Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2051(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0202/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0202/2011

Συζήτηση :

PV 22/06/2011 - 15
CRE 22/06/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2011 - 12.23
CRE 23/06/2011 - 12.23
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0297

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 444kWORD 178k
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες
Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος
P7_TA(2011)0297A7-0202/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος (2011/2051(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος» (COM(2010)0672),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 43, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)(2),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 2006/144/ΕΚ(3) και 2009/61/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά µε κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2013(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 για την ΕΕ του 2020(8),

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα της Προεδρίας του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2010 σχετικά με «τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής το 2013»,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, «Η ΚΓΠ μέχρι το 2020 – μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και τις αγροτικές περιοχές»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0202/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βιώσιμος, παραγωγικός και ανταγωνιστικός ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας έχει καίριο ρόλο να διαδραματίσει στην επίτευξη των στόχων που έχουν ορισθεί από τις Συνθήκες για την ΚΓΠ και των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ότι μπορεί επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπιση των νέων πολιτικών προκλήσεων όπως η ασφάλεια εφοδιασμού με τρόφιμα, η ενέργεια και οι βιομηχανικές πρώτες ύλες, η αλλαγή του κλίματος, το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα, η υγεία και η δημογραφική αλλαγή, και ότι η επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα είναι η πρώτη κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα νομοθετήσει από κοινού με το Συμβούλιο, σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισαβόνας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισιτιστική ασφάλεια παραμένει η κεντρική πρόκληση για τη γεωργία όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και παγκοσμίως, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί από 7 σε 9 δισεκατομμύρια και πλέον έως το 2050, πράγμα που θα απαιτήσει μια κατά 70 % αύξηση της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής σύμφωνα με τον FAO· ότι θα απαιτηθεί η παραγωγή περισσότερων τροφίμων σε συνθήκες υψηλότερου κόστους παραγωγής, σοβαρής αστάθειας των γεωργικών αγορών και αυξανόμενης πίεσης στους φυσικούς πόρους, γεγονός που σημαίνει ότι οι αγρότες θα πρέπει να παραγάγουν περισσότερο χρησιμοποιώντας λιγότερη γη, λιγότερους υδάτινους πόρους και μειωμένες ενεργειακές εισροές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρόφιμα είναι στρατηγικής σημασίας και ότι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να επιτευχθεί η επισιτιστική ασφάλεια είναι να διατηρηθεί σταθερός και ανταγωνιστικός ο γεωργικός τομέας· ότι μια ισχυρή ΚΓΠ έχει καίριο ρόλο σε αυτό καθώς και για την προστασία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της ΕΕ έναντι της απειλής της εγκατάλειψης της γης, της συρρίκνωσης του πληθυσμού της υπαίθρου και του οικονομικού μαρασμού,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του έτους 2003 και η διάγνωση υγείας της γεωργικής πολιτικής του 2008 επιχείρησαν να συμβάλουν σε μια νέα διάρθρωση της ΚΓΠ που θα είναι πιο αποτελεσματική και διαφανής, και θα χαρακτηρίζεται από τον μεγαλύτερο προσανατολισμό προς τις ανάγκες της αγοράς· ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να συνεχισθεί και ότι πρέπει να απλοποιηθούν σημαντικά στην πράξη η διαχείριση των μέσων της ΚΓΠ και οι διαδικασίες τους, προκειμένου να μειωθεί το βάρος για τους γεωργούς και τις διοικήσεις,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε τα θεμέλια για μια βιώσιμη γεωργική πολιτική που θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους παραγωγούς να είναι ανταγωνιστικοί σε τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και ότι υποστήριξε την έννοια μιας πολυλειτουργικής και εκτεταμένης γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, και έλαβε επίσης υπόψη του τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές εκμεταλλεύσεις,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ πρέπει να εξοπλισθεί με τα απαραίτητα μέσα ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις σοβαρές κρίσεις στην αγορά και τον εφοδιασμό προϊόντων και τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών στον αγροτικό τομέα· ότι πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα μέσα αυτά είναι όχι μόνο ενημερωμένα και αποτελεσματικά, αλλά και ευέλικτα, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούνται γρήγορα όταν χρειασθεί,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη η ενσωμάτωση ανανεωμένων και φιλόδοξων στόχων στην ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, την καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και την εδαφική συνοχή, και ότι αυτές οι υψηλές προδιαγραφές θα πρέπει να υποστηριχθούν σε διεθνές επίπεδο ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων αγροτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος παραγωγής· ότι η μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα και η επισιτιστική ασφάλεια, ιδιαίτερα λαμβανομένων υπόψη των απορρυθμίσεων του κλίματος, εξαρτώνται από τη δέουσα φροντίδα για τους φυσικούς πόρους, και συγκεκριμένα το έδαφος, τη χρήση του ύδατος και τη βιοποικιλότητα,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός τομέας έχει ένα πολύ σοβαρό ρόλο να διαδραματίσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και συγκεκριμένα μειώνοντας τις δικές του εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου, αναπτύσσοντας την αποθήκευση άνθρακα και μέσω της παραγωγής βιομάζας και βιώσιμης ενέργειας, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια συμπληρωματική ροή εισοδήματος για τους αγρότες,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ πρέπει επίσης να υποστηρίξει την ειδική διαχείριση γεωργικών εκτάσεων που είναι πλούσιες σε βιολογική ποικιλία (όπως γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας) και αγρο-οικοσυστήματα μέσα σε περιοχές Natura 2000 και, στο πλαίσιο αυτό, τη μετάβαση σε χαμηλής εισροής πρότυπα (περιλαμβανομένης της βιολογικής καλλιέργειας), βοσκότοπους που δεν αροτριώνονται ποτέ ή υγρότοπους γεωργικής χρήσης,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο των δαπανών της ΚΓΠ στον προϋπολογισμό της ΕΕ μειώθηκε σταθερά από σχεδόν 75 % το 1985 σε 39,3 % όπως προβλέπεται για το 2013, ότι η ΚΓΠ, παρά το ότι είναι μία από τις παλαιότερες πολιτικές της ΕΕ, και η μόνη κοινοτικοποιημένη, αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,5 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ενώ οι δημόσιες δαπάνες ανέρχονται σε περίπου 50 % του ΑΕγχΠ και ότι, μετά τις διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκταση της καλλιεργούμενης γης έχει αυξηθεί κατά 40 % ενώ διπλασιάσθηκε ο αριθμός των γεωργών σε σύγκριση με το 2004,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου, το 90 % των πολιτών της ΕΕ που ρωτήθηκαν θεωρούν τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές σημαντικές για το μέλλον της Ευρώπης, το 83 % των πολιτών της ΕΕ που ρωτήθηκαν τάσσονται υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης των αγροτών και, κατά μέσο όρο, πιστεύουν ότι η γεωργική πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει να αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συχνά εκφρασθεί κατά μιας επανεθνικοποίησης της ΚΓΠ και της αύξησης της συγχρηματοδότησης, πράγμα που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τον θεμιτό ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, και, κατά συνέπεια, ενόψει της επικείμενης μεταρρύθμισης, απορρίπτει άλλη μια φορά οποιαδήποτε προσπάθεια για επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ μέσω της συγχρηματοδότησης των άμεσων ενισχύσεων ή τη μεταφορά πόρων στο δεύτερο πυλώνα,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διατηρηθεί μια ΚΓΠ δύο πυλώνων, όπου η δομή και οι στόχοι έκαστου πυλώνα θα ορίζονται με σαφήνεια και θα σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να τους επιτρέπεται να αλληλοσυμπληρώνονται,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ έχουν σημαντική συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και ότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά την μεταρρυθμιστική διαδικασία,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, ένα μεγάλο ποσοστό αγροτών, ιδιαίτερα στον τομέα της κτηνοτροφίας, δεν δικαιούνται άμεσων πληρωμών διότι δεν έχουν καλλιεργήσιμη γη,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί λαμβάνουν ένα σταθερά μειούμενο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, και ότι η εύρυθμη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και τα μέτρα για την βελτίωση της διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλιστεί στους γεωργούς ένα δίκαιο αντίτιμο για την παραγωγή τους,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κατά κεφαλήν πραγματικό εισόδημα των αγροτών μειώθηκε δραστικά τα τελευταία δύο χρόνια και ότι, ως αποτέλεσμα αυτής της σταθερής πτώσης, το εισόδημά τους έχει τώρα πέσει κάτω από το επίπεδο όπου βρισκόταν πριν από σχεδόν 15 χρόνια, ότι τα γεωργικά εισοδήματα είναι σημαντικά χαμηλότερα (κατά 40 %, όπως υπολογίζεται ανά λειτουργούσα μονάδα) σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και το εισόδημα ανά κάτοικο στην ύπαιθρο είναι σημαντικά κατώτερο (κατά 50 % περίπου) σε σχέση με τις αστικές περιοχές, και ότι τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η απασχόληση στον γεωργικό τομέα μειώθηκε κατά 25 % μεταξύ 2000 και 2009,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι όλο και μεγαλύτερη η συνένωση της παγκόσμιας οικονομίας και τα εμπορικά συστήματα ελευθερώνονται περισσότερο μέσω πολυμερών και διμερών διαπραγματεύσεων και ότι οι συμφωνίες σε πολυμερές και διμερές επίπεδο πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι μέθοδοι παραγωγής τρίτων χωρών που εξάγουν στην ΕΕ παρέχουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές τις ίδιες εγγυήσεις σε θέματα υγείας, ασφάλειας των τροφίμων, καλής μεταχείρισης των ζώων, βιωσιμότητας και ελάχιστων κοινωνικών προτύπων με εκείνες που παρέχονται από τις μεθόδους της ΕΕ,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγροτική ανάπτυξη ενόψει των αυξανόμενων διαφορών, της απώλειας του κοινωνικού κεφαλαίου και συνοχής, των δημογραφικών ανισορροπιών και της μετανάστευσης, είναι σημαντικό μέσο της ΚΓΠ και ότι οι μελλοντικές πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου χρειάζεται να στραφούν προς μια μεγαλύτερη εδαφική ισορροπία και να προσφέρουν μια λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο συμμετοχική διακυβέρνηση των προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου, τα οποία να περιλαμβάνουν μέτρα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα και να στηρίζουν αποτελεσματικά την ενίσχυση και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας, να προστατεύουν το περιβάλλον, να προωθούν την εκπαίδευση και την καινοτομία, να ενισχύουν την ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές, και να αντενεργούν κατά της εγκατάλειψης της γεωργίας από τους νέους,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφενός, μόνο το 6 % των ευρωπαίων αγροτών είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών, και, αφετέρου, 4,5 εκατ. αγροτών θα συνταξιοδοτηθούν κατά τα επόμενα 10 χρόνια· ότι η ανανέωση των γενεών πρέπει να αποτελεί μια από τις πρωταρχικές προκλήσεις για τη μελλοντική ΚΓΠ,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη να μειωθούν οι ειδικοί περιορισμοί και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τομείς της γεωργίας και δασοκομίας στις απομακρυσμένες περιφέρειες της ΕΕ ως αποτέλεσμα του νησιωτικού και απόμακρου χαρακτήρα τους και του γεγονότος ότι η αγροτική οικονομία εξαρτάται κατά πολύ από ένα μικρό αριθμό αγροτικών προϊόντων,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για την ποιότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μελλοντικής ΚΓΠ, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της πολιτικής αυτής, και συγκεκριμένα στην περίπτωση των γεωγραφικών ενδείξεων, θα είναι αποφασιστικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας,

1.  επικροτεί ανεπιφύλακτα την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος'· αναγνωρίζει την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρύθμιση της ΚΓΠ σε συνάρτηση με την μεταβαλλόμενη φύση του γεωργικού κλάδου στην ΕΕ των 27 και το νέο διεθνές πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης· ζητεί τη συνέχιση μιας ισχυρής και βιώσιμης ΚΓΠ με έναν προϋπολογισμό ανάλογο των προς επίτευξη φιλόδοξων στόχων σε μια προσπάθεια να αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις· απορρίπτει ανεπιφύλακτα τυχόν κινήσεις για επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ·

2.  ζητεί να παραμείνει η ΚΓΠ διαρθρωμένη γύρω από δυο πυλώνες· επισημαίνει ότι ο πρώτος πυλώνας πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να έχει ετήσια βάση, ενώ θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα ο πολυετής προγραμματισμός, η συμβασιακή προσέγγιση και η συγχρηματοδότηση· επιμένει ότι η δομή των δυο πυλώνων πρέπει να λειτουργεί με ευκρίνεια και κάθε πυλώνας πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον άλλο δίχως επικαλύψεις: ο πρώτος πυλώνας πρέπει να προσφέρει στόχους που απαιτούν οριζόντια δράση, ενώ ο δεύτερος πυλώνας πρέπει να είναι προσανατολισμένος προς τα αποτελέσματα και αρκετά ευέλικτος για να αντιμετωπίζει εύκολα τις εθνικές, περιφερειακές και/ή τοπικές ιδιαιτερότητες· θεωρεί, επομένως ότι, ενώ πρέπει να διατηρηθεί η τρέχουσα διάρθρωση των δύο πυλώνων, είναι επιτακτικό να πραγματοποιηθούν σε αυτούς αλλαγές, ώστε να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το σύνολο των μέτρων που χρειάζεται έκαστος εκ των δύο πυλώνων και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για τη χρηματοδότησή τους·

3.  υπενθυμίζει ότι η επισιτιστική ασφάλεια παραμένει το θεμελιώδες διακύβευμα της γεωργίας, όχι μόνο εντός της ΕΕ αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως δε στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί η πρόκληση του επισιτισμού 9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων μέχρι το 2050 παράλληλα με τη μείωση της χρήσης των σπάνιων πόρων, κυρίως των υδάτων, της ενέργειας και της γης· ζητεί μια βιώσιμη, παραγωγική και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν ορισθεί από τις Συνθήκες για την ΚΓΠ και των προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς ανάπτυξη· πιστεύει ότι η γεωργία είναι σε θέση να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας μέσω της πράσινης ανάπτυξης, προσφέροντας ανανεώσιμη ενέργεια, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να παρέχει ασφαλή, υψηλής ποιότητας τρόφιμα και ασφάλεια των τροφίμων για τους ευρωπαίους καταναλωτές·

4.  θεωρεί απαραίτητο τον καθορισμό μιας σαφούς δέσμης κανόνων με μακρόπνοη προοπτική, η οποία θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους γεωργούς να προγραμματίσουν τις αναγκαίες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών πρακτικών και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων που θα οδηγήσουν σε ορθότερα από αγρονομική άποψη και βιώσιμα γεωργικά συστήματα, μια ζωτική διαδικασία για να εξασφαλισθεί η ανταγωνιστικότητά τους στις τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς αγορές·

5.  πιστεύει ότι, χάριν απλούστευσης, σαφήνειας και μιας κοινής προσέγγισης, θα πρέπει να συμφωνηθεί η χρηματοδότηση για κάθε πυλώνα της ΚΓΠ ήδη από την αρχή της μεταρρύθμισης·

6.  ζητεί να διατηρηθεί ο γεωργικός προϋπολογισμός της ΕΕ κατά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με εκείνο του γεωργικού προϋπολογισμού για το 2013· αναγνωρίζει ότι θα χρειαστούν επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της επισιτιστικής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της εδαφικής ισορροπίας σε μια διευρυμένη ΕΕ, καθώς και για να επιτραπεί στην ΚΓΠ να συμβάλει στην επιτυχία της στρατηγικής «ΕΕ 2020»·

7.  είναι πεπεισμένο ότι αυτή η νέα αγροτική πολιτική, η οποία είναι προσανατολισμένη προς τα βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων, θα πρέπει πρωτίστως να βασίζεται σε μεγαλύτερη συνολική συμπληρωματικότητα μεταξύ του πρώτου πυλώνα, ο οποίος καλύπτει τις άμεσες ενισχύσεις και του δεύτερου πυλώνα, ο οποίος διαχειρίζεται τα μέτρα στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη· είναι της άποψης ότι στα πλαίσια της νέας ΚΓΠ οι δημόσιοι πόροι πρέπει να αναγνωρισθούν ως μια θεμιτή μορφή πληρωμής για δημόσια αγαθά που παρέχονται στην κοινωνία το κόστος των οποίων δεν αντισταθμίζεται με τις τιμές αγοράς και ότι το δημόσιο χρήμα πρέπει να χρησιμοποιείται για την παροχή κινήτρων στους αγρότες, ώστε να παρέχουν επιπλέον περιβαλλοντικές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι αυτή η στοχοθετημένη προσέγγιση εξυπηρετεί πανενωσιακούς στόχους, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την αναγκαία ευελιξία ώστε να καλύπτεται η γεωργική ποικιλομορφία εντός της ΕΕ· πιστεύει ότι ένα τέτοιο σύστημα θα έκανε κάθε στοιχείο των ενισχύσεων να αποδίδει σαφή δημόσια οφέλη κατά τρόπο διαφανή για τους φορολογουμένους, τους γεωργούς και την κοινωνία συνολικά·

8.  ζητεί η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα και η δικαιοσύνη να είναι οι βασικές αρχές που θα στηρίζουν μια ΚΓΠ, η οποία θα διαφυλάσσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των επιμέρους τομέων και των τόπων παραγωγής, έχοντας την αποστολή να εφοδιάζει τον πληθυσμό με ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα σε επαρκείς ποσότητες και σε λογικές τιμές, καθώς και να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό με πρώτες ύλες για μια ισχυρή ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία και βιομηχανία ειδών διατροφής καθώς και την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας· τονίζει ότι τα πρότυπα της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, προστασίας του περιβάλλοντος, καλής μεταχείρισης των ζώων και σεβασμού των ελάχιστων κοινωνικών προτύπων είναι τα υψηλότερα παγκοσμίως· ζητεί μία ΚΓΠ η οποία να διασφαλίζει αυτά τα υψηλά πρότυπα της ευρωπαϊκής γεωργίας στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού(εξωτερική προστασία της ποιότητας)·

9.  αναγνωρίζει ότι πολλές από αυτές τις νέες προκλήσεις και στόχους ενσωματώνονται σε νομικά δεσμευτικές διεθνείς αναλήψεις υποχρεώσεων και συνθήκες, τις οποίες ενέκρινε και υπέγραψε η ΕΕ, όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο/τις Συμφωνίες της Κανκούν, τις συμβάσεις του Ραμσάρ και της Ναγκόγια·

10.  τονίζει ότι η απλούστευση είναι θεμελιώδους σημασίας και πρέπει να είναι κινητήριος στόχος της μελλοντικής ΚΓΠ, ενώ πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες διαχείρισης της πολιτικής σε επίπεδο κράτους μέλους, και ότι απαιτούνται σαφείς κοινές νομικές βάσεις που πρέπει να κοινοποιηθούν έγκαιρα και να εξασφαλίζουν ενιαία κατανόηση ως προς την ερμηνεία τους·

11.  τονίζει ότι η ανάπτυξη της πολιτικής για την ποιότητα των τροφίμων, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ), πρέπει να αποτελέσει πτυχή προτεραιότητας της ΚΓΠ, να εμβαθυνθεί όπως επίσης και να ενισχυθεί κατά τρόπον ώστε η ΕΕ να μπορέσει να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον εν λόγω τομέα· θεωρεί ότι στην περίπτωση των προϊόντων αυτών υψηλής ποιότητας, η χρήση των ιδιαίτερων μέσων διαχείρισης, προστασίας και προώθησης, θα έπρεπε να επιτρέπεται εις τρόπον ώστε να υπάρχει αρμονικός τρόπος ανάπτυξης και να εξακολουθήσουν τα προϊόντα αυτά να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα των καινοτομιών και σε ό,τι αφορά την προώθηση των πωλήσεων· ζητεί ως εκ τούτου η έρευνα στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων να λαμβάνεται μόνιμα υπόψη στα μελλοντικά προγράμματα της ΕΕ στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης·

Άμεσες ενισχύσεις

13.  επισημαίνει ότι οι αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή άμεσες ενισχύσεις, εξαρτώμενες από την τήρηση των απαιτήσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, μπορούν να συμβάλλουν στην στήριξη και τη σταθεροποίηση των αγροτικών εισοδημάτων, επιτρέποντας στους αγρότες να παρέχουν, παράλληλα με την παραγωγή ειδών διατροφής, δημόσια αγαθά ζωτικής σημασίας για το σύνολο της κοινωνίας, όπως υπηρεσίες οικοσυστημάτων, απασχόληση, διαχείριση του τοπίου και οικονομική ευρωστία στις αγροτικές περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη· θεωρεί ότι οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να ανταμείβουν τους αγρότες για την παροχή αυτών των δημόσιων αγαθών, εφόσον η αγορά δεν παρέχει από μόνη της τα δημόσια αγαθά και δεν αποζημιώνει ακόμη τους αγρότες για τον εφοδιασμό της με αυτά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγρότες συχνά αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος παραγωγής για να παραγάγουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας και χαμηλές τιμές παραγωγού για τα προϊόντα τους·

14.  ζητεί να εξακολουθήσει να υπάρχει ένας ισχυρός και καλά χρηματοδοτούμενος πρώτος πυλώνας, ο οποίος θα είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται στις νέες προκλήσεις της ευρωπαϊκής γεωργίας·

15.  ζητεί δίκαιη κατανομή των πόρων της ΚΓΠ για τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα ανάμεσα στα κράτη μέλη και ανάμεσα στους αγρότες του κάθε κράτους μέλους, όπου θεμελιώδης αρχή για αντικειμενικά κριτήρια πρέπει να είναι η ρεαλιστική προσέγγιση· απορρίπτει τις μεγάλες απότομες αλλαγές στην κατανομή αυτών των πόρων στα κράτη μέλη· είναι της άποψης ότι τούτο επιβάλλει τη σταδιακή αντικατάσταση, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, του συστήματος που βασίζεται σε παρωχημένες ιστορικές τιμές αναφοράς από ενισχύσεις δικαιότερες και συνεπώς καλύτερα κατανεμημένες μεταξύ χωρών, διαφορετικών αγροτικών τομέων και αγροτών· επισημαίνει ότι τούτο προϋποθέτει επίσης αποτελεσματικότερες ενισχύσεις, που είναι καλύτερα στοχοθετημένες και παρέχουν ισχυρότερα κίνητρα ώστε να βοηθούν την μεταστροφή της γεωργίας σε πιο βιώσιμα συστήματα αγροτικής εκμετάλλευσης· για το λόγο αυτόν, σε συμφωνία με την ανακοίνωση της Επιτροπής, απορρίπτει μια ενιαία κατ' αποκοπήν άμεση ενίσχυση για το σύνολο της ΕΕ η οποία δεν θα αντικατοπτρίζει την ευρωπαϊκή πολυμορφία· θεωρεί κεντρικό στόχο τη διατήρηση της πολυμορφίας της γεωργίας και των τόπων παραγωγής της στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, συνηγορεί υπέρ του να ληφθούν υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο οι ιδιαίτερες συνθήκες παραγωγής στα κράτη μέλη μέσω ενός πιο στοχοθετημένου συστήματος άμεσων ενισχύσεων·

16.  τάσσεται συνεπώς υπέρ ενός συστήματος ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση που θα επιφέρει μια κάποια αναδιανομή προς όφελος μιας δίκαιης κατανομής των πόρων άμεσων ενισχύσεων στο σύνολο της ΕΕ· προτείνει να λαμβάνει κάθε κράτος μέλος ένα ελάχιστο ποσοστό του μέσου όρου άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ και να οριστούν ανώτατα όρια· τάσσεται υπέρ της ταχύτερης δυνατής εφαρμογής με περιορισμένη μεταβατική χρονική περίοδο·

17.  τάσσεται, στην περίπτωση των άμεσων ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση, υπέρ της εγκατάλειψης των ιστορικών και σχετικών με την εκάστοτε εκμετάλλευση τιμών αναφοράς που χρησιμοποιούνταν για την κατανομή μεταξύ των κρατών μελών και ζητεί τη μετάβαση σε μια περιφερειακή ή εθνική πριμοδότηση των αποσυνδεδεμένων πληρωμών με βάση την έκταση εντός της επόμενης χρηματοδοτικής περιόδου· αναγνωρίζει, ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο ότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική στα επιμέρους κράτη μέλη, πράγμα που απαιτεί ειδικά μέτρα ανάλογα με την περιφέρεια·

18.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν σήμερα το απλοποιημένο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) θα πρέπει να μεταπηδήσουν, μετά από σύντομη μεταβατική περίοδο, στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση με δικαιώματα ενίσχυσης· ζητεί να δοθεί ενίσχυση για την αλλαγή αυτή, περιλαμβανομένης οικονομικής και τεχνικής στήριξης·

19.  χαιρετίζει την αναγνώριση του ρόλου των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ευρωπαϊκή γεωργία και αγροτική ανάπτυξη· τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης ενός ειδικού, απλουστευμένου συστήματος ενίσχυσης για τις μικρές εκμεταλλεύσεις που συνεισφέρουν στη σταθεροποίηση της ανάπτυξης της υπαίθρου· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, χάριν της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου, ευέλικτα και αντικειμενικά κριτήρια για το καθεστώς των μικρών εκμεταλλεύσεων, το οποίο θα καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος· ζητεί να αποφασίζουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, ποιοι αγρότες πληρούν τις προϋποθέσεις για το καθεστώς αυτό·

20.  ζητεί την περαιτέρω απλοποίηση του καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων, και συγκεκριμένα απλοποιημένους κανόνες μεταφοράς για δικαιώματα ενίσχυσης στην περίπτωση μη ενεργοποίησης, κανόνες σχετικά με το εθνικό απόθεμα, που θα εξαρτάται από τη μετάβαση στην περιφερειακή/εθνική ενιαία στρεμματική ενίσχυση, συγχώνευση των ελάχιστων δικαιωμάτων ενίσχυσης και ένα αποτελεσματικό και χωρίς γραφειοκρατία σύστημα ελέγχου και για τους δύο πυλώνες· θεωρεί ότι τα συστήματα διαχείρισης που αποδεδειγμένα λειτουργούν καλά θα πρέπει να ληφθούν θετικά υπόψη στο πλαίσιο του προβλεπόμενου εύρους των ελέγχων·

21.  σημειώνει ότι απαιτούνται μέτρα με στόχο την ανανέωση των γενεών στο γεωργικό τομέα, δεδομένου ότι μόνο το 6 % των ευρωπαίων αγροτών είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών, ενώ παράλληλα 4,5 εκατομμύρια θα συνταξιοδοτηθούν εντός της επόμενης δεκαετίας· αναγνωρίζει ότι οι νέοι αγρότες συναντούν εμπόδια στο ξεκίνημα όπως το υψηλό επενδυτικό κόστος και η έλλειψη πρόσβασης σε γη και πιστώσεις· τονίζει το γεγονός ότι τα μέτρα για τους νέους αγρότες που περιλαμβάνονται στο δεύτερο πυλώνα αποδείχθηκαν ανεπαρκή για την αναχαίτιση της ταχείας γήρανσης του γεωργικού τομέα και ζητεί τη θέσπιση προτάσεων προκειμένου να αναστραφεί αυτή η μη βιώσιμη τάση, οι οποίες να περιλαμβάνουν αλλαγές στους κανόνες που διέπουν το εθνικό απόθεμα ώστε να επικεντρώνονται περισσότερο τους νέους αγρότες·

22.  τονίζει ότι η ΚΓΠ δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις μεταξύ των φύλων και ότι αμφότεροι οι σύζυγοι πρέπει να απολαύουν των ιδίων δικαιωμάτων όταν εργάζονται στην εκμετάλλευση· τονίζει ότι από τους 26,7 εκατομμύρια ανθρώπους που απασχολούνται κανονικά στον τομέα της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 42 % είναι γυναίκες, αλλά ότι μόλις ένα αγρόκτημα στα πέντε (περίπου 29 %) είναι υπό γυναικεία διαχείριση·

23.  θεωρεί ότι η αποσύνδεση έχει ουσιαστικά αποδείξει την αξία της, επιτρέποντας μεγαλύτερη αυτονομία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ μέρους των γεωργών, διασφαλίζοντας ότι οι αγρότες ανταποκρίνονται στα μηνύματα που εκπέμπει η αγορά, και θέτοντας το μεγαλύτερο μέρος της ΚΓΠ στο πράσινο κουτί του ΠΟΕ· συντάσσεται με την πρόταση της Επιτροπής να συνεχισθούν να καταβάλλονται και στο μέλλον οι συνδεδεμένες πριμοδοτήσεις σε ορισμένες περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αντί των καθιερωμένων, πολυδάπανων μορφών παραγωγής και προϊόντων· αναγνωρίζει, ως εκ τούτου, ότι οι συνδεδεμένες με την παραγωγή πριμοδοτήσεις θα μπορούσαν να υποστηριχθούν εντός ενός στενά καθορισμένου πλαισίου ακόμη και μετά το 2013·

24.  ζητεί, ως εκ τούτου, να έχουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιτρέψουν σε ένα μέρος των άμεσων ενισχύσεων να παραμείνει πλήρως ή μερικώς συνδεδεμένο εντός των ορίων του ΠΟΕ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την άμβλυνση του αντίκτυπου της αποσύνδεσης σε συγκεκριμένες περιοχές και τομείς που είναι ευαίσθητοι από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη· πιστεύει περαιτέρω ότι οι ενισχύσεις αυτές θα μπορούσαν να προαγάγουν περιβαλλοντικά μέτρα που σχετίζονται με συγκεκριμένες εκτάσεις και την εδαφική συνοχή και να προωθήσουν, στηρίξουν και ενισχύσουν καίριους τομείς, συμπεριλαμβανόμενων μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας, της παραγωγής γεωργικών πρώτων υλών, ορισμένων ειδικών τύπων παραγωγής ή ορισμένων τύπων εκμετάλλευσης·

25.  διαπιστώνει ότι, για ιστορικούς λόγους, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στη δομή όσον αφορά το μέγεθος της εκμετάλλευσης, τις εργασιακές σχέσεις, την παραγωγικότητα της εργασίας και τη νομική μορφή· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι άμεσες ενισχύσεις κατανέμονται κατά τρόπον ώστε να αμφισβητείται η νομιμότητά τους· λαμβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής για την εισαγωγή ενός ανώτατου ορίου για τις άμεσες ενισχύσεις και επιδοκιμάζει αυτήν την προσπάθεια για την αντιμετώπιση του θέματος της νομιμότητας και της δημόσιας αποδοχής της ΚΓΠ· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο της εισαγωγής παρόμοιων μηχανισμών που θα συμβάλλουν σε αυτά, όπως ένα σύστημα σταδιακής μείωσης των άμεσων ενισχύσεων σε συνάρτηση με το μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα λαμβάνει υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια απασχόλησης και βιώσιμες πρακτικές·

26.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρακτικές προτάσεις για να βοηθήσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τους τομείς της κτηνοτροφίας να ανταπεξέλθουν στην άνοδο των τιμών των εισροών· θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει παροχή κινήτρων για την χρησιμοποίηση συστημάτων λειμώνων και πρωτεϊνούχων καλλιεργειών με εναλλαγή καλλιέργειας, πράγμα που θα μπορούσε να αποφέρει μεγαλύτερα οικονομικά πλεονεκτήματα για τους αγρότες, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και στην μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων προϊόντων και να έχει ευνοϊκό αντίκτυπο στο κόστος των ζωοτροφών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα στοιχείο ευελιξίας για τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον άρθρο 68, ώστε να αποφευχθεί ο αποκλεισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που εστιάζουν στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα από το νέο σύστημα ενίσχυσης και να ληφθεί υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας τους·

27.  θεωρεί ότι οι άμεσες ενισχύσεις πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τους ενεργούς αγρότες· κατανοεί σε αυτό το πλαίσιο ότι με το καθεστώς των αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων κάθε κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης που χρησιμοποιεί γεωργικές εκτάσεις για παραγωγή και τις διατηρεί σε «καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες» (ΚΓΠΣ). θα πρέπει να λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αναπτύξει έναν ορισμό του «ενεργού αγρότη», τον οποίο θα μπορούν να διαχειριστούν χωρίς πρόσθετο διοικητικό φόρτο ή κόστος τα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι παραδοσιακές γεωργικές δραστηριότητες (εκμεταλλεύσεις πλήρους απασχόλησης και διάφορες μορφές μερικής απασχόλησης), ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, θα θεωρούνται ενεργές γεωργικές δραστηριότητες και ότι θα λαμβάνονται υπόψη η έκταση της εγγείου ιδιοκτησίας και οι διάφορες ρυθμίσεις διαχείρισης της γης καθώς και η διαχείριση κοινόχρηστης γης· θεωρεί απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι ο ορισμός ενός ενεργού αγρότη πρέπει να αποκλείει περιπτώσεις κατά τις οποίες το διοικητικό κόστος της καταβολής ενίσχυσης είναι υψηλότερο από το πραγματικό ποσό της ίδιας της ενίσχυσης·

28.  τάσσεται υπέρ της αντιστάθμισης φυσικών μειονεκτημάτων στον δεύτερο πυλώνα και απορρίπτει τη συμπληρωματική ενίσχυση του πρώτου πυλώνα εξαιτίας του πρόσθετου διοικητικού βάρους·

Προστασία των πόρων και συντελεστής περιβαλλοντικής πολιτικής

29.  θεωρεί ότι η βελτιωμένη προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων είναι κομβική συνιστώσα για μια βιώσιμη γεωργία, που αιτιολογεί στο πλαίσιο των νέων προκλήσεων και στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, πρόσθετα κίνητρα για την ενθάρρυνση των αγροτών ώστε να υιοθετήσουν περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές που υπερβαίνουν τις βασικές απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και θα συμπληρώνουν τα ήδη υφιστάμενα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα·

30.  πιστεύει ότι η προστασία των φυσικών πόρων θα πρέπει να συνδέεται στενότερα με την χορήγηση άμεσων ενισχύσεων και ζητεί, ως εκ τούτου, την εισαγωγή, μέσω ενός οικολογικού συντελεστή, συστήματος παροχής κινήτρων σε ολόκληρη την ΕΕ με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων και μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης των σπάνιων πόρων (υδάτων, ενέργειας, εδάφους) μειώνοντας παράλληλα το κόστος παραγωγής μακροπρόθεσμα με τη μείωση της χρήσης εισροών· πιστεύει ότι αυτό το σύστημα θα παράσχει την μεγαλύτερη δυνατή στήριξη σε αγρότες που χρησιμοποιούν ή επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό, σταδιακά, αγροτικές πρακτικές οι οποίες αποσκοπούν να επιτύχουν πιο βιώσιμα συστήματα παραγωγής·

31.  τονίζει ότι αυτό το σύστημα θα πρέπει να συμβαδίζει με την απλοποίηση του συστήματος πολλαπλούς συμμόρφωσης για παραλήπτες άμεσων ενισχύσεων, να εφαρμοσθεί μέσω απλών μέτρων, να εξισορροπεί την περιβαλλοντική με την οικονομική απόδοση, να έχει συνάφεια από αγρονομικής σκοπιάς και να μην εισάγει διακρίσεις σε βάρος αγροτών που συμμετέχουν ήδη σε μεγάλο βαθμό σε αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα·

32.  απορρίπτει την εφαρμογή νέου συμπληρωματικού συστήματος ενισχύσεων που οδηγεί σε πρόσθετα συστήματα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για τον οικολογικό παράγοντα· επιμένει ότι πρέπει να αποφεύγονται τα πρακτικά εμπόδια για τους αγρότες και η διοικητική πολυπλοκότητα για τις αρχές· επιμένει, επιπλέον, για τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τα μέτρα αυτά, στο ότι, όλοι οι αγροτικοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται, στο μέτρο του δυνατού, συνοδευτικά·

33.  καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο εκτίμηση του αντικτύπου των διοικητικών πρακτικών ρυθμίσεων που αφορούν την εφαρμογή του οικολογικού συντελεστή· τονίζει ότι τα περιβαλλοντικά μέτρα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την παραγωγική αποτελεσματικότητα των αγροτών και επιμένει ότι πρέπει να καλυφθούν τυχόν δαπάνες και απώλειες εισοδήματος, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή παρόμοιων μέτρων·

34.  είναι της άποψης ότι η ενίσχυση της οικολογικής συνιστώσας πρέπει να υλοποιείται στα κράτη μέλη βάσει ενός καταλόγου προτεραιοτήτων με μέτρα που σχετίζονται με συγκεκριμένες εκτάσεις και/ή μέτρα σε επίπεδο εκμετάλλευσης, και να χρηματοδοτείται 100 % από την ΕΕ· πιστεύει ότι κάθε παραλήπτης των συγκεκριμένων αυτών ενισχύσεων πρέπει να εφαρμόζει ορισμένα οικολογικά μέτρα τα οποία να στηρίζονται σε υφιστάμενες δομές, να επιλέγονται από ένα εθνικό ή περιφερειακό κατάλογο που καταρτίζουν τα κράτη μέλη με βάση έναν ευρύτερο κατάλογο της ΕΕ, ο οποίος θα ισχύει σε όλους τους τύπους εκμετάλλευσης· θεωρεί ότι παραδείγματα τέτοιων μέτρων μπορούν να περιλαμβάνουν:

   στήριξη για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και μέτρα για τον περιορισμό ή δέσμευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
   στήριξη για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση
   ζώνες ανάσχεσης, ζώνες διαχωρισμού μεταξύ καλλιεργειών, παρουσία δενδροστοιχιών, κ.λ.π.
   μόνιμους βοσκότοπους
   γεωργικές τεχνικές ακριβείας
   εναλλαγή καλλιεργειών και αμειψισπορά
   προγράμματα απόδοσης ζωοτροφής·

35.  εκτιμά ότι η ΕΕ καλείται να διαδραματίσει ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της επισιτιστικής και της ενεργειακής ασφάλειας και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η γεωργία συμβάλλει στο ακέραιο στην αντιμετώπιση και των δύο αυτών προκλήσεων· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι δεν ενδείκνυται να περιληφθεί η υποχρεωτική παύση καλλιέργειας στον κατάλογο των μέτρων βιωσιμότητας, όπως προτείνει η Επιτροπή·

36.  ζητεί η ΚΓΠ να περιλάβει στόχους για την αξιοποίηση της βιώσιμης ενέργειας· πιστεύει ότι ο αγροτικός τομέας μπορεί μέχρι το 2020 να χρησιμοποιεί 40 % ανανεώσιμα καύσιμα και από το 2030 να απαλλαγεί εντελώς από τα ορυκτά καύσιμα·

37.  σημειώνει ότι η βιοτεχνολογία νέας γενιάς είναι ήδη διαθέσιμη σήμερα και παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή να εκπονήσει διατομεακή πολιτική βιομάζας για τη βιοτεχνολογία νέας γενεάς η οποία να περιλαμβάνει κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιομάζα ως τμήμα της αναμόρφωσης της ΚΓΠ, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη βιώσιμης αγοράς βιομάζας προερχόμενης από την γεωργία, τις αγροτοβιομηχανικές επιχειρήσεις και τη δασοκομία μέσω της παροχής κινήτρων για την συγκέντρωση των διαθέσιμων καταλοίπων για την παραγωγή βιοενέργειας χωρίς αύξηση εκπομπών και χωρίς απώλεια βιοποικιλότητας·

38.  υπογραμμίζει ότι μια ορθολογική ευρωπαϊκή πολιτική που θα μειώνει την τιμή του πετρελαίου εσωτερικής καύσης για γεωργικές εργασίες και θα παρέχει φοροαπαλλαγές στην ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που παράγονται για γεωργικούς σκοπούς, ιδίως δε στην ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την άντληση αρδευτικών υδάτων, μπορεί να ενισχύσει τους ευρωπαίους γεωργούς ώστε να παράγουν περισσότερο και να διασφαλίζουν τον απαραίτητο εφοδιασμό τόσο για την εσωτερική αγορά όσο και για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία καινοτόμων συστημάτων άρδευσης, τα οποία να εξασφαλίζουν το βιώσιμο της ευρωπαϊκής γεωργίας, δεδομένων των καταστροφικών επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίματος, όπως είναι η ξηρασία, τα κύματα καύσωνα και η απερήμωση αρόσιμων γαιών που προορίζονται για τον εφοδιασμό του πληθυσμού με τρόφιμα·

39.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν αποτελεσματικά συστήματα άρδευσης ώστε να εξασφαλίζεται η χρήση μεθόδων από τα κράτη μέλη που να εγγυώνται μια αποτελεσματική γεωργία, ικανή να καλύπτει την εγχώρια ζήτηση ειδών διατροφής και την τροφοδότηση των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, έχοντας κατά νου ότι το νερό, και συγκεκριμένα το πόσιμο, θα καταστεί στο μέλλον πόρος σε ανεπάρκεια·

40.  εκφράζει τη λύπη του διότι εξακολουθούν να μην έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι περί βιοποικιλότητας της ΕΕ και προσδοκά ότι η ΚΓΠ θα συμβάλλει στις προσπάθειες επίτευξης αυτών των στόχων και των στόχων βιοποικιλότητας της Ναγκόγια·

41.  ζητεί η νέα ΚΓΠ να προωθήσει την προστασία της γενετικής ποικιλομορφίας, να συμμορφώνεται προς την οδηγία 98/58/ΕΚ σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία και να μην χρηματοδοτεί την παραγωγή τροφίμων από ζώα-κλώνους, ή τα νεογνά ή τους απογόνους τους·

42.   πιστεύει ότι οι φιλικές προς την ευημερία των ζώων μέθοδοι παραγωγής θα έχουν επίσης θετικές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, την ποιότητα της τροφής και την ασφάλεια τροφίμων, ενώ συγχρόνως θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον·

43.  επισημαίνει τη σημασία διερεύνησης όπου αυτό είναι δυνατό, πιθανών ευκαιριών συνεργασίας των κρατών μελών για την προστασία του εδάφους, με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων·

Πολλαπλή συμμόρφωση και απλοποίηση

44.  επισημαίνει ότι το καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης θέτει τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης στις καταστατικές απαιτήσεις και την διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, και παραμένει ένα από τα πλέον κατάλληλα μέσα βελτιστοποίησης της παροχής βασικών υπηρεσιών οικοσυστήματος από τους αγρότες και ανταποκρίνεται στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις διασφαλίζοντας την παροχή βασικών δημόσιων αγαθών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή της πολλαπλούς συμμόρφωσης αντιμετώπισε σειρά προβλημάτων σχετικά με τη διαχείριση και την αποδοχή από τους αγρότες·

45.  θεωρεί ότι οι άμεσες ενισχύσεις δεν δικαιολογούνται εάν δεν τίθενται προϋποθέσεις και, κατά συνέπεια, ένα σύστημα πολλαπλούς συμμόρφωσης το οποίο είναι, λόγω της οικολογικής μεταβολής της ΚΓΠ, απλοποιημένο και αποτελεσματικό στην πράξη και σε διοικητικό επίπεδο από άποψη ελέγχων, θα πρέπει να εφαρμοσθεί εξίσου σε όλους τους παραλήπτες των άμεσων ενισχύσεων· τονίζει ότι η πολλαπλή συμμόρφωση πρέπει να είναι συναρτώμενη με τον κίνδυνο και αναλογική καθώς επίσης να τηρείται και να ενισχύεται επαρκώς από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές·

46.  πιστεύει ότι η καλύτερη προστασία και διαχείριση των πόρων πρέπει επίσης να αποτελέσει βασικό στοιχείο του κλάδου της καλλιέργειας στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης (ΠΣ), βάσει του οποίου μπορούν να επιτευχθούν μεγαλύτερα περιβαλλοντικά οφέλη· ζητεί τον εξορθολογισμό, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ελέγχων πολλαπλής συμμόρφωσης(ΠΣ), καθώς και στοχοθετημένη προσέγγιση του πεδίου εφαρμογής της ΠΣ· ζητεί να υπάρξει ανταλλαγή και ολοκληρωμένη προσέγγιση των καθεστώτων βέλτιστης πρακτικής μεταξύ των οργανισμών πληρωμών και των ελεγκτικών οργάνων, π.χ. διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων και βέλτιστη αξιοποίηση της κατάλληλης τεχνολογίας, προκειμένου να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η γραφειοκρατική επιβάρυνση των αγροτών και των διοικητικών υπηρεσιών· πιστεύει ότι η ΠΣ πρέπει να περιοριστεί σε προδιαγραφές που αφορούν τις καλλιέργειες, αποτελούν αντικείμενο συστηματικής, απλής παρακολούθησης και βασίζονται σε υποχρεώσεις επίτευξης αποτελεσμάτων, και ότι πρέπει να εναρμονισθούν οι κανόνες· τονίζει τη σημασία των επιπέδων ανοχής και της εφαρμογής της αναλογικότητας στα πλαίσια οιουδήποτε νέου συστήματος επιβολής κυρώσεων·

47.  θεωρεί ότι ο έλεγχος της ΠΣ πρέπει να συνδέεται περισσότερο με κριτήρια απόδοσης και με την ενθάρρυνση των αγροτών για την επίτευξη αποτελεσμάτων· πιστεύει επιπλέον ότι στους ελέγχους αυτούς πρέπει να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι ίδιοι οι αγρότες, δεδομένων των γνώσεών τους και της πρακτικής τους πείρας, και θεωρεί ότι το γεγονός αυτό θα έχει παραδειγματική και δυναμική αξία ειδικότερα για τους αγρότες με λιγότερες επιδόσεις·

48.  απορρίπτει την καθιέρωση επαχθών και ασαφών απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα στο σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης, μέχρις ότου αποσαφηνιστεί η πορεία εφαρμογής της οδηγίας αυτής σε όλα τα κράτη μέλη·

49.  αναγνωρίζει τις πολύ σημαντικές προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί στον τομέα της κτηνοτροφίας, ο οποίος αντιμετωπίζει επί του παρόντος δυσκολίες, για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στις προδιαγραφές υγιεινής και υγείας· με την επιφύλαξη των βασικών αρχών ασφάλειας των τροφίμων και ανιχνευσιμότητας, ζητεί να γίνει κριτική εξέταση ορισμένων προδιαγραφών υγιεινής, υγείας των ζώων και αναγνώρισης των ζώων με σκοπό να τερματισθεί το δυσανάλογο βάρος που φέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις(ΜΜΕ)· ζητεί συγκεκριμένα από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις προδιαγραφές υγιεινής της ΕΕ, ιδιαίτερα το τοπικό ή άμεσο εμπόριο και τη διάρκεια διατήρησης των προϊόντων, ώστε να είναι ανάλογες των κινδύνων και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν δυσανάλογα οι μικροί δίαυλοι παραγωγής όπως οι απευθείας σχέσεις παραγωγού-καταναλωτή καθώς και οι μικρές αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων·

Μέσα της αγοράς, δίχτυ ασφαλείας και διαχείριση του κινδύνου

50.  θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η δυνατότητα αντίδρασης στις υπερβολικές διακυμάνσεις των τιμών καθώς και έγκαιρης αντιμετώπισης των κρίσεων που προκαλούνται από την αστάθεια της αγοράς στο πλαίσιο της ΚΓΠ και στις παγκόσμιες αγορές· αναγνωρίζει τον ουσιώδη ρόλο που διαδραμάτισαν τα μέτρα στήριξης της αγοράς αντιδρώντας σε κρίσεις στον αγροτικό τομέα κατά το παρελθόν, ειδικότερα το ρόλο της παρέμβασης και της ιδιωτικής αποθεματοποίησης· τονίζει ότι τα μέτρα στήριξης της αγοράς πρέπει να είναι αποτελεσματικά και να κινητοποιούνται έγκαιρα όταν χρειάζονται ώστε να αποφεύγονται τα σοβαρά προβλήματα για τους παραγωγούς, τους μεταποιητές και τους καταναλωτές και να επιτρέπεται στην ΚΓΠ να επιτυγχάνει τον πρωταρχικό στρατηγικό της στόχο: την επισιτιστική ασφάλεια·

51.  τονίζει ότι η ΚΓΠ πρέπει να ενσωματώσει ορισμένα ευέλικτα και αποτελεσματικά μέσα αγοράς τα οποία θα λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας, θα καθορίζονται σε κατάλληλα επίπεδα και θα μπορούν τα κινητοποιούνται σε περίπτωση σοβαρών διαταραχών των αγορών· πιστεύει ότι τα μέσα αυτά δεν πρέπει να ενεργοποιούνται σε μόνιμη βάση και να μην χρησιμεύουν ως ένα συνεχές και χωρίς περιορισμούς μέσο διάθεσης της παραγωγής· ορισμένα από τα μέσα αυτά υπάρχουν ήδη, αλλά μπορούν να προσαρμοστούν, ενώ μπορεί να δημιουργηθούν άλλα ανάλογα με τις ανάγκες· θεωρεί ότι, υπό το πρίσμα των εντελώς διαφορετικών συνθηκών στους μεμονωμένους τομείς παραγωγής, πρέπει να προτιμώνται διαφοροποιημένες τομεακές λύσεις και όχι οριζόντιες προσεγγίσεις, εφιστά δε την προσοχή στις δυσκολίες που συναντούν οι αγρότες στην προσπάθεια εκ των προτέρων σχεδιασμού σε καιρούς εξαιρετικής αστάθειας· θεωρεί ότι δεδομένης της αυξημένης αστάθειας της αγοράς, πρέπει να επανεξεταστούν τα μέσα της αγοράς προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η ευελιξία τους, να εξασφαλισθεί η ταχύτερη ανάπτυξη, η επέκταση σε άλλους τομείς, εάν χρειάζεται, και η προσαρμογή προς τις τρέχουσες τιμές της αγοράς καθώς και η πρόβλεψη ενός αποτελεσματικού δικτύου ασφαλείας χωρίς να δημιουργούνται στρεβλώσεις·

52.  θεωρεί ότι μεταξύ αυτών των μέσων της αγοράς πρέπει να περιλαμβάνονται ειδικά μέσα διαχείρισης της προσφοράς, η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις λειτουργία των οποίων μπορεί να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση της αγοράς και να αποτρέπει κρίσεις υπερπαραγωγής, χωρίς αυτό να κοστίζει έστω και ένα ευρώ στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

53.  ζητεί τνα προβλεφθεί ένα πολυεπίπεδο δίχτυ ασφαλείας εκτεταμένο ώστε να καλύπτει όλους τους τομείς, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό εργαλείων όπως η δημόσια και ιδιωτική αποθεματοποίηση, η δημόσια παρέμβαση, μέσα για την περίπτωση διαταραχής της αγοράς και μια ρήτρα έκτακτης ανάγκης· ζητεί να επιτραπεί για περιορισμένες χρονικά διαταραχές της αγοράς η ιδιωτική αποθεματοποίηση και η δημόσια παρέμβαση για συγκεκριμένους τομείς· ζητεί επιπλέον να καθιερωθεί ένα μέσο για την περίπτωση διαταραχής της αγοράς και μια ρήτρα έκτακτης ανάγκης για όλους τους τομείς, μέτρα τα οποία θα δώσουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ενεργεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και σε περίπτωση κρίσης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα διάρκειας ενός έτους το ανώτερο, τα οποία θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά από ό,τι στο παρελθόν· θεωρεί ως εκ τούτου, ότι μια γραμμή του προϋπολογισμού ειδικού αποθεματικού η οποία θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί άμεσα θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμη στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ για να παράσχει ένα μέσο ταχείας αντίδρασης σε περίπτωση σημαντικών κρίσεων στις γεωργικές αγορές·

54.  θεωρεί ότι η χρήση των μέσων παρέμβασης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής· τονίζει ωστόσο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πάραυτα για τις προβλεπόμενες δράσεις· τονίζει εν προκειμένω ότι η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη της τις θέσεις του Κοινοβουλίου·

55.  ζητεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του καθεστώτος παρέμβασης μέσω ετήσιας αξιολόγησης, να εφαρμόζεται με ρεαλισμό και υπό το πρίσμα της κατάστασης στις αγορές·

56.  πιστεύει ότι, ενόψει των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών, κλιματολογικών και επιδημιολογικών προκλήσεων καθώς και των μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών στις γεωργικές αγορές, είναι ζωτικής σημασίας η λήψη πρόσθετων, πιο αποτελεσματικών μέτρων και μέτρων πρόληψης των κινδύνων, προσιτών σε όλους τους αγρότες των διάφορων των κρατών μελών, σε επίπεδο Ένωσης, κράτους μέλους και μεμονωμένης αγροτικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να προστατευθούν τα εισοδήματα·

57.  επισημαίνει ότι η παραγωγή που είναι προσανατολισμένη προς την αγορά, οι άμεσες ενισχύσεις και ο ανταγωνισμός είναι στο επίκεντρο κάθε εξασφάλισης από κινδύνους και ότι η ευθύνη εκτίμησης και πρόληψης των κινδύνων αυτών εναπόκειται επίσης στους γεωργούς· υποστηρίζει σε συνάρτηση με αυτό τα κράτη μέλη ως προς τη διάθεση εθνικών μέσων εξασφάλισης από κινδύνους στους αγρότες χωρίς επανεθνικοποίηση και στρέβλωση των αγορών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει κοινούς κανόνες για την επιλεκτική προώθηση συστημάτων διαχείρισης κινδύνου από τα κράτη μέλη, ενδεχομένως με τη δημιουργία κοινών κανόνων συμβατών με τον ΠΟΕ στην κοινή οργάνωση αγοράς, προκειμένου να αποκλειστούν τυχόν στρεβλώσεις ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά· ζητεί, επιπλέον, να κοινοποιήσει η Επιτροπή όλα τα μέτρα για την καθιέρωση της διαχείρισης κινδύνου και να υποβάλει μαζί με τη νομοθετική πρόταση αντίστοιχη εκτίμηση των επιπτώσεων·

58.  θεωρεί ότι τα συστήματα του ιδιωτικού τομέα ασφαλίσεων, όπως ασφάλεια πολλαπλών κινδύνων (ασφάλεια έναντι κλιματικών φαινομένων, ασφάλεια έναντι απώλειας εισοδήματος κ.λπ.), προθεσμιακές αγορές και ταμεία αλληλοβοήθειας, που χρηματοδοτούνται εν μέρει από δημόσιες πιστώσεις, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και προωθηθούν ως μια επιλογή στα κράτη μέλη ενόψει των αυξανόμενων κινδύνων· υποστηρίζει ιδιαίτερα στο πλαίσιο αυτό κοινή δράση εκ μέρους των γεωργών για να συγκροτήσουν κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς· χαιρετίζει την ανάπτυξη νέων καινοτόμων εργαλείων· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να είναι συμβατά με τον ΠΟΕ και να μην στρεβλώνουν τις συνθήκες ανταγωνισμού και εμπορίου εντός της ΕΕ· ζητεί ως εκ τούτου ένα πλαίσιο που θα προβλέπεται για εκείνα τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά, τα οποία θα πρέπει να περιέχονται στην Ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς·

59.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιο βαθμό μπορεί να επεκταθεί για όλους τους τομείς παραγωγής ο ρόλος ομάδων παραγωγών, κλαδικών ή διεπαγγελματικών ενώσεων ή διακλαδικών ενώσεων στην πρόληψη του κινδύνου και την προώθηση της ποιότητας· ζητεί οι δράσεις που αναλαμβάνονται στους τομείς αυτούς να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τα προϊόντα που καλύπτονται από σήματα ποιότητας·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση νέων οργανώσεων παραγωγών, ώστε να ενισχυθεί η θέση τους στην αγορά·

61.  τάσσεται υπέρ της παράτασης του καθεστώτος της ζάχαρης του 2006 με τη σημερινή μορφή του το λιγότερο ως το 2020 και ζητεί τη λήψη επαρκών μέτρων για την εξασφάλιση της παραγωγής ζάχαρης στην Ευρώπη καθώς και να επιτραπεί στον τομέα ζάχαρης της ΕΕ να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του εντός ενός σταθερού πλαισίου·

62.  επιμένει στην ανάγκη να εκτιμηθεί η συγκεκριμένη κατάσταση στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, πριν από τον Μάρτιο του 2015, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και σταθερότητα της αγοράς γάλακτος·

63.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει τη διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης στον αμπελοοινικό τομέα πέραν του 2015, και να λάβει τούτο υπόψη της στην έκθεσή αξιολόγησης, η οποία θα υποβληθεί το 2012, σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΟΑ οίνου του 2008·

64.  υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της παραγωγής γάλακτος για την ευρωπαϊκή γεωργία και για την επιβίωση και διατήρηση των αγροτικών περιοχών, ιδίως των γαλακτοπαραγωγικών περιοχών με χορτολιβαδικές εκτάσεις και των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα στο εσωτερικό της ΕΕ, τονίζει δε την ανάγκη να διασφαλισθεί με βιώσιμο τρόπο ο εφοδιασμός των ευρωπαίων καταναλωτών με γαλακτοκομικά προϊόντα· είναι πεπεισμένο ότι ο εγγυημένος εφοδιασμός με γαλακτοκομικά προϊόντα διασφαλίζεται καλύτερα μέσω της σταθερότητας της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι αγρότες μπορούν να λαμβάνουν λογικές τιμές για την παραγωγή τους· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να καθοδηγήσει και να επιτρέψει τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς γαλακτοκομικών με κατάλληλα μέσα πολιτικής τόσο για το γάλα όσο και τα γαλακτοκομικά προϊόντα για την περίοδο μετά το 2015, καθώς και σε πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ισχυρότερη θέση για τους πρωτογενείς παραγωγούς και πιο ισορροπημένο καταμερισμό των αποδόσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων (από την εκμετάλλευση έως τη διάθεση στο λιανεμπόριο)·

65.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα συστήματα διαχείρισης στους τομείς των οπωροκηπευτικών (εσπεριδοειδή και όλα τα σχετικά προϊόντα), οίνου και ελαιόλαδου, και ότι απαιτείται ένα πλέον αποτελεσματικό ταμείο διαχείρισης κρίσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών, καλύτερη διαχείριση κρίσεων στον τομέα του οίνου καθώς και ένα επικαιροποιημένο σύστημα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το ελαιόλαδο·

Διεθνές εμπόριο

66.  ζητεί να εξασφαλίσει η ΕΕ τη συνοχή μεταξύ της ΚΓΠ και της εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής της· παροτρύνει συγκεκριμένα την ΕΕ να παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στις αναπτυσσόμενες χώρες και να μη θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα παραγωγής τροφίμων και την μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια στις χώρες αυτές και την ικανότητα των πληθυσμών τους να τρέφουν τους εαυτούς τους σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής της συνοχής αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ)· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ για την γεωργία δεν πρέπει να δημιουργούν εμπόδια στις αγορές των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών·

67.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των μελών του ΠΟΕ κατά τη διάρκεια της υπουργικής διάσκεψης στο Χονγκ Κονγκ το 2005 για την κατάργηση όλων των μορφών εξαγωγικών επιδοτήσεων παράλληλα με την επιβολή πειθαρχίας σε όλα τα εξαγωγικά μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα, κυρίως δε εξαγωγικές πιστώσεις, γεωργικές επιχειρήσεις κρατικού εμπορίου και τη ρύθμιση της επισιτιστικής βοήθειας·

68.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με όλες τις εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις, και ειδικότερα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Mercosur, η οποία δεν πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τις αναπτυσσόμενες χώρες και να παρεμποδίσει την αποτελεσματικότητα της ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020·

69.  σημειώνει ότι τα τρόφιμα δεν είναι απλώς εμπορεύματα, αλλά ότι η πρόσβαση σε αυτά αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της ύπαρξης του ανθρώπου· καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την εμπορική και την αναπτυξιακή πολιτική της για την προώθηση των βιώσιμων καλλιεργητικών μεθόδων και της επισιτιστικής ασφάλειας στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στις αναπτυσσόμενες χώρες σ' ένα πλαίσιο αυξανόμενης ζήτησης και αυξανόμενων τιμών τροφίμων·

70.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον ρόλο που διαδραμάτισε στην αύξηση των διακυμάνσεων των τιμών η συγκέντρωση του διεθνούς εμπορίου στον τομέα των σιτηρών·

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

71.  ζητεί να διατυπωθούν λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας στα βασικά γεωργικά προϊόντα και των ακραίων διακυμάνσεων των τιμών, δεδομένου ότι οι εν λόγω παράγοντες είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια· αναγνωρίζει, ωστόσο, τη σημασία μιας ορθά λειτουργούσας προθεσμιακής αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα· εκτιμά ότι μόνο μια συντονισμένη δράση σε διεθνές επίπεδο είναι σε θέση να μειώσει αποτελεσματικά την υπερβολική κερδοσκοπία· υποστηρίζει, εν προκειμένω, την πρόταση της γαλλικής προεδρίας της G20 να συμφωνήσει η ομάδα των χωρών αυτών στη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της αυξανόμενης αστάθειας των τιμών των γεωργικών πρώτων υλών· τάσσεται υπέρ ενός παγκόσμιου συστήματος προειδοποίησης και συντονισμένης δράσης για τα γεωργικά αποθέματα που προορίζονται να παράσχουν επισιτιστική ασφάλεια· εκτιμά, επομένως, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διατήρησης αποθεμάτων των κυριότερων γεωργικών πρώτων υλών· τονίζει ότι για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων πρέπει να αυξηθούν οι δυνατότητες αποθεματοποίησης και τα μέσα παρακολούθησης και παρατήρησης των αγορών· υπογραμμίζει ειδικότερα τις ανησυχητικές επιπτώσεις της αστάθειας των παγκόσμιων τιμών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

72.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι - σε αντίθεση με τους τομείς που προηγούνται και έπονται της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής - το μέσο εισόδημα των αγροτών και των νοικοκυριών της υπαίθρου έχει παρουσιάσει συνεχή μείωση τις τελευταίες δεκαετίες σε σύγκριση με την υπόλοιπη οικονομία, φθάνοντας μόνο το μισό του εισοδήματος των αστικών νοικοκυριών, ενώ οι μεσάζοντες και οι λιανοπωλητές έχουν αυξήσει σημαντικά την αγοραστική ισχύ και τα περιθώριά τους στην αλυσίδα των τροφίμων·

73.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του δυναμικού διαχείρισης και της διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών βασικών γεωργικών προϊόντων καθώς και των οργανώσεων των παραγωγών έναντι άλλων οικονομικών φορέων της αλυσίδας τροφίμων (κυρίως τους εμπόρους λιανικής πώλησης, τους μεταποιητές και προμηθευτές εισροών), παράλληλα με την τήρηση της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθεί κατεπειγόντως η λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα των τροφίμων, μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη αυξημένης διαφάνειας των τιμών των τροφίμων και την ανάληψη δράσεων που θα αποσκοπούν στην καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, επιτρέποντας έτσι στους γεωργούς να επωφελούνται από την προστιθέμενη αξία που δικαιούνται· καλεί την Επιτροπή να ισχυροποιήσει τη θέση των αγροτών και να προωθήσει τον θεμιτό ανταγωνισμό· θεωρεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί ο ορισμός διαμεσολαβητών με σκοπό την επίλυση διαφορών μεταξύ των χρηστών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

74.  θεωρεί, επιπλέον, ότι για να ενισχυθεί η θέση των αγροτών στην τροφική αλυσίδα, πρέπει να αναπτυχθούν μέσα που θα βοηθήσουν τους γεωργούς να διαχειρίζονται μικρές αλυσίδες παραγωγής, διαφανείς και αποτελεσματικές, με περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ποιότητα και ενημέρωση στους καταναλωτές, μείωση των μεσαζόντων και δίκαιους και διαφανείς μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών·

75.  ζητεί να διατηρηθεί ο μηχανισμός ενίσχυσης των πλέον απόρων της κοινωνίας·

Αγροτική ανάπτυξη

76.  αναγνωρίζει τη σημασία των πολιτικών για την ανάπτυξη της υπαίθρου όπως προσδιορίζονται και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, ενόψει της συμβολής τους στην βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, τον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία, τις υποδομές και την ανταγωνιστικότητα καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, τον τομέα γεωργικών ειδών διατροφής και τον τομέα μη εδώδιμων προϊόντων καθώς και την καλύτερη ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές· τονίζει επίσης την ανάγκη να επιτευχθούν οι πολιτικοί στόχοι, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών στόχων του 2020 για μια έξυπνη, βιώσιμη και συμμετοχική ανάπτυξη, οι οποίοι θα πρέπει επίσης να ωφελήσουν τους αγρότες και τις αγροτικές κοινότητες·

77.  θεωρεί ότι τα μέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου πρέπει να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας, της εξάντλησης των υδάτινων πόρων και της υποβάθμισης του εδάφους, και πρέπει να ενισχύουν την ισόρροπη εδαφική συνοχή και την απασχόληση· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν την αυτάρκεια των εκμεταλλεύσεων με την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, κυρίως δε από γεωργικά απόβλητα· επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου πρέπει να συμβάλουν στη διατήρηση αυξημένης προστιθέμενης αξίας στις αγροτικές περιοχές, στην προώθηση της ενίσχυσης των αγροτικών υποδομών και στην πρόβλεψη προσιτών υπηρεσιών για τους τοπικούς πληθυσμούς και τις επιχειρήσεις·

78.  θεωρεί, σε αυτό το πλαίσιο, ότι θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση των νέων αγροτών· πιστεύει ότι, λόγω της ταχείας γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού στην Ευρώπη, έχει ζωτική σημασία η λήψη ελκυστικών μέτρων για την ενθάρρυνση της εγκατάστασης νέων αγροτών και άλλων νεοεισερχομένων στον αγροτικό κλάδο και η επέκταση των καθεστώτων στήριξης στο δεύτερο πυλώνα, π.χ. πρόσβαση στη γη, επιδοτήσεις και ευνοϊκά δάνεια, ιδιαίτερα στους τομείς της καινοτομίας, του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης των επενδύσεων, κ.λ.π., και αναμένει ότι η εφαρμογή τέτοιων μηχανισμών θα διατίθεται σε όλα τα κράτη μέλη·

79.  προτείνει σημαντικό ποσοστό αγροτικής γης να καλύπτεται από αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, τα οποία πρέπει να παρέχουν οικονομικά και τεχνικά κίνητρα για τους αγρότες προκειμένου να στραφούν σε πιο βιώσιμα, χαμηλής εισροής και αποτελεσματικά ως προς την εξοικονόμηση πόρων πρότυπα αγροτικής εκμετάλλευσης·

80.  τονίζει ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να δώσει την ευκαιρία στο φυσικό και ανθρώπινο δυναμικό των αγροτικών περιοχών να ισχυροποιηθεί επίσης δια μέσου της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής, π.χ. μέσω των απευθείας πωλήσεων, της προώθησης προϊόντων, του εφοδιασμού των τοπικών αγορών και της διαφοροποίησης καθώς και με τη διάθεση βιομάζας, την ενεργειακή απόδοση κ.λ.π.·

81.  τονίζει την ανάγκη για κατάλληλες υποδομές για την ανάπτυξη και διάδοση των γεωργικών γνώσεων και συστημάτων καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών για εκπαίδευση και κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών γεωργικού χαρακτήρα και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να εκσυγχρονισθεί η γεωργία, να βοηθηθούν οι καινοτόμοι αγρότες να μεταδώσουν την εμπειρία τους και να βελτιωθούν οι αλυσίδες προστιθέμενης αξίας στις αγροτικές περιοχές· πιστεύει ότι τέτοια προγράμματα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλα τα κράτη μέλη·

82.  συνηγορεί, ως εκ τούτου, υπέρ της θέσπισης στοχοθετημένων μέτρων στον δεύτερο πυλώνα, που πρέπει να καθοριστούν από τα κράτη μέλη, για την υλοποίηση κοινών στόχων ανάπτυξης της υπαίθρου της ΕΕ (στρατηγική 2020)· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ένα γενικό, στοχοθετημένο, προσανατολισμένο προς τα αποτελέσματα, ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενώ αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές αρχές μπορούν καλύτερα να αποφασίζουν για τα προγράμματα που σε τοπικό επίπεδο μπορούν να συμβάλουν περισσότερο για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων· ζητεί ως εκ τούτου να ισχύσει η επικουρικότητα και η ευελιξία κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και την υιοθέτηση μιας ισχυρής συμμετοχικής τοπικής και υποπεριφερειακής προσέγγισης εταιρικής σχέσης, με την εφαρμογή της μεθόδου LEADER κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μελλοντικών ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου· θεωρεί ότι μια μειωμένη εθνική συνεισφορά που θα ισχύσει στην περίπτωση πιο στοχοθετημένων μέτρων πρέπει να καθορισθεί με βάση εκτίμηση των επιπτώσεων και λεπτομερείς προσομοιώσεις·

83.  ζητεί, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου, να προβλεφθούν επίσης στοχευμένα μέτρα για την προστασία των ορεινών δασών·

84.  ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει νέα χρηματοδοτικά μέσα που θα υποστηρίζουν ιδίως τους γεωργούς οι οποίοι εισέρχονται στον αγροτικό τομέα με την πρόσβαση σε ευνοϊκά δάνεια, ή ένα νέο σύστημα αποκαλούμενο JERICHO («Κοινή Επιλογή Επενδύσεων για την Ύπαιθρο»), στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάπτυξης της Υπαίθρου, βάσει της κτηθείσας εμπειρίας από την πρωτοβουλία JEREMIE στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων·

85.  τονίζει ότι οι μειονεκτικές περιοχές είναι συχνά υψηλής αξίας από πλευράς καλλιεργημένου τοπίου, διατήρησης της βιοποικιλότητας και παροχής περιβαλλοντικού οφέλους, καθώς και για τον δυναμισμό των αγροτικών περιοχών· τάσσεται σε αυτό το πλαίσιο υπέρ της διατήρησης της αντισταθμιστικής αποζημίωσης για τις μειονεκτικές περιοχές στον δεύτερο πυλώνα και ζητεί να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της· πιστεύει ότι ο στοχοθετημένος χαρακτήρας της στήριξης στους γεωργούς των μειονεκτικών περιοχών είναι υψίστης σημασίας για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές, μειώνοντας ως εκ τούτου την απειλή της εγκατάλειψης της γης· τονίζει ότι ο ακριβής προσδιορισμός των κριτηρίων πρέπει να επαφίεται στα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στο πλαίσιο της ΕΕ·

86.  τονίζει ότι οι δομές της υπαίθρου διαφέρουν πολύ στα κράτη μέλη και συνεπώς χρειάζονται διαφορετικά μέτρα· ζητεί για τον λόγο αυτόν μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες η υιοθέτηση προαιρετικών μέτρων, τα οποία θα πρέπει να συγχρηματοδούνται από την ΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή και θα εγκρίνονται από αυτήν· υπενθυμίζει ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες και συνθήκες που επικρατούν στις περιφέρειες σύγκλισης μετά το 2013·

87.  τάσσεται, στην περίπτωση δράσεων του δεύτερου πυλώνα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα κράτη μέλη, υπέρ της δυνατότητας να εξακολουθήσουν να ισχύουν τα τρέχοντα ποσοστά συγχρηματοδότησης μετά το 2013· τονίζει, ωστόσο, ότι τυχόν πρόσθετες εθνικές συγχρηματοδοτήσεις δεν θα έπρεπε να οδηγήσουν σε επανεθνικοποίηση του δεύτερου πυλώνα ή σε αύξηση των διαφορών σε σχέση με την ικανότητα των κρατών μελών να συγχρηματοδοτούν τις προτεραιότητές τους·

88.  υπενθυμίζει ότι η διαφοροποίηση, σε όλες τις παραλλαγές της, τόσο η υποχρεωτική όσο και η εθελοντική, ως μέσο χρηματοδότησης των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης λήγει το 2012 και υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης των κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων για τον πυλώνα 2 κατά την προσεχή χρηματοδοτική περίοδο·

89.  ζητεί να αποφευχθούν οι απότομες αλλαγές στην κατανομή των πόρων στον δεύτερο πυλώνα, διότι τα κράτη μέλη, οι τοπικές αρχές και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις χρειάζονται ασφάλεια προγραμματισμού και συνέχεια των χρηματοδοτικών πόρων· υπογραμμίζει ότι οι συζητήσεις για την κατανομή των πόρων αυτών δεν πρέπει να αποσυνδέεται από εκείνες σχετικά με την κατανομή των πόρων του πρώτου πυλώνα· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση, ως βασική αρχή για την αναδιανομή των πόρων του δεύτερου πυλώνα· αναγνωρίζει την ανάγκη για δίκαιη κατανομή των πόρων του δεύτερου πυλώνα μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια που πρέπει να αντανακλούν την ποικιλία των αναγκών στις ευρωπαϊκές περιοχές· υποστηρίζει την πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών μετά από περιορισμένη μεταβατική περίοδο παράλληλα με τις αλλαγές στην κατανομή των πόρων του πρώτου πυλώνα·

90.  τάσσεται υπέρ των κανόνων για τη συγχρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης που επιτρέπουν την συμπληρωματικότητα, σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων του εθνικά χρηματοδοτούμενου μεριδίου, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τα διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από τις δημόσιες πολιτικές για τις αγροτικές περιοχές·

91.  ζητεί την απλοποίηση σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού και της διαχείρισης των προγραμμάτων στο δεύτερο πυλώνα για την ενίσχυση της αποδοτικότητας· ζητεί περαιτέρω απλουστευμένα, αποτελεσματικά και αποδοτικά συστήματα για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναφορά μέτρων πολλαπλής συμμόρφωσης· πιστεύει ότι οι έλεγχοι και η παρακολούθηση του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα πρέπει να εναρμονισθούν και να είναι πιο συνεκτικοί με παρεμφερείς κανόνες και διαδικασίες, προκειμένου να μειωθεί η συνολική επιβάρυνση με ελέγχους των αγροτών· ζητεί ελαστικότερη λειτουργία της πενταετούς περιόδου δέσμευσης για μέτρα αγροπεριβαλλοντικού χαρακτήρα·

92.  ζητεί να αποκλειστούν οι συνεταιρισμοί από τις διατάξεις της Σύστασης της Επιτροπής 2003/61/ΕΚ σχετικά με την μη επιλεξιμότητα επιχειρήσεων που υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε πόρους αγροτικής ανάπτυξης και, εν γένει, ενισχύσεις μεγαλύτερες ορισμένου ορίου·

93.  θεωρεί ότι οι εξαιρετικά απομακρυσμένες περιφέρειες πρέπει να συνεχίσουν να έχουν ειδική μεταχείριση στο πλαίσιο της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου στο μέλλον δεδομένου ότι οι γεωγραφικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και ο μικρός αριθμός γεωργικών προϊόντων από τα οποία εξαρτάται η αγροτική οικονομία στις περιοχές αυτές αιτιολογούν τη διατήρηση ενός κοινοτικού ποσοστού συγχρηματοδότησης που θα φτάνει έως το 85% προκειμένου να καλύπτεται το κόστος των προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου στις περιοχές αυτές·

94.  επικροτεί την κίνηση προς την αύξηση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και της πολιτικής συνοχής ιδιαίτερα, προκειμένου να αποφεύγονται οι αντιφατικοί στόχοι και οι επικαλύψεις· υπενθυμίζει ωστόσο, ότι η κλίμακα των προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης είναι διαφορετική και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει ότι οι πόροι πρέπει να παραμείνουν ξεχωριστοί, τα δε προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου να συνεχίσουν να επικεντρώνονται στις αγροτικές κοινότητες και να διατηρούνται ως πολιτικά αυτόνομα μέσα·

95.  πιστεύει ότι μέσω της πολιτικής συνοχής καθώς επίσης μιας νέας και ισχυρής ΚΓΠ απελευθερώνεται το οικονομικό δυναμικό των αγροτικών περιοχών και δημιουργούνται σταθερές θέσεις εργασίας, πράγμα που διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των περιοχών·

96.  επισημαίνει τη σημασία πολιτικών που ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, με σκοπό την ανάπτυξη πρακτικών που προστατεύουν το περιβάλλον και εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων, σε περιπτώσεις όπου η γεωργική δραστηριότητα, και ιδίως η χρήση νερού, έχει διασυνοριακό αντίκτυπο·

o
o   o

97.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.
(2) ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.
(3) ΕΕ L 55 της 25.2.2006, σ. 20.
(4) ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 112.
(5) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(6) ΕΕ L 30 της 31.1.2009. σ 16.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0286.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0223.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου