Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 64kWORD 32k
Torsdag den 23. juni 2011 - Bruxelles
Frivilligt mærkningssystem i blindskrift på industriprodukters emballage
P7_TA(2011)0299P7_DCL(2011)0014

Europa-Parlamentets erklæring af 23. juni 2011 om et frivilligt mærkningssystem i blindskrift på industriprodukters emballage

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 21 og 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, hvori er fastsat rettigheder for personer med handicap,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123,

A.  der henviser til, at EU's medlemsstater har undertegnet FN's konvention om rettigheder for personer med handicap,

B.  der henviser til, at det i artikel 56a i direktiv 2004/27/EF om en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler er fastsat, at lægemidlets navn skal angives i blindskrift på emballagen,

1.  understreger, at personer med synshandicap har ret til en selvstændig tilværelse og fuld deltagelse i samfundslivet;

2.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte en omfattende høring af de berørte parter om omkostningerne ved og effektiviteten og gennemførligheden af på EU-plan at indføre et frivilligt mærkningssystem i blindskrift på industriprodukters emballage, som mindst skal omfatte produkttype og sidste salgsdato, hvilket vil lette tilværelsen for forbrugere med synshandicap; da ikke alle blinde læser blindskrift, bør der som led i den foreslåede høring også undersøges alternative metoder, der muliggør adgang til oplysninger på emballagen;

3.  opfordrer Kommissionen til ud fra principperne om virksomhedernes sociale ansvar at tilvejebringe incitamenter for den europæiske industri og de europæiske virksomheder med henblik på at gøre dem bevidste om dette spørgsmål;

4.  pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne(1) til Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og FN.

(1) Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 1 til mødeprotokollen af 23.6.2011 (P7_PV(2011)06-23(ANN1)).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik