Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 245kWORD 32k
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες
Εκλογή αντιπροέδρου (ερμηνεία του άρθρου 13, παράγραφος 1, του Κανονισμού)
P7_TA(2011)0298

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την εκλογή αντιπροέδρου (ερμηνεία του άρθρου 13, παράγραφος 1, του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της 15ης Ιουνίου 2011 του Προέδρου της επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 211 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 13, παράγραφος 1, του Κανονισμού του:"

Εάν ένας μόνο αντιπρόεδρος πρέπει να αντικατασταθεί και υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός μπορεί να εκλεγεί δια βοής. Ο Πρόεδρος διαθέτει διακριτική ευχέρεια για να αποφασίσει εάν η εκλογή θα λάβει χώρα δια βοής ή με μυστική ψηφοφορία. Ο εκλεγείς υποψήφιος καταλαμβάνει στην τάξη της εκλογής τη θέση του αντιπροέδρου που αντικαθιστά.

"

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου