Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 68kWORD 34k
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 - Βρυξέλλες
Εθελοντικό σύστημα ετικετοθεσίας στη συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille
P7_TA(2011)0299P7_DCL(2011)0014

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με ένα εθελοντικό σύστημα ετικετοθεσίας στη συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ορίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ υπέγραψαν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2004/27/EK περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση ορίζει στο άρθρο 56α ότι η ονομασία του φαρμάκου αναγράφεται επίσης σε γραφή Braille στη συσκευασία,

1.  επισημαίνει ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης έχουν το δικαίωμα να ζουν αυτόνομα και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή,

2.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους φορείς όσον αφορά το κόστος, την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός εθελοντικού συστήματος ετικετοθεσίας στις συσκευασίες βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille, το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος του προϊόντος και την ημερομηνία λήξης, προκειμένου να διευκολύνονται οι καταναλωτές με προβλήματα όρασης. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουν όλοι οι τυφλοί τη γραφή Braille, θα πρέπει κατά την προτεινόμενη διαβούλευση να εξετασθούν και εναλλακτικοί τρόποι που θα καθιστούσαν δυνατή την πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευασίας,

3.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει, σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κίνητρα στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με αυτό το θέμα,

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στην Επιτροπή, τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τα Ηνωμένα Έθνη.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 1 των Πρακτικών της 23ης Ιουνίου 2011 (P7_PV(2011)06-23(ANN1)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου