν μη τι άλλο λόγω της επικείμενης μεταρρύθμισής της· φρονεί ότι η χρηματοδότηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, η οποία πρέπει να ανέλθει σε αρμόζον ποσό το 2012, δεν πρέπει να είναι επιζήμια για τη χρηματοδότηση των λοιπών δράσεων και προγραμμάτων του τομέα της αλιείας στο πλαίσιο του τομέα 2· επιπλέον φρονεί ότι έχει ζωτική σημασία η συνεχής παρακολούθηση του μεγέθους του ευρωπαϊκού αλιευτικού στόλου και η παροχή της αρμόζουσας στήριξης στα κράτη μέλη επ' αυτού, και συγκεκριμένα η καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας· θεωρεί την αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας στοιχείο ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των αποθεμάτων ιχθύων και την πρόληψη της υπεραλίευσης·

Τομέας 3 α

51.  σημειώνει ότι η συνολική αύξηση της χρηματοδότησης που προτείνεται στο ΣΠ 2012 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011 για τις δράσεις που περιλαμβάνει αυτός ο τομέας (+17,7 % όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, +6,8 % όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών) είναι συμβατή με τις αυξανόμενες φιλοδοξίες της ΕΕ στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπως περιγράφονται τόσο στη Συνθήκη της Λισαβόνας όσο και στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης (2010-2014), το οποίο ενέκρινε το ίδιο το Συμβούλιο το Δεκέμβριο 2009·

52.  σημειώνει ότι οι αυξήσεις αυτές συνδέονται κυρίως με τρία από τα τέσσερα προγράμματα αλληλεγγύης και διαχείρισης της μετανάστευσης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (+38 %), Ευρωπαϊκό Ταμείο Επαναπατρισμού (+43 %) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών (+24 %)· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του εν λόγω τομέα για το 2012 είναι απλώς το αποτέλεσμα της ετήσιας κατανομής των πολυετών συνολικών ποσών που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όταν εγκρίθηκαν αυτά το προγράμματα και αυτές οι δράσεις·

53.  εκφράζει τη βαθειά λύπη του διότι η Επιτροπή αποστέλλει μήνυμα απόρριψης προς τους μετανάστες με το να προβαίνει σε ευμεγέθη αύξηση πιστώσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επαναπατρισμού ενώ παράλληλα κρατεί τις πιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες στο αυτό επίπεδο με το έτος 2011· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει περισσότερο θετική στάση προς τους πρόσφυγες, ειδικά υπό το φως του πολέμου στη Λιβύη και της συνεχιζόμενης αμείλικτης καταστολής που εφαρμόζεται κατά των διαδηλωτών σε πλείονες αραβικές χώρες·

54.  εκφράζει, ως εκ τούτου, έντονη απορία όσον αφορά το βαθμό στον οποίο το ΣΠ που υπέβαλε η Επιτροπή συνιστά κατάλληλη και επικαιροποιημένη απόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ, αν μη τι άλλο στο πλαίσιο των εν εξελίξει συμβάντων στη Νότια Μεσόγειο· υπενθυμίζει την έντονη έκκλησή του για κατάλληλη και ισόρροπη απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης και επιβράδυνση της παράνομης μετανάστευσης· αναγνωρίζοντας ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς το θεσπισθέν δίκαιο της ΕΕ, τονίζει την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση και επαρκείς μηχανισμούς στήριξης προς αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εντός πνεύματος πλήρους σεβασμού των κανόνων εσωτερικής προστασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών μελών· επισημαίνει, ειδικότερα, το ρόλο και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων σε περίπτωση μαζικής εισροής προσφύγων και εκφράζει ιδιαίτερη λύπη για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε αύξηση για το εν λόγω ταμείο πέρα από τα επίπεδα που προβλέπονταν αρχικά στο πλαίσιο του δημοσιονομικού προγραμματισμού·

55.  λαμβάνει υπό σημείωση τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και του ρόλου του FRONTEX σε περίοδο αυξανομένων μεταναστευτικών πιέσεων· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει τις πλήρεις δημοσιονομικές επιπτώσεις για το 2012 της υπό εξέλιξη αναθεώρησης του FRONTEX και να παράσχει σαφέστερη εικόνα της χρηματοδοτικής συμμετοχής των κρατών μελών στη λειτουργία του·

56.  επισημαίνει ότι, μετά την παρουσίση των επόμενων τεχνικών βημάτων, οι πιστώσεις του 2011 για το SIS II οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στο αποθεματικό έχουν αποδεσμευθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή· υπογραμμίζει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά το το SIS II και διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει δράση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο·

Τομέας 3 β

57.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας 3β, αν και είναι ο μικρότερος τομέας του ΠΔΠ από άποψη χρηματοδοτικών κονδυλίων, καλύπτει θέματα που απασχολούν έντονα τους πολίτες της Ευρώπης, όπως η νεολαία, τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, η δημόσια υγεία, η προστασία των καταναλωτών, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και η επικοινωνιακή πολιτική·

58.  εκφράζει βαθιά λύπη για το γεγονός ότι οι συνολικές πιστώσεις στον εν λόγω τομέα παρουσιάζουν μείωση για τρίτο συναπτό έτος, με τις ΠΑΥ να μειώνονται κατά 0,1 % (σε 683,5 εκατομμύρια ευρώ) και τις ΠΠ κατά 0,3 εκατομμύρια ευρώ (σε 645,7 εκατομμύρια ευρώ) σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2011 (χωρίς το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ), αφήνοντας περιθώριο 15,5 εκατομμύρια ευρώ·

59.  φρονεί ότι τα προγράμματα και οι δράσεις στο πλαίσιο αυτού του τομέα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων και στην υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής Ευρώπη 2020· επαναλαμβάνει ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και ο πολιτισμός ενέχουν οικονομική αξία, δεδομένου ότι συμβάλλουν σε αξιόλογο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ποιότητας και υποστηρίζουν την ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά·

60.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το πολύ μικρό διαθέσιμο περιθώριο θα αφήσει περιορισμένο περιθώριο ελιγμών όταν προτείνονται νέες δράσεις ή λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την επίσπευση της χρηματοδότησης προτεραιοτήτων που αφορούν άμεσα τους πολίτες·

61.  σημειώνει δεόντως την πρόταση της Επιτροπής να αυξήσει κατά 8 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με τον αρχικό δημοσιονομικό προγραμματισμό, τις πιστώσεις του 2012 για το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» (προβλέπονται 134,6 εκατομμύρια ευρώ το 2012), πρόγραμμα που συνιστά ένα από τα κύρια εργαλεία της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» και παρέχει στήριξη για άτυπες εμπειρίες μάθησης και την ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά·

62.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν προτείνονται παρόμοιες προσπάθειες για προγράμματα όπως το MEDIA και το Πολιτισμός 2007, μολονότι συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον πλούτο και την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και παρέχουν στήριξη σε δράσεις που δεν θα χρηματοδοτούνταν μόνο από τα κράτη μέλη·

63.  εκφράζει αποδοκιμασία για το ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε στο σχέδιο προϋπολογισμού της για το 2012 κανένα ειδικό πρόγραμμα υπέρ του αθλητισμού, μολονότι ο τομέας αυτός αποτελεί πλέον πλήρη αρμοδιότητα της Ένωσης που απορρέει από τη Συνθήκης της Λισαβόνας· θεωρεί πράγματι ότι κάποια χρηματοδότηση – περιορισμένης όμως κλίμακας – θα συνεχίσει να διατίθεται στον προϋπολογισμό 2012·

64.  χαιρετίζει την αύξηση για το πρόγραμμα δημόσιας υγείας, διότι η δημόσια υγεία έχει καταστεί καθοριστικής σημασίας μοχλός για την ανταγωνιστικότητα στις γηράσκουσες ευρωπαϊκές κοινωνίες· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να εξεύρει λύσεις χρηματοδότησης για τη συνέχεια σημαντικών εκπαιδευτικών εκστρατειών όπως είναι η εκστρατεία ΒΟΗΘΕΙΑ – για μια ζωή χωρίς κάπνισμα·

65.  εκφράζει αποδοκιμασία για τη μείωση της χρηματοδότησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε σύγκριση με το δημοσιονομικό προγραμματισμό (-1,8 εκατομμύρια ευρώ) και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω εξηγήσεις για τη μείωση αυτή, δεδομένου ότι η πολιτική προστασία αποτελεί πλέον νέα αρμοδιότητα της ΕΕ·

66.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλίζεται διαφάνεια και πλήρης ανάμιξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτών του, πρέπει να υπάρχει χωριστό κονδύλιο ειδικά για τους Ευρωπαϊκούς Δημόσιους Χώρους· εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση της Επιτροπής να εκλείψει το κονδύλιο αυτό και να συγχωνευθούν οι πιστώσεις για τους ΕΔΧ με το κονδύλιο για την εκπροσώπηση της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι οι Ευρωπαϊκοί Δημόσιοι Χώροι τελούν υπό την κοινή διαχείριση Επιτροπής και Κοινοβουλίου και ότι, ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός τους πρέπει να είναι χωριστός από τον προϋπολογισμό για την εκπροσώπηση της Επιτροπής, όπως ήταν στους προϋπολογισμούς του 2010 και 2011· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα δεχθεί καμία απόπειρα αλλοίωσης της βούλησης της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στο ζήτημα αυτό·

Τομέας 4

67.  σημειώνει ότι οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών που ζητούνται στο ΣΠ 2012 έχουν αυξηθεί κατά 2,9 % και 0,8 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011 σε 9 009,3 και 7 293,7 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα (λαμβανομένου υπόψη του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας)· τονίζει ότι αυτές οι αυξήσεις εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από την αύξηση που προτείνει η Επιτροπή για το συνολικό προϋπολογισμό·

68.  υπενθυμίζει ότι μέχρι σήμερα η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να επιστρέψει τους πόρους (240 εκατομμύρια) που χρησιμοποιήθηκαν για την επισιτιστική διευκόλυνση στον τομέα 4 και ειδικά στο μηχανισμό σταθερότητας, όπως ζητούσε η Επιτροπή Προϋπολογισμών στην παράγραφο 28 της έκθεσής της A7-0038/2009 που εγκρίθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2009·

69.  είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη και συγκεκριμένη προσπάθεια για να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή και συντονισμένη χρήση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών μέσων (όχι μόνο των χρηματοδοτικών κονδυλίων εντός του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά και των μέσων που διαχειρίζονται η ΕΤΕπ, η ΕΤΑΑ κλπ.) και των δράσεων των κρατών μελών· επισημαίνει ότι η ευελιξία κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των μέσων της ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, ώστε να μπορέσει να δοθεί κατάλληλη και ουσιαστική απόκριση στις πολιτικές και ανθρωπιστικές κρίσεις σε τρίτες χώρες, χωρίς, ωστόσο, να τίθενται σε κίνδυνο οι μακροπρόθεσμες πολιτικές δεσμεύσεις και προτεραιότητες· προσβλέπει, προς τούτο, στην επίτευξη συντονισμού μεταξύ Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να διασφαλιστεί ο καλύτερος δυνατός προσανατολισμός και αποτελεσματικότητα των στόχων της Ένωσης στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης·

70.  πιστεύει ότι είναι καθήκον της ΕΕ να απαντήσει με κατάλληλο και σφαιρικό τρόπο στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στις χώρες που συνορεύουν με τη Μεσόγειο και να παράσχει στήριξη και βοήθεια στα κινήματα που μάχονται υπέρ των δημοκρατικών αξιών και της εδραίωσης του κράτους δικαίου· επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση της χρηματοδοτικής στήριξης γι αυτές τις χώρες δεν πρέπει να αποβεί επιζήμια για τις προτεραιότητες και τα μέσα που έχουν στόχο να ωφελήσουν τις γειτονικές ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες·

71.  είναι ιδιαίτερα ανήσυχο από αυτήν την άποψη διότι το προτεινόμενο περιθώριο των 246,7 εκατομμυρίων ευρώ για τον τομέα 4, ενώ είναι κατά πολύ υψηλότερο από αυτό που προβλέφθηκε στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του δημοσιονομικού προγραμματισμού (132,2 εκατομμύρια ευρώ) που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2011, ενδέχεται να είναι ανεπαρκές για την αντιμετώπιση των νέων αναγκών που προκύπτουν στον τομέα 4, καθόσον δείχνει να βασίζεται στις περικοπές στις οποίες υποβάλλονται ορισμένα μείζονα προγράμματα της ΕΕ· είναι αποφασισμένο να εξετάσει και να αναλύσει περαιτέρω τον αντίκτυπο αυτών των περικοπών·

72.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει επί της νομικής βάσης για τα συνοδευτικά μέτρα για τη μπανάνα και τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες και εδάφη και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (ICI +) και ότι αυτή η συμφωνία θα έχει αντίκτυπο στις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2012· εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση της Επιτροπής να μειώσει τη χρηματοδότηση για τη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες στην Ασία και τη Λατινική Αμερική· ζητεί την ταχεία έγκριση της νομοθεσίας ICI+ και την έγκριση επαρκούς χρηματοδότησης για την Ασία και τη Λατινική Αμερική·

73.  ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να μην περιορίσει την επικείμενη τροποποιητική επιστολή της στις δημοσιονομικές επιπτώσεις της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, αλλά να θίξει επίσης, εάν είναι αναγκαίο χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, όλα τα λοιπά ζητήματα και ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της Παλαιστίνης και του UNRWA, η οποία μειώνεται κατά 100 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011, με σκοπό να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της βοήθειας της ΕΕ στον κόσμο·

74.  εκφράζει αποδοκιμασία για τη μείωση της προγραμματισμένης αύξησης της χρηματοδότησης για το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας από 139 εκατομμύρια ευρώ σε μόλις 79 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011·

75.  σημειώνει την προτεινόμενη αύξηση της χρηματοδότησης του περιβάλλοντος και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων (ENRTP) στο πλαίσιο του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας κατά 51,8 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το δημοσιονομικό προγραμματισμό, για να αντιμετωπισθεί η δράση ταχείας εκκίνησης για την αλλαγή του κλίματος· αντιτίθεται έντονα στις λοιπές μειώσεις, συνολικού ύψους 78 εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποιούνται στα γεωγραφικά προγράμματα του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και δε συνάδουν με την προσπάθεια της ΕΕ να συμβάλει στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και να τηρήσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τη δέσμευσή της να επιτύχει έως το 2015 τον στόχο της επίτευξης ποσοστού αναπτυξιακής βοήθειας ίσου με 0,7 % του ΑΕΕ·

76.  υπενθυμίζει ότι θα απορρίψει κατηγορηματικά οποιεσδήποτε συστηματικές, σχεδόν αυτόματες και ορισμένες φορές αλόγιστες περικοπές των διοικητικών δαπανών στο πλαίσιο του τομέα 4 εκ μέρους του άλλου σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στο όνομα της μείωσης των πιστώσεων, διότι τούτο θα στερούσε από την ΕΕ τα μέσα που διαθέτει για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων της·

Τομέας 5

77.  επισημαίνει ότι οι συνολικές διοικητικές δαπάνες για όλα τα θεσμικά όργανα εκτιμώνται σε 8 281 εκατομμύρια ευρώ, δηλ. σημειώνεται αύξηση κατά 1,3 % σε σύγκριση με το 2011 και μένει περιθώριο 472,5 εκατομμύρια ευρώ·

78.  λαμβάνει υπό σημείωση την επιστολή του αρμόδιου για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό Επιτρόπου της 3ης Φεβρουαρίου 2011, με την οποία αναλαμβάνεται δέσμευση για αύξηση των δαπανών του τομέα 5 μικρότερη από 1 % και πάγωμα των προσλήψεων σε σύγκριση με το 2011 και όλα τα θεσμικά όργανα καλούνται να εφαρμόσουν την ίδια προσέγγιση όσον αφορά την εξέλιξη των προϋπολογισμών τους·

79.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων ακολούθησαν το παράδειγμα αυτό· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόρθωσε να μειώσει τις προβλέψεις του περίπου κατά 50 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την πρώτη πρόταση προσχεδίου προβλεπομένων εσόδων και δαπανών· τονίζει ότι θα εξετάσει σε βάθος τις προβλέψεις των άλλων θεσμικών οργάνων, μεταξύ άλλων με γνώμονα τις πρόσθετες ανάγκες και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

80.  αναγνωρίζει τη μεγάλη προσπάθεια της Επιτροπής να παγώσει τις διοικητικές δαπάνες τις σε ονομαστικούς όρους· σημειώνει ότι τούτο κατέστη δυνατό μέσω της εξισορρόπησης των αυξήσεων που συνδέονται με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις με άλλες δραστικές περικοπές άλλων διοικητικών δαπανών· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για τις δυνατές συνέπειες·

81.  τονίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω περικοπή στις διοικητικές πιστώσεις του 2012 στο τμήμα ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (πρώην «γραμμές ΒΑ»), θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υλοποίηση των προγραμμάτων, ειδικότερα λόγω των νέων καθηκόντων της ΕΕ που απορρέουν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· επιμένει ότι οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν από τη μείωση των δαπανών διοικητικής στήριξης παραμένουν στα χρηματοδοτικά κονδύλια των αντίστοιχων προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της επιτόπιας υλοποίησης· υπογραμμίζει, επιπλέον ότι, ενώ αυξάνονται διαρκώς οι αρμοδιότητες της ΕΕ, αυτή η τάση δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα και θα έχει αρνητικές συνέπειες στην ταχεία, κανονική και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων και προγραμμάτων της ΕΕ·

82.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να μην ζητήσει πρόσθετες θέσεις και τη δέσμευσή της να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν νέες προτεραιότητες και την έναρξη ισχύος της ΣΛΕΕ, μόνο με εσωτερική αναδιάταξη των υπαρχόντων ανθρώπινων πόρων· ζητεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες, συγκεκριμένα από πού θα προέλθει η αναδιάταξη των 230 πρόσθετων θέσεων που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η δέουσα παρακολούθηση της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης των κρατών μελών στη ΓΔ ECFIN και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος των 70 λιγότερων θέσεων για τη διοικητική στήριξη και τη διαχείριση των προγραμμάτων, μετά τις αναδιατάξεις στο εσωτερικό συγκεκριμένων Γενικών Διευθύνσεων· τονίζει ότι το θέμα των ανθρώπινων πόρων καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό λόγω του ότι η ΓΔ ECFIN θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω προκειμένου να ανταποκριθεί σε ζωτικά επιπρόσθετα καθήκοντα, μόλις εγκριθεί η δέσμη για την οικονομική διακυβέρνηση·

83.  τονίζει ότι η αύξηση που προτείνεται για την EPSO (+5,4 % σε ΠΥ και ΠΠ) φαίνεται να αντίκειται στις προσπάθειες της Επιτροπής να μειώσει τις δαπάνες λειτουργίας· ζητεί περαιτέρω πληροφορίες για την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων της EPSO και την εξωτερική ανάθεση από την EPSO υπηρεσιών καίριας σημασίας·

84.  σημειώνει την αύξηση κατά 4 % των δαπανών για τις συντάξεις (σε σύγκριση με την αύξηση κατά 5,2 % από το 2010 μέχρι το 2011), λόγω του κύματος των συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των μακροπρόθεσμων δημοσιονομικών συνεπειών αυτής της τάσης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις δυνατές συνέπειες, άμεσες ή έμμεσες, οποιασδήποτε αλλαγής στο συνταξιοδοτικό σύστημα της ΕΕ στην ελκυστικότητα, την ποιότητα και την ανεξαρτησία της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης· τονίζει ότι οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα πρέπει να επέλθει μετά τον δέοντα κοινωνικό διάλογο·

85.  φρονεί ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν επαρκώς προς αντιμετώπιση της ειδικής κατάστασης και των ειδικών αναγκών των παιδιών των υπαλλήλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· θα εξετάσει προσεκτικά την προτεινόμενη συνολική αύξηση κατά 1,7 % σε σύγκριση με το 2011, η οποία είναι χαμηλότερη από την αύξηση που προβλέπεται στο δημοσιονομικό προγραμματισμό, καθώς και καθένα από τα κονδύλια του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων και θα προβεί, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσής του, σε οποιαδήποτε αλλαγή κρίνει κατάλληλη εν προκειμένω·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

86.  τονίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες αποτελούν βασικά εργαλεία για τον καθορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων και την προετοιμασία για νέες πρωτοβουλίες που ενδέχεται να μετεξελιχθούν σε δραστηριότητες και προγράμματα της ΕΕ που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών της· σκοπεύει, ως εκ τούτου, να υποστηρίξει με όλα τα δυνατά μέσα τις προτάσεις του όσον αφορά τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον προϋπολογισμό 2012, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη προσεκτικής μελέτης της προκαταρκτικής αξιολόγησης της Επιτροπής που αναμένεται τον Ιούλιο 2011 για τον καθορισμό μιας γενικής και ισόρροπης τελική δέσμης μέτρων για το εν λόγω ζήτημα·

87.  σκοπεύει, για το σκοπό αυτό, να διαβιβάσει στην Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ, τμήμα Δ της διοργανικής συμφωνίας, έναν πρώτο προσωρινό κατάλογο πιθανών δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών για τον προϋπολογισμό 2012· αναμένει από την Επιτροπή την υποβολή τεκμηριωμένης ανάλυσης των ενδεικτικών προτάσεων του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι ο πρώτος αυτός προσωρινός κατάλογος δεν αποκλείει την επίσημη κατάθεση και την έγκριση τροπολογιών για δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες κατά την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο·

88.  λαμβάνει υπό σημείωση ένα νέο δοκιμαστικό σχέδιο και πέντε προπαρασκευαστικές ενέργειες - δύο από τις οποίες είναι νέες - που προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο διαφόρων τομέων· δηλώνει την σταθερή πρόθεσή του να αναλύσει κατά τη διάρκεια των επικείμενων διαπραγματεύσεων το περιεχόμενο και τους στόχους των πρωτοβουλιών που προτάθηκαν πρόσφατα·

Οργανισμοί

89.  σημειώνει το συνολικό ποσό των 720,8 εκατομμυρίων ευρώ (ήτοι 0,49 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ) που στο ΣΠ 2012 αφιερώνεται στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, το οποίο αντιπροσωπεύει σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2011 αύξηση της συνολικής συνεισφοράς της ΕΕ κατά 34,6 εκατομμύρια ευρώ ή 4,9 %· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η αύξηση αυτή προέρχεται από τον ένα νέο(3) και τους επτά υπό σύσταση οργανισμούς(4) με στόχο να τους παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η πρόσθετη χρηματοδότηση των 10 αυτών οργανισμών(5), των οποίων τα καθήκοντα έχουν αυξηθεί, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι επιδόσεις τους· σημειώνει ότι η αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ στους οργανισμούς με ταχύτητα πλεύσης είναι συμβατή με τη διόρθωση λόγω πληθωρισμού (2 %), ή είναι μάλιστα χαμηλότερη από αυτήν, χωρίς πρόσθετο προσωπικό·

90.  τονίζει ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που λαμβάνουν οι οργανισμοί της ΕΕ όχι μόνο δε συνιστούν αμιγώς διοικητικές δαπάνες αλλά αντιθέτως συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στους εν γένει σκοπούς της ΕΕ, όπως καθορίζονται αυτοί από τη νομοθετική αρχή· εγκρίνει, ως εκ τούτου, σε εποχές λιτότητας, την περιοριστική προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τον καθορισμό των επιδοτήσεων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όμως αποδοκιμάζει και πάλι τη χρήση των εσόδων για ειδικό προορισμό με στόχο τη μείωση της συνεισφοράς του προϋπολογισμού της ΕΕ στους οργανισμούς που εξαρτώνται από την είσπραξη τελών, που χρησιμοποιείται από την Επιτροπή για την τεχνητή αύξηση των περιθωρίων και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ανησυχία του για το ότι η Επιτροπή αγνοεί κατ' επανάληψη την πολιτική βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

91.  τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές πρέπει να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της σταθερότητας της αγοράς και ότι χρειάζεται να τύχουν επαρκούς χρηματοδότησης να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των κανονιστικών μεταρρυθμίσεων· επαναλαμβάνει ότι μία ενιαία εποπτική αρχή θα είναι αποδοτικότερη ως προς το κόστος· επικροτεί τις αυξήσεις του προϋπολογισμού που προτείνονται και για τις τρεις αρχές, ως σημαντικό βήμα στη διαδικασία οικοδόμησής τους, ζητεί όμως ταυτόχρονα πρόσθετους πόρους για τη μικτή επιτροπή· τονίζει ότι όλα τα συμπληρωματικά καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στις αρχές αυτές πρέπει να συνοδευτούν σύντομα από τη διάθεση αντίστοιχων συμπληρωματικών πόρων· υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι νέες αρμοδιότητες που προγραμματίζονται για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στον τομέα των ανοικτών πωλήσεων και των παραγώγων, πρέπει να αποτυπωθούν πάραυτα και στη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2012 αμέσως μόλις θεσπιστούν οι νομικές βάσεις·

92.  σημειώνει ότι, από τις 213 νέες θέσεις του οργανογράμματος για τους οργανισμούς (από σύνολο 4 854 θέσεων) οι 80 θα διατεθούν σε νέους ή υπό σύσταση οργανισμούς και οι υπόλοιπες σε οργανισμούς, τα καθήκοντα των οποίων επεκτείνονται· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για εφαρμογή ειδικής προσέγγισης όσον αφορά την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με επαγγελματική εμπειρία, ιδίως όταν οι εν λόγω θέσεις χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την είσπραξη διαφόρων τελών και άρα δεν έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

93.  αποδοκιμάζει την προσέγγιση της Επιτροπής να αλλάξει την παρουσίαση των δύο αυτοχρηματοδοτούμενων οργανισμών ΓΕΕΑ και ΚΓΦΠ στο ΣΠ 2012, δηλαδή να διαγράψει τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού και να μη δημοσιεύσει τα οργανογράμματα· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι δύο εν λόγω οργανισμοί δεν δεσμεύονται από τις αποφάσεις της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όσον αφορά τα επίπεδα επιδότησης ή τη στελέχωση· σκοπεύει, πάντως, να περιλάβει τα στοιχεία αυτά στον προϋπολογισμό για λόγους διαφάνειας· επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση για τα υπερβολικά πλεονάσματα που δημιουργούνται από τον κανονισμό για τα τέλη του ΓΕΕΑ·

94.  θεωρεί ότι τα κάτωθι θέματα είναι ειδικού ενδιαφέροντος για τον τριμερή διάλογο που θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου 2011:

o
o   o

   διάθεση πιστώσεων στον προϋπολογισμό 2012 της ΕΕ προς στήριξη της στρατηγικής ΕΕ 2020,
   συνολικό επίπεδο πληρωμών στον προϋπολογισμό 2012 και εν εκκρεμότητι αναλήψεις υποχρεώσεων προς εκκαθάριση (RAL),
   πρόταση για αναθεώρηση του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 για να αντιμετωπισθούν οι πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες του έργου ITER,
   οικονομική βιωσιμότητα και δυνατότητα διαχείρισης του τομέα 4 το 2012, συγκεκριμένα εν όψει της επικείμενης διορθωτικής επιστολής προς αντιμετώπιση της μετάβασης στη δημοκρατία στη νότιο ακτή της Μεσογείου,
   θέματα που εκκρεμούν σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2011·

95.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο.

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0114.
(3) Οργανισμός για την επιχειρησιακή διαχείριση των ευρείας κλίμακας συστημάτων πληροφορικής στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·
(4) Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΤΑ), Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη Στήριξη του Δικαιώματος Παροχής Ασύλου (EASO) και Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων.
(5) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) - Δραστηριότητες στον τομέα της νομοθεσίας περί βιοκτόνων, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) - Δραστηριότητες που απαιτούν προηγούμενη συναίνεση με βάση πληροφορίες, Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή GNSS (GSA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA), Οργανισμός για τα θεμελιώδη δικαιώματα (FRA), Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) και Eurojust.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου