Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2019(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0230/2011

Predkladané texty :

A7-0230/2011

Rozpravy :

PV 23/06/2011 - 4
CRE 23/06/2011 - 4

Hlasovanie :

PV 23/06/2011 - 12.22
CRE 23/06/2011 - 12.22
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0296

Prijaté texty
PDF 375kWORD 158k
Štvrtok, 23. júna 2011 - Brusel
Rozpočet na rok 2012: mandát na trialóg
P7_TA(2011)0296A7-0230/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2011 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2012 (2011/2019(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozpočtu na rozpočtový rok 2012, ktorý Komisia prijala 20. apríla 2011 (SEK(2011)0498),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (MID)(1),

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2011 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2012(2),

–  so zreteľom na závery Rady z 15. februára 2011 o rozpočtových usmerneniach na rok 2012,

–  so zreteľom na hlavu II kapitolu 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na list Výboru pre rybné hospodárstvo,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre ústavné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0230/2011),

A.  keďže rozpočtový postup na rok 2012 je druhým postupom v poradí vykonávaným na základe Lisabonskej zmluvy a keďže z minuloročnej skúsenosti je možné vyvodiť dôležité ponaučenia,

B.  keďže trialóg, ktorý sa uskutoční v júli, by mal umožniť zástupcom oboch zložiek rozpočtového orgánu diskutovať o prioritách, ktoré identifikovali v súvislosti s ročným rozpočtom na rok 2012, a prípadne nájsť spoločný základ, ktorý by bolo možné zohľadniť v ich príslušným čítaniach,

C.  keďže predsedníctvo Poľska a Maďarska prijali verejné záväzky začať otvorený, konštruktívny a politický dialóg s EP o rozpočtových záležitostiach,

D.  keďže sa preto od Rady ako celku očakáva, že bude v rámci tohto postupu konať ako dôveryhodný politický partner a predíde svojvoľným alebo čisto aritmetickým zníženiam v rozpočtových riadkoch,

Návrh rozpočtu na rok 2012 – všeobecné hodnotenie

1.  pripomína, že EP vo svojom uznesení z 24. marca 2011 postavil stratégiu Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu do centra rozpočtovej stratégie EÚ na rok 2012 s cieľom pomôcť Európe prekonať hospodársku a sociálnu krízu a prispieť k tomu, aby z nej vyšla silnejšia;

2.  pripomína, že podpora inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárstva vedúceho k tvorbe pracovných miest a vysoko kvalitnému zamestnávaniu prostredníctvom plnenia siedmich hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 je cieľom, ktorý spoločne schválilo 27 členských štátov EÚ a inštitúcie EÚ; pripomína, že vykonávanie tejto stratégie si bude do roku 2020 vyžadovať obrovskú sumu investícií orientovaných na budúcnosť, ktoré Komisia vo svojom oznámení s názvom Preskúmanie rozpočtu EÚ (KOM(2010)0700) odhadla na najmenej 1 800 miliárd EUR; preto zdôrazňuje, že potrebné investície – na úrovni EÚ i členských štátov – do zlepšenia úrovne vzdelávania, presadzovania sociálneho začleňovania, a to najmä prostredníctvom znižovania chudoby, a rozvoja znalostnej spoločnosti založenej na celkovej vedeckej a technologickej kapacite EÚ sa musia uskutočniť teraz a bez ďalšieho odkladu; v tejto súvislosti trvá na potrebe podporovať výskum, vývoj a inovácie, ako aj MSP a rozvoj technológií efektívnych z hľadiska využívania zdrojov;

3.  vzhľadom na tieto skutočnosti vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že súčasná kríza vyústila do zníženia verejných investícií v niektorých z týchto oblastí, a to v dôsledku úprav, ktoré členské štáty vykonali v rámci svojich rozpočtov; vyzýva na zmenu tohto trendu a je pevne presvedčený, že ak má EÚ ako celok plniť stratégiu EÚ 2020, musia sa zaručiť investície na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni; domnieva sa, že rozpočet EÚ by mal zohrávať úlohu vyvažujúceho nástroja s pákovým efektom pre politiky obnovy členských štátov prostredníctvom iniciovania a podporovania vnútroštátneho investovania do posilnenia rastu a zamestnanosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že zladenie rozpočtu EÚ s cieľmi stratégie EÚ 2020 je mimoriadne dôležité; v tejto súvislosti pripomína, že podpora vzdelávania mladých, mobility a zamestnanosti, MSP, výskumu a vývoja by mala byť kľúčovou prioritou rozpočtu EÚ; zdôrazňuje, že je to v plnom súlade s rozvojom európskeho semestra, ktorý má ako nový mechanizmus pre posilnené európske hospodárske riadenie za cieľ zvýšiť konzistentnosť, synergie a vzájomné dopĺňanie sa rozpočtu EÚ a vnútroštátnych rozpočtov pri plnení spoločne schválených cieľov stratégie Európa 2020;

4.  pripomína, že stratégia EÚ 2020 a európsky semester potrebujú silný parlamentný rozmer, a vyjadruje pevné presvedčenie, že výraznejšie zapojenie Parlamentu by významne zlepšilo demokratickú povahu a transparentnosť týchto činností;

5.  konštatuje, že návrh rozpočtu EÚ (NR) na rok 2012, ktorý predložila Komisia, vyčísľuje viazané rozpočtové prostriedky (VRP) na 147 435 miliónov EUR (146 676 miliónov EUR bez Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) a rezervy na núdzovú pomoc) a platobné rozpočtové prostriedky (PRP) na 132 738 miliónov EUR; berie na vedomie, že tieto sumy predstavujú 1,12 %, resp. 1,01 % predpokladaného hrubého národného dôchodku (HND) na rok 2012, a zdôrazňuje, že medzi rokmi 2011 a 2012 sa tento podiel očividne nemení, pričom Komisia predpokladá rast HND v roku 2012 vo výške najmenej +4,7 % (v bežných cenách);

6.  uznáva, že ak má rozpočet EÚ prispievať ku kolektívnemu úsiliu členských štátov v časoch úsporných opatrení, toto úsilie by malo byť úmerné k jeho výške, špecifikám a skutočnému hospodárskemu vplyvu; domnieva sa, že by sa mali zohľadniť prebiehajúce snahy o konsolidáciu vnútroštátneho rozpočtu, ktoré vyvíjajú mnohé členské štáty z dôvodu svojej fiškálnej nedisciplinovanosti v minulosti, pričom však pripomína, že podľa ustanovení zmluvy rozpočet EÚ nemôže vykazovať deficit a že rozpočet EÚ predstavuje iba 2 % celkových verejných výdavkov v EÚ;

7.  konštatuje, že ročná miera inflácie za rok 2011 v rámci EÚ 27 sa odhaduje na 2,7 %, čo znamená, že navrhované nominálne zvýšenia VRP o 3,7 % a PRP o 4,9 % v roku 2012 predstavujú v porovnaní s rozpočtom na rok 2011 zvýšenie v reálnych hodnotách o 1 % a 2,2 %; zdôrazňuje skutočnosť, že niektoré členské štáty plánujú vyššie zvýšenie svojich vnútroštátnych rozpočtov, ako je zvýšenie, ktoré navrhuje Európska komisia v prípade rozpočtu EÚ; berie tiež na vedomie úsilie niektorých členských štátov o zníženie rozpočtových deficitov a spomalenie rastu štátnych dlhov, čím sa dostanú na udržateľnejšiu úroveň;

8.  zdôrazňuje skutočnosť, že navrhované hodnoty v ročnom rozpočte EÚ na rok 2012 zodpovedajú zloženiu výdavkov EÚ stanovených vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2007 – 2013, a to pod podmienkou získania súhlasu rozpočtového orgánu s revíziou VFR, v rámci ktorej sa zohľadnia dodatočné finančné potreby projektu ITER; zdôrazňuje, že akékoľvek zvýšenie (alebo zníženie) v porovnaní s rozpočtom na rok 2011 sa preto musí vyhodnotiť so zreteľom na vplyv na plnenie viacročných programov; zdôrazňuje, že ide o otázku dôveryhodnosti inštitúcií a konzistentnosti projektu EÚ, zatiaľ čo sa zodpovednosti a záväzky EÚ neustále zvyšujú; z tohto hľadiska sa domnieva, že vyčlenenie zmysluplných a viditeľných finančných kapacít pre cielené oblasti politiky a nové právomoci, ktoré boli vytvorené na úrovni EÚ, je prioritou;

9.  konštatuje, že podľa návrhu rozpočtu na rok 2012 existuje celková rezerva vo výške 1 603 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v rámci stropu na rok 2012 schváleného vo viacročnom finančnom rámci; je odhodlaný využiť – ak sa to ukáže ako nevyhnutné – túto dostupnú rezervu a v prípade potreby aj iné mechanizmy flexibility ustanovené v súčasnej MID s cieľom podporiť a posilniť niektoré stanovené politické ciele, ktoré nie sú primerane zohľadnené v súčasnom VFR; v súvislosti s využívaním týchto mechanizmov očakáva od Rady plnú spoluprácu;

10.  pripomína, že v Parlamente už začalo prvé kolo diskusií o rozpočtových prioritách formou rozsiahlych konzultácií jeho špecializovaných výborov zo strany hlavnej spravodajkyne pre rozpočet na rok 2012; zdôrazňuje, že tento proces sa teraz musí dokončiť v každom výbore v rámci príslušnej oblasti pôsobnosti v záujme určenia pozitívnych a negatívnych priorít rozpočtu na rok 2012;

11.  berie na vedomie odhad Komisie, podľa ktorého celkovo 43,5 % prostriedkov v návrhu rozpočtu na rok 2012 (vo viazaných rozpočtových prostriedkoch) prispieva k cieľom stratégie EÚ 2020; považuje tento odhad za pozitívny, ale nedostatočný; uznáva, že priority stanovené Komisiou sa zdajú byť v súlade s prioritami stanovenými Parlamentom v jeho uznesení o všeobecných usmerneniach pre rozpočet na rok 2012, požaduje však ambicióznejší prístup k financovaniu stratégie Európa 2020; je však odhodlaný ďalej analyzovať tieto údaje v plnej spolupráci so všetkými svojimi špecializovanými výbormi;

   12. domnieva sa, že okrem plnenia stratégie EÚ 2020 by sa rozpočtové prostriedky v rozpočte EÚ na rok 2012 mali stanoviť v primeranej výške s cieľom zabezpečiť pokračovanie politík a dosahovanie cieľov EÚ; zdôrazňuje najmä osobitnú potrebu umožniť EÚ niesť svoju globálnu zodpovednosť, najmä v súvislosti s prepuknutím tzv. arabskej jari a nepokojmi na Blízkom východe;
   13. konštatuje, že zložitá hospodárska situácia v celej EÚ viedla Komisiu k tomu, že uskutočnila prvý krok k určeniu negatívnych priorít a úspor v niektorých politických oblastiach v porovnaní s tým, čo bolo pôvodne naplánované vo finančnom pláne, najmä v tých politických oblastiach, ktoré sa v nedávnej minulosti vyznačovali slabou výkonnosťou a nízkymi mierami plnenia, ako to žiadal Európsky parlament vo svojom uznesení z 24. marca 2011; žiada však Komisiu, aby poskytla dodatočné informácie, z ktorých vychádzajú jej hodnotenia, aby Parlament mohol jasne určiť politické a rozpočtové pozitívne a negatívne priority a aby sa umožnili ďalšie úspory a prerozdelenie prostriedkov, keďže je zásadné pokračovať na úrovni EÚ vo vykonávaní programov a činností EÚ, a to vrátane financovania opatrení zameraných na vyrovnanie sa s dôsledkami krízy a na podporu rastu;
   14. dôrazne varuje pred akýmkoľvek pokusom Rady o horizontálne škrty v rozpočte, na základe ktorých by sa a priori rozhodlo o celkovom objeme rozpočtových prostriedkov bez toho, aby sa náležite zohľadnilo presné posúdenie skutočných potrieb v záujme dosiahnutia dohodnutých cieľov a politických záväzkov Únie; žiada Radu, aby v prípade uskutočnenia škrtov verejne vysvetlila a jasne určila, ktoré politické priority alebo projekty EÚ by sa mohli odložiť alebo úplne zrušiť;
   15. berie na vedomie navrhované zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov o 4,9 % v porovnaní s rokom 2011; vyjadruje presvedčenie, že Komisia navrhuje tieto hodnoty na základe dôkladnej a kritickej analýzy odhadov poskytnutých členskými štátmi, ktoré riadia 80 % rozpočtu EÚ; konštatuje, že objem tohto zvýšenia súvisí so zákonnými potrebami, ktoré vznikajú v súvislosti so 7. výskumným programom a štrukturálnymi a kohéznymi fondmi; vyjadruje presvedčenie, že navrhovaná výška platieb je úplným minimom, ktoré je potrebné na plnenie právnych záväzkov EÚ prijatých v predchádzajúcich rokoch, a že je povinnosťou EÚ plniť zákonné povinnosti, ktoré vyplývajú z týchto záväzkov, a zabezpečiť, aby programy rozvinuli celý svoj potenciál a realizovali sa naplno; preto naliehavo vyzýva Radu, aby sa zdržala znižovania navrhovanej výšky platieb; vyjadruje svoj zámer zachovať výšku platieb na úrovni navrhovanej Komisiou v návrhu rozpočtu, najmä so zreteľom na neochotu Rady zo začiatku roku 2011 splniť svoj formálny záväzok z decembra 2010 a poskytnúť v prípade potreby nové rozpočtové prostriedky;
   16. ďalej konštatuje, že celková rezerva platobných rozpočtových prostriedkov v rámci stropu VFR zostáva vysoká a predstavuje 8 815 miliónov EUR; zdôrazňuje skutočnosť, že akékoľvek zníženie pod sumu, ktorú navrhuje Komisia, by vzápätí zhoršilo situáciu v súvislosti s naliehavou potrebou znížiť bezprecedentnú výšku neuhradených záväzkov (RAL) a so zabezpečením správneho uplatňovania politík a programov EÚ;
   17. v tejto súvislosti pripomína, že návrh opravného rozpočtu č. 3/2011 vykazuje v platbách za rok 2010 prebytok vo výške 4,54 miliardy EUR, z čoho 1,28 miliardy EUR pochádza z pokút a úrokov z omeškania; je sklamaný návrhom Komisie na zníženie príspevkov členských štátov o celú túto sumu; zdôrazňuje, že hoci nebude mať žiaden vplyv na celkovú úroveň deficitu členských štátov, táto časť prebytku sa môže výrazne prejaviť v ročnom rozpočte EÚ a môže súčasne pomôcť zmierniť potrebu znižovania vnútroštátnych rozpočtov členských štátov, ak by bolo potrebné zapísať do rozpočtu EÚ ďalšie platby na pokrytie potrieb, ktoré neboli predpokladané v čase zostavovania ročného rozpočtu EÚ; z týchto dôvodov zastáva názor, že príjmy pochádzajúce z pokút a úrokov z omeškania by sa nemali odpočítavať z vlastných zdrojov založených na HND, ale mali by sa zapísať do rozpočtu EÚ vo forme „predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov“ určených na pokrytie akýchkoľvek dodatočných platobných potrieb, ktoré môžu vzniknúť v priebehu roka;

Okruh 1a

18.  berie na vedomie návrh Komisie zvýšiť v návrhu rozpočtu na rok 2012 viazané rozpočtové prostriedky o 12,6 % (na 15 223 miliónov EUR) a platobné rozpočtové prostriedky o 8,1 % (na 12 566 miliónov EUR) v porovnaní s rozpočtom na rok 2011, pretože okruh 1a je z hľadiska dosahovania cieľov stratégie Európa 2020 kľúčovým okruhom VFR na roky 2007 – 2013, keďže priamo alebo nepriamo prispieva k financovaniu všetkých jej piatich hlavných cieľov a siedmich hlavných iniciatív;

19.  vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že plánované zvýšenie prostriedkov v tomto okruhu na rok 2012 je len výsledkom ročného rozčlenenia viacročných celkových súm, ktoré schválili Parlament a Rada pri prijímaní týchto programov a akcií; preto zdôrazňuje, že Komisia vo všeobecnosti nenavrhuje zvýšiť podporu pre investície, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vykonávanie siedmich hlavných iniciatív, nad rámec pôvodného plánu, a konštatuje, že má poľutovaniahodný sklon odsúvať potrebný veľký krok vpred v súvislosti so spoločným finančným úsilím až na obdobie po skončení VFR v roku 2013; je presvedčený, že tento postoj vážne ohrozí dosiahnutie hlavných cieľov do roku 2020;

20.  zdôrazňuje skutočnosť, že celková suma finančných prostriedkov pridelených v roku 2013 na kľúčové programy v záujme dosiahnutia cieľov stratégie EÚ 2020, ako sú 7. rámcový program ES pre výskum (7RPV ES), opatrenia zamerané proti znečisťovaniu, programy Marco Polo II, PROGRESS, Galileo a GMES, bude na základe návrhu rozpočtu na rok 2012 a aktualizovaného finančného plánu na rok 2013 nižšia ako referenčná suma, na ktorej sa Parlament a Rada dohodli pri prijímaní týchto programov; konštatuje, že tieto referenčné sumy sa naopak mierne prekročia v prípade týchto hlavných programov stratégie Európa 2020: rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, transeurópskej dopravnej siete, transeurópskej energetickej siete, programov Erasmus Mundus a programu celoživotného vzdelávania; má v úmysle plne využiť vo vhodných prípadoch 5 % legislatívnej flexibility, ktorú umožňuje bod 37 MID, v záujme ďalšej podpory kľúčových a naliehavých investícií;

21.  okrem toho konštatuje, že významná časť nominálneho zvýšenia v okruhu 1a v rámci návrhu rozpočtu na rok 2012 v porovnaní s rozpočtom na rok 2011 súvisí s dodatočnými finančnými prostriedkami vo výške 750 miliónov EUR (vo VRP), ktoré si vyžiadal projekt ITER v roku 2012, z ktorých 650 miliónov EUR je skutočne dodatočných a 100 miliónov EUR je presunutých zo všetkých rozpočtových riadkov 7. RP ES; dôrazne potvrdzuje svoj nesúhlas s akoukoľvek formou presunu prostriedkov zo 7. rámcového programu ES, pretože by sa tým ohrozilo jeho úspešné vykonávanie a výrazne znížil jeho prínos k dosahovaniu hlavných cieľov a realizácii hlavných iniciatív stratégie Európa 2020;

22.  pripomína, že v záujme financovania projektu ITER bude potrebné, aby rozpočtový orgán schválil paralelný návrh Komisie (KOM(2011)0226), ktorým sa mení a dopĺňa VFR na roky 2007 – 2013, v ktorom sa navrhuje financovanie chýbajúcich 1 300 miliónov EUR pre ITER v rokoch 2012 a 2013 použitím dostupných a nevyužitých rezerv z roku 2011 v rámci okruhu 2 a 5 VFR na roky 2007 – 2013 v celkovej výške 840 miliónov EUR a presunutím 460 miliónov EUR zo 7. rámcového programu ES v rokoch 2012 a 2013; vyjadruje svoje odhodlanie začať rokovať s Radou s cieľom zmeniť a doplniť návrh Komisie prostredníctvom rôznych možností, ktoré poskytuje v súčasnosti platná MID zo 17. mája 2006;

23.  so znepokojením berie na vedomie, že okrem navrhovaného presunu 100 miliónov EUR pre ITER sa v porovnaní s finančným plánom navrhujú dodatočné škrty v 7. rámcovom programe ES vo výške 64 miliónov EUR; žiada, aby Komisia navrhla použiť všetky úspory (ktoré v celkovej výške predstavujú 190 miliónov EUR), ktoré sa majú dosiahnuť v roku 2012 vďaka prehodnoteniu personálnych potrieb a zníženým finančným príspevkom pre niektoré spoločné podniky, v prospech operačných výdavkov v rámci 7. rámcového programu ES;

24.  v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zlepšiť podmienky financovania priorít v oblasti udržateľných energií, technológií uskladňovania energie a ďalších priorít v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v rámci strategického plánu pre energetické technológie, a to vrátane energetickej efektívnosti, ktoré sú nevyhnutné pre vyriešenie výziev v oblasti hospodárstva, energetiky a zmeny klímy; domnieva sa, že jasné ciele v oblasti udržateľných energetických politík a energetickej efektívnosti môžu viesť k nákladovo efektívnym riešeniam, z ktorých môže mať prínos celé európske hospodárstvo; zároveň konštatuje, že v rámci rozpočtového postupu na rok 2012 by sa mohli preskúmať ďalšie inovatívne spôsoby zvyšovania investícií a podpory výskumu a inovácií, ako je finančný nástroj s rozdelením rizika (RSFF);

25.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že vzhľadom na obmedzené zvýšenie naplánované pre program PROGRESS v návrhu rozpočtu na rok 2012 v porovnaní s rozpočtom na rok 2011 Komisia nebude schopná zachovať pôvodne stanovenú sumu 20 miliónov EUR v období 2011 až 2013, ku ktorej sa sama zaviazala v roku 2010 s cieľom čiastočne kompenzovať presun prostriedkov PROGRESS v prospech nástroja mikrofinancovania; pripomína prínos programu PROGRESS k dvom hlavným iniciatívam stratégie EÚ 2020 (Európska platforma na boj proti chudobe a Mládež v pohybe); zdôrazňuje, že členské štáty, miestne a regionálne orgány a národné a regionálne inštitúcie čerpajú prostriedky z programu PROGRESS na realizáciu opatrení rodového rozpočtovania;

26.  víta zvýšenie celkových viazaných rozpočtových prostriedkov (+5,7 milióna EUR) pre Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie v porovnaní s pôvodným plánom; očakáva, že toto zvýšenie prispeje k zlepšeniu prístupu MSP k tomuto programu a k vytvoreniu osobitných programov a inovačných finančných mechanizmov; v tejto súvislosti pripomína kľúčovú úlohu MSP pri posilňovaní hospodárstva EÚ a podporuje najmä rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie a program pre podnikanie a inováciu ako nevyhnutné nástroje na prekonanie krízy; zdôrazňuje potrebu zlepšiť prístup MSP na kapitálové trhy a k rôznym možnostiam financovania z prostriedkov EÚ tým, že sa zjednodušia a urýchlia postupy financovania a zníži sa súvisiaca byrokratická záťaž;

27.  opätovne zdôrazňuje význam jednotného trhu pre konkurencieschopnosť podnikov EÚ a rast a stabilitu európskych hospodárstiev, pričom pripomína Komisii a členským štátom, že je potrebné zabezpečiť dostatok prostriedkov na zlepšenie dodržiavania pravidiel jednotného trhu;

28.  poukazuje na európsku pridanú hodnotu investícií v oblasti cezhraničnej dopravy, najmä programu TEN-T, ktorý zlepšuje cezhraničné a intermodálne prepojenia, čím sa podporuje hospodársky rozvoj a zamestnanosť; pripomína tradične nedostatočné financovanie TEN-T a naliehavo vyzýva, aby sa na tento účel poskytlo viac prostriedkov, a to aj prostredníctvom využívania alternatívnych zdrojov financovania, ako sú verejno-súkromné partnerstvá (PPP), vyčleňovanie príjmov a iné formy finančných nástrojov; zdôrazňuje, že Kohézny fond a regionálne fondy by mali byť úzko naviazané na projekty TEN-T;

29.  domnieva sa, že vzhľadom na vysokú európsku pridanú hodnotu, ktorú poskytuje program celoživotného vzdelávania, by v roku 2012 mala pokračovať jeho podpora a mala by sa zvýšiť, keďže tento program výrazne prispieva k hlavným iniciatívam Mládež v pohybe a Inovácia v Únii; osobitne zdôrazňuje, že vzhľadom na rastúci počet osôb zapojených do procesu vzdelávania dospelých v Európe by sa mal posilniť program Grundtvig, ktorý aktuálne predstavuje 4 % príspevkov v rámci programu celoživotného vzdelávania;

30.  vyjadruje znepokojenie nad navrhovaným znížením rozpočtových prostriedkov pre štatistický program Únie a veľmi obmedzeným zvýšením výdavkov na zamestnancov v politickej oblasti štatistík, ktoré je nižšie ako miera inflácie; zdôrazňuje, že je veľmi potrebné nepretržite kontrolovať, či zdroje Eurostatu zodpovedajú zvyšujúcemu sa pracovnému zaťaženiu a požiadavkám na zvýšenú kvalitu v kľúčových oblastiach ekonomickej a finančnej štatistiky;

31.  pripomína, že väčšina nových právomocí EÚ zavedených Lisabonskou zmluvou v oblastiach energetiky, cestovného ruchu a kozmického priestoru spadá do pôsobnosti okruhu 1a; vyjadruje sklamanie nad skutočnosťou, že ani v treťom roku po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy Komisia nenavrhla žiadne nové finančné prostriedky pre tieto nové politiky; zdôrazňuje, že ani Galileo, ani GMES, ktoré sú dvomi hlavnými vesmírnymi programami EÚ, nezískajú do konca súčasného VFR dodatočné finančné prostriedky a že financovanie Galilea medzi rokmi 2011 a 2012 sa znižuje; opätovne pripomína potrebu zaviesť niektoré osobitné a viditeľné opatrenia na podporu cestovného ruchu vzhľadom na hospodársky význam tohto odvetvia, ktoré je z hľadiska zamestnanosti a tvorby HDP treťou najdôležitejšou sociálno-hospodárskou činnosťou v Európe, a vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nenavrhuje nový právny základ s cieľom nahradiť tri prípravné akcie v tomto odvetví, ktoré nie je možné predĺžiť do roku 2012; žiada, aby sa odvetviu cestovného ruchu v rokoch 2012 a 2013, ako aj v budúcom viacročnom finančnom rámci, pridelili primerané rozpočtové prostriedky;

32.  konštatuje, že kríza jasne poukázala na význam účinných a voči podvodom odolných systémov výberu daní pre zdravé verejné financie; zdôrazňuje, že boj proti daňovým podvodom a únikom sa musí považovať za vysokú prioritu a že rozpočtové prostriedky určené pre program Fiscalis musia umožňovať, aby program plnil tento cieľ;

33.  víta rozhodnutie Komisie začleniť do návrhu rozpočtu druhý rok po sebe platobné rozpočtové prostriedky (50 miliónov EUR) pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii; zdôrazňuje skutočnosť, že tým dochádza nielen k lepšiemu zviditeľneniu fondu, ale predchádza sa aj presunom z iných rozpočtových riadkov, ktoré majú odlišné ciele a pokrývajú iné potreby; netrpezlivo očakáva, že Komisia predloží hodnotenie nariadenia o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii v polovici trvania ako prostriedok na určenie spôsobov, ako zrýchliť postup mobilizácie fondu a zjednodušiť jeho riadiace predpisy;

Okruh 1b

34.  zdôrazňuje rozhodujúci prínos politiky súdržnosti k rastu a zamestnanosti, ako aj k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti medzi regiónmi EÚ a členskými štátmi; zdôrazňuje, že politika súdržnosti zohráva kľúčovú úlohu v tom, aby sa všetky regióny EÚ mohli zapájať do plnenia cieľov stratégie Európa 2020 a do podporovania regionálnych investícií zameraných na realizáciu všetkých hlavných iniciatív; domnieva sa, že vzhľadom na tieto skutočnosti musí politika súdržnosti zostať celoeurópskou investičnou politikou a musí byť prístupná pre všetky regióny a všetkých občanov EÚ, aj keď by sa pritom mal zachovať jej prerozdeľovací charakter a jej cieľ znižovať regionálne rozdiely;

35.  konštatuje, že celkové výdavky v okruhu 1b sa odhadujú vo výške 52 739 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast o 3,4 % a je v plnom súlade s prostriedkami stanovenými vo VFR na roky 2007 – 2013, pričom sa prihliada na poslednú úpravu z roku 2010 v prospech niektorých členských štátov; konštatuje, že disponibilná rezerva (22,1 milióna EUR) zostávajúca v rámci stropu pochádza najmä z prostriedkov na technickú pomoc a predstavuje iba 0,04 % z celkových pridelených prostriedkov v tomto okruhu;

36.  víta 8,4 % zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov na 45 134 miliónov EUR navrhované na rok 2012 v porovnaní s rokom 2011, a domnieva sa, že toto zvýšenie umožní zrýchliť zavádzanie programov a dobehnúť tak oneskorenia, ktoré vznikli z dôvodu ich veľmi pomalého spustenia na začiatku obdobia 2007 – 2013; zdôrazňuje, že toto zvýšenie by malo tiež umožniť riešiť dodatočné platobné potreby vyplývajúce z nedávnych legislatívnych zmien, zo schválenia všetkých systémov riadenia a kontroly a z ukončenia programov na obdobie 2000 až 2006;

37.  zdôrazňuje preto, že táto výška platieb je len nevyhnutným minimom a v plnej miere zodpovedá realistickému zostavovaniu rozpočtu so zreteľom na všeobecný vývoj platieb v tomto období, dostupné odhady týkajúce sa žiadostí o platby, ktoré majú členské štáty zaslať Komisii, a potrebu vyplniť medzeru medzi záväzkami a platbami; zdôrazňuje skutočnosť, že tento peňažný tok zároveň pomôže urýchliť obnovu európskeho hospodárstva a prispeje k plneniu stratégie Európa 2020 v regiónoch; bude preto dôsledne proti akémukoľvek znižovaniu výšky platieb v porovnaní s ich výškou, ktorú navrhla Komisia vo svojom návrhu rozpočtu;

38.  žiada Komisiu, aby zbierala demografické údaje o príjemcoch pomoci financovanej z politiky súdržnosti, najmä z Európskeho sociálneho fondu, s cieľom monitorovať skutočný dosah prostriedkov poskytovaných na rozvoj ľudského kapitálu a jeho začleňovanie do trhu práce, a to so zreteľom na osobitne znepokojujúci problém nezamestnanosti mládeže;

39.  žiada Komisiu, aby naďalej úzko spolupracovala s tými členskými štátmi, v ktorých je miera čerpania prostriedkov nízka, s cieľom naďalej zlepšovať čerpanie prostriedkov na miestne projekty; žiada preto, aby sa ďalej podporovalo vzájomné učenie, výmena osvedčených postupov a posilňovanie administratívnych kapacít v členských štátoch a v kandidátskych krajinách tým, že sa bude venovať pozornosť riadnemu fungovaniu nástroja predvstupovej pomoci, ktorý podporuje prípravu krajín na vykonávanie programov Spoločenstva;

40.  naliehavo žiada Komisiu, aby zároveň pokračovala vo svojich úvahách o tom, ako zjednodušiť zložitý systém pravidiel a požiadaviek, ktoré vyžadujú právne predpisy EÚ a/alebo vnútroštátne právne predpisy, a znížila byrokratickú záťaž, s cieľom výrazne viac sa zamerať na dosahovanie konkrétnych cieľov popri zákonnosti a správnosti bez toho, aby došlo k odklonu od kľúčových zásad transparentnosti, zodpovednosti a riadneho finančného hospodárenia;

Okruh 2

41.  konštatuje, že v NR 2012 sa navrhuje zvýšiť v porovnaní s rozpočtom na rok 2011 viazané rozpočtové prostriedky o 2,6 % na 60 158 miliónov EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 2,8 % na 57 948 miliónov EUR; zdôrazňuje, že tieto zvýšenia prostriedkov sú nižšie ako zvýšenie navrhované Komisiou pre rozpočet ako celok;

42.  konštatuje, že tieto zvýšenia prostriedkov sú najmä dôsledkom pokračujúceho postupného zavádzania priamych platieb pre nové členské štáty a dodatočných potrieb v oblasti rozvoja vidieka; zdôrazňuje skutočnosť, že zásahy do fungovania trhu zostávajú v porovnaní s rozpočtom na rok 2011 takmer nezmenené, zatiaľ čo kolísanie cien a nestabilita niektorých trhov naďalej ovplyvňujú poľnohospodárske odvetvie; žiada Komisiu, aby vypracovala návrhy dlhodobejšej koncepcie pre všetky poľnohospodárske odvetvia, ako aj konkrétne návrhy na riešenie problému kolísania cien na príslušných trhoch;

43.  konštatuje, že v tradičnom poľnohospodárskom opravnom liste, ktorý bude predložený na jeseň 2011, sa súčasné odhady upravia na základe presnejšieho zhodnotenia skutočných potrieb; vzhľadom na tieto skutočnosti upriamuje pozornosť na konečnú výšku pripísaných príjmov dostupných v roku 2012 (opravy v súvislosti s potvrdením vyrovnanosti účtov, nezrovnalosti a poplatky za mlieko), čím sa v konečnom dôsledku určí výška nových rozpočtových prostriedkov, ktoré sa budú musieť schváliť v rozpočte na rok 2012; odhaduje, že súčasná rezerva (651,6 milióna EUR) by mala byť dostatočná na pokrytie potrieb v tomto okruhu, ak nedôjde k nepredvídaným okolnostiam;

44.  zdôrazňuje, že v priebehu niekoľkých posledných rokov mohol rozpočtový orgán vďaka osobitným okolnostiam využiť nepridelené prostriedky (rezervu) dostupné v rámci stropu tohto okruhu, aby dosiahol celkovú dohodu o ročných rozpočtoch, a to na základe uplatnenia bodu 23 MID;

45.  schvaľuje pokračovanie podpory programov týkajúcich sa ovocia v školách, ako aj programu pomoci pre odkázané osoby; naopak vyjadruje poľutovanie nad znížením rozpočtových prostriedkov na projekt dodávania mlieka do škôl a je znepokojený škrtmi v oblasti veterinárnych a fytosanitárnych opatrení;

46.  požaduje ďalšie zníženie vývozných náhrad a vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcim dotovaním výroby tabaku v EÚ, ktoré je v rozpore s cieľmi politiky EÚ v oblasti zdravia;

47.  zdôrazňuje, že časť výdavkov v okruhu 2 prispieva k plneniu cieľov stratégie Európa 2020; zdôrazňuje, že prioritné ciele tejto stratégie, ktorými sú rast a zamestnanosť, sa plnia aj prostredníctvom programov v oblasti rozvoja vidieka; domnieva sa, že potravinová bezpečnosť a udržateľnosť sú dve z hlavných úloh SPP; pripomína, že priama pomoc by mala lepšie zohľadňovať environmentálne a sociálne ciele, a požaduje udržateľnejšiu SPP, ktorá by lepšie prispievala k plneniu environmentálnych úloh, pred ktorými EÚ stojí, vrátane znečistenia vody, a to bez negatívneho dosahu na konkurencieschopnosť poľnohospodárov v EÚ;

48.  v tejto súvislosti víta zvýšenie prostriedkov na program LIFE+ (+4,3 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a +1,9 % v platobných rozpočtových prostriedkoch), ktorý uprednostňuje výhradne projekty v oblasti životného prostredia a zmeny klímy; opäť pripomína, že problémy v oblasti životného prostredia a ich riešenia nepoznajú štátne hranice, a preto je evidentne potrebné zaoberať sa nimi na úrovni EÚ; poukazuje však na to, že rozpočtové prostriedky na program LIFE+ ďalej zostávajú pomerne obmedzené;

49.  zdôrazňuje, že energetická efektívnosť, boj proti zmene klímy a podpora energie z obnoviteľných zdrojov sú prierezové priority, ktoré môžu byť financované z viacerých okruhov rozpočtu EÚ, a že Parlament bude venovať osobitnú pozornosť ich financovaniu, a to tak z hľadiska jednotlivých rozpočtových riadkov, ako aj celkovo; naliehavo žiada Komisiu, aby ďalej začleňovala tieto priority, ako aj ochranu vody a zachovanie biodiverzity do iných politík vrátane finančnej podpory EÚ pre rozvojové krajiny; domnieva sa, že náležité uplatňovanie existujúcich právnych predpisov v týchto oblastiach je kľúčové, a žiada preto Komisiu, aby dôsledne zanalyzovala, či sú potrebné ďalšie zdroje na dôsledné preskúmanie uplatňovania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, a aby o tom predložila správu Parlamentu;

50.  zdôrazňuje, že spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva by vzhľadom na svoj politický význam, financovanie a existujúce činnosti mala byť zachovaná, a to na úrovni navrhovanej v NR, najmä vzhľadom na jej nadchádzajúcu reformu; domnieva sa, že financovanie integrovanej námornej politiky, ktoré by v roku 2012 malo dosiahnuť primeranú úroveň, by sa nemalo uskutočňovať na úkor financovania iných činností a programov v oblasti rybného hospodárstva v rámci okruhu 2; okrem toho považuje za rozhodujúce, aby sa pokračovalo v monitorovaní veľkosti európskej rybárskej flotily pri súčasnom poskytovaní primeranej podpory členským štátom v tomto smere, a najmä v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu; domnieva sa, že účinné riadenie rybného hospodárstva má kľúčový význam pre zachovanie populácií rýb a predchádzanie nadmernému rybolovu;

Okruh 3a

51.  konštatuje, že celkové zvýšenie financovania na opatrenia zahrnuté v tomto okruhu (+17,7 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a +6,8 % v platobných rozpočtových prostriedkoch), ktoré je navrhované v NR na rok 2012 v porovnaní s rozpočtom na rok 2011, je v súlade so zvyšujúcimi sa ambíciami EÚ v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako je to zdôraznené v Lisabonskej zmluve a v Štokholmskom programe (2010 – 2014), ktorý schválila samotná Európska rada v decembri 2009;

52.  konštatuje, že tieto zvýšenia súvisia najmä s tromi zo štyroch programov solidarity a riadenia migračných tokov: Fondom pre vonkajšie hranice (+38 %), Európskym fondom pre návrat (+43 %) a Európskym fondom pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (+24 %); zdôrazňuje však, že plánované zvýšenie prostriedkov v tomto okruhu na rok 2012 je len výsledkom ročného rozčlenenia viacročných celkových súm, ktoré schválili Parlament a Rada pri prijímaní týchto programov a akcií;

53.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Komisia vysiela utečencom odmietavé posolstvo tým, že výrazne zvyšuje prostriedky pre Fond pre vonkajšie hranice a Európsky fond pre návrat, zatiaľ čo prostriedky pre Európsky fond pre utečencov ponecháva na rovnakej úrovni ako v roku 2011; je presvedčený, že EÚ by mala zaujať k utečencom prívetivejší postoj, najmä s ohľadom na vojnu v Líbyi a pokračujúce tvrdé zákroky proti demonštrantom vo viacerých arabských krajinách;

54.  vyjadruje preto silné pochybnosti nad tým, či návrh rozpočtu, ktorý predložila Komisia, predstavuje vhodnú a aktuálnu odpoveď na súčasné výzvy, ktorým čelí EÚ, najmä v súvislosti s prebiehajúcimi udalosťami v oblasti južného Stredozemia; pripomína svoju dôraznú výzvu na náležitú a vyváženú reakciu na tieto výzvy zameranú na zlepšenie riadenia legálnej migrácie a spomalenie nelegálnej migrácie; uznávajúc povinnosť členských štátov EÚ dodržať stanovené právne predpisy EÚ zdôrazňuje potrebu dostatočného financovania a podporných nástrojov na zvládanie núdzových situácií v duchu úplného rešpektovania vnútorných predpisov o ochrane a ľudských práv a solidarity medzi všetkými členskými štátmi; osobitne zdôrazňuje úlohu a podporu Európskeho fondu pre utečencov vrátane núdzových opatrení v prípade hromadného prílevu utečencov a vyjadruje veľké poľutovanie nad tým, že Komisia nenavrhla žiadne zvýšenie týchto prostriedkov nad rámec ich pôvodnej výšky stanovenej vo finančnom pláne;

55.  berie na vedomie opakované výzvy Európskej rady na posilnenie operačnej schopnosti a úlohy agentúry FRONTEX v čase rastúcich migračných tlakov; žiada Komisiu, aby uviedla celkové dôsledky prebiehajúceho prehodnotenia agentúry FRONTEX na rozpočet na rok 2012 a aby poskytla jasnejší prehľad o zapojení členských štátov do financovania jej fungovania;

56.  konštatuje, že po prezentovaní ďalších technických krokov rozpočtový organ uvoľnil rozpočtové prostriedky na rok 2011 určené na SIS II , ktoré boli zapísané v rezerve; upozorňuje na to, že rozpočtový organ bude aj naďalej dôkladne sledovať ďalší vývoj v súvislosti so SIS II a vyhradzuje si právo podniknúť kroky, ak sa to ukáže ako potrebné;

Okruh 3b

57.  pripomína, že okruh 3b napriek tomu, že je z hľadiska výšky finančných prostriedkov najmenším okruhom VFR, pokrýva otázky kľúčového významu pre občanov Európy, ako sú mládež, vzdelávacie a kultúrne programy, verejné zdravie, ochrana spotrebiteľa, nástroj civilnej ochrany a komunikačná politika;

58.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že rozpočtové prostriedky v tomto okruhu sa znižujú už tretí rok po sebe, pričom viazané rozpočtové prostriedky sú v porovnaní s rozpočtom na rok 2011 (okrem Fondu solidarity) znížené o 0,1 % (na 683,5 milióna EUR) a platobné rozpočtové prostriedky o 0,3 % (na 645,7 milióna EUR), čím vzniká rezerva vo výške 15,5 milióna EUR;

59.  domnieva sa, že programy a činnosti v rámci tohto okruhu zohrávajú významnú úlohu v dosahovaní hlavných cieľov a kľúčových iniciatív stratégie Európa 2020; opätovne zdôrazňuje, že vzdelávanie, odborná príprava a kultúra sú nositeľmi hospodárskych hodnôt, pretože výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu, k vytváraniu kvalitných pracovných miest a podporujú rozvoj aktívneho občianstva;

60.  zdôrazňuje skutočnosť, že veľmi nízka disponibilná rezerva poskytne iba malý manévrovací priestor na navrhovanie nových činností alebo prijímanie rozhodnutí o zvyšovaní finančných prostriedkov na priority, ktoré sa priamo týkajú občanov;

61.  berie náležitým spôsobom na vedomie návrh Komisie zvýšiť rozpočtové prostriedky v roku 2012 na hlavnú iniciatívu Mládež v akcii o 8 miliónov EUR v porovnaní s pôvodným finančným plánom (134,6 milióna EUR naplánovaných na rok 2012), keďže je to program, ktorý predstavuje jeden z hlavných nástrojov hlavnej iniciatívy Mládež v pohybe a podporuje využívanie skúseností v oblasti neformálneho vzdelávania a rozvoj aktívneho občianstva u mladých ľudí;

62.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nevynakladá podobné úsilie v prípade programov, ako sú MEDIA a Kultúra 2007, hoci tieto vo veľkej miere prispievajú k bohatstvu a rôznorodosti európskej kultúry a poskytujú podporu činnostiam, ktoré by samotné členské štáty nefinancovali;

63.  vyjadruje poľutovanie nad tým, Komisia vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2012 nenavrhla žiadne konkrétne opatrenie na podporu športu, hoci ide o právomoc, ktorá je teraz v plnej pôsobnosti Únie, ako vyplýva z Lisabonskej zmluvy; domnieva sa, že určité finančné prostriedky, aj keď v obmedzenej výške, by mali byť naďalej k dispozícii aj v rozpočte na rok 2012;

64.  víta zvýšenie objemu finančných prostriedkov na program Verejné zdravie, keďže verejné zdravie sa stalo kľúčovou hnacou silou konkurencieschopnosti v starnúcich európskych spoločnostiach; uznáva úsilie Komisie nájsť finančné riešenia pre pokračovanie dôležitých vzdelávacích kampaní, napríklad kampane HELP pre život bez tabaku;

65.  vyjadruje poľutovanie nad znížením finančných prostriedkov na finančný nástroj civilnej ochrany v porovnaní s finančným plánom (o 1,8 milióna EUR) a žiada Komisiu, aby poskytla ďalšie vysvetlenie k tomuto zníženiu vzhľadom na skutočnosť, že civilná ochrana je teraz novou právomocou EÚ;

66.  pripomína, že v záujme zabezpečenia transparentnosti a plnohodnotného zapojenia Európskeho parlamentu a jeho poslancov musí mať program Európske priestory pre verejnosť svoj samostatný rozpočtový riadok; vyjadruje ľútosť nad návrhom Komisie, aby sa prostriedky v tomto riadku zrušili a aby sa rozpočtové prostriedky určené na Európske priestory pre verejnosť zlúčili s rozpočtovým riadkom zastúpení Komisie; pripomína, že projekt Európske priestory pre verejnosť realizujú spoločne Komisia a Parlament, a preto by jeho rozpočet mal byť oddelený od rozpočtu zastúpení Komisie, ako to bolo v rozpočtoch na roky 2010 a 2011; zdôrazňuje, že Parlament nebude akceptovať žiadny pokus o zmenu vôle rozpočtových orgánov v tejto veci;

Okruh 4

67.  konštatuje, že viazané a platobné rozpočtové prostriedky požadované v NR na rok 2012 sa v porovnaní s rozpočtom na rok 2011 zvýšili o 2,9 % na 9 009,3 milióna EUR a 0,8 % na 7 293,7 milióna EUR (pri zohľadnení rezervy na núdzovú pomoc); zdôrazňuje, že tieto zvýšenia prostriedkov sú nižšie ako zvýšenie navrhované Komisiou pre celkový rozpočet;

68.  pripomína, že Komisia doteraz nevrátila prostriedky (240 miliónov EUR) použité na potravinový nástroj do okruhu 4 a najmä do nástroja stability, ako požadoval Výbor pre rozpočet v odseku 28 svojej správy A7-0038/2009 prijatej 12. októbra 2009;

69.  vyjadruje pevné presvedčenie, že sa musí vyvinúť osobitné a konkrétne úsilie, aby sa optimálne a koordinovane využívali všetky dostupné európske nástroje (nielen finančné prostriedky v rámci rozpočtu EÚ, ale aj nástroje, ktoré spravujú EIB, EBOR atď.) a opatrenia členských štátov; zdôrazňuje, že sa musí naďalej zvyšovať flexibilita plánovania a vykonávania nástrojov EÚ s cieľom umožniť primeranú a účinnú reakciu na politické a humanitárne krízy v tretích krajinách, avšak bez toho, aby sa tým ohrozili dlhodobé politické záväzky a priority; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Európsku investičnú banku, aby koordinovali svoju činnosť s cieľom dosiahnuť čo najlepšie zameranie a účinnosť cieľov vonkajšej činnosti EÚ;

70.  domnieva sa, že je povinnosťou EÚ adekvátne a komplexne reagovať na nedávne politické udalosti v susedných stredozemných krajinách a poskytovať podporu a pomoc hnutiam, ktoré bojujú za demokratické hodnoty a zavedenie právneho štátu; pripomína, že k zvýšeniu finančnej pomoci týmto krajinám nesmie dochádzať na úkor priorít a nástrojov určených pre susedné východoeurópske krajiny;

71.  z tohto hľadiska vyjadruje vážne znepokojenie nad skutočnosťou, že navrhovaná rezerva vo výške 246,7 milióna EUR pre okruh 4, ktorá je síce oveľa vyššia ako suma plánovaná v rámci aktualizácie finančného plánu z januára 2011 (132,2 milióna EUR), nemusí postačovať na uspokojovanie nových potrieb v okruhu 4, keďže pravdepodobne vychádza z krátenia prostriedkov na niektoré hlavné programy EÚ; je rozhodnutý ďalej skontrolovať a zanalyzovať vplyv týchto škrtov;

72.  pripomína, že Parlament a Rada sa stále nedohodli na právnom základe pre sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov a pre nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami (ICI+) a že táto dohoda bude mať vplyv na rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2012; vyjadruje ľútosť nad návrhom Komisie znížiť výšku finančných prostriedkov určených na spoluprácu s rozvojovými krajinami v Ázii a v Latinskej Amerike; požaduje urýchlené prijatie právnych predpisov týkajúcich sa ICI+ a schválenie zodpovedajúceho financovania pre Áziu a Latinskú Ameriku;

73.  žiada preto Komisiu, aby pripravovaný opravný list neobmedzila na rozpočtové dôsledky svojho preskúmania európskej susedskej politiky, ale aby sa v ňom venovala – a v prípade potreby využila aj všetky prostriedky, ktoré poskytuje MID – všetkým ostatným nevyriešeným otázkam a potrebám vrátane financovania Palestíny a UNRWA, ktoré je v porovnaní s rozpočtom na rok 2011 znížené o 100 miliónov EUR, s cieľom maximalizovať vplyv pomoci EÚ vo svete;

74.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že plánované zvýšenie finančných prostriedkov na nástroj predvstupovej pomoci bolo zo 139 miliónov EUR obmedzené iba na 79 miliónov EUR v porovnaní s rozpočtom na rok 2011;

75.  berie na vedomie navrhované zvýšenie finančných prostriedkov na životné prostredie a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI) o 51,8 milióna EUR v porovnaní s finančným plánom, aby bolo možné dosiahnuť rýchle začatie činností v oblasti boja proti zmene klímy; rozhodne nesúhlasí s inými zníženiami prostriedkov v celkovej výške 78 miliónov EUR v rámci geografických programov DCI, ktoré budú mať negatívny vplyv na úsilie EÚ prispievať k dosahovaniu rozvojových cieľov tisícročia a na dodržanie záväzkov EÚ prijatých na najvyššej úrovni, že do roku 2015 dosiahne cieľ vynakladať na rozvojovú spoluprácu 0,7 % HDP;

76.  pripomína, že rázne odmietne akékoľvek systematické, takmer automatické a v niektorých prípadoch neuvážené škrty administratívnych výdavkov v okruhu 4 zo strany druhej zložky rozpočtového orgánu, ktorých jediným cieľom je znížiť výšku rozpočtových prostriedkov, keďže by sa tým EÚ pripravila o prostriedky na riadne a efektívne vykonávanie svojich programov;

Okruh 5

77.  konštatuje, že celkové administratívne výdavky všetkých inštitúcií sa odhadujú na 8 281 miliónov EUR, čo predstavuje zvýšenie o 1,3 % v porovnaní s rokom 2011, čím vzniká rezerva vo výške 472,5 milióna EUR;

78.  berie na vedomie list komisára pre finančné plánovanie a rozpočet z 3. februára 2011, v ktorom sa zaviazal k zvýšeniu výdavkov v okruhu 5 o menej ako 1 % a k nezvyšovaniu počtu pracovníkov v porovnaní s rokom 2011 a v ktorom vyzval všetky inštitúcie, aby uplatňovali rovnaký prístup k vývoju svojich rozpočtov;

79.  konštatuje, že Komisia, Rada, Dvor audítorov, ombudsman a európsky dozorný úradník takýto prístup uplatnili; zdôrazňuje, že Európsky parlament dokázal znížiť svoje vlastné odhady približne o 50 miliónov EUR v porovnaní s prvým návrhom predbežného návrhu odhadov; zdôrazňuje, že dôkladne preskúma odhady ostatných inštitúcií, okrem iného v súvislosti s novými potrebami a činnosťami súvisiacimi s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy;

80.  berie na vedomie veľké úsilie Komisie zmraziť vlastné administratívne výdavky v nominálnom vyjadrení; konštatuje, že to bolo možné vďaka vyváženiu zvýšení spojených so štatutárnymi a zmluvnými povinnosťami inými drastickými škrtmi administratívnych výdavkov; je však znepokojený možnými dôsledkami;

81.  zdôrazňuje, že akékoľvek ďalšie znižovanie administratívnych rozpočtových prostriedkov na rok 2012 v oddiele III vrátane riadkov výdavkov na administratívnu podporu (bývalé riadky BA) môže mať negatívny vplyv na vykonávanie programov, najmä v súvislosti s novými úlohami EÚ vyplývajúcimi z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy; trvá na tom, aby úspory zo zníženia výdavkov na administratívnu podporu zostali súčasťou finančného krytia príslušných programov s cieľom dosiahnuť zlepšenie ich výsledkov v danej oblasti; okrem toho zdôrazňuje, že aj keď dochádza k neustálemu rozširovaniu právomocí EÚ, tento trend nie je dlhodobo udržateľný a bude mať negatívny vplyv na rýchle, riadne a efektívne vykonávanie činností a programov EÚ;

82.  oceňuje úsilie Komisie nepožadovať žiadne ďalšie pracovné miesta a jej záväzok uspokojiť všetky svoje potreby vrátane takých, ktoré súvisia s novými prioritami a nadobudnutím platnosti ZFEÚ, výhradne prostredníctvom vnútorných presunov súčasných ľudských zdrojov; požaduje ďalšie informácie o tom, odkiaľ bude presunutých 230 dodatočných pracovných miest potrebných na zabezpečenie náležitého monitorovania hospodárskej a finančnej situácie členských štátov v rámci GR ECFIN a aký vplyv bude mať to, že počet pracovných miest v oblasti administratívnej podpory a riadenia programov sa v dôsledku presunov v rámci príslušných generálnych riaditeľstiev znížil o 70; zdôrazňuje, že problematika ľudských zdrojov je o to dôležitejšia, že bude možno potrebné GR ECFIN ešte viac posilniť, aby bolo schopné zvládnuť dodatočné úlohy po prijatí súboru predpisov v oblasti správy ekonomických záležitostí;

83.  zdôrazňuje, že zvýšenie navrhované pre úrad EPSO (o 5,4 % vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch) je zrejme v rozpore s úsilím Komisie o znižovanie administratívnych výdavkov; požaduje viac informácií o navrhovanom zvýšení objemu rozpočtových prostriedkov určených pre úrad EPSO a o externalizácii kľúčových služieb tohto úradu;

84.  berie na vedomie zvýšenie výdavkov na dôchodky o 4 % (oproti 5,2 % zvýšeniu medzi rokmi 2010 a 2011) v súvislosti s vlnou odchodov úradníkov do dôchodku; žiada Komisiu, aby predložila dôkladnejšiu analýzu dlhodobých rozpočtových dôsledkov tohto trendu a aby zároveň zvážila možné dôsledky, či už priame, alebo nepriame, akýchkoľvek zmien dôchodkového systému EÚ na príťažlivosť, kvalitu a nezávislosť európskej verejnej služby; zdôrazňuje, že akejkoľvek zmene tohto typu musí predchádzať náležitý sociálny dialóg;

85.  domnieva sa, že európske školy by mali byť primerane financované, aby mohli poskytovať riešenie pre osobitnú situáciu a potreby detí zamestnancov inštitúcií EÚ; dôkladne posúdi navrhované celkové zvýšenie o 1,7 % v porovnaní s rokom 2011, ktoré je nižšie ako predpoklad vo finančnom pláne, ako aj každý z rozpočtových riadkov všetkých európskych škôl, a počas svojho čítania vykoná všetky zmeny, ktoré bude v tejto súvislosti pokladať za potrebné;

Pilotné projekty – prípravné akcie

86.  zdôrazňuje, že pilotné projekty (PP) a prípravné akcie (PA) sú kľúčovými nástrojmi formulovania politických priorít a prípravy nových iniciatív, ktoré môžu vyústiť do činností a programov EÚ s cieľom zlepšiť životy občanov EÚ; má preto v úmysle podporiť všetkými možnými spôsobmi svoje návrhy týkajúce sa PP a PA v rozpočte na rok 2012 a zároveň zdôrazňuje, že je potrebné dôkladne preskúmať predbežné posúdenie Komisie, ktoré sa očakáva v júli 2011, aby bolo možné stanoviť celkovú a vyváženú konečnú podobu balíka v tejto oblasti;

87.  na tento účel má v úmysle postúpiť Komisii, ako je uvedené v prílohe II časti D MID, prvý predbežný zoznam možných PP a PA pre rozpočet na rok 2012; očakáva, že Komisia predloží náležite odôvodnenú analýzu orientačných návrhov Parlamentu; zdôrazňuje, že tento prvý predbežný zoznam nebráni formálnemu predloženiu a schváleniu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov týkajúcich sa PP a PA počas parlamentného čítania rozpočtu;

88.  berie na vedomie jeden nový PP a päť PA (z ktorých sú dve nové), ktoré navrhla Komisia v rámci rôznych okruhov; vyhlasuje, že je pevne odhodlaný zanalyzovať počas nadchádzajúcich rokovaní obsah a ciele novo navrhovaných iniciatív;

Agentúry

89.  berie na vedomie celkovú sumu 720,8 milióna EUR (t. j. 0,49 % celkového rozpočtu EÚ) určenú v NR na rok 2012 pre decentralizované agentúry EÚ, ktorá predstavuje oproti rozpočtu na rok 2011 zvýšenie celkových príspevkov EÚ o 34,6 milióna EUR, resp. 4,9 %; uvedomuje si, že toto zvýšenie súvisí najmä s vytvorením jednej novej agentúry(3) a postupným zriaďovaním siedmich ďalších agentúr(4) s cieľom zabezpečiť pre ne dostatočné finančné prostriedky; zdôrazňuje význam dodatočného financovania pre desať agentúr(5), ktorých úlohy boli rozšírené, aby sa zabránilo zníženiu ich výkonnosti; konštatuje, že zvýšenie príspevku EÚ pre agentúry, ktoré sú v plnej prevádzke, zodpovedá úprave o infláciu (2 %), ba je dokonca nižšie, pričom nedochádza k zvyšovaniu počtu zamestnancov;

90.  zdôrazňuje, že rozpočtové prostriedky pre agentúry EÚ ani zďaleka nepredstavujú iba administratívne výdavky, ale umožňujú aj dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020 a cieľov EÚ vo všeobecnosti, o ktorých rozhodol zákonodarný orgán; schvaľuje preto v dnešných časoch úsporných opatrení reštriktívny prístup Komisie k stanovovaniu výšky dotácií z rozpočtu EÚ pre decentralizované agentúry EÚ, ale opäť vyjadruje nesúhlas s tým, aby sa pripísané príjmy použili na zníženie príspevku z rozpočtu EÚ pre agentúry závislé od poplatkov, čo Komisia používa na umelé zvýšenie rezervy; je v tejto súvislosti znepokojený tým, že Komisia opakovane ignoruje politickú vôľu Európskeho parlamentu;

91.  zdôrazňuje, že európske orgány dohľadu majú zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní stability trhu a že musia byť náležite financované, aby boli regulačné reformy účinné; opakuje, že jediný orgán dohľadu by bol nákladovo efektívnejší; víta zvýšenie rozpočtu navrhované pre všetky tri orgány ako významný krok v procese ich budovania a súčasne vyzýva na poskytnutie dodatočných prostriedkov pre spoločný výbor; zdôrazňuje, že po zverení akýchkoľvek ďalších úloh týmto orgánom musí urýchlene nasledovať zodpovedajúce pridelenie dodatočných prostriedkov; zdôrazňuje okrem iného, že nové úlohy plánované pre Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) v oblasti predaja nakrátko a derivátov sa musia urýchlene odraziť v rozpočtovom postupe na rok 2012 ihneď po prijatí právnych základov;

92.  konštatuje, že z 213 nových pracovných miest v pláne pracovných miest pre agentúry (z celkového počtu 4 854) bude 80 miest pridelených pre nové alebo začínajúce agentúry a ostatné miesta budú pridelené agentúram, ktorých úlohy sa rozširujú; opakuje svoju výzvu, aby sa zaujal osobitný prístup k náboru špecializovaných vedeckých pracovníkov s odbornými skúsenosťami, najmä ak sú tieto pracovné miesta financované výhradne z príjmov z poplatkov, a sú teda rozpočtovo neutrálne z hľadiska rozpočtu EÚ;

93.  vyjadruje nesúhlas so zámerom Komisie zmeniť prezentáciu dvoch samofinancovaných agentúr (OHIM a CPVO) v návrhu rozpočtu na rok 2012, t. j. so zrušením príslušných rozpočtových riadkov a s rozhodnutím nezverejniť ich plány pracovných miest; berie však na vedomie, že tieto dve agentúry nie sú viazané žiadnym rozhodnutím rozpočtového orgánu, čo sa týka výšky dotácií alebo počtu pracovníkov; plánuje však tieto informácie uviesť v rozpočte z dôvodu transparentnosti; opäť opakuje, že je potrebné nájsť riešenie pre nadmerné prebytky vytvárané reguláciou poplatkov zo strany úradu OHIM;

94.  domnieva sa, že osobitný význam v trialógu, ktorý sa má konať 11. júla 2011, majú tieto otázky:

o
o   o

   vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na podporu stratégie EÚ 2020 v rozpočte na rok 2012,
   celková výška platieb v rozpočte na rok 2012 a neuhradené záväzky (RAL),
   návrh na revíziu súčasného VFR na roky 2007 – 2013 s cieľom zabezpečiť uspokojenie dodatočných finančných potrieb projektu ITER,
   finančná udržateľnosť a spravovateľnosť okruhu 4 v roku 2012, najmä vzhľadom na pripravovaný opravný list, ktorý sa má zaoberať demokratickými zmenami v oblasti južného Stredozemia,
   nedoriešené otázky v súvislosti s rozpočtom na rok 2011;

95.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0114.
(3) Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.
(4) Úrad Orgánu európskych regulačných orgánov pre elektronické komunikácie (BEREC – Office), Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), Európska agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER), Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a Inštitút pre rodovú rovnosť.
(5) Európska chemická agentúra (ECHA) – činnosti v oblasti biocídov, Európska chemická agentúra (ECHA) – činnosti súvisiace s udeľovaním predbežného súhlasu po predchádzajúcom oznámení, Úrad pre dohľad nad európskymi globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GSA), Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA), Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA), Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), Európska agentúra pre lieky (EMA), Európska environmentálna agentúra (EEA), Agentúra pre základné práva (FRA), Európska policajná akadémia (CEPOL) a Eurojust.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia